PROTOKÓŁ Nr I/10 z I inauguracyjnej zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie odbytej w dniu 29 listopada 2010 r. od godz. 14.00 do godz. 15.27

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr I/10

 z I inauguracyjnej zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie

odbytej w dniu 29 listopada 2010 r.

od godz. 14.00 do godz. 15.27

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

a)      zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej

c)      przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

d)      prezentacja (wystąpienie)kandydatów

e)      przeprowadzenie tajnego głosowania

f)        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

5.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie prowadzenia sesji od radnego Seniora.

6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

a)      zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej

c)      przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

d)      prezentacja (wystąpienie)kandydatów

e)      przeprowadzenie tajnego głosowania

f)        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

 

7.      Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu.

8.      Wybór Przewodniczących pozostałych Komisji stałych oraz ich składów osobowych.

9.      Wnioski i zapytania radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad.

                                                                     

  

 

Ad.1

Obrady I inauguracyjnej, zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie VI kadencji (2010-2014) otworzyła o godzinie 14.00 Pani Elżbieta Blonkowska. Poinformowała obecnych, że z racji wieku przypadł jej zaszczyt dokonania otwarcia sesji i prowadzenia jej do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na samym początku udzieliła głosu Pani Joannie Lichacz, która poinformowała wszystkich obecnych o jej wyborcze na Radną do Rady Powiatu, podziękowała Radnym Rady Miejskiej w Zalewie, a za ich pośrednictwem również mieszkańcom Gminy, za udzielone Jej poparcie. Zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę, że przed Nią dużo pracy, zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by rzetelnie i sumiennie reprezentować interes naszej Gminy w strukturach Powiatu. Następnie pogratulowała Radnym wyboru do Rady Miejskiej w Zalewie i życzyła, by podejmowane przez nich decyzje i uchwały zaowocowały rozwojem Gminy we wszystkich aspektach.   

Po wystąpieniu Pani J. Lichacz głos ponownie zabrała Pani Elżbieta Blonkowska. Oznajmiła, że za chwilę Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie – Pani Danuta Stasik wręczy Radnym Zaświadczenia o wyborze na Radnego.

Po rozdaniu Zaświadczeń Pani Elżbieta Blonkowska kontynuowała dalszą część sesji. Powitała Panią Burmistrz, Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, Radnych, Sołtysów, zaproszonych gości i wszystkich obecnych.

Następnie poprosiła zebranych o powstanie do Hymnu.

Po odsłuchaniu Hymnu, zaapelowała do  Radnych o pracę na rzecz gminy i naszych małych lokalnych społeczności, bo to one będą Radę oceniać. Prosiła, by dołożyć wszelkich starań, by ta ocena była jak najwyższa. Zapewniła, że będzie dążyć do tego, by nie mówiono o tym co się dzieje w Radzie, tylko jak najwięcej o tym, co Rada zrobiła. Następnie  stwierdziła, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje 15 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała też Radnych, że za chwilę złożą ślubowanie i omówiła jak będzie ono przebiegało.

 

Ad. 2.

W tym miejscu Pani Elżbieta Blonkowska odczytała rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.  Kolejno wyczytywani przez najmłodszego Radnego Pana Marcina Felczaka  Radni składali ślubowanie. Po ślubowaniu Pani Blonkowska pogratulowała im objęcia mandatu i życzyła dużo satysfakcji z pełnienia wiążących się z tym obowiązków.

 

Ad. 3.

Następnie przedstawiła porządek obrad i zapytała o  ewentualne propozycje zmian w porządku obrad. Nikt z Radnych nie wniósł uwag. Za przyjęciem porządku głosowało 15 Radnych. 

 

 

Ad. 4.

Kolejny punkt obrad dotyczył wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie. Pani Elżbieta Blonkowska poprosiła, aby Radni zgłaszali kandydatów na w/w stanowisko.

Radni zaproponowali:

 

- Panią Iwonę Parzyszek i

- Pana Edwarda Całkę.

 

W tym miejscu nastąpiła prezentacja kandydatów.

