www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278656
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

PROTOKÓŁ NR III/06 z III nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 8 grudnia 2006r.

 

                             PROTOKÓŁ NR III/06

 

z  III nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 8 grudnia 2006r.

od godz. 1300 do godz. 1500

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
 4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  1. Uchwała Nr ……… Rady Miejskiej w zalewie z dnia …… grudnia 2006r. w sprawie dokonania zmian treści uchwały Nr XXV/282/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.
  2. Uchwała Nr ……….. Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ….. grudnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXV/283/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej , terminów płatności oraz sposobu jej poboru,
  3. Uchwała Nr …… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ….. grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego pobierania,
  4. Uchwała Nr …… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ….. grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
  5. Uchwała Nr …… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ….. grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007r.
  6. Uchwała Nr …… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ….. grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stosowanej przy naliczaniu podatku rolnego
  7. Uchwała Nr …… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ….. grudnia 2006r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Zalewo
  8. Uchwała Nr …… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ….. grudnia 2006r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Zalewo
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia III nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Piechotka. Powitał wszystkich przybyłych na sesję: Burmistrza Pana Bogdana Hardybałę, Skarbnik Panią Marię Szlaz, Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę, Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, dyrektorów i gości przybyłych na sesję.

 

Ad. 2

Pan Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 13 radnych, obrady są więc prawomocne.  Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Pan Sokołowski wnioskował o dodanie jeszcze jednego projektu uchwały jako projekt nr 9 w sprawie wydania opinii i uzgodnienia dotyczącej przedłożonego przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

Pan Przewodniczący wnioskował o dodanie dwóch projektów uchwał, nr 10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa Pana Bogdana Hardybały oraz nr 11 w sprawie ustalenia dla Burmistrza Zalewa Pana Bogdana Hardybały miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne (w granicach administracyjnych gminy Zalewo) w związku z używaniem do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy .

Poddał pod głosowanie porządek obraz ze zmianami.

„Za” przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało 13 radnych.

 

Ad. 3

Pan Przewodniczący poinformował, że od momentu wyborów obyły się już 2 sesje zaś wczoraj odbyły się również pierwsze posiedzenia komisji, na których radni dyskutowali nad projektami uchwał na dzisiejszą sesję. Zauważył, że uchwały dzisiaj podejmowane są jednymi z trudniejszych, gdyż dotyczą podatków na przyszły rok. Udało się jednak dojść do wspólnych kompromisów i osiągnąć sedno.  Stwierdził, że pierwsze lody zostały przełamane i radni będą ze sobą dobrze współpracować, czego sobie i im życzył.

 

Ad. 4

Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

 

Ad. 4(1)

Pan Przewodniczący poprosił Skarbnik Panią Marię Szlaz o odczytanie projektu uchwały nr 1.

Pani Szlaz odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian treści uchwały Nr XXV/282/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.

Pani Szlaz wyjaśniła, że do tej pory było tak, że jeśli termin płatności podatku był do 15 danego miesiąca to inkasent, którym był sołtys, musiał następnego dnia zdać do Urzędu zebraną kwotę żeby uniknąć płacenia odsetek. Po wprowadzeniu dzisiejszej zmiany inkasent będzie miał na zdanie pieniędzy 3 dni robocze.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/7/06 stanowi załącznik do protokołu.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. 4(2)

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały nr 2.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXV/283/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

Pan Burmistrz poinformował, że przeprowadził rozmowę z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Zalewie Panem Mirosławem Stańczykiem o przyszłości Zakładu. Zauważył, że w treści projektu wpisana jest nazwa mającej powstać z przekształcenia ZGK Spółki. Stwierdził, że nie jest jeszcze wiadomym, czy owa spółka na pewno powstanie, gdyż wiązałoby się to z powołaniem rady nadzorczej, przejściem na nowe finansowanie a nie jest pewien, czy z wyposażeniem, jakie ma Zakład, Spółka da rade funkcjonować. Stwierdził, że Zakład jest za słabo wyposażony w maszyny, które są już stare, a idzie zima i Spółka może nie dać rady się utrzymać. Poinformował, że obiecał pójść na spotkanie do ZGK. Wnioskował o wycofanie projektu owej uchwały.

