PROTOKÓŁ Nr II/10 z II zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r. od godz. 10.00 do godz. 10.45

 

BR.0052/2/10

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr II/10

 z II zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie

odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r.

od godz. 10.00 do godz. 10.45

 

 

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie obrad Sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 listopada 2010 r.
  4. Objęcie obowiązków Burmistrza Zalewa poprzez złożenie ślubowania wobec Rady Miejskiej w Zalewie.

5.      Wnioski i zapytania Radnych.

6.      Sprawy różne.

7.      Zamknięcie obrad.

           

 

 

Ad.1

Obrady II Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 10.00 Pani Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie.  Powitała Radnych, pracowników Urzędu, obecnych Sołtysów, zaproszonych gości i Pana Marka Żylińskiego nowego Burmistrza Zalewa. Następnie poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Danutę Stasik o wręczenie Burmistrzowi Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Pana Marka Żylińskiego na Burmistrza.

.

 

Ad. 2 i 3

Przechodząc do punktu 2 porządku obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po sprawdzeniu - zgodnie z listą obecności - na sali znajduje 15 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie Rada przyjęła zaproponowany porządek obrad i protokół z poprzedniej, tj. I Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Ad.4

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Parzyszek przeszła do punktu 4, tj. do objęcia obowiązków Burmistrza Zalewa poprzez złożenie ślubowania wobec Rady Miejskiej w Zalewie.

Poprosiła  Ona Pana Marka Żylińskiego, aby powstał i powtarzał za Nią tekst ślubowania:

 

Obejmując urząd Burmistrza Zalewa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,   a   powierzony   mi   urząd   sprawować   będę   tylko   dla   dobra   publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Zalewo" .

 

Ślubowanie to Pan Marek Żyliński złożył dodając: "Tak mi dopomóż Bóg."

 

Po ślubowaniu Sekretarz Gminy – Pani Irena Piechota oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych złożyli nowemu Burmistrzowi życzenia i wręczyli kwiaty.

W swym krótkim wystąpieniu nowy Burmistrz podkreślił, że ma świadomość jak wielką odpowiedzialność wziął na siebie i jak wielkie wyzwanie stoi przed Nim. Niemniej jednak zaznaczył, że publicznie zadeklarowany  przez Jego Komitet Wyborczy i przez Niego samego program wyborczy zamierza realizować.

Zaprezentował też w kilku słowach trzy główne kierunki działania, które planuje podjąć w swej działalności. Po pierwsze – bazując na doświadczonej kadrze urzędniczej, zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach podległych – chciałby, aby sprawy bieżące Gminy toczyły się pełnym tempem tak, jak dotychczas; po drugie chciałby błyskawicznie zweryfikować budżet Gminy, by określić, jaki potencjał własny posiada Gmina i po trzecie - uchwalić budżet z wszelkimi możliwymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które Gmina może jeszcze udźwignąć - w taki sposób, by w najbliższej przyszłości „nie trzeba było się już nad nim pochylać”.

Kończąc    swe     wystąpienie    wyraźnie     zaznaczył,    że  mimo    trudnej    sytuacji, w najbliższym czasie skoncentruje się na poszukiwaniu środków zewnętrznych.

 

 

Ad. 5.

W punkcie Wnioski i zapytania Radnych głos zabrała Pani Elżbieta Blonkowska. Zwróciła się Ona z zapytaniem dotyczącym „małych projektów”. Chciałaby w ramach tego programu zrealizować projekt związany z zagospodarowaniem plaży i centrum wsi Jerzwałd. Zastanawiała się czy projekt ten mogłaby zrealizować przy współudziale Gminy, ponieważ sama nie dysponuje odpowiednim numerem identyfikacyjnym z ARiMR.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt taki może być zrealizowany zarówno przez osobę prywatną jak i przez inny podmiot. W związku z tym, patrząc na aktualne zakresy obowiązków pracowników Urzędu jak i tak krótki termin złożenia aplikacji - do 22 grudnia br., oczywistym dla Niego jest,  że  Gmina   winna   aplikację tę przejąć. Zaznaczył też, że najpierw musi sprawdzić jej merytoryczną zawartość.

Po tych wyjaśnieniach Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Parzyszek  zwróciła się do Radnych z zapytaniem czy są jeszcze jakieś inne sprawy, które chcieliby poruszyć.