Pani Iwona Parzyszek przedstawiła siebie jako osobę kompetentną, dyspozycyjną. Przez cztery lata pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W tym czasie nabrała dużego doświadczenia. Podkreśliła, że chce podjąć wyzwanie i liczy na przychylność Radnych.

 

Pan Edward Całka z kolei zapewnił, że jeśli Radni obdarzą Go zaufaniem postara się, aby Rada Miejska w Zalewie pracowała na rzecz wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Wyraził nadzieję, że  Radni będą potrafili swoją dobrą współpracą z Sołtysami i Radami Sołeckimi, z samorządami osiedli,  kierownikami jednostek organizacyjnych gminy podziękować wyborcom za zaufanie i poparcie. Zaznaczył, że głównym celem Rady będzie dbałość o rozwój i przyszłość gminy.

W dalszej części przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej.

 

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono n/w osoby:

 

- Pan Paweł Jesionka – Przewodniczący Komisji (zgłoszony przez Pana Jana Lichacza),

- Pani Jolanta Grzywna – Członek Komisji (zgłoszona przez Panią Iwonę Parzyszek),

- Pan Marcin Felczak - Członek Komisji (zgłoszony przez Panią Iwonę Parzyszek).

 

Kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Pan Jan Lichacz zaproponował, by przegłosować jeszcze Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie, zanim Komisja Skrutacyjna przystąpi do pracy.

Pani Elżbieta Blonkowska przypomniała, że Radni przed sesją mieli okazję zapoznać się z Regulaminem. Zapytała czy są do niego uwagi i czy Radni go akceptują. Wobec braku uwag do w/w Regulaminu głosowania, został on przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Następnie na wniosek Pana Jana Lichacza Pani Elżbieta Blonkowska ogłosiła 5 min. przerwy, podczas której Komisja Skrutacyjna wypełniała karty do głosowania. W czasie przerwy Radni otrzymali Deklaracje Radnego, w których podali swoje dane osobowe oraz zadeklarowali chęć przynależności do wybranej przez siebie komisji stałej Rady. Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej rozdał Radnym w/w karty i rozpoczęło się głosowanie tajne. Po zebraniu kart do głosowania Komisja udała się na przeliczenie głosów. Po powrocie na salę sesyjną Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Głosów ważnych oddano 15, nieważnych – 0. Większością ośmiu głosów na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zalewie wybrano Panią Iwonę Parzyszek. Pan Edward Całka otrzymał 7 głosów.

 

Ad. 5.

W tym miejscu Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota wręczyła nowej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zalewie kwiaty. Przewodnicząca – Pani Iwona Parzyszek podziękowała za okazane Jej zaufanie i wybór na to stanowisko. Gratulacje złożyła również Pani Elżbieta Blonkowska, po czym przekazała Pani Iwonie Parzyszek, zgodnie z pkt 5. porządku obrad, dalsze prowadzenie sesji.

 

Pani Iwona Parzyszek odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych. Uchwała Nr I/1/10 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6. - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego. Radni zgłosili n/w osoby:

- Pan Mirosław Czyszek (zgłoszony przez Panią Bożenę Galik)

- Pan Marcin Felczak (zgłoszony przez Pana Jana Lichacza)

 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano:

 

- Panią Bożenę Galik (zgłoszona przez Pana Mirosława Czyszka),

- Panią Jolantę Grzywnę (zgłoszona przez Panią Iwonę Parzyszek),

- Pana Pawła Jesionkę (zgłoszony przez Pana Mirosława Czyszka).

 

Kandydaci Ci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

 

W dalszej części przystąpiono najpierw do przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie - za jego przyjęciem glosowało 15 Radnych – później nastąpiła prezentacja kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zalewie. Uchwała Nr I/1/10 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Marcin Felczak uważa, że jest w wstanie sprostać wyzwaniu, ponieważ ma pewne doświadczenie jako Starosta na roku (w czasie studiów) i Prezes różnych kół naukowych.

