Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Krzysztof Truszkowski

 

                                             Oświadczenie majątkowe

                                                   Radnego Gminy

                

                                                                                     Dobrzyki dnia 27.12.2010 r.

                                                                                               (miejscowość)

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Krzysztof Truszkowski

                   (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22.01.1964 r. w Morągu

Gospodarstwo rolne - rolnik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25.000

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ............................

II

 1. Dom o powierzchni: 160 o wartości 170.000 tytuł prawny

        własność

 1. Mieszkanie o powierzchni .............. o wartości: ................ tytuł prawny: nie dotyczy
 2. Gospodarstwo rolne:

  Rodzaj gospodarstwa ogólnoużytkowe powierzchnia: 54 ha własne 65 ha dzierżawa od osób fizycznych

 3. O wartości: 850.000

  Rodzaj zabudowy: cegł, dachówka , blacha

  Tytuł prawny: własność

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 290.000; 60.000

 4. Inne nieruchomości:

Powierzchnia: nie dotyczy

O wartości: ..........................

Tytuł prawny: ....................

III

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................................

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............................................

IV

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ........................................................................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości .......................................................

V

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenie mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

  nie dotyczy

VI

 1. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .................................................................”

  - osobiście nie dotyczy

  - wspólnie z innymi osobami ......................................

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ubiegłym roku przychód i dochód w wysokości: .....................................................................

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: ..........................................
 • Osobiście nie dotyczy
 • wspólne z innymi osobami..........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................................................................................

VII

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................
 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................................
 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................................................................................................................

VIII

Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Dieta Radnego - 6.650 zł

 

IX

Składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Ciągnik Perkinson C-360 3P -1990 r.

Prasa rolująca - 2004 r.

Wóz paszowy SANO 2007 r.

Ciagnik ,, BELARUS " 952 - 2007r.

Wóz asenizacyjny - 2007 r.

Agregat  uprawowo - siewny - 2007 r.

Samochód osobowy NISSAN  X-TRAIL - 2004 r.

X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakimi zdarzeniami, w jakiej wysokości):

PKO BP SA  w Moragu - Młody Rolnik 25 tys.

Kredyt mieszkaniowy ,, WŁASNY KĄT " - 48.500

MZ BS w Zalewie Kredyt kleskowy 28 tys.

                         kredyt odnawialny 21.000

Gospodarczy Bank  Wielkopolski SA Oddział w Bydgoszczy 107.000 zł

Getin Noble Bank SA - kredyt samochodowy 39.000

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

Dobrzyki 27.12.2010  r.


Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2789