www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278573
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

PROTOKÓŁ NR V/07 z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 25 stycznia 2007r. od godz. 14.15 do godz. 17.15

 

                                    PROTOKÓŁ NR V/07

 

z  V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 25 stycznia 2007r.

od godz. 1415 do godz. 1715

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Jarosława Piechotka.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie
  1. zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie,
  2. powołanie Komisji skrutacyjnej,
  3. przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
  4. prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
  5. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  6. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Ostrowski. Powitał przybyłych na sesję: Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Radcę Prawnego oraz radnych gminy Zalewo.

 

Ad. 2

Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 13 radnych, obrady są więc prawomocne. 

 

Pan Wiceprzewodniczący poinformował, że wpłynął do niego wniosek formalny od Pana Jarosława Piechotki o udzielenie mu głosu przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego. Pan Wiceprzewodniczący udzielił głosu Panu Piechotce.

Pan Piechotka podziękował za udzielenie mu głosu. Stwierdził, że wie, że dzisiejszy dzień jest dniem podjęcia decyzji, czy Rada podejmie uchwałę o wygaśnięciu mandatu czy też nie. Przypomniał, że na posiedzeniach komisji przedstawił dowody, że jako radny swoje oświadczenie złożył do biura Rady Miejskiej, jednak jako Przewodniczący nie złożył go u Wojewody. Zwrócił uwagę, że cała sprawa jest w toku rozważań prawników w całej Polsce. Nie chcąc blokować prac rady i żeby wszystkie uchwały oraz sprawy związane z pracą Urzędu były ważne na ręce Wiceprzewodniczącego Pana Ostrowskiego złożył pisemną rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady. Zaznaczył, że to, czy nadal będzie radnym, czy też nie, zależy tylko od radnych. Zauważył, że wszyscy widzieli, że oświadczenie jako radny złożył, w związku z czym nie może być ukarany w ten sposób, bo kara nie jest adekwatna do czynu. Stwierdził, że nigdy niczego nie ukradł, nikomu nie zrobił krzywdy, w związku z czym uważa, że zasługuje na to aby radni dali mu szansę bycia nadal radnym. Zapewnił, że jeśli interpretacje będą takie, że wszystkim mandat jednak wygasa to on sam podda się pod to wszystko. Stwierdził, że jeśli radni nie podejmą decyzji o wygaśnięciu mandatu to uchwały będą ważne, gdyż on nie będzie brał udziału w głosowaniach a będzie tylko obserwował to co się dzieje w samorządzie i będzie to dla niego pewnego rodzaju wydeptana ścieżka stwierdzająca, czy zrobił dobrze czy źle, i zobaczy jaka będzie interpretacja Sądu Najwyższego bądź Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył, że problem jest ogólnokrajowy w związku z czym prosił o danie mu szansy do czasu wyjaśnienia całej sytuacji. Zauważył, że w Internecie zamieszczona została opinia jednego z twórców ustawy o samorządzie gminnym, która mówi, że kara jest niewspółmierna do winy i że na pewno istnieje jakieś wyjście z tej sytuacji.  Zauważył, że Rada w Iławie nie podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu Burmistrza Pana Ptasznika i czekają na odgórne wytyczne. Stwierdził, że rozumie stanowisko Wojewody, gdyż miał on dokumenty do podjęcia takiej decyzji, jednak prosił o danie mu szansy uczestniczenia w obradach sesji, żeby wybrać nowego Przewodniczącego by nie blokować prac ani samorządu ani gminy. Podziękował za wysłuchanie.

Pan Wiceprzewodniczący poprosił o zabranie głosu radcę prawnego Pana Adama Czołbę.

