P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/05 z XXXII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 19 czerwca 2005 r. od godz. 14-tej do 15.30

 

 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXII/05

 

 

z XXXII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się

19 czerwca 2005 r. od godz. 14-tej do 15.30

 

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

      1. Otwarcie i przyjęcie porządku Uroczystej Sesji Rady  

           Miejskiej w Zalewie,

       2.  Wystąpienie Burmistrza Zalewa ,

       3.  Podjęcie uchwały w sprawie : nadania Panu Kazimierzowi Lechowi

            Skrodzkiemu  Tytułu Honorowego : ,, Honorowy Obywatel Zalewa"

       4.  Wręczenie Aktu Honorowego ,, Honorowy Obywatel Zalewa "

       5.  Wręczenie medali z okazji 700 - lecia Zalewa,,Zasłużony dla Zalewa"

       6.  Wręczenie Statuetek - ,, Za krzewienie kultury "

       7.  Wystąpienie zaproszonych gości

       8.  Podpisanie aktu przyjaźni i współpracy pomiedzy Miastami : Rudziszki w

             Republice Litewskiej a miastem ZALEWO w Rzeczypospolitej Polskiej.

       9.  Odsłonięcie makiety Zalewa z przełomu XIV / XV wieku.

      10.  Zamknięcie obrad .

 

Ad. 1

 

         Otwarcia uroczystej jubileuszowej sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonał Pan Władysław Laskowski Przewodniczący Rady Stwierdził, że dzisiejsza sesja ma wyjątkowy charakter. Zalewo obchodzi swoje 700-lecie nadania praw miejskich. W historii naszego miasta moment to szczególny i bardzo doniosły. Jego dzieje mierzone były okresami spokoju i dramatów na przemian. A że jesteśmy cząstką tego miasta więc i nasze dzieje, dzieje społeczności Zalewa podlegały tym zmianom. To właśnie z okazji tego jubileuszu spotykamy się dzisiaj. Spotykamy się w bardzo znakomitym gronie miłośników, sympatyków i osób szczerze oddanych Zalewu.

         W imieniu Rady Miejskiej, Pana Burmistrza bardzo serdecznie powitał  przybyłych gości w osobach Pana Tadeusza Pawłowskiego Burmistrza miasta Rudziszki na Litwie, Pana Matiasa Graula Zastępcy burmistrza Saalfeld w Niemczech, Pana Kazimierza Skrodzkiego z małżonką, burmistrzów i wójtów z sąsiednich zaprzyjaźnionych miast i gmin, Pana Burmistrza Zalewa, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, innych pracowników Urzędu, radnych Rady Powiatu Iława, byłego Przewodniczącego Rady Pana Stanisława Parzęckiego, byłego

pierwszego burmistrza po nowych wyborach Pana Henryka Gajcego, byłych radnych, sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników zakładów pracy, młodzież szkolną, nauczycieli, chór „Cantores Domini „ przy Parafii Św. Jana

i Ewangelisty w Zalewie, Pana Henryka Zawadkę Prezesa M-G Koła Zw. Kombatantów RP i Więźniów Politycznych, prasę pozostałych gości oraz mieszkańców Zalewa.

         Pan Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek obrad został dostarczony radnym wcześniej.  Po czym zwrócił się z pytaniem, czy są może jakieś uwagi do porządku ? Uwag nie zgłoszono. Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sesji obecnych jest 15 radnych wobec czego obrady są prawomocne.

 

Ad. 2

Następnie o zabranie głosu poprosił Burmistrza Pana Andrzeja Dawida.

