PROTOKÓŁ Nr XII/11 z XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 sierpnia 2011 r. od godz. 10.00 do godz. 11.20

 

OR. 0002/12/11

 

 

 

                                                       PROTOKÓŁ Nr XII/11

                                  z XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie

                                                        z dnia 11 sierpnia  2011 r.

                                                   od godz. 10.00 do godz. 11.20

 

 

 

                                         z następującym porządkiem posiedzenia:

 

           

1.   Otwarcie obrad sesji.

2.   Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.   Wnioski i zapytania Radnych.

4.   Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

        1)  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

2)  w sprawie: zatwierdzenia  realizacji  projektu  systemowego  finansowanego z 

    Europejskiego  Funduszu  Społecznego  pn. Indywidualizacja  procesu nauczania

    szansą na lepszy rozwój nr WND-POKL.09.01.02-28-124/11 ramach  Priorytetu  IX

    Rozwój  wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie

    szans edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych

    świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans

    edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie

    różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

5.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

6.   Sprawy różne.

7.   Zamknięcie obrad.

 

 

Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji, sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

       Obrady XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 10.00 Pani Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Radnych, Burmistrza Zalewa, Sekretarz oraz pracowników Urzędu. Następnie przechodząc do punktu 2. porządku obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po sprawdzeniu - zgodnie z listą obecności - na sali znajduje się 13 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Później przedstawiła porządek obrad, proponując wprowadzenie do niego na wniosek Pani Skarbnik – projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011 – 2019 wprowadzonej Uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2011r.

 

Nowy porządek obrad po zmianie wyglądał w następujący sposób:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania Radnych.
  4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

1)      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011 – 2019 wprowadzonej Uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2011r.

2)      w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

3)      w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy rozwój nr WND-POKL.09.01.02-28-124/11 ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad.

   

Następnie wobec braku uwag porządek obrad został przyjęty.

 

O godz. 10.05 do obrad sesji dołączyła Pani Jolanta Grzywna.

 

 

Ad 3. Wnioski i zapytania Radnych.

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marcin Felczak w związku z prośbą niektórych Radnych zwrócił się z wnioskiem o odwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu dzisiejszym i ustaleniu nowego terminu sesji. Prośbę, uzasadnił tym, iż materiały sesyjne były dostarczone nie zgodnie ze statutem Gminy Zalewo.  

 

Pan Jan Lichacz wniósł wniosek, aby przeanalizować kontr wniosek Pana Wiceprzewodniczącego Marcina Felczaka, ponieważ na dzisiejszej sesji mają zostać podjęte ważne przeniesienia budżetowe związane z zadaniami oświaty min. dotyczące budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zalewie. W związku z powyższym wniósł wniosek, aby odrzucić wniosek Wiceprzewodniczącego Pana Marcina Felczaka .

 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek. Poinformowała wszystkich radnych, iż sesja nadzwyczajna zwoływana jest w ciągu 7 dni oraz materiały sesyjne są dostarczane dla radnych, także w tym terminie.

 

Radny Pan Edward Całka powiedział, że tak jak w pracy urzędu jak i rady są sytuacje nadzwyczajne. Świadczy o tym dzisiejsza sesja. Radni godząc się na sprawowanie mandatu radnego mieli świadomość, iż w pewnych sytuacjach powinni być gotowi na nadzwyczajne czyny związane z funkcjonowaniem urzędu . Zaproponował, aby pochylić się nad projektami uchwał i zastanowić się nad meritum sprawy.

 

Radna Pani Zofia Witkowska, powiedziała, że popiera wniosek Pana Wiceprzewodniczącego Marcina Felczaka dlatego, że materiały sesyjne odebrała dzień przed sesją. Chciałaby aby tematy te zostały przedyskutowane na komisjach. Rozumni, iż są to sprawy pilne dlatego wolałaby to przedyskutować.     

 

Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek powiedziała, że ma nadzieję, iż wyjaśnienia dotyczące dzisiejszych projektów uchwał pozwolą na dalszą kontynuację dzisiejszej sesji. Wolałaby aby radni wysłuchali wyjaśnień.

 

Radny Pan Paweł Jesionka dodał, iż rzeczywiście materiały zostały dostarczone zbyt późno. Przychyla się do tego aby dokonać wyjaśnień dotyczących projektów uchwał.