Pan Czołba stwierdził, że jest to dylemat. Prasa i telewizja nagłośniły całą sprawę i jest ona poważna gdyż dotyczy kilkuset osób na terenie całej Polski, jednak w chwili obecnej trzeba rozwiązać konkretną sprawę, która dotyczy Rady Miejskiej w Zalewie. Zwrócił uwagę, że w porządku obrad są dwie uchwały: jedna o wygaśnięciu mandatu a druga o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego. Zaznaczył, że gdyby chodziło o szeregowego radnego to nie byłoby problemu, bo mogłaby Rada zwlekać 3 miesiące na podjęcie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu. Pan Piechotka złożył formalną rezygnację z pełnionej funkcji. Wojewoda jest odwołany i na razie nie wiadomo kto będzie pełnił tę funkcję. Zauważył, że w piśmie, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Zalewie z 16 stycznia 2007r., Wojewoda  wyraźnie wskazuje wygaśnięcie mandatu, które nastąpiło 27 grudnia 2006r. Zauważył, że każda Rada w Polsce może zwlekać i czekać jednak w przypadku Pana Piechotki sprawa jest inna. Wyraził obawę, że uchwały z 28 grudnia 2006r. mogą zostać przez Wojewodę uchylone. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyjmuje pogląd, że mandaty wygasły. Każda uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu jest uchwałą potwierdzającą fakt . Pan Piechotka złożył rezygnację z funkcji. Istnieje obawa, że jeśli mówione byłoby na razie tylko o podjęciu uchwały o odwołaniu z funkcji to Wojewoda może podważyć uchwałę w sytuacji, w której będzie miał wiedzę o wygaśnięciu mandatu Pana Piechotki a Rada nie stwierdziłaby tego wygaśnięcia. Zwrócił uwagę, że wykładnie prawne, prezentowane w prasie i w mediach są różne. Zwrócił uwagę, że niedopracowaniem było ze strony ustawodawcy dokonanie zmiany zapisu w ustawie ordynacja wyborcza i ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza a nie dokonanie zmian w ustawie o samorządzie gminnym, pozostawiając zapis, że jeśli radny nie złoży oświadczenia w terminie to potrącana jest mu dieta.  Zauważył, że wielu prawników, współtwórców ustawy o samorządzie gminnym, twierdzi, że kara jest niewspółmierna do winy.  Stwierdził, że nikt z samorządowców, kto złożył oświadczenia po terminie, nie miał zamiaru nikogo oszukać, bo ostatecznie oświadczenia zostały złożone, jednak po terminie. Przypomniał, że na pierwszej sesji mówił wyraźnie o rygorystycznej zmianie w ordynacji wyborczej, niewspółmiernej do zawinienia. Trudno jednak dyskutować z ustawodawcą. Na ok. 700 radnych jest to tylko 6% wszystkich radnych i burmistrzów. Wyrazić można pogląd, że mimo wszystko, ci którzy się spóźnili czy nie złożyli w terminie stanowią tylko kilka procent, reszta złożyła w terminie respektując przepis. Zauważył, że sprawa dotyczy również Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Stwierdził, że jeśli nie będzie żadnej abolicji i będą rozpisane w kraju nowe wybory uzupełniające i podjęte będą jakiekolwiek uchwały to mogą one zostać podważone prze wojewodów. Zaznaczył, że 30 stycznia w planie sesji jest uchwalenie budżetu i jeśli okaże się, że podpisała to osoba nie mająca do tego uprawnień, to cały budżet „bierze w łeb” i ponownie trzeba będzie podejmować wszystkie uchwały. Zauważył, że skala wysiłku radnych jak również pracowników Urzędu byłaby bardzo duża, bo trzeba byłoby to samo jeszcze raz przygotowywać. Zapytał, czy rada może sobie pozwolić na takie ryzyko. Stwierdził, że Pan Piechotka ułatwił Radzie zadanie, bo złożył rezygnację w dobrej wierze, chcąc, żeby Rada nadal funkcjonowała. Zauważył jednak, że jeśli Rada nie stwierdzi wygaśnięcia mandatu to Wojewoda może podważyć decyzje Rady mają wiedzę o wysłanym do rady piśmie z przekonaniem, że mandat wygasł. Zauważył, że mandat wygasł z mocy prawa zaś uchwała Rady jest tylko deklaracją potwierdzającą fakt wygaśnięcia mandatu. Zauważył, że w przypadku wójta czy burmistrza problem dotyczy podpisanych decyzji czy oświadczeń, które przestają być ważne z dniem 27 grudnia 2006r. W przypadku Pana Piechotki sprawa dotyczy podpisanych uchwał, które jeśli zostaną podpisane przez osobę bez uprawnień to tak, jakby w ogóle nie istniały co wiązałoby się z podejmowaniem tych uchwał jeszcze raz w przyszłości. Wyraził obawę, że uchwały z 28 grudnia będę musiały już być podpisane po raz drugi. Stwierdził, że Ministerstwo stoi na stanowisku, że mandaty wygasły. Nie wie zaś czy sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny czy też nie. Zaznaczył, że kara faktycznie jest zbyt surowa jednak przepis jest przepisem. Stwierdził, że w jego przekonaniu, jeśli sprawa się wyjaśni na korzyść samorządowców to jeśli Rada podejmie dziś obydwie uchwały, to będzie można je uchylić. Zauważył, ze jeśli nawet Wojewoda otrzyma te uchwały to nie oznacza to wcale, że komisarz wyborczy zaraz uruchomi procedurę ogłoszenia ponownych wyborów uzupełniających. Nie jest to nic nieodwracalnego jednak dla dobra Rady należałoby podjąć obydwie uchwały. Złożenie oświadczeń po terminie jest ewidentne. Zwrócił uwagę, że wojewoda sugerował, że 27 grudnia oświadczenie to powinno znaleźć się na jego biurku. Ostatecznie liczyła się jednak data stempla pocztowego. Gdyby jednak pozostano przy interpretacji, ze ma to być 27 grudnia na biurku, to „spóźnionych” byłoby znacznie więcej. U Pana Piechotki data stempla pocztowego jest z 3 stycznia br, a więc termin został ewidentnie przekroczony. Zaznaczył, ze interes Gminy należy postawić na pierwszym miejscu.

