Uchwała Nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca2013r. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”.

 

Uchwała Nr XXXVII/261/13
Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 27 marca2013r.

 

 

 

w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1  ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Zalewie uchwala, co następuje:  

 

§1.W„Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo
na lata 2012 – 2032”–przyjętym uchwałąNr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 31 października 2012r.  
Załącznik nr 1: Zbiorcze zestawienie wyrobów azbestowych
na terenie gminy Zalewo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.  

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Załącznik do Uchwały

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3672