 

Radny Pan Mirosław Czyszek przypomniał, iż sesje nadzwyczajne rządzą się swoimi prawami. Sesja nadzwyczajna jest po to aby podjąć coś nadzwyczajnego i to jest nadrzędny cel. Natomiast dyskusja nie musi być toczona na komisjach tylko przed podjęciem uchwały. Na sesji nadzwyczajnej można dyskutować i przeanalizować każde tematy.

 

Radny Pan Jan Lichacz zaproponował o godz. 10.15 kilkuminutową przerwę na wyjaśnienia.

 

Po przerwie o godz. 10:40 Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek, poddała wniosek Wiceprzewodniczącego Pana Marcina Felczaka pod głosowanie.

 

Za dalszym prowadzeniem sesji głosowało 10 osób, 4 osoby były przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z powyższym sesję kontynuowano.

 

 

Ad 4. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:

 

1)       w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011 – 2019

       wprowadzonej Uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2011r.

 

Pani Skarbnik Alina Błażewicz powiedziała, że uchwała z jej nie uwagi pojawiła się dopiero dzisiaj. Zapomniała, iż obligatoryjnym elementem do zmian budżetowych jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Kiedyś stanowiła ona załącznik do zmian w budżecie, natomiast teraz należy podejmować odrębną uchwałę.  

      

            Uchwałę odczytała Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz.

 

Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.

 

 Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta.

 

 

2)   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

      Uchwałę odczytała Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz. Ponadto udzieliła wyjaśnień, w których paragrafach nastąpiły zmiany. (załącznik nr 1 do protokołu)

 

 

Radna Pani Zofia Witkowska zapytała, czy kwota dziesięciu tysięcy złotych zapisana w wydatkach na zagospodarowanie centrum Zalewa miała być przeznaczona na zakrzewienie oraz ukwiecenie centrum.

 

Skarbnik Pani Alina Błażewicz wyjaśniła, iż jest to wydatek inwestycyjny związany z zabezpieczeniem środków na realizację projektu.

 

Burmistrz Marek Żyliński dodał, iż jest szansa pozyskania dwustu tysięcy złotych na zagospodarowanie centrum Zalewa. Naboru konkursu jeszcze nie ogłoszono. Kwota dziesięciu tysięcy została zabezpieczona na czas kiedy pojawi się szansa aplikowania do konkursu i będzie przeznaczona na wstępne prace. Do dziś nie ma jeszcze ostatecznej koncepcji co chcemy zrobić. Myślano nad przesunięciem amfiteatru i wybudowaniu nowego, według nowej konstrukcji tak aby można było oglądać występy artystyczne z lądu, wody oraz ze strony Ekomariny.

 

Radna Zofia Witkowska zapytała, czy w wydatkach na remont dachu i komina w Przedszkolu Miejskim w Zalewie będzie wydatkowana w całości kwota 50 tys. złotych.

 

Kierownik referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Pan Jan Michalewski odpowiedział, że w ramach tych środków zostaną wykonane remonty wszystkich kominów oraz olaminowanie włącznie z rurami spustowymi.

 

Wobec braku dalszych pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.

 

 Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta.

 

 

3)           w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy rozwój nr WND-POKL.09.01.02-28-124/11 ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Uchwałę odczytała Pani Kierownik Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak.

 

Pani Anna Grzeszczak oznajmiła, iż Gmina Zalewo w odpowiedzi na konkurs nr 4/POKL/9.1.2/2011 złożyła projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy rozwój. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r. W ramach projektu szkoły podstawowe z terenu Gminy Zalewo (tj, SP Barty, SP w Dobrzykach, SP w Borecznie i SP w Zalewie), zostaną doposażone w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji procesu nauczania oraz w specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Uchwała zatwierdzająca projekt do realizacji jest jednym z niezbędnych dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. Instytucja pośrednicząca oznacza Województwo Warmińsko-Mazurskie, w imieniu, którego zadania Instytucji Pośredniczącej wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Radny Pan Edward Całka zapytał, jakie będą dokładne działania projektu.

 

Pani Anna Grzeszczak powiedziała, że każda ze szkół dostanie po ok. 30 tys. złotych. W ramach tych środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć w poszczególnych szkołach. Zajęcia będą realizowane przez nauczycieli w ramach własnego wynagrodzenia, natomiast dofinansowanie w całości będzie wydatkowane na pomoce dydaktyczne. Zakładane jest, że projekt będzie zrealizowany w całości już w tym roku. Od 1 września do końca roku chcieliby  się rozliczyć, ponieważ będzie to polegało tylko na zakupie tych pomocy i przekazaniu ich do szkół, wiec chciałaby aby wszystko przebiegło zgodnie z harmonogramem załączonym do projektu.