 

Oto pełny tekst wystąpienia Burmistrza Zalewa:

 

         „Szanowni Radni Rady Miejskiej w Zalewie, mili goście, serdecznie witam na uroczystej sesji Rady Miejskiej, zwołanej z okazji jubileuszu 700-lecia Zalewa. Rok 2005 jest dla nas rokiem podwójnego jubileuszu. Nie tylko miasto świętuje swoje urodziny. Świętujemy również piętnastolecie odrodzenia się samorządów w Polsce. W związku z tym chciałbym podziękować tym, dzięki którym samorząd się rozwijał i osiągnął to, z czego może być dumny. Wbrew wielu obiegowym opiniom polska samorządność jest sukcesem i to sukcesem znaczącym. Władze lokalne były i są nadal poważną siłą merytoryczną naszego rozwoju. To dzięki samorządom Polska już w ciągu kilku miesięcy uzyskała więcej pieniędzy z Unii niż do niej wpłaciła. Rok, jaki upłynął od naszej akcesji z pewnością nie był dla samorządów rokiem straconym – był to rok ogromnych możliwości.

         Szanowni Państwo – samorządność stała się trwałym elementem naszego ustroju. Ale to, że odnosimy sukcesy nie zwalnia nas z dalszych wysiłków. A do zrobienia jest wiele. Przede wszystkim trzeba usunąć te wszystkie wady, które powodują, że zaufanie społeczne spada. Musimy wyeliminować złe nawyki. Nasz samorząd musi być przejrzysty i sprawny, a ludzie muszą uwierzyć w  kompetencje, dobrą wolę i odpowiedzialność tych, którym powierzyli swoje sprawy.

         I właśnie takich osiągnięć w rocznicę 700-lecia Zalewa najgoręcej wszystkim życzę. Aby ten nasz rok jubileuszowy przyniósł wszystkim ludziom samorządu nie tylko sukcesy w życiu osobistym, ale również, aby nadal rozwijała się samorządność i aby ten rozwój przyczynił się do wzrostu zadowolenia mieszkańców Zalewa. Abyśmy wszyscy osiągnęli satysfakcję z

 efektów naszej pracy i mieli poczucie, że ma ona głęboki sens i przynosi publiczny pożytek.”

Powyższy tekst został przetłumaczony na język niemiecki – dla gości z Saalfeld w Niemczech.

 

Ad. 3

 

         Pan Przewodniczący poinformował, że Komitet Organizacyjny obchodów

700-lecia Zalewa wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie z wnioskiem o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Zalewa”

Panu Kazimierzowi Lechowi Skrodzkiemu.

 

Następnie poprosił V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie Pana Jarosława Nowaka o przedstawienie wniosku.

Pan Jarosław Nowak odczytał wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Zalewa” – wniosek stanowi załącznik do protokołu sesji.

 

Pan Przewodniczący poinformował, że Rada Miejska Zalewa na sesji w dniu

3 czerwca 2005 r. powołała komisję doraźną do opiniowania wniosków o nadanie Tytułu Honorowego: „Honorowy Obywatel Zalewa”.

 

Komisja odbyła w dniu 7 czerwca 2005 r. posiedzenie, na którym pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie Tytułu Honorowego Panu Kazimierzowi Lechowi Skrodzkiemu.

 

W związku z powyższym Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały

 

w sprawie: nadania Tytułu Honorowego „Honorowy Obywatel Zalewa”

                   Panu Kazimierzowi Lechowi Skrodzkiemu.

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXII/359/05 stanowi załącznik do protokołu sesji.

 

Ad. 4

 

Pan Przewodniczący dokonał uroczystego wręczenia Aktu Honorowego „Honorowy Obywatel Zalewa” Panu Kazimierzowi Skrodzkiemu.

 

Pan Burmistrz złożył gratulacje Panu Lechowi Skrodzkiemu. Powiedział, że jest on głównym autorem książki monografii „Dzieje Ziemi Zalewskiej”.

Chór „Cantores Dominii” odśpiewał „Gaudemater Polonia ”.

 

 

 

 

Pan Kazimierz Lech Skrodzki stwierdził, że tytuł „Honorowego Obywatela Zalewa” jest dla niego szczególnym wyróżnieniem i powodem do dumy, choć od 34 lat jest poznaniakiem, to bardzo jest związany z grodem nad „Ewingami”.

