BURMISTRZ ZALEWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami

 

          Załącznik Nr.1

                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr. 14/10

                                                                                                                                       Burmistrza Zalewa

                                                                                                                                    z dnia 15 Lipca 2010 

 

 

 

 

BURMISTRZ ZALEWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami

 

 

1. Wymagania obowiązkowe:

 

a)       obywatelstwo polskie,

b)       wykształcenie wyższe preferowany kierunek rolno leśny lub 

       administracyjny,( lub  średnie z posiadanym przynajmniej  rocznym stażem

       pracy w  administracji samorządowej .

c)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni     

        praw  publicznych,

d)       posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na

        określonym   stanowisku,

e)       nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

f)        nie był prawomocnie skazany za przestępstwa, przeciwko mieniu,  

        przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności   

        instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko      

        wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

g)       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

    h)     umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy)

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a)     kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji na  

       stanowisku pracy,

b)      samodyscyplina i odpowiedzialność

c)      umiejętność pracy w zespole

d)    prawo jazdy kat.B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. przygotowanie dokumentów dotyczących wydzierżawienia      

    gruntów i mienia komunalnego na cele rolnicze, handlowo-usługowe i inne;                                                               

b. organizowanie przetargów dotyczących zbywania gruntów i  

    nieruchomości;

c. przygotowanie dokumentów do zawierania umów i   

    dokonywania przeglądów gruntów dzierżawionych pod kątem ich prawidłowego zagospodarowania;

d. przygotowanie materiałów dotyczących przekazania gruntów   

     minia komunalnego w zarząd, użytkowanie oraz oddawanie w  

     użytkowanie wieczyste na rzecz samorządowych jednostek  

     komunalnych;

e. sporządzenie zleceń na przygotowywanie operatów  

     szacunkowych do zawierania umów notarialnych do sprzedaży  

     gruntów i nieruchomości;

f. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania aktów notarialnych;

g. przygotowywanie dokumentów o wydanie zezwolenia na  

    wycinkę krzewów i drzew zgodnie z ustawą o ochronie i  

    kształtowaniu środowiska;

h. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży  

    gruntów i nieruchomości;

i.  rejestrowanie i przechowywanie miejscowych planów oraz

    archiwizacja materiałów z tym związanych;

j.  prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat z tytułu

    wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie  

    zagospodarowania przestrzennego;

 k. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z  

     miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz  

     prowadzenie rejestru tych zaświadczeń;

 l.  sporządzanie umów dzierżawy na grunty stanowiące własność  

     komunalną oraz prowadzenie rejestru umów;

 m. naliczanie kar za wycinkę drzew bez wymaganego    

      zezwolenia;      

 

4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys CV,
  2. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego,
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
  5. zaświadczenie o niekaralności z KRK
  6. podpisane pisemne oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo karne skarbowe,
  7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

5. Forma i termin składania ofert

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami” w terminie do dnia 22 października 2010r. 

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

 

 

6.Inne  informacje:


           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.24


 

                                                                                  Burmistrz Zalewa

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                            Irena Piechota

 

 

Zalewo, dnia 27 października 2010

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

-nabór na stanowisko

ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

 

 

         Informujemy, że w wyniku oceny formalnej na w/w stanowisko pracy do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu:

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1. 

Januszewska Ilona

Zalewo

2.

Kiedos Radosław

Zalewo

3.

Kirschenstein Sylwia

Zalewo

4.

Kopczyńska Monika

Janiki Wielkie

5.

Łukaszewski Tomasz

Włocławek

6.

Rachuba Adam

Morąg

 

 

 

                                                        Burmistrz Zalewa

 

                                                        Irena Piechota

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                                                    na stanowisko

 

d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz 1458 z późn. zmianami) doszło do zatrudnienia kandydata, który przeszedł do II etapu postępowania konkursowego.

 

Uzasadnienie:

 

Pan Tomasz Łukaszewski, który spełnił wszystkie formalne wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze,  po rozmowie kwalifikacyjnej uzyskał najwyższa ilość punktów gdyż  wykazał się najlepszą  znajomością zagadnień z zakresu ogólnej wiedzy na temat samorządu terytorialnego, znajomością Kpa, wiedzą na temat gospodarki gruntami i nieruchomościami,  umiejętnością czytania map oraz doświadczeniem w pracy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym Pan Tomasz Łukaszewski spełnił oczekiwania komisji odnośnie osoby mającej zajmować powyższe stanowisko w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Zalewa

 

                                                                                       Irena Piechota

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2665