A Uchwała Nr XXVI/182/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2011 rok.

 

Uchwała Nr XXVI/182/12

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 27 czerwca 2012 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2011 rok.

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekstu: Dz. U. z 2001 r. "Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Rada Miejska w Zalewie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2011 rok i sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

 

Załacznik 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3476