OBWIESZCZENIE Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zalewa

 

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

                Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz  art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 8 października 2010 roku zostało wydane Postanowienie, znak: OŚ – 7624/7-4/10   o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Urowo – Murawki – Urowo” na działkach o nr ewidencyjnych 185, 190, 190/1, 191, 194, 198, 198/1, 199, 199/1, 200, 201, 201/1, 205, 325/40, 325/45, 353, obręb Urowo, gmina Zalewo. Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym postępowaniem  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Postępowanie toczy się na wniosek  inwestora:     Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. ul. Kopernika 4c/22, 14 – 200 Iława działającego w imieniu Urzędu Miejskiego   w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo                                                                                  

           Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie,

ul. Częstochowska 8, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k. p. a.). 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor  
  2. Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14 – 200 Iława
  3. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  5. Sołtys wsi Urowo – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
  6. a/a

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2666