POSTANOWIENIE - o podjęciu postepowania

 

 

                                                                                                      Zalewo, dnia 22. 11. 2010r.

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/6-5/10

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.), 

 

                                                     postanawia się:

 

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda podjąć postępowanie zawieszone w dniu 23 września 2010r. postanowieniem  znak: OŚ – 7624/6-3/10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej  w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo w ramach przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap” na działce o numerze ewidencyjnym: 3/28 o powierzchni 1,18 ha położonej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.                

Uzasadnienie

 

W dniu 10 sierpnia 2010r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Inwestora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie,  gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo w ramach przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap” na działce o numerze ewidencyjnym: 3/28 o powierzchni 1,18 ha położonej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.                  

Postanowieniem z dnia 23 września 2010r. postępowanie zostało zawieszone do czasu

przedłożenia przez Inwestora: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Sp. z o. o.   z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 18 listopada 2010r. Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Sp. z o. o.  z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  przedłożył „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.

            Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

 

1.  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda, 

     ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  

2. Strony postępowania – informacja na: 

      tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                    strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                                      strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.     

3. a/a                                                                                        

 

 

Do wiadomości:

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  Wydział Spraw Terenowych I

     ul. Wojska Polskiego 1

    82 – 300 Elbląg                                                                                                                 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 10           

   14 – 200 Iława

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2670