 

Radny Pan Jan Lichacz, dodał, iż nad projektem pracowało wiele osób min. Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy urzędu. Jest to wspaniały projekt, który doposaża klasy w pomoce dydaktyczne oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia różnych zajęć.

 

Radna Zofia Witkowska nadmieniła, że także uczestniczyła w pracach związanych z projektem. Dodała, że szkoły zdecydują dla kogo będą przeznacza pomoce. Czy dla dzieci uzdolnionych lub mających trudności w nauce. Wyraża ogromne zadowolenie z faktu, iż projekt został zatwierdzony pozytywnie.

 

Radny Pan Edward Całka powiedział, że szkoły w naszej Gminie są słabo doposażone w pomoce dydaktyczne.

 

Burmistrz Pan Marek Żyliński oznajmił, że wszystkie cztery jednostki oświatowe aktywnie uczestniczyły w pracach związanych z projektem. Podziękował wszystkim za pracę włożoną w projekt, zwłaszcza dyrektorom szkół, Pani Kierownik Rozwoju Lokalnego Annie Grzeszczak oraz jej referatowi za koordynację nad projektem. Dodał również, iż najważniejsze jest to, że gmina pozyska z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sto procent aplikowanych środków.

 

Wobec braku innych uwag do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.

 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, oraz nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.

 

 

  Ad 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

 

Wobec braku wniosków oraz zapytań Przewodnicząca przeszła do punktu 6 porządku obrad. 

 

 

  Ad 6. Sprawy różne.

 

Burmistrz Pan Marek Żyliński poinformował, że podczas dzisiejszego spotkania z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie rozmawiał na temat prac związanych z zawieszeniem projektu uchwały dotyczącej planu ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Jest to element nad, którym dyskutowano na spotkaniu z udziałem Dyrektora Parku Krajobrazowego. Jest szansa aby Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich nie przegłosowywał dotychczasowego dorobku na poziomie sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego tylko poczekał na prace związane z kontynuowanym już procesem nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy. Dodał, że Ci radni którzy uczestniczyli w spotkaniu związanym z tym zagadnieniem nie byli usatysfakcjonowani ze stanowiska parku, który w wyniku naszego nacisku tj. podjętej uchwały na ostatniej sesji jest skłonny cofnąć się i poczekać na współpracę z naszymi planistami do czasu kiedy my jako Rada Miejska będziemy mogli być gotowi do przegłosowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek poinformowała, wszystkich iż w związku z prośbą Burmistrza jest organizowana 3 września w sobotę wycieczka do Szymbarku. Chętnych radnych oraz pracowników urzędu poprosiła o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 16 sierpnia 2011 do  Pani Karoliny Tankielun. 

 

Następnie głos zabrała Pani Fryderyka Małachowska Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Zalewie, poinformowała radnych o zbliżającym się święcie plonów oraz przedstawiła program obchodów. 

 

Radna Pani Zofia Witkowska podziękowała, za bardzo ładnie przeprowadzone w tym roku obchody Dni Zalewa. Poinformowała również, że była bardzo zaskoczona widokiem nieletnich dzieci w stanie nietrzeźwym w ręku z alkoholem. Była zaskoczona że ochrona oraz policja nie interweniowała. Zgłosiła ten fakt na policję. Dodała, również że zgłaszała do Zakładu Gospodarki Komunalnej sprawę dotyczącą wykaszania trawy. Doszła do wniosku, iż w gminie zatrudnionych jest mało kosiarzy. Chciała, także uzyskać informację, dotyczącą ukwiecenia oraz zakrzewienia centrum Zalewa.

 

Radna Pani Halina Krajnik, zapytała czy byłaby możliwość zrobienia tylko w czwartki jednej strony parkingu od apteki tylko dla klientów przychodni.

 

Radna Pani Dorota Obszańska dodała, iż jest to kwestia oznakowania.

 

Radny Pan Jan Gal podziękował, Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Zalewie Pani Fryderyce Małachowskiej za pomoc w sprzątaniu świetlicy wiejskiej w Bartach.

