OBWIESZCZENIE - o zawieszeniu postepowania

 

                                                                                                                     Zalewo, dnia 23. 09. 2010r.

 

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/6-4/10

 

 

 

 

 

                                              OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadamia się Strony, że Burmistrz Zalewa wydał postanowienie znak: OŚ – 7624/6-3/10 z dnia   23 września 2010r., w którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo w ramach przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap” na działce o numerze ewidencyjnym: 3/28  o powierzchni 1,18 ha położonej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.

Postępowanie toczy się na wniosek  inwestora:   Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie,   gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda

Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Zalewie,  ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor  
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. Sołtys wsi Półwieś – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
  5. a/a

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2659