Radca Prawny Pan Czołba wyjaśnił, że w roku 2006 podjęta była uchwała, w której określono, że proces likwidacji ZGK trwa do końca 2006 roku. Zauważył, że zapis ten może zostać zmieniony. Poinformował, że jeśli radni stwierdzą, że widzieliby Zakład w innej strukturze organizacyjnej niż spółka to termin likwidacji ZGK może zostać przedłużony nawet do końca marca, jednak na grudniowej sesji trzeba byłoby podjąć stosowne uchwały o przedłużeniu okresu likwidacji. Zaznaczył, ze jeśli rada dojdzie do wniosku, ze zakład nadal ma funkcjonować w starej formie wówczas należałoby uchylić wszystkie wcześniej podjęte uchwały o procesie likwidacji. Zasugerował aby radni na posiedzeniach komisji skonsultowali się z Kierownikiem Zakładu.

Pani Skolimowska zauważyła, że Pan Czołba użył sformułowania likwidacja zaś Zakład miał zostać przekształcony a nie zlikwidowany.

.Pan Czołba wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z 2005r. aby mogła powstać spółka poprzednia forma działalności musi zostać uprzednio zlikwidowana.

Pani Skolimowska zauważyła, że likwidacja była już raz odkładana z uwagi na fakt,  że z kocem roku łatwiej jest zakończyć budżet i podsumować bilans.

Pan Burmistrz stwierdził, ze po rozmowie z Panem Stańczykiem doszedł do wniosku, że nie będzie tworzona rada nadzorcza. Zauważył, ze spółka musiałaby się utrzymać z własnej pracy. W chwili obecnej zatrudnionych jest tam 31 osób w związku z czym na same wypłaty dla pracowników wydatkowana jest kwota ok. 35 tyś zł. ZGK ma zlecone sprzątanie Urzędu oraz sprzątanie ulic. Jeśli dojdzie odśnieżanie to będzie to dochód dla przyszłej Spółki ok. 12 tyś. z czego wynika, że nie dadzą sobie rady. stwierdził, ze chce zacząć „zdrowo” zarządzać, ogłaszać przetargi. Poinformował, że zapytał Pana Stańczyka, czy ZGK jest w stanie wytrzymać wymogi stawiane w przetargach i usłyszał odpowiedź, że nie. Stwierdził, że ZGK ma za mało sprzętu a ten, który jest, jest za stary. Zapewnił, że podejmie wszelkie kroki aby ludzie pracujący w ZGK nie stracili pracy. Stwierdził, że wg niego ZGK jest bezużyteczny. Stwierdził, ze przez zimę trzeba część ludzi utrzymać, gdyż część jest na wypowiedzeniach do końca miesiąca. Zaznaczył, ze trzeba zostawić ludzi wartościowych zaś od nowego roku potrzebne jest w Zakładzie „uzdrowienie”. Podsumował, że dalsze losy ZGK rozstrzygnął się w nowym roku. Zauważył, że spółka cywilna nie jest rozwiązaniem gdyż nie wytrzymają konkurencji zaś nie można pozwolić, by „wisiała na garnuszku” gminy. Przypomniał, że za jego poprzedniej kadencji również był zakład, który trzeba było dofinansowywać i koniecznym stała się jego prywatyzacja. Stwierdził, że dziwi się, że reaktywowano podobny zakład i to z takim zapleczem maszynowym.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie projektu uchwały.

„Za” wycofaniem głosowało 13 radnych.

 

Ad. 4(3)

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały nr 3.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego pobierania.

Pani Kacprzak zauważyła, że jest błąd w projekcie uniemożliwiający logiczne zrozumienie sensu uchwały.

Pan Czołba zmienił postać problemowego zapisu.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały z korektą Pana Czołby.

„Za” przyjęciem projektu z korektą głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/8/06 stanowi załącznik do protokołu.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. 4(4)

Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Marię Szlaz  o odczytanie projektu uchwały nr 4.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/9/06 stanowi załącznik do protokołu.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. 4(5)

Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Marię Szlaz  o odczytanie projektu uchwały nr 5.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007r

Pani Skolimowska zapytała, o jaki procent jest wzrost podatku.

Pani Szlaz odpowiedziała, że o 1 %.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/10/06 stanowi załącznik do protokołu.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4(6)

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały nr 6.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stosowanej przy naliczaniu podatku rolnego.

