PROTOKÓŁ Nr XVIII/12 z XVIII uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 stycznia 2012 r.

 

BR. 0002/18/12

 

 

 

 

                                                       PROTOKÓŁ Nr XVIII/12

                                  z XVIII uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie

                                                        z dnia 18 stycznia 2012 r.

                                                   od godz. 13.00 do godz. 14.05

 

 

 

                                         z następującym porządkiem posiedzenia:

 

           

1.   Otwarcie obrad – powitanie zaproszonych gości.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Prezentacja – Podsumowanie działalności inwestycyjnej, kulturalnej i społecznej

      Gminy Zalewo w 2011 roku oraz plany i perspektywy na rok 2012.                 

4.   Wystąpienia zaproszonych gości i Radnych.

5.   Zamknięcie obrad.

 

 

 

Ad 1. i 2. Otwarcie obrad – powitanie zaproszonych gości oraz przyjęcie porządku obrad.

       Obrady XVIII uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 13.00 Pani Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Radnych, Burmistrza Zalewa, Sekretarz, pracowników Urzędu, Sołtysów, Przewodniczących osiedli, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy, Wojskowego Komendanta Uzupełnień z Ostródy ppkł. Jarosława Babalskiego oraz Pana Zygmunta i Marię Skórka z Jerzwałdu. Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po sprawdzeniu - zgodnie z listą obecności - na sali znajduje się 13 Radnych. Następnie przechodząc do punktu 2. porządku obrad, zaproponowała wprowadzenie punktu dotyczącego Wręczenia odznaczeń dla Państwa Zygmunta i Marii Skórka ,,Za zasługi dla obronności kraju’’.

 

Następnie poddała pod głosowanie nowy porządek posiedzenia, który po zmianach obejmował n/w punkty:

 

1.   Otwarcie obrad – powitanie zaproszonych gości.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Wręczenie odznaczeń dla Państwa Zygmunta i Marii Skórka ,,Za zasługi dla obronności

      kraju’’.

4.   Prezentacja – Podsumowanie działalności inwestycyjnej, kulturalnej i społecznej

      Gminy Zalewo w 2011 roku oraz plany i perspektywy na rok 2012.                 

5.   Wystąpienia zaproszonych gości i Radnych.

6.   Zamknięcie obrad.

 

 

Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

 

 

Ad 3. Odznaczenie srebrnym medalem Zygmunta i Marii Skórka ,,Za zasługi dla obronności kraju’’.

 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Marek Żyliński, który przybliżył kwestię wystosowania przez gminę Zalewo do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie wniosku aby Państwu Zygmuntowi i Marii Skórka przyznać medal ,,Za zasługi dla obronności kraju’’. Następnie Burmistrz poinformował, przybyłych gości, iż Państwo Skórka wychowali trzech młodych synów Krzysztofa, Sylwestra i Jarosława, którzy są funkcjonującymi żołnierzami i służą ojczyźnie. Na koniec Burmistrz podziękował Państwu Skórka za trud rodzicielski, wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu i oddania dla ojczyzny.  

Następnie głos zabrał ppkł. Jarosław Babalski - Wojskowy Komendant Uzupełnień z Ostródy, który powitał wszystkich przybyłych na sesję a w szczególności rodziców żołnierzy. Ppkł. Jarosław Babalski odczytał decyzję Ministra Obrony Narodowej dotyczącą nadania srebrnego odznaczenia ,,Za zasługi dla obronności kraju’’ Państwu Marii i Zygmuntowi Skórka. 

Ppkł. powiedział, że w dzisiejszych czasach pracuje się dla lokalnej przedsiębiorczości. Poprosił aby na wojsko patrzono przychylnie, ponieważ w chwili obecnej nie ma państwa, które nie utrzymywałoby służb mundurowych. Na koniec podziękował Państwu Skórka a także życzył w nowym roku dużo zdrowia i zadowolenia z synów.

Radna Dorota Blonkowska w imieniu swoim i mieszkańców Jerzwałdu pogratulowała rodzicom żołnierzy, a także życzyła im dalszych sukcesów zawodowych.   

Na zakończenie Burmistrz korzystając z sytuacji podziękował Panu Zygmuntowi Skórka za bardzo aktywne działanie na rzecz OSP w Jerzwałdzie

 

 

 

Ad 4.   Prezentacja – Podsumowanie działalności inwestycyjnej, kulturalnej i społecznej Gminy Zalewo w 2011 roku oraz plany i perspektywy na rok 2012.                

 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Marek Żyliński który poinformował, iż miniony rok był bardzo specyficzny.  Musieli m.in. dokonać korekty budżetu stosując przy tym założenie, iż umieszczą w budżecie te inwestycje na które jest szansa pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz kontynuowane będą te zadania które zostały rozpoczęte przez poprzednich włodarzy gminy. Burmistrz powiedział, że będą się starali unikać inwestycji w 100% finansowanych z budżetu gminy z racji na kondycje finansową gminy. Takie założenie od początku zostało zaakceptowane przez wszystkich. Burmistrz wyraził ogromne zadowolenie i zrozumienie dla takiej polityki ze strony rad sołeckich, sołtysów, mieszkańców a także osób fizycznych, którzy osobiście zgłaszają najrozmaitsze potrzeby gminy, które są uzasadnione i potrzebne ale niestety trzeba materią finansową tak się poruszać aby przede wszystkim pokryć wydatki bieżące. Trzeba mieć nadzieję, że zbliżająca się druga perspektywa finansowa środków pomocowych z UE da nam możliwość skutecznego aplikowania. Można liczyć, że ta druga perspektywa finansowa pojawi się. Charakter środków, które ewentualnie się pojawią będzie trochę inny niż w obecnej perspektywie. Z prac wstępnych mówi się, że prawdopodobnie będą wspomagane inicjatywy i przedsięwzięcia inwestycyjne ponad lokalne czyli w układzie kilku gmin i powiatów. Druga zasada jaka ma obowiązywać to wspomaganie tzw. lokomotyw rozwoju czyli dużych ośrodków z naszego województwa, a więc takie miasta jak Olsztyn i Elbląg. Burmistrz podkreślił, że główną zasadą w tej kadencji jest, aby wszystkie potrzebne inwestycje zostały zasilone ze środków zewnętrznych w taki sposób, ażeby nie zadłużyć gminy do maksymalnego poziomu. Dodał, że nie przekroczono wskaźnika zadłużenia gminy do roku ubiegłego, więc jest on taki sam jak w ubiegłym roku i wynosi 37,01%.  

Prezentację podsumowującą działalność inwestycyjną, kulturalną i społeczną Gminy Zalewo w 2011 roku oraz plany i perspektywy na rok 2012 przedstawił Burmistrz Zalewa, który przy okazji podziękował Radnemu Edwardowi Całce za zaangażowanie i trud związany z przygotowaniem slajdów do prezentacji. Prezentacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 5.   Wystąpienia zaproszonych gości i Radnych.

 

Skarbnik Gminy Alina Błażewicz poinformowała, iż są do odbioru informacje dla sołtysów dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy. Dodała, że zmieniły się terminy składania wniosków tj. pierwszy termin od 1 do 29 lutego oraz drugi termin od 1 do 31 sierpnia.

 

   Ad 5. Zamknięcie obrad.

 

     Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek o godz. 14.15 zamknęła obrady XVIII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Załącznik do Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3265