Bardzo serdecznie podziękował za wyróżnienie.

 

Ad. 5

Pan Przewodniczący poinformował, że Pan Burmistrz przyznał medale z okazji 700-lecia Zalewa „Zasłużony dla Zalewa” następującym osobom:

 

         Księdzu Janowi Litwinowi;

          Pani Wandzie Cydzik;

          Pani Helenie Dmitruk;

          Panu Henrykowi Gajcemu;

          Panu Tadeuszowi Knopkowi;

          Panu Eugeniuszowi Kósce;

          Panu Stanisławowi Parzęckiemu;

          Panu Kazimierzowi Szramowskiemu;

          Panu Henrykowi Zawadce.

 

Po wyczytaniu nazwisk osób uhonorowanych Pan Burmistrz dokonał wręczenia medali.

 

Pan Stanisław Parzęcki zabierając głos w imieniu odznaczonych podziękował za wyróżnienie. Jest to odznaczenie, w jego przekonaniu, dla wszystkich wtedy działających oraz tych, którzy wówczas wspierali tę inicjatywę. Nasze starania o przywrócenie praw miejskich zostały wysłuchane, przyjęte przez nasze społeczeństwo, przez naszych sympatyków. Obchodzimy jubileusz 700-lecia Zalewa i mały jubileusz 18-lecia przywrócenia Zalewu praw miejskich. Ten jubileusz nas cementuje. Ci co stąd wyjechali czują się też mieszkańcami Zalewa, choć wyjechali. Na zakończenie rzekł - serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę piękną imprezę, za wyróżnienie, życzę włodarzom miasta, sympatykom aby Zalewo się rozwijało z korzyścią dla wszystkich. Przekazuję również najlepsze życzenia mieszkańcom Zalewa.

 

Ad. 6

 

Pan Burmistrz za krzewienie kultury i godne reprezentowanie naszej gminy na zewnątrz przyznał statuetki „Za” krzewienie kultury...” następującym osobom:

 

* Panu Alfonsowi Kułakowskiemu malarzowi artyście. Jego obrazy upiększają

   tę salę sesyjną. Wystawiane są też na licznych wystawach krajowych

   i zagranicznych. Po czym dokonał wręczenia statuetki  „Za krzewienie

   kultury..”.

                                    

                                                       

 

* Panu Jarosławowi Piechotce, który rozsławia naszą gminę nie tylko w kraju

   ale i za granicą, dzięki swoim osiągnięciom sportowym. Następnie wręczył

   statuetkę „Za” krzewienie kultury..”.

 

* Pani Grażynie Prokopek również za osiągnięcia sportowe – statuetkę odebrał

   ojciec ponieważ Pani Grażyna jest nieobecna.

 

Ad. 7

 

Wystąpienia zaproszonych gości:

 

Z-a Burmistrza Saalfeld w Niemczech - Pan Matias Graul

 

         „Szanowny Panie Przewodniczący Rady Władysławie Laskowski, Szanowny Panie Burmistrzu Andrzeju Dawid, Szanowni Radni, Szanowni mieszkańcy, Szanowni mili goście !

 

         Dziękuję za zaproszenie na obchody 700-lecia Zalewa, w których mogłem brać udział. Taki jubileusz jest okazją do rozwijania partnerstwa między  miastami, również między szkołami, klasami Gimnazjum, które przybyły do Zalewa.

         W imieniu Burmistrza, naszej Rady chciałbym złożyć serdeczne życzenia na ręce Rady w Zalewie oraz Burmistrza. Widzieliśmy dużo występów, imprez, w których braliśmy udział i jeszcze będziemy brać.

Mam nadzieję, że partnerstwo między nami będzie się dalej rozwijać, jest potrzebne dla Europy”. 

