OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2012

z dnia 12 kwietnia 2012r.

Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie,ul. Traugutta 4,

tel. (89) 758 89 61

 

 

ASYSTENT RODZINY

forma zatrudnienia: umowa zlecenia

okres zatrudnienia:

od maja 2012r. do grudnia 2012r

…………………………………………................

(określenie stanowiska)

 

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

I 

a) niezbędne:

·wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki   o rodzinie lub praca socjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy   z dziećmi lub rodziną;

·nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

·wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

·nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

b) wskazane:

·umiejętność dobrej organizacji własnej pracy, samodzielność;

·umiejętność współpracy w zespole;

·empatia, zaangażowanie, asertywność;

·łatwość nawiązywania kontaktów;

·umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem;

·odporność na sytuacje stresowe;

·prawo jazdy kat. B.

 

II. Zakres wykonywanych zadań:

II 

Zakres zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,     tj. m.in.:

·opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

·udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

·udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

·wspieranie aktywności społecznej rodzin;

·motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

·udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

·motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

·udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

·podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa  dzieci i rodzin;

·prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

·prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

·dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku                                             i przekazywanie tej oceny przełożonemu

·monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

·sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

·współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami     specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

·Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą bądź innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Zakres obowiązków m.in.:

·sporządzenie diagnozy sytuacji rodzinnej;

·ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie;

·prowadzenie działań pedagogicznych w rodzinie;

·prowadzenie „Indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych’’;

·realizacja usług zgodnie z ustalonym harmonogramem;

·prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

 

III.Wymagane dokumenty:

-podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem;

-list motywacyjny z dokładnym przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny;

-życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

-kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie;

-kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe  i umiejętności;

-kopie świadectw pracy;

-oryginał kwestionariusza osobowego;

-referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;

-oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

-oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

-oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

-oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

- 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny” można składać w terminie do 26 kwietnia 2012r.:

·osobiście,

·lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Zalewie):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie,

ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo.

 

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV. Inne informacje:

            Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

Zakwalifikowani kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w związku z tym kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w przypadku wystąpienia istotnych zmian, okoliczności powodujących, że przeprowadzony nabór nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 89 758 81 26.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.

 

 

 

                                                                         Kierownik

                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy      
                                                                      Społecznej w Zalewie

                                                                       /-/ Jolanta Skrzypiec

 Zarzadzenie Kierownika MOPS

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3257