Pan Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniach komisji bardzo długo dyskutowano nad wysokością tego podatku i ostatecznie z dwóch propozycji: 34 zł i 32 zł wybrana została opcja 32 zł.

Pan Czyszek poinformował, że w porównaniu do roku ubiegłego jest to 10% wzrost przy pierwotnej propozycji GUS 21%. Poinformował, ze kwota ta wynika z ceny żyta ogłaszanej co roku przez GUS.

Pan Przewodniczący zauważył, że aby robić jakiekolwiek inwestycje trzeba mieć skąd brać środki na ten cel.

Pan Czyszek zauważył, że gmina będzie potrzebowała pieniędzy na wkład własny w inwestycje dla rolników i będzie musiał skądś mieć środki.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/11/06 stanowi załącznik do protokołu.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4(7)

Pan Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Pana Marka Ostrowskiego o odczytanie projektu uchwały nr 7.

Pan Ostrowski odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Zalewo.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/12/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4(8)

Pan Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Pana Marka Ostrowskiego o odczytanie projektu uchwały nr 7.

Pan Ostrowski odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Zalewo.

Pan Burmistrz wyjaśnił, dlaczego wnioskował o powołanie na stanowisko Sekretarza Pani Piechoty. Zauważył, że osoba sprawująca władze musi mieć zaufanego współpracownika. Stwierdził, że nie widział dalszej współpracy z obecną Panią Sekretarz z czym Rada się zgodziła głosując za jej odwołaniem. Zauważył, że Sekretarz jest bardzo ważną osobą w Urzędzie i bardzo wiele od niej zależy w związku z czym trzeba ją jak najszybciej powołać. Zauważył, że o tym, że Pani Piechota jest właściwą osobą na to stanowisko świadczy fakt, że jest osobą godną zaufania, ma znaczący staż pracy w administracji samorządowej i w Gminie oraz w radach narodowych. Staż jej pracy sięga 30 lat. Przeszła różne stanowiska i zna pracę „od podszewki”. Mieszka na terenie miasta i gminy Zalewo i zna potrzeby mieszkańców, stąd wniosek Burmistrza o powołanie jej na sekretarza. Wyraził nadzieję, że Pani Piechota sprawdzi się na danym stanowisku. Wyjaśnił, ze na stanowisko Sekretarza Gminy nie ogłaszał konkursu gdyż potrzebuje pracownika zaufanego, sprawdzonego oraz mieć pewność, ze podczas jego nieobecności czy też obecności nikt nie będzie robił „przeciągów”.

Pani Skolimowska stwierdziła, że oczywistym jest fakt, że każdy Burmistrz dobiera sobie Sekretarza indywidualnie. Stwierdziła, że Rada to rozumie i dlatego głosowała za odwołaniem Pani Ślinko. Zapytała Panią Piechota czy będą Sekretarzem będzie realizowała swoje postanowienia wyborcze z programu wyborczego gdy startowała na Burmistrza. Wyczytała interesujące ją punkty z programu. Wyraziła nadzieję, że będzie ona czuwała nad nimi.

Pani Piechota stwierdziła, że to co obiecała będzie starała się realizować i dotrzymać słowa.

Pani Skolimowska zauważyła, że zna Panią Piechota od 4 lat i liczyła, że właśnie to usłyszy.

Pan Burmistrz zauważył, ze wybory się już skończyły i rozpoczął się etap pracy. Stwierdził, że każe przewiesić tablice na budynku, gdyż tablica Burmistrza wisi nad tablicą rady a to Rada powinna wisieć wyżej, bo jest ważniejsza. Zauważył, że Burmistrz i Sekretarz będą w służbie Rady  a wszystkim kierowała będzie Rada. Stwierdził, że w poprzedniej Radzie było kupczenie. Zauważył, że Pani Powierża nie należało się mieszkanie a mimo to dostała je za przyzwoleniem Rady. Zauważył, że gdy był Burmistrzem w poprzedniej kadencji, to Pani Powierża „nachodziła” go, jednak się nie zgodził. Zapewnił, ze nie będzie tego w obecnej Radzie a on sam nie będzie kupował radnych.