 

Starosta Rudziszek w Republice Litewskiej – Pan Tadeusz Pawłowski.

 

         „Szanowni Radni, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni goście, serdecznie dziękuję za zaproszenie i poświęcenie tak wiele uwagi naszej delegacji. W ubiegłym roku 26 października najpierw podpisaliśmy z Burmistrzem umowę wstępną. Rada Rudziszek dała pozwolenie na kontakty

i współpracę. Już są tego efekty. Wasi uczniowie brali udział w międzynarodowym festiwalu muzyki polskiej na Litwie. Jakie zajęliście miejsce, wiecie dobrze, a nie kiepskie miejsce tam zajęliście.

         Pozdrawiam wszystkich mieszkańców, Pana Przewodniczącego, Pana Burmistrza, a dla Rady życzę zdrowia, szczęścia oraz ściągnięcia jak najwięcej pieniędzy od Unii Europejskiej”.

 

 

Burmistrz Susza - Pan Jan Sadowski.

 

         „Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu,  mieszkańcy Zalewa. Piękna rocznica, piękny jubileusz miasta Zalewa. W imieniu własnym, Rady Miejskiej i mieszkańców Susza przekazuję serdeczne pozdrowienia. Myślę, że to 15-lecie, te lata, które przebyliśmy pokazały, że możemy sami samorządnie podejmować decyzje, które wymuszają mieszkańcy. Myślę, że niedługo będziemy w 100 % mieli samorządność.

         Życzę, żeby miasto przyjacielskie, partnerskie, bardzo bliskie rozwijało się bardzo szybko, bardzo dobrze. Myślę, że mieszkańcy już odczuwają zmiany, które muszą nastąpić i następują”.

 

                   Ponadto w imieniu Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie przekazał list gratulacyjny, który odczytał i upominek, który

został wykonany przez osobę niepełnosprawną.

 

         Burmistrz Zalewa Pan Andrzej Dawid w imieniu własnym, w imieniu Rady, Pana Przewodniczącego przekazał upominek wykonany przez naszego rzeźbiarza, artystę tj. statuetkę „Przyjaciel Zalewa”.

  

Burmistrz Kisielic – Pan Tomasz Koprowiak.

 

         Zwracając się do Pana Przewodniczącego Rady, Pana Burmistrza, Pań

i Panów Radnych, dostojnych gości, po słowie wstępnym odczytał list gratulacyjny przygotowany z okazji jubileuszu 700-lecia Zalewa.

 

         „15-lecie samorządu terytorialnego spowodowało możliwość podejmowania wspólnego działania. Gmina Kisielice jest gminą bardzo podobną do Zalewa ze względu na podobne problemy, podobną wielkość, liczbę ludności, strukturę, wspólne korzenie historyczne. Chyba dlatego, tak dobrze się nam pracuje, że mamy te same problemy i te same możliwości”.

 

Gratulując osiągnięć, Pan Burmistrz Koprowiak życzył w imieniu samorządu Kisielic, dalszego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców rozwoju miasta. Wyraził przekonanie, że Zalewo mając takich wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół może być spokojne o swoją przyszłość.

 

         Pan Burmistrz Zalewa pochwalił Burmistrza Kisielic za bardzo duże doświadczenie, którym chętnie się z nim dzieli. Następnie wręczył Panu Burmistrzowi Koprowiakowi statuetkę „Przyjaciel Zalewa”.

 

 

 

    

 

Pani Stanisława Nisio w imieniu hafciarek działających przy Izbie Pamięci w Zalewie przekazała Panu Burmistrzowi dar dla miasta tj. herb Zalewa

wykonany haftem krzyżykowym. Dla ciekawości dodała, że zawiera on około pół miliona krzyżyków.

 

         Pan Burmistrz w imieniu własnym, w imieniu całej społeczności bardzo serdecznie podziękował wszystkim za wykonane obrazy. Obiecał dla nich godne miejsce w nowym budynku Urzędu Miejskiego, gdzie wszyscy będą na nie patrzeć, gdzie będą świadczyć o naszych czasach.