Pani Skolimowska zauważyła, że zgodnie z tym co powiedział Pan Radca, radny, który złożył oświadczenie do 27 grudnia 2006r. jest w porządku. Wszyscy tak postąpili. Poprosiła Pana Piechotkę o pokazanie kopii oświadczenia z widniejącą pieczątką wpływu oświadczenia do Biura Rady. Stwierdziła, że świadczy to o tym, że Pan Piechotka oświadczenie złożył tak jak zwykły radny nie zaś jak przewodniczący. Skoro zachował się jak radny to nie ma podstaw do pozbawienia go mandatu.

Pan Czołba wyjaśnił, że jest to inna sytuacja. Obowiązkiem Pana Piechotki jako Przewodniczącego było złożenie oświadczenia Wojewodzie a nie w Biurze Rady. Zauważył, że wielu Przewodniczących wysyłało oświadczenia samemu listem poleconym a nie przez Biuro Rady.

Pani Skolimowska stwierdziła, że nie wyobraża sobie, żeby odwołać radnego za to, ze złożył oświadczenie jako radny, gdyż może to dotyczyć każdego innego radnego. Dla niej, jako radnej, nie ma powodu do głosowania za wygaśnięciem mandatu Pana Piechotki.

Pan Czołba zapytał, czy widziała pismo Wojewody.

Pani Skolimowska odpowiedziała, że wielokrotnie odwoływano się już od decyzji Wojewody.

Pan Czołba wyjaśnił, że jest to zupełnie inna sprawa. To pismo Wojewody potwierdza pewien stan prawny. Był obowiązek wysłania oświadczenia do Wojewody do dnia 27 grudnia. W Polsce ponad 200 radnych ocenianych jest w ten sam sposób. Zapis w ustawie jest jednoznaczny.

Pani Skolimowska poprosiła Pana Czołbę o wyjaśnienie, gdzie jest napisane, gdzie dokładnie radny ma złożyć swoje oświadczenie.

