Oświadczenie majątkowe radnego gminy - Jan Lichacz

 

                                                Oświadczenie majątkowe

                                                      Radnego gminy

                                                                                                   

 

                                                                                           Zalewo dnia 10.12.2010r. 

                                                                                       (miejscowość)

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Jan Lichacz

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30.maja 1965 w Morągu

Nauczyciel – ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALEWIE - nauczyciel , Zespół Szkół w Dobrzykach - nauczyciel,
Zespół Szkół im Konstytucji 3 Maja w Iławie  - nauczyciel,
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939r. w Iławie - nauczyciel

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10.000

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

II

 1. Dom o powierzchni: 218,20m2 o wartości 160.000zł tytuł prawny małżeńska wspólność majatkowa
 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy wartościtytuł prawny:
 3. Gospodarstwo rolne:

  Rodzaj gospodarstwa rolne powierzchnia: 2,83 ha- fizyczne o wartości 15.000,00 zł

  Rodzaj zabudowy: bez zabudowy

  Tytuł prawny: .własność

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem dochodu

 4. Inne nieruchomości

Powierzchnia:  1) nieruchomość niezabudowana - 794 m2,

                          2) nieruchomość niezabudowana 784 m2
                          3)   garaż- powierzchnia 18m2

O wartości:       1) 17.670,00 zł ( kwota nabycia )

                          2) 20.000,00 zł

                         3) garaż - 2.500,00 zł

Tytuł prawny:  1) małżeńska wspólnota majątkowa
                         2) małżeńska wspólnota majątkowa ( użytkowanie wieczyste )
                         3) małżeńska wspólnota majątkowa

III

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................................

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............................................

IV

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ........................................................................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości .......................................................

V

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenie mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nabyłem  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 794m2 w dniu 26.04.2007 r. od Gminy i Miasta Zalewo

VI

 1. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

  - osobiście .................................................................................

  - wspólnie z innymi osobami ...................................................

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ubiegłym roku przychód i dochód w wysokości.................................................................................

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
 • Osobiście ..................................................................
 • wspólne z innymi osobami..........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................................................................................

VII

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................
 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................................
 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................................................................................................................

VIII

Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Nauczyciel Z.Sz. w Zalewie – 56.476,72 zł

Nauczyciel Zespłu szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie - 3.519,36 zł

Nauczyciel Zespołu Szkół w Borecznie - 6.433,70 zł

Nauczyciel Zespołu Szkół w Dobrzykach14.606,68 zł

Nauczyciel Zespołu Szkół im. Bohaterów Wrzesnia 1939 r. - 525,99 zł

COMBIDATA Poland sp.o.o. - ok. 3.328 zł

 

IX

Składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Skoda Fabia Kombi- rok produkcji- 2001

SuzukiSX4 - 2009 r.

X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakimi zdarzeniami, w jakiej wysokości):

kredyt hipoteczny na zakup domu w banku Millenium S.A.  do spłaty pozostało 44.600,28CHF

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Zalewo 10.12.2010 r.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2784