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marcin Falczak poinformował, iż to on zajmował się sadzeniem kwiatów. Powiedział, że w budżecie na ten cel było przeznaczone dwa tysiące złotych. Pojechał, z Panem Mirosławem Stańczykiem po kwiaty. Zakupili kwiaty za pięćset złotych następne pięćset złotych miało być przeznaczone na kwiaty do centrum a tysiąc na napis przy skarpie koło urzędu.

 

Radny Pan Edward Całka powiedział, że niezbędny jest remont mostku w części dla pieszych przy ul. Elbląskiej, ponieważ deski są już zbutwiałe i przy odpowiednim obciążeniu deski mogą pęknąć. Druga sprawa jaką chciałby aby wykonano to wycięcie na przystani największego krzaku wierzby. Oraz prośba o podarowanie dla konstruktora żeglarstwa małej tablicy magnetycznej.

 

Radna Pani Dorota Obszańska, zapytała kto prowadzi nadzór nad budową drogi z Zalewa do Wielowsi. Zasygnalizowała, że wykończenie pobocza asfaltu nie jest dokładne.  

 

Radny Mirosław Mićko, zapytał czy odbył się kolejny przetarg na budowę Ekomariny.

 

Burmistrz Pan Marek Żyliński, poprosił o przedstawienie szczegółowych informacji na ten temat Panią Annę Grzeszczak.

 

Kierownik Rozwoju Lokalnego Pani Anna Grzeszczak, powiedziała że odbył się już czwarty przetarg, wpłynęły 3 oferty. W chwil obecnej komisja jest na etapie oceny ofert mają nadzieję, że w tym przetargu uda się wybrać wykonawcę.    

 

Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek poinformowała, iż sesje będą odbywały się na koniec miesiąca we wtorek lub środę. 

 

Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że na wszystkie pytania i wnioski nie jest w stanie odpowiedzieć. Poinformował, że niektóre sprawy są oczywiste i przyjmuje je do wiadomości.   Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i przebieg imprezy  Dni Zalewa to rozmawiał z ochroniarzami i wszystko według nich przebiegało dobrze, nie było żadnych incydentów. Rozumni, że policja powinna obserwować co czynią sprzedawcy, ponieważ sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest przestępstwem.

Jest to kwestia obecności na komisji lub sesji Komendanta Policji w Zalewie i rozmowa z nim na temat bezpieczeństwa na organizowanych imprezach.

Jeśli chodzi o koszenie, to rozmawiał na ten temat z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej Panem Mirosławem Stańczykiem. Burmistrz odnosząc się do zgłoszenia Radnej Pani Doroty Obszańskiej poinformował, że jeździ drogą wiodącą z Zalewa przez Wielowieś i mimo że jest to droga powiatowa chciałby aby odbyło się spotkanie z wicestarostą Iławskim na którym przedyskutowałby temat wykończeń tejże drogi ponieważ rzeczywiście pobocze jest niebezpieczne.

 

Radny Mirosław Czyszek dodał, że zanim położony był asfalt to usuwana była z pobocza darnina, którą składowano w jednym miejscu. Po nałożeniu ostatniej warstwy asfaltu ta darnina zostanie przemielona i utwardzana wzdłuż pobocza. Należy dopilnować aby to pobocze było solidnie utwardzone.        

 

Burmistrz Marek Żyliński poinformował, Panią Radną Halinę Krajnik że nie jest proste uporządkowanie całego parkowania pojazdów w czwartki, ponieważ jest ich za dużo.

 

Burmistrz Marek Żyliński poinformował, również Radnego Edwarda Całkę, iż wyda polecenie dla pracownika aby obejrzał przejście dla pieszych przy moście na ulicy Elbląskiej. Chciałby również zauważyć, że jest to ciąg drogi wojewódzkiej. Dodał, że zakrzaczenie koło przystani zostanie wycięte wtedy gdy będą trwały prace uporządkowujące przystań do imprezy dotyczącej regat żeglarskich.  

   

Radna Zofia Witkowska, zapytała czy podczas kładzenia chodnika przy ulicy Traugutta zostaną zamontowane brakujące przy zakręcie barierki zabezpieczające.

 

Kierownik referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Pan Jan Michalewski odpowiedział, że będzie pilnował aby barierki zabezpieczające zostały zamontowane.

 

 

  Ad 7. Zamknięcie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek o godz. 11.20 zamknęła obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

   Załacznik do protokołu  

 

 

 

    

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3063