Pan Burmistrz zauważył, że to nie jest miejsce na prowadzenie dialogu między Panią Skolimowską a Panem Radcą. Zauważył, że odbywa się sesja. Zaznaczył, że o tym, gdzie radny ma złożyć swoje oświadczenie każdy wie, że na ręce Przewodniczącego i robi to w sekretariacie Rady a nie bezpośrednio na ręce Przewodniczącego. Stwierdził, że patrząc na oświadczenie i widniejące na niej daty wpływu utwierdził się, że  oprócz pieczątki Biura Rady jest tam pieczątka Urzędu Wojewódzkiego, na której jest data 5 stycznia 2007r., i na tę właśnie datę powołuje się Wojewoda w swoim piśmie. Zauważył, ze Pan Piechotka informował radnych na wczorajszych komisjach, że musiał jechać do delegatury w Elblągu i potem zawozić to do Olsztyna. Zauważył również, że Pan Piechotka twierdził, iż swoje oświadczenie złożył wcześniej, ok. 16 grudnia i było ono przetrzymane w Biurze Rady. Pan Burmistrz stwierdził, że podejrzewa tu pewne manipulacje. Zwrócił się do Rady, zauważając, że sprawa jest na tyle istotna i ważna, że nie należy dopuścić aby dochodziło do następnych uników i manipulacji  aby opóźnić działania Rady i aby był pretekst do podważenia tej jak i następnej sesji z uwagi na fakt przyjęcia takich a nie innych działań. Zauważył, że Pan Piechotka powołał się na fakt, że w dniu wczorajszym Rada w Iławie nie podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu Burmistrza. Podobnie zachowa się Rada Miejska w Giżycku. Zaznaczył jednak, że tamte przypadki są inne. Dotyczą one oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka. Tam można gdybać i czekać na rozwiązania prawne. Z wykładni prawnej wynika, że Burmistrzowie mogą się od tego odwoływać natomiast nie ma takiej możliwości w przypadku Przewodniczącego Rady. Ważną i istotną sprawą jest fakt, że do podpisywania zarządzeń czy decyzji są wyznaczone przez burmistrzów odpowiednie osoby, w związku z czym nie ma paraliżu w urzędzie. Apelował o niekombinowanie i nieprzekłamywanie pewnych zdarzeń, bo można wykopać pod sobą głęboki dół. Zaznaczył, że Gmina ciągnie na prowizorium budżetowym. Ma również świadomość, że uchwały podjęte 28 grudnia 2006r. mogą zostać uchylone. Zauważył, że trwają przygotowania do zebrań wiejskich, które odbywać się będą w lutym i do połowy marca. Trzeba będzie przedstawić na nich budżet, nie zaś jego projekt. Zaznaczył, że tym, że nie ma jeszcze budżetu, wstrzymywane są pewne przetargi. Na podstawie poprzedniego budżetu ogłoszono przetarg na kanalizację na ulicy Kolejowej. Przetarg jest w rozstrzygnięciu, niedługo zostanie rozstrzygnięty. Jeśli przyjdzie termin podpisania umowy z wykonawcą a budżetu nie będzie to nie będzie możliwości podpisania takiej umowy. Zwrócił uwagę, że są to ważne i istotne sprawy dla tej gminy. Zauważył, że radni składali ślubowanie działania na rzecz dobra Gminy. Z powodu jednego radnego, jednego mandatu jednej osoby ryzykuje się wszystkie zagrożenia dla Gminy i puszcza się wszystko w niepewność. Oświadczył, ze sprawa została przedyskutowana z Panem Czołbą, że najpierw pod głosowanie poddana zostanie uchwała o wygaśnięciu mandatu, żeby nie było zarzutu ze strony wydziału prawnego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewody, zaś w drugiej kolejności, w celu zabezpieczenia się, podjęcie uchwały o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego. Zauważył, ze zdaniem Wojewody na dzień dzisiejszy, Pan Piechotka nie jest radnym. Mandat wygasł, jednak Rada podejmuje formalnie uchwałę na potwierdzenie tego faktu. Zaznaczył, że można gdybać i różnie interpretować , gdyby sprawa dotyczyła zwykłego radnego, jednak jest to Przewodniczący Rady. Wyraził nadzieję, że wczorajsza dyskusja na posiedzeniach komisji przekonała co niektórych radnych, jednak kolejna noc spowodowała, że powstały nowe pomysły, jednak nie można tym pomysłom ulegać w nieskończoność. Apelował i prosił o nie paraliżowanie działań Rady. Poinformował, ze w gazecie Wyborczej pojawił się artykuł z konferencji Ludwika Dorna, że nie będzie amnestii dla samorządowców, którzy złożyli oświadczenia majątkowe po terminie. Poprosił o nieodwracanie biegu obrad dzisiejszej sesji.

Pan Sokołowski zapytał Pana Czołbę, czy jeśli dzisiaj Rada przyjmie rezygnację Pana Piechotki, po jego zapewnieniach, że nie będzie brał udziału w głosowaniach do czasu wyjaśnienia się sprawy,  i podejmie uchwałę o wyborze nowego Przewodniczącego, to jak będzie liczona ilość radnych uprawnionych do głosowania i jaką ilość głosów trzeba będzie uzyskać aby być Przewodniczącym.

Pan Czołba odpowiedział, że należy wziąć pod uwagę taką sprawę, że gdyby sprawa dotyczyła oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prze małżonka oraz zawartych umowach cywilno-prawnych, wówczas prawdopodobnie wykładnie prawne skłaniałyby się do nie pociągania takich drastycznych konsekwencji w formie utraty mandatu. Sprawa dotyczy jednak głównego oświadczenia majątkowego, które miało być złożone do 27 grudnia a wysłane zostało 3 stycznia i wpłynęło dopiero 5 stycznia. Stwierdził, że inne samorządy mogą się wstrzymywać na swoje własne ryzyko. Wyraził jednak pogląd, ze nie można aż tak ryzykować, a podjęcie obu uchwał jest bezpieczniejszym wyjściem dla gminy. Jeśli zostanie podjęta uchwała o wygaśnięciu mandatu, to Wojewoda na pewno jej nie uchyli. Jeżeli natomiast będzie tylko uchwała o odwołaniu Przewodniczącego Rady, który w świetle prawa radnym już nie jest, to uchwała ta będzie ułomna i Wojewoda ją zausterkuje. Zauważył, że Wojewoda ma na to 30 dni (do 25 lutego 2007r.) do tego czasu Rada cały czas nie będzie pewna, czy uchwały, które podejmuje, są zgodne z prawem. Zaznaczył, że nie wiadomo, czy Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą. Każdy z zainteresowanych może złożyć skargę do Sądu Administracyjnego, jednak sądy są precyzyjne i jeśli sędzia spojrzy, że zapis ustawowy jest  wyraźny a ponadto stwierdzi fakt, ze osoba publiczna powinna zachować szczególną staranność, gdyż na niej spoczywa większa odpowiedzialność, gdyż jeśli są większe przywileje - to idą za tym większe obowiązki. Zaznaczył, ze nie można porównywać Przewodniczącego Rady z szeregowym radnym, gdyż na Przewodniczącym leży większy obowiązek. Wyraził przekonanie, że sądy są na tyle precyzyjne, że jeden dzień spóźnienia to ewidentne przekroczenie ustawowego terminu. Wyjaśnił, że jeśli będzie podjęta uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu, to uchwała ta działa od zaraz, w związku z czym Pan Piechotka nie jest już radnym.

