OBWIESZCZENIE - o zawieszeniu postepowania

 

                                                                                                      Zalewo, dnia 17. 11. 2010r.

 

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/7-6/10

 

 

 

 

 

                                              OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się Strony, że Burmistrz Zalewa wydał postanowienie znak: OŚ – 7624/7-5/10 z dnia 15 listopada 2010r., w którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Urowo – Murawki – Urowo na działkach o nr ewidencyjnych 185, 190, 190/1, 191, 194, 198, 198/1, 199, 199/1, 200, 201, 201/1, 205, 325/40, 325/45, 353, obręb Urowo gmina Zalewo.     

 

Postępowanie toczy się na wniosek  inwestora:                  

Zakład Usług „DAN” Sp. z o. o.  ul. Kopernika 4c/22, 14 – 200 Iława

działającego w imieniu Urzędu Miejskiego  w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo                                                                                  

Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Zalewie,  ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo oraz na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k. p. a.). 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor  
  2. Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14 – 200 Iława
  3. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  5. Sołtys wsi Urowo – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
  6. a/a

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2668