 

Pan Mirosław Czyszek poinformował, że jest rolnikiem od 15 lat związanym z gminą Zalewo, od 4 lat szczególnie – był Radnym poprzedniej kadencji, pracował w trzech komisjach Rady Miejskiej i nabrał odpowiedniego doświadczenia. Uważa, że znakomicie sprawdzi się w roli Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Po prezentacji Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie ogłosiła przerwę, podczas której Komisja Skrutacyjna udała się, aby wypełnić karty do głosowania. Podczas przerwy Radni złożyli wcześniej otrzymane, wypełnione deklaracje. Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Paweł Jesionka rozdał Radnym karty go głosowania. Nastąpiło głosowanie tajne, po czym Komisja ponownie udała się, aby przeliczyć głosy. Po powrocie na salę sesyjną Przewodniczący odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W wyniku głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie wybrano Pana Marcina Felczaka, który uzyskał 8 głosów. Drugi z kandydatów – Pan Mirosław Czyszek otrzymał 7 głosów.

Po odczytaniu w/w protokołu Przewodnicząca rady Miejskiej przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie, a następnie poddała go pod głosowanie.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała Nr I/2/10 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

 

 

Ad. 7.

Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu porządku obrad - do Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów.

Pan Jan Lichacz zaproponował Pana Pawła Jesionkę, na co kandydat  wyraził zgodę. Nie było innych propozycji. Wobec powyższego Pan Jan Lichacz zgłosił wniosek formalny, aby zamknąć listę i przejść do głosowania. Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek poddała kandydaturę Pana Pawła Jesionki pod głosowanie.

 

Za opowiedziało się 15 Radnych – nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przewodnicząca Rady pogratulowała Panu Jesionce wyboru na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

 

Zaproponowano następujące osoby:

 

- Pana Mirosława Czyszka

- Panią Bożenę Galik

- Panią Elżbietę Blonkowską

- Pana Mirosława Mićko.

 

Każda z tych osób wyraziła zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej. Ponownie Pan Jan Lichacz zgłosił wniosek formalny, aby zamknąć listę i przejść do głosowania.

 

Przewodnicząca na wniosek Pana Jana Lichacza zarządziła po odczytaniu projektu uchwały głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu głosowało 15 radnych. Brak głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr I/3/10 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 8.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady poinformowała, że przechodzi do następnego punktu porządku obrad - do wyboru Przewodniczących pozostałych Komisji stałych oraz ich składów osobowych.

Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Budżetu Finansów, Aktywizacji Gospodarczej.  

Zaproponowano Pana Jana Lichacza na Przewodniczącego tej Komisji. Pan Jan Lichacz zasugerował Przewodniczącej Rady aby najpierw wybrać Przewodniczących poszczególnych komisji, a następnie na podstawie Deklaracji Radnego pozostałych członków wchodzących w ich skład. Przewodnicząca przychyliła się do propozycji Pana Lichacza i porosiła o zgłaszanie kandydatów na:

 

- Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Pan Jan Lichacz zaproponował Panią Zofię Witkowską jako osobę już doświadczoną w pełnieniu takiej funkcji.

 

 

- Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska.

Zgłoszono Pana Waldemara Mićko i Panią Dorotę Obszańską. Przewodnicząca zarządziła głosowanie dotyczące najpierw kandydatury Pani Doroty Obszańskiej - za głosowało 11 osób, wstrzymały się 4 osoby, nikt nie był przeciw, a następnie głosowanie nad kandydaturą Pana Mirosława Mićko. Za opowiedziało się 4 osoby, nikt nie był przeciw, głosów wstrzymujących się było 11. Po głosowaniu Przewodnicząca Rady poinformowała, że Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska  jest Pani Dorota Obszańska.

 

- Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług – zgłoszono Pana Mirosława Czyszka. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

 

W tym miejscu Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 min. przerwy, aby wpisać członków komisji stałych do projektu uchwały.