Pan Burmistrz przytoczył słowa Wojewody z pisma z 16 stycznia 2007r. dot. wygaśnięcia mandatu Pana Piechotki.

Pan Czyszek zapytał, czy rezygnacja Pana Piechotki przyjmowana jest przez Radę w formie uchwały.

Pan Czołba wyjaśnił, że odbywa się to w formie tajnego głosowania. Wyjaśnił, że jest tu jasne oświadczenie woli i trudno z tym dyskutować. Wyjaśnił, ze ustawodawca nie przewiduje innego trybu. Jest formalny miesiąc na akceptację tej rezygnacji jednak Rada nie ma tyle czasu w tym przypadku, bo jest kwestia ważności uchwał i podejmowanych decyzji. Zaznaczył, że podjęcie obu uchwał jest najlepszym wyjściem dla Rady. Podjęcie tylko jednej uchwały będzie rodziło niepewność.

Pan Czyszek zaproponował, aby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania: najpierw nad odwołaniem z funkcji Przewodniczącego natomiast w drugiej kolejności nad wygaśnięciem mandatu.

Pan Czołba wyjaśnił, że kolejność podejmowanych uchwał jest ważna i bezpieczniej będzie najpierw podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu a potem o przyjęciu rezygnacji Pana Piechotki z funkcji Przewodniczącego, gdyż będzie problem, jeśli Wojewoda uchyli ileś tam uchwał i wtedy Rada nie będzie wiedziała co z tym zrobić.

Pan Kotyk zwrócił uwagę, że na wczorajszych posiedzeniach komisji sporo czasu stracono na podobne dywagacje. Poinformował, że jest podbudowany najświeższymi informacjami w sprawie nowelizacji przepisów, gdyż oglądał otwarcie posiedzenia Sejmu, gdzie zapewniono, że żadnej abolicji nie będzie. Premier Kaczyński wyraził również swoje zdanie, że nawet jeśli ktoś się czuje pokrzywdzony, to nie ma innej drogi jak odwołanie do Sądu Administracyjnego. Stwierdził, że dalsze przeciągające się dywagacje nie przyniosą żadnych efektów. Pan Przewodniczący przedstawił swoje stanowisko oficjalnie wczoraj i dzisiaj, jednak nie zwalnia go to z odpowiedzialności. Przypomniał, że w dniu ślubowania wybrany został Przewodniczącym Rady i miał dokładnie 27 dni. Stwierdził, że współczuje Panu Piechotce i nie mówi tego złośliwie tylko formalnie. Zaznaczył, że radny składa oświadczenie majątkowe do Przewodniczącego Rady zaś Przewodniczący zobowiązany jest złożyć swoje oświadczenie do Wojewody i nie jest pewien, czy data wpływu 27 grudnia do Biura Rady zmieni cokolwiek w sądzie. Zauważył, że fakt odwołania i podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu nie oznacza od razu braku możliwości powrotu do Rady, gdyż i przez Radę może ta uchwała zostać uchylona oraz w drodze ponownych wyborów może również wrócić do Rady. Zaznaczył, że nie jest to żadna tragedia życiowa. Apelował o nie blokowanie prac Rady i nie skłócanie radnych ze sobą  oraz o podjęcie uchwal rozwiązujących problem.

 
Ad. 3

Pan Wiceprzewodniczący poprosił Panią Agnieszkę Borowiecką, Referenta ds. obsługi Rady, o odczytanie projektu uchwały nr 1.

Pani Borowiecka odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Jarosława Piechotka.

 

Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 7 radnych.

„Przeciw” głosowało 4 radnych.

„Wstrzymało się” 2 radnych.

 

Uchwała Nr V/31/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Wiceprzewodniczący poprosił Panią Agnieszkę Borowiecką, Referenta ds. obsługi Rady, o odczytanie projektu uchwały nr 2.

Pani Borowiecka odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jarosława Piechotki z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Pan Czołba przypomniał, ze głosowanie musi odbyć się w trybie tajnym.

Pan Wiceprzewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji skrutacyjnej.

·        Pan Kotyk podał kandydaturę Pani Paryszek.

