Sesja Rady Miejskiej w Zalewie 28.12.2018 - Głosowanie imienne

1. Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami.

2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018r.

3. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 grudnia 2018 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 – 2037.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2019r

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2019,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2019

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo,

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 4/2 i 5/1 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki Nr 162, Nr 163/5, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina Zalewo,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2019

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na lata 2019 - 2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłekw szkole i w domu” na lata 2019-2023,

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały LII/415/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.

22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXI / 345 / 05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw oraz osiedli utworzonych na terenie Gminy Zalewo

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6462