Pan Mirosław Czyszek poprosił Pani Elżbietę Blonkowską o przybliżenie założeń projektu, o którym mówiła wcześniej.

Pani Elżbieta Blonkowska wyjaśniła, że chce złożyć wniosek na zagospodarowanie centralnej części wsi i na uruchomienie plaży, której Jerzwałd nie posiada. W centrum postawiona zostałby jedna wiata dla dzieci oczekujących na samochód szkolny i druga wiata na śmietniki. Oprócz tego zakupiono by nową tablicę ogłoszeń i betonowy stół do tenisa stołowego. Stół ten służyłby oczywiście zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży.

W tym też kontekście ponownie głos zabrał Burmistrz Pan Marek Żyliński. Zapowiedział On spotkanie z Radami Sołeckimi i Osiedlowymi pod kątem składania podobnych aplikacji w innych miejscowościach. Wiąże się to z Jego programem wyborczym postulującym powstanie placu zabaw w każdej wsi. Podczas w/w spotkań będzie dążył do zinwentaryzowania nieruchomości Skarbu Państwa, które Gmina w ramach programu odnowy wsi winna Jego zdaniem przejąć na tego typu przedsięwzięcia.

Po wystąpieniu Pana Burmistrza Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Parzyszek ogłosiła o godz. 10.20 5 min. przerwę.

 

 

Ad. 6.

Po przerwie w sprawach różnych Burmistrz kontynuował swą wypowiedź. Dotyczyła ona poszukiwań szans rozwojowych oraz  marki promocyjnej, dzięki której nasza gmina mogłaby zaistnieć na większym obszarze (województwa czy nawet kraju). Wskazał na kila punktów zaczepienia, w których upatrywać można ogromnych szans rozwoju, m. in. wskazał na możliwość włączenia Jez. Ewingi poprzez Kanał Dobrzycki do całego kompleksu Jez. Jeziorak. Dzięki temu Zalewo, po powstaniu portu żeglarskiego wraz z całą infrastrukturą, nabyłoby cech turystycznych.   Burmistrz nie ukrywał, że spenetrował już możliwości pozyskania środków na budowę takiego portu. Sytuacja niestety nie przedstawia się w tym względzie najlepiej.

Potem odniósł    się   do   pozostałych    punktów   zaczepienia,   które   Jego   zdaniem

w świadomości publicznej istnieją. Ogromną  szansę  wypromowania Gminy Burmistrz upatruje m.in. w Jerzwałdzie, w Witoszewie i w północnej części gminy (wokół Jezioraka).

Wskazał też na problemy, z jakimi trzeba się niestety uporać. Są to głównie problemy związane z gospodarką wodno-ściekową na terenach popegeerowskich. Problemy te – jak podkreślił Burmistrz – są nie do udźwignięcia przez Gminę, dlatego też będzie dążył do pozyskania środków i wszelkiej pomocy z zewnątrz, by przy jak najmniejszych nakładach własnych Gminy, pewne inwestycje zrealizować.

Postara się też by do drugiej perspektywy finansowej 2014-2021 wszystkie aplikacje Urzędu i Lokalnych Grupy Działania były dobrze przygotowane.

Po   tym uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrza  Przewodnicząca    Rady   przypomniała   jeszcze   Radnym o obowiązku złożenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania, tj. do dnia 28 grudnia br. oświadczenia   majątkowego   w  2  egz. wraz z PIT za 2009 r. i zaświadczeniem o dochodach z zakładu pracy.  Następnie oddała głos Radnym i Sołtysom.

Pan Jan Lichacz wniósł o zwrócenie się do Urzędu Skarbowego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zaświadczeń, o których wspomniała Przewodnicząca Rady. Zastanawiał się czy zaświadczenie to jest obligatoryjne, skoro do 30 kwietnia roku następnego Radni muszą ponownie złożyć Oświadczenia majątkowe i PIT za 2010 r. Przewodnicząca Rady odnosząc się do swojego doświadczenia z lat ubiegłych i potwierdziła, że Radni takie zaświadczenia muszą złożyć, niemniej jednak obiecała zwrócić się do Urzędu Skarbowego z takim zapytaniem.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek zamknęła obrady II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2715