Po przerwie Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek odczytała projekt uchwały nr I/4/10 w sprawie wyboru Przewodniczących pozostałych Komisji stałych oraz ich składów osobowych. Po jej odczytaniu otworzyła dyskusję nad projektem. Pan Edward Całka miał wątpliwość czy Pani Przewodnicząca Rady z racji swej funkcji może być członkiem innej komisji. Ponadto poinformował, że każdy Radny musi należeć do co najmniej dwóch komisji i jeśli tego ktoś nie zrobił to powinien się dopisać do wybranej komisji. Po tej wypowiedzi głos zabrał Pan Jan Lichacz, który wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy Zalewo Radny nie może być członkiem więcej niż trzech komisji i nigdzie nie ma mowy o obowiązku przynależności do co najmniej dwóch komisji. Jest to tylko zwyczajowo przyjęte. Nie chcąc się wyłamywać z tego zwyczaju – ponieważ sam zapisał się tylko do jednej komisji, to dopisał się do Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych jako członek Komisji. Natomiast Pani Iwona Parzyszek zrezygnowała z członkowska w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska.

 

Ponieważ nie było więcej uwag do projektu uchwały poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych. Nie było głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwał została przyjęta. Uchwała Nr I/4/10 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 9. Wnioski i zapytania radnych – Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Parzyszek zaprosiła do dyskusji.

Glos kolejno zabierali:

- Pan Jan Lichacz porosił o przesłanie podjętych uchwał dotyczących budżetu, a następnie zadał pytanie dotyczące odśnieżania dróg, kto jest za te sprawy odpowiedzialny, z kim Radni mają nawiązywać bezpośredni  kontakt, by reagować na potrzeby mieszkańców.

Pani Burmistrz Irena Piechota zapewniła, że uchwały zostaną przesłane, a osobą odpowiedzialną w urzędzie za stan dróg jest Pan Tadeusz Mizgier. Poinformowała też, że za drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne odpowiadają odpowiednio Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych i gmina i to oni ogłaszają przetargi na utrzymanie zimowe dróg. W zależności od tego kto wygra przetarg ten zajmuje się odśnieżaniem.

- W tej samej sprawie pytanie zadała Pani Elżbieta Blonkowska. Zastanawiała się czy istnieje możliwość, aby ktoś z mieszkańców wsi podpisał z Gminą umowę na odśnieżanie, ponieważ bywają sytuacje, że trzeba nawet i dwa razy dziennie odśnieżyć drogę. Burmistrz poinformowała, że  istnieje taka możliwość.

- Pani Jolanta Grzywna zgłosiła potrzebę naprawy przewróconego znaku drogowego – drogowskazu na Gubławki -  przy kanale na trasie Boreczno – Urowo.

- Pan Edward Całka zapytał Panią Burmistrz - z związku z odbywającymi się zebraniami osiedlowymi w sprawie ogrzewania – czy Urząd Miejski lub poprzednia Rada Miejska podejmowała jakieś działania zmierzające do tego, by te trudne dla mieszkańców sprawy rozwiązać?

- Pani Burmistrz Irena Piechota oznajmiła, że problem ten udało się rozwiązać, mimo iż sprawa ciągnie się od dawna. Poinformowała, że ostatnio odbyło się spotkanie ze Wspólnotami, które wyraziły chęć przejęcia kotłowni. Rada na ostatniej sesji podjęła uchwałę w tej sprawie i przygotowywana jest obecnie umowa, na podstawie której Wspólnoty przejmą kotłownię.

 

Ad. 9 Sprawy różne.

Pani Burmistrz Irena Piechota pogratulowała serdecznie wszystkim Radnym, zaznaczyła, że osobom z swego Komitetu Wyborczego tłumaczyła, że po wyborach komitety nie istnieją i Ci którzy wejdą w skład nowej Rady mają tworzyć jedność. Rada nie może być podzielona, bo to niczemu dobremu nie służy.

 

Ad. 10.

O godz. 15.27 – prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Parzyszek - wobec wyczerpania porządku obrad – zamknęła obrady I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

 

Protokół sporządziła                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej

    Lucyna Czołba                                                                   Iwona Parzyszek

                 

          

 

 

 

                                                                                      

.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2706