Na tym zamknięta została lista mówców.

 

Ad. 8

 

         Przystępując do kolejnego punktu porządku sesji Pan Przewodniczący przywołał wspomnienie Pana Tadeusza Pawłowskiego Starosty Rudziszek na Litwie, który to goszcząc Burmistrza Zalewa wraz z delegacją, na swoje zaproszenie podpisał z Burmistrzem Zalewa list intencyjny o współpracy. Rady Zalewa i Rudziszek podjęły stosowne uchwały i dzisiaj nastąpi podpisanie owego aktu współpracy i przyjaźni między Gminą Rudziszki a Gminą Zalewo. Po czym nastąpiło podpisanie aktu.

 

         Burmistrz Zalewa Pan Andrzej Dawid odczytał pełną treść podpisanego aktu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami Rudziszki w Republice Litewskiej a miastem Zalewo w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten został sporządzony w dwóch językach; litewskim i polskim.

 

Ad. 9

 

         Przewodniczący Rady Pan Władysław Laskowski oznajmił, że młodzież Zespołu Szkół w Zalewie pod kierownictwem Pani Haliny Kozakiewicz  wykonała makietę miasta Zalewa z przełomu XIV-XV wieku.

 

Odsłonięcia makiety dokonał Burmistrz Zalewa.

 

         Reprezentantka młodzieży pracującej nad makietą zapoznała uczestników uroczystości z przebiegiem prac, wyrażając przy tym nadzieję, że swoim wyglądem zadowoli wszystkich oglądających ją. Oświadczyła, że jest to dar młodzieży Zespołu Szkół w Zalewie dla miasta.

 

Pan Burmistrz w imieniu władz miasta bardzo serdecznie podziękował młodzieży oraz Pani Halinie Kozakiewicz za złożony dar, za inicjatywę i opiekę nad grupą.

 

 

         Pan Przewodniczący poprosił Pana Kazimierza Lecha Skrodzkiego „Honorowego Obywatela Zalewa”, o kilka słów wypowiedzi, na temat opracowanej monografii Zalewa.

 

         Pan Kazimierz Skrodzki stwierdził, że przygotowana przez niego monografia jest pierwszą, polską monografią poświęconą dziejom Ziemi Zalewskiej. Dotychczas brak było dostępnego w języku polskim opisu dziejów tej ziemi. Niemieckie publikacje regionalne nie w pełni odzwierciedlały wszystkie aspekty wielo kulturowej i wielonarodowej historii regionu. „Dzieje Ziemi Zalewskiej”, wydane z okazji 700-lecia nadania praw miejskich, są nie tylko uzupełnieniem barków w tej dziedzinie ale są też spojrzeniem na dzieje Zalewa z polskiej perspektywy. Praca oparta została o teksty źródłowe na podstawie, których autor wyciągał wnioski.

Pan Skrodzki podkreślił, że udział w powstaniu 3 rozdziałów książki mieli; Pani Wanda Cydzik i Pan Janusz Sokołowski oraz miejscowi pasjonaci. Dzięki ich publikacjom książka została wzbogacona o wiele cennych informacji. 

Pełny tekst wystąpienia Pan Kazimierza Skrodzkiego stanowi załącznik do protokołu sesji.

 

         Chór „Cantores Dominii” działający przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zalewie przedstawił program okolicznościowy przygotowany wespół z tutejszą młodzieżą szkolną. Tematyka dotyczyła pieśni i utworów literackich mówiących o patriotyzmie i miłości do ojczyzny.

 

         Pan Burmistrz podziękował bardzo serdecznie chórowi za to, że tak pięknie przygotowuje program i uświetnia liczne imprezy.

 

Ad. 10

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XXXII uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

         Protokółowała

 

   Wiesława Podolecka

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=700