Oświadczenie majątkowe radnego gminy - Paweł Jesionka

 

                                                Oświadczenie majątkowe

                                                   radnego gminy

                                                                                               Zalewo dnia 10.12.2010 r.

                                                                                                            (miejscowość)

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany Paweł Jesionka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony   04.04.1965 w Miłomłynie

    Nadleśnictwo Miłomłyn - Leśniczy

 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2.500 zł

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ............................

II

 1. Dom o powierzchni nie dotyczy, o wartości ........ tytuł prawny: .............
 2. Mieszkanie o powierzchni : 69,63 m2, o wartości:rynkowa 70.000,00 tytuł prawny: współwłasność odrebna

 3. Gospodarstwo rolne:

  Rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: ..........

  O wartości: ................................

  Rodzaj zabudowy:.....................

  Tytuł prawny: ...........................

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................................................

 4. Inne nieruchomości

Powierzchnia: nie dotyczy

O wartości: ............................

Tytuł prawny:.......................... 

III

Posiadam udziały w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................................................

IV

Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .........................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............................................................

V

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenie mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nie dotyczy

VI

 1. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ubiegłym roku przychód i dochód w wysokości:

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy

 • osobiście.......................................................................
 • wspólne z innymi osobami..........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................................................................................................................

VII

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................
 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................................
 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................................................................................................................

VIII

Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tytułu zatrudnienia dochód przed opodatkowaniem wyniósł 70.032,49 zł

IX

Składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

   Volkswagen Bora - rok produkcji 2000

X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakimi zdarzeniami, w jakiej wysokości): nie dotyczy

  

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

Zalewo, dnia 10.12.2010 r.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2774