Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika socjalnego w projekcie „Lepsze jutro”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 

 

Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne

 

 

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1.  wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009r, Nr 175,poz.1362 z póź. zm.)

2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinia,

6. obywatelstwo polskie.

           

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,

2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. kreatywność,

5. komunikatywność,

6. umiejętność obsługi komputera ( w szczególności Exel)

7.  umiejętność skutecznego komunikowania się,

8.  umiejętność organizowania pracy własnej,

9. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

10. samodzielność, zaangażowanie,

11. dyspozycyjność.

12. prawo jazdy kat. B,

13. mobilność,

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

            1. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu

               systemowego MOPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz
proponowanie form pomocy osobom potrzebującym;

3. świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;

4. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

5. organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności w formie:
- zawierania kontraktów socjalnych,
- wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom
korzystającym z pomocy społecznej,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;

 7. Udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

8. Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa;

9.  Praca w programie komputerowym pomocy społecznej;

10. Tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka;

11. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

12. Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”;

2. list motywacyjny;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),

3. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

5. oświadczenie o niekaralności,

6. oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska,

  7. kwestionariusz osobowy ( wg załącznika);

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w dziale kadr MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” lub pocztą na adres Ośrodka, w terminie do dnia 19 listopada 2013 r. do godz. 1000.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4,       14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

 

 

 

 


Kwestionariusz Osobowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3472