OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonwstępnej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Witkowska Zofia

 

OŚWIADCZENIE

o działalności gospodarczej prowadzonwstępnej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo.

Ja niżej podpisana - Witkowska Zofia

urodzona 15 maj 1960 rok w Zalewie

Zespół Szkół w Zalewie - Nauczycielka

( miejsce zatrudnienia , stanowisko , funkcja )

zamieszkały – Zalewo

Nr dowodu osobistego AEP930753

zapoznaniu się z przepisami art. 24 j , ust 1 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.)

O Ś W I A D C Z A M

  1. że mój małżonek , wstępni , zstępni , oraz rodzeństwo ( nie prowadzą działalność ) na terenie gminy Zalewo . Należy po kolei wymienić wszystkie osoby .
           Henryk Witkowski - małżonek - Punkt Weterynaryjny ( usługi weterynaryjno -  
           inseminacyjne ).

 

o ś w i a d c z a m

II . że mój małżonek wstępni ,zstępni , nie zawarli umów cywilnoprawnych z organami gminy , jednostkami organizacyjnymi gminy , lub gminnymi osobami prawnymi - Gminy Zalewo - nie dotyczy

 

Zalewo 19.12.2010 r.

POUCZENIE : Oświadczenie to nie dotyczy stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług , lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących .

W przypadku podjęcia działalności , wymienionej w pkt. I , lub zawarcia umowy wymienionej w pkt .II , należy w terminie 30 dni złożyć nowe oświadczenie , nie złożenie oświadczenia w terminie przez radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji , przez wójta , sekretarza gminy , skarbnika gminy , kierownika jednostki organizacyjnej , osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminą osobą prawną , oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia , w którym winno być złożone oświadczenie lub informacja .Jeżeli zastępca wójta , kierownika jednostki organizacyjnej gminy , osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną , oraz osoba wydająca decyzje administracyjne nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego , oświadczeń o których mowa w art. 24 j ust.2 , właściwy organ odwołuje ich , albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30dni od dnia , w którym upłyną termin do złożenia oświadczenia, lub informacji .

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2788