  • Pani Parzyszek wyraziła zgodę.
 • Pani Skolimowska podała kandydaturę Pana Małachowskiego.
  • Pan Małachowski wyraził zgodę.
 • Pani Mickiewicz podała kandydaturę Pana Czyszka.
  • Pan Czyszek wyraził zgodę.

 

Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej.

„Za” przyjęciem składu Komisji głosowało 13 radnych.

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w trybie tajnym, w skutek którego „za” przyjęciem rezygnacji Pana Piechotki głosowało 10 radnych. „Wstrzymało się” 3 radnych. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

 

Uchwała Nr V/32/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

 

Pan Wiceprzewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

 • Pan Małachowski zgłosił kandydaturę Pana Czyszka.
  • Pan Czyszek nie wyraził zgody.
 • Pani Mickiewicz zgłosiła kandydaturę Pani Kacprzak.
  • Pani Kacprzak wyraziła zgodę.

 

Pan Małachowski zaproponował, aby skład Komisji skrutacyjnej pozostał ten sam, jeśli Pan Czyszek nie chce kandydować na Przewodniczącego.

Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy członkowie Komisji wyrażają zgodę na dalszą pracę w Komisji.

Członkowie wyrazili zgodę.

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w trybie tajnym, w skutek którego „za” przyjęciem kandydatury Pani Kacprzak na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zalewie głosowało 13 radnych.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Wiceprzewodniczący poprosił Panią Agnieszkę Borowiecką, Referenta ds. obsługi Rady, o odczytanie projektu uchwały nr 3.

Pani Borowiecka odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

Uchwała Nr V/33/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Kacprzak, Przewodnicząca Rady, przejęła dalsze prowadzenie obrad sesji.

 

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za zaufanie. Zapewniła, że postara się dobrze pracować dla dobra mieszkańców gminy. Zauważyła, że może być Przewodniczącą na krótki termin jednak zgadza się na to, gdyż prawo jest najważniejsze. Stwierdziła, ze jeśli ogłoszona zostanie abolicja to podda się dalszym prawnym ustaleniom. Zapewniła, że jako Przewodnicząca będzie się starała pracować dobrze i będzie się starała jak najczęściej być biurze, aby być dostępną dla mieszkańców i radnych.

 

Ad. 5

Wnioski i zapytania radnych.

 

Pan Czyszek zapytał, czy na sesję, na 30 stycznia, są jakieś uchwały, które nie zostały omówione na komisjach.

Pan Burmistrz zasygnalizował, że dziś musi zostać poddany pod głosowanie wniosek, że dzisiejsza sesja to pierwsza część, natomiast druga część dobędzie się 30 stycznia, gdyż zaproszenia podpisane przez Pana Piechotkę na sesję na 30 stycznia z mocy prawa są nieważne tak samo jak sama sesja. Zauważył, że trzeba będzie zadzwonić do Urzędu Wojewódzkiego i dowiedzieć się, czy uchwały z 28 grudnia 2006r. będą uchylone czy też nie. Zwrócił uwagę, że były to dość istotne uchwały, dotyczące np. delegatów do ZG Jeziorak. 31 stycznia ma odbyć się walne zgromadzenie, a jeśli zostaną uchylone to trzeba będzie je podjąć jeszcze raz 30 stycznia. Poinformował, że niedługo ma się odbyć posiedzenie ZG „Bałtyk” a Gmina nie ma tam swojego przedstawiciela i trzeba będzie go wyznaczyć.

Pani Skolimowska wnioskowała o zaproszenie na sesję, na 30 stycznia, Panią dr Ewę Nowak z NZOZ „Zdrowie” w Zalewie w związku z projektem uchwały odnośnie Polskiego Projektu 400 miast.

Pan Czyszek wnioskował o mniejszą ilość materiałów sesyjnych oraz o nierobienie wszystkich posiedzeń komisji jednego dnia, bo jest za mało czasu na przedyskutowanie wszystkich materiałów.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie ma możliwości zmniejszenia ilości materiałów, gdyż są one przygotowywane na sesję i muszą przejść przez komisje. Zwrócił uwagę, że to Przewodniczący Komisji zwołują posiedzenia i to w ich gestii leży robienie łączonych posiedzeń lub nie. Zwrócił uwagę, że składy poszczególnych komisji są niemalże jednakowe i łatwo jest zrobić posiedzenia łączone. Zaznaczył, że Komisja Rewizyjna nie musi omawiać materiałów sesyjnych i spotykać się przed każdą sesją, gdyż ma ona inne zadania.

Pani Parzyszek wyjaśniła, że jak dotąd Komisja Rewizyjna nigdy nie omawiała materiałów sesyjnych, jedynie swoje zaplanowane tematy.

Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Piechotce za jego dotychczasowa pracę. Stwierdziła, że gdyby nie te ostatnie niefortunne wydarzenia nadal byłby dobrym Przewodniczącym.

Pani Skolimowska stwierdziła, że nie zgadza się ze słowami Pana Burmistrza, że nie liczy się jednen człowiek. Stwierdziła, ze dla niej liczy się każdy człowiek i nie można nikogo w ten sposób traktować, bo każdy mógł się znaleźć w tej sytuacji. Stwierdziła, że Pan Piechotka zrobił dokładnie to samo co pozostali radni, czyli złożył w Biurze Rady, a został potraktowany tak, jak został, a można było całą sprawę inaczej rozwiązać.

Pan Józefowicz poruszył sprawę drogi do Brzeziniaka. Stwierdził, że już wcześniej zgłaszał u Pani Sekretarz. Zauważył, że teraz przyszedł mróz i droga ta przymarzła ale jak przyjdzie odwilż to autobusy szkolne po dzieci nie będą mogły dojechać i nie będzie można przejechać samochodem. Wnioskował o doraźne posypanie żwiru w najgorsze miejsca.

Pani Skolimowska wnioskowała o zawieszenie jeszcze jednej lampy na chodniku między ulicą Kościelną a Mickiewicza bo jest tam ciemno i mieszkańcy boją się tamtędy chodzić. Zwróciła uwagę, ze młodzież chętnie chodzi tam na wagary.

Pan Burmistrz zapewnił, ze przyjrzy się sprawie i zobaczy, co da się zrobić.

Pan Sokołowski przypominał o złożeniu wniosku na jerzwałdzki wodociąg, gdyż w maju kończy się pozwolenie na budowę zaś w planie budżetu na 2007 rok jest ta inwestycja zaplanowana.

Pan Burmistrz zauważył, że inwestycja ta została zgłoszona do Planu Wojewódzkiego. Poinformował o odbytym spotkaniu z Marszałkiem Województwa Panem Protasem w Iławie, na którym byli wszyscy Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu iławskiego i omawiano sprawy, dotyczące tego, co na terenie województwa można zrobić. Zauważył, że sytuacja jest o tyle dobra, że w zarządzie jest dwóch przedstawicieli z powiatu iławskiego. Poinformował, że będzie robiony również wodociąg w kierunku Karpowa w ramach inwestycji własnych. Zaznaczył, ze może uda się jednak pozyskać również dofinansowanie na wodociągowanie wsi. Zauważył, że w tym roku ważnym jest, aby skupić się nie na wielkich inwestycjach a raczej na robieniu dobrych dokumentacji. Ważne jest to, gdyż w momencie, gdy ogłoszone zostaną konkursy na składanie wniosków będzie już ułatwione zadanie. Zwrócił uwagę na fakt, że termin złożenia wniosku to najczęściej 30 dni a w tak krótkim okresie nie da się załatwić pozwoleń na budowę i przygotować dobrej dokumentacji, dlatego też warto mieć ją wcześniej przygotowaną. Poinformował, że Gmina nie może pozwolić sobie na razie na wielkie inwestycje, gdyż nie można dopuścić aby Gmina osiągnęła 60% zadłużenia, gdyż wówczas straci płynność finansową i nie będzie można starać się o żadne środki na inwestycje. 

Poinformował, że skala kłopotu z oczyszczalnią zmniejszyła się. Na plac budowy przyjechała nowa firma ze Skierniewic specjalizująca się w żelbetach. Firma i pracownicy wyglądają solidnie. Przeprowadzona została rozmowa z kierownikiem budowy. Firma jest w stanie zalewać betony nawet przy ujemnych temperaturach, gdyż jest wyposażona w odpowiedni sprzęt.

Pan Czyszek zapytał, co z terminem kolejnej sesji.

Pan Burmistrz odpowiedział, ze trzeba poddać pod głosowanie wniosek o przedłużenie dzisiejszej sesji i przełożenie jej na 30 stycznia.

Pan Czołba wyjaśnił, że Pan Piechotka podpisał zaproszenia  na 30 stycznia jednak nie maja one żadnej mocy prawnej. Z protokołu musiałoby wynikać, ze jest to pierwsza część sesji. Materiały zostały dostarczone i przeanalizowane.

Pan Józefowicz zapytał, czy nie można zrobić sesji 31 stycznia.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że 31 stycznia planowane jest walne zgromadzenie w ZG Jeziorak a jeśli uchwały z 28 grudnia zostaną uchylone prze Wojewodę wówczas trzeba podjąć je na nowo, żeby posiedzenie w Jeziorku mogło się odbyć. Zaznaczył, że jest to kwestia przegłosowania wniosku o zrobieniu drugiej części sesji 30 stycznia. 