Pani Skolimowska stwierdziła, że pan Burmistrz obraża radnych, którzy byli w poprzedniej kadencji.

Pan Burmistrz stwierdził, ze w sprawie Pani Powierża podjęta była nieprawnie uchwała.

Pani Skolimowska zauważyła, że w poprzedniej kadencji radną była również Pani Piechota i ona również głosowała. Zapytała panią Piechota oraz Panów Józefowicza i Sokołowskiego, czy zostali czymś przekupieni.

Pan Burmistrz zauważył, że w mieszkaniu AN został syn Pani Powierża zaś ona sama ma w chwili obecnej dwa mieszkania a dzięki Agencji będzie mogła starać się o kolejne.

Pani Skolimowska stwierdziła, że jest to jedne głos zaś są również inne. Wyraziła nadzieję, że Pan Burmistrz i Pani Piechota będą wywiązywali się z obietnic przedwyborczych.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/13/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4(9)

Pan Przewodniczący poprosił Pana Sokołowskiego o odczytanie projektu uchwały nr 9.

Pan Sokołowski odczytał projekt uchwały w sprawie wydania opinii i uzgodnienia dotyczącej przedłożonego przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

Pan Sokołowski wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji była podejmowana podobna uchwała, jednak zabrakło w niej słowa „uzgadnia” w związku z czym Wojewoda nie mógł ustanowić Planu Ochrony Parku.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/14/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4(10)

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa Pana Bogdana Hardybały.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/15/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4(11)

Pan Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Pana Marka Ostrowskiego o odczytanie projektu uchwały nr 11.

Pan Ostrowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Burmistrza Zalewa Pana Bogdana Hardybały miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne (w granicach administracyjnych gminy Zalewo) w związku z używaniem do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.

Pan Czyszek zapytał, co z kilometrami poza terenem gminy Zalewo.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli Burmistrz jedzie poza teren gminy, wówczas wystawiane jest polecenie wyjazdy służbowego, czyli tzw. delegacja.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr III/16/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

Wnioski i zapytania radnych

 

Pan Czyszek wnioskował o wcześniejsze rozdawanie materiałów sesyjnych.

 

Pan Pańka stwierdził, że gmina zalewo ma ponad 20 km rozpiętości i limit 300km dla Burmistrza jest zbyt mały.

Pan Czołba wyjaśnił, że Rada nie ma możliwości zwiększenia limitu kilometrów gdyż jest to określone przez ustawodawcę, że w gminach do 15 tyś mieszkańców limit wynosi 300 km.

Pan Pańka stwierdził, że jest to ograniczanie Burmistrza w możliwości nadzorowania gminy.

 

Pan Czyszek zapytał, czy w ramach sołectw jest możliwość przekazywania sobie środków przeznaczonych w budżecie na sołectwa, jeśli jedno z sołectw nie wykorzystało swoich środków.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie. Środki nie wykorzystane przez dane sołectwo przepadają i zasilają pule środków dla sołectwa na przyszły rok.

Pan Czyszek zauważył, ze sołectwo Bądki nie wykorzystało swoich środków zaś w Rąbitach przydałaby się wiata dla dzieci czekających na autobus. Zapytał, czy można byłoby te środki z Bądek przekazać dla Rąbit.

Pani Skarbik stwierdziła, że nie ma takiej możliwości.

 

Ad. 6

Sprawy różne

Pan Frańczuk zapytał, dlaczego mając powiat iławski aby załatwić sprawy w KRUS trzeba jeździć do Ostródy.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to jeszcze podział organizacyjny z lat 70-tych kiedy to Zalewo przypisane było do powiatu Morąg. Stwierdził, ze jest to ustalane przez Ministerstwo i lokalna władza nie ma na to żadnego wpływu.

 

Pan Pańka zwrócił uwagę, że są problemy z przyjmowaniem chorych w szpitalach.

Pan Burmistrz stwierdził, ze są to mankamenty służy zdrowia. Zauważył, że za każdym pacjentem idą pieniądze i dlatego nie funkcjonuje to tak, jak pierwotnie zakładała reforma.

 

Ad. 7

Brak

 

 

 

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia

III nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                                                     

 

     Agnieszka Borowiecka                  dodane: 2007-01-09, 1578 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.