OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2012 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza ponowny nabór kandydatów na stanowisko ASYSTENT RODZINY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2012

z dnia 5 listopada 2012r.

Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza ponowny nabór kandydatów na stanowisko

w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie,ul. Traugutta 4,

tel. (89) 758 89 61

 

ASYSTENT RODZINY

forma zatrudnienia: umowa zlecenia

okres zatrudnienia:

od listopada 2012r. do grudnia 2012r

……………………………...................................................................…………................

(określenie stanowiska)

 

 

 

 

Lista Kandydatów Spełniajacych Wymagania Formalne

 

 

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

a) niezbędne:

·         wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

·         wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

·         wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

·         nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona;

·         wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

·         nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

b) wskazane:

·         umiejętność dobrej organizacji własnej pracy, samodzielność;

·         umiejętność współpracy w zespole;

·         empatia, zaangażowanie, asertywność;

·         łatwość nawiązywania kontaktów;

·         umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem;

·         odporność na sytuacje stresowe;

·         prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu.

 

II. Zakres wykonywanych zadań:

 

Zakres zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,     tj. m.in.:

·         opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

·         udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym                      w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

·         udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

·         wspieranie aktywności społecznej rodzin;

·         motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

·         udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

·         motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

·         udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

·         podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa  dzieci i rodzin;

·         prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

·         prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

·         dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku                  i przekazywanie tej oceny przełożonemu;

·         monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

·         sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

·         współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami     specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

·         współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą bądź innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Zakres obowiązków m.in.:

·         sporządzenie diagnozy sytuacji rodzinnej;

·         ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie;

·         prowadzenie działań pedagogicznych w rodzinie;

·         prowadzenie „Indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych’’;

·         realizacja usług zgodnie z ustalonym harmonogramem;

·         prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

 

III.Wymagane dokumenty:

 

1.      list motywacyjny opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.,

2.      CV opatrzone klauzulą jw.,

3.      kserokopie świadectw pracy,

4.      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  w pełni z praw publicznych,

7.      zaświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

8.      oryginał kwestionariusza osobowego (wzór w  załączeniu);

9.      referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;

10.  oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona bądź oświadczenie, że nigdy nie posiadał dzieci;

11.  oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

12.  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty zapakowane w kopertę z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny” można składać w terminie do 19 listopada 2012r. do godz.10 00 :

·         osobiście,

·         lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Zalewie):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie,

ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo.

 

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie po terminie bądź bez dopisku „Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny”  nie będą rozpatrywane.

 

IV. Inne informacje:

            Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie i Gminy Zalewo oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

Zakwalifikowani kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w związku z tym kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w przypadku wystąpienia istotnych zmian, okoliczności powodujących, że przeprowadzony nabór nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 89 758 81 26.

 

 

 

                                                                         Kierownik

                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                         w Zalewie

                                                                       /-/ Jolanta Skrzypiec

 

 Kwestionariusz Osobowy 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3473