Pan Czołba zaproponował, aby nowo wybrana Przewodnicząca zwołała w trybie przyspieszonym sesje, podpisała nowe zawiadomienia, które zostaną jak najszybciej dostarczone radnym. Zaznaczył, ze jest to konieczne, by Wojewoda nie zakwestionował faktu, kto zwoływał sesję. 

 

Ad. 6

Sprawy różne

 

Pan Burmistrz odniósł się do artykułu zamieszczonego 24 stycznia br. w Gazecie Olsztyńskiej napisanego przez Panią Grażynę Sobieraj. Stwierdził, ze artykuł ten jest tendencyjny i nie odzwierciedla prawdy. Stwierdził, że Pani Sobieraj faktycznie do niego dzwoniła, jednak zapytała tylko, dlaczego tak bardzo zależy mu na odwołaniu Pana Piechotki z funkcji Przewodniczącego. Wyjaśnił ową kwestię, zaś z artykułu wynika więcej kwestii, niż w rozmowie Pani redaktor poruszyła. Odczytał fragmenty artykułu. W odniesieniu do tabliczki na drzwiach - wyjaśnił, że zmieniono tabliczki na bezimienne nie tylko Przewodniczącego Rady ale również Burmistrza i Sekretarz. Zrobione to zostało ze względów oszczędnościowych. Poza tym każdy z mieszkańców wie, kto jest Burmistrzem, Sekretarzem i Przewodniczącym Rady i nie ma konieczności pisania tego na tabliczkach. Zauważył, że w momencie zmiany władz nie będzie konieczności zmiany tabliczek i niszczenia przy tej okazji drzwi. Zapewnił, że nie było to zrobione z braku sympatii. W odniesieniu do telefonu komórkowego - poinformował, że w piątek rano zwrócił się do Pana Piechotki o zwrot telefonu komórkowego, gdyż nie ma żadnej podstawy prawnej by używał go do celów służbowych, ponieważ nie ma na to przyzwolenia Rady. Otrzymał odpowiedź, że do godziny 10 telefon zostanie zwrócony. Przed godziną 15 pytał ponownie Pana Lichacza czy telefon został zwrócony. Jako, że nie został zwrócony, Pan Burmistrz wydał polecenie zablokowania telefonu. Aby to zrobić, trzeba było powiedzieć, że albo został skradziony albo zagubiony. Zaznaczył, że nie namawiał Pana Lichacza, aby podał wersję, że został skradziony. Oświadczył, ze obciąży notą Pana Piechotkę za korzystanie przez 2 miesiące z tego telefonu i będzie musiał zwrócić pieniądze za wykonane rozmowy. Zaznaczył, że jeśli w przyszłości przyjdzie na kontrolę RIO to zarzuci, że Przewodniczący korzystał z telefonu bez zgody Rady. Poinformował, że widział umowę o telefon podpisaną z Erą GSM dnia 30 listopada 2006r., kiedy to Pan Dawid wiedział już, że nie jest Burmistrzem. Poinformował, że przegląda, komu jeszcze w Urzędzie zabrać telefon komórkowy, bo narobiło się ich sporo w Urzędzie i nawet palacz ma telefon komórkowy. Zapewnił, że będzie szukał oszczędności.  Zapewnił, że odniesie się co do artykułu i Pani Sobieraj będzie musiała pewne sprostowania robić albo podjęte zostaną inne działania. Zapewnił, że takie zdanie jak „uchwały podjęte po 28 grudnia szlak trafi” na pewno z jego ust nie padło i ma na to świadków, którzy jechali wtedy z nim samochodem: Panią Gamrat i Pana Lichacza. Poinformował, że pisali o nim również redaktorzy kiedy był kierownikiem w ARiMR a teraz mają przez to rozprawy w sądzie. Stwierdził, że trzeba będzie zrobić szkolenie dla radnych aby mogli poznać pewne zasady prawne obowiązujące w samorządzie. Zwrócił się do radnych, aby ze sprawami mieszkańców przychodzili bezpośrednio do niego zanim złożą mieszkańcowi jakiekolwiek obietnice. Wyraził nadzieję, że gdy zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające, to cała Rada wraz z Burmistrzem usiądzie i przedyskutuje wszystkie sprawy. Stwierdził, że bardzo był zdziwiony zachowaniem połowy Rady w stosunku do drugiej połowy na pierwszej sesji. Wyraził nadzieję, że podział w Radzie niedługo się zatrze. Apelował o rozsądek i przestrzeganie prawa.  

 

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dokonała zamknięcia

V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                                                     

 

     Agnieszka Borowiecka                                                                 dodane: 2007-05-14, 1755 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.