www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6275993
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

PROTOKÓŁ NR IV/06 z IV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 28 grudnia 2006r.

 

                                 PROTOKÓŁ NR IV/06

 

z  IV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 28 grudnia 2006r.

od godz. 1200 do godz. 1400

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z I inauguracyjnej zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz z II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz III nadzwyczajnej Sesji rady Miejskiej w Zalewie..

3. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2007;

2)      w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2007;

3)      w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XLII/474/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo;

4)      w sprawie: dokonania zmian w treści Uchwały Nr XLI/449/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Zalewo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie oraz ustanowienia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Zalewo;

5)      w sprawie: dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/435/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Zalewo do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

6)      w sprawie: dokonania zmian w treści Uchwały Nr X/98/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2003r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2004r. gminnej jednostki organizacyjnej funkcjonującej pod nazwą „Miejsko-Gminny Dom Kultury w Zalewie” w nową gminną jednostkę organizacją o nazwie: „Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Zalewie”;

7)      w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr X/99/03 rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Zalewie;

8)      w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”;

9)      w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XL/445/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo ;

10)  w sprawie: przyjęcia na rok 2007 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Profilaktyki Narkomanii dla Gminy Zalewo;

11)  w sprawie: utraty mocy obowiązującej pięciu uchwał Rady Miejskiej w Zalewie,   dotyczących problematyki związanej ze zmianą formy organizacyjno – prawnej prowadzenia gospodarki komunalnej w Gminie Zalewo

12)  w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006r.

13)  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie inwestycji

14)  w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Zalewo na rok 2006, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania poszczególnych wydatków ujętych w tym wykazie.

6. Sprawy różne.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia IV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Piechotka. Powitał wszystkich przybyłych na sesję: Burmistrza Pana Bogdana Hardybałę, Sekretarz Panią Irenę Piechota, Skarbnik Panią Marię Szlaz, Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę, który przybędzie później, radnych, sołtysów, dyrektorów i gości przybyłych na sesję.

Pan Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych, obrady są więc prawomocne.  Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Poddał pod głosowanie porządek obraz ze zmianami.

„Za” przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało 14 radnych.

 

Ad. 2

Pan Przewodniczący poinformował, że ma przed sobą protokoły z I, II i III sesji Rady Miejskiej w Zalewie, które to dokładnie przeczytał i stwierdził, że w pełni odzwierciedlają one przebiegi sesji. Poinformował, że protokoły wyłożone były w Biurze Rady oraz przed sesją do wglądu. Zaproponował, aby przyjąć je bez odczytywania. Poinformował, że w Biurze Rady dostępne są również nagrania z sesji.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr I/06 z I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu Nr I/06 głosowało 13 radnych. „Wstrzymał się” 1 radny.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr II/06 z II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie bez odczytywania bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu Nr II/06 głosowało 14 radnych.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr III/06 z III nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie bez odczytywania bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu Nr III/06 głosowało 14 radnych.

 

Ad. 3

Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności. Omówił odbyte spotkania i wydane zarządzenia. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

Brak.

 

Ad. 5

Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

 

Ad. 5(1)

Pan Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Pana Marka Ostrowskiego o odczytanie projektu uchwały nr 1.

Pan Ostrowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2007.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/17/06 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. 5(2)

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2007. Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o odczytanie planów pracy komisji.

Pan Sokołowski odczytał plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania.

Pan Józefowicz odczytał plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, ochrony P. Poż. i Ochrony Środowiska.

Pani Skolimowska odczytała plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Pan Malachowski odczytał plan pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług.

Pani Parzyszek odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/18/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(3)

Pan Przewodniczący poprosił Panią Sekretarz Irenę Piechota o odczytanie projektu uchwały nr 3.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLII/474/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/19/06 stanowi załącznik do protokołu.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. 5(4)

Pan Przewodniczący poprosił Panią Sekretarz Irenę Piechota o odczytanie projektu uchwały nr 4.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XLI/449/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Zalewo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie oraz ustanowienia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Zalewo

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/20/06 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. 5(5)

Pan Przewodniczący poprosił Panią Sekretarz Irenę Piechota o odczytanie projektu uchwały nr 5.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/435/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia prze Gminę Zalewo do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/21/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(6)

Pan Przewodniczący poprosił Panią Sekretarz Irenę Piechota o odczytanie projektu uchwały nr 6.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr X/98/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2003r.w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2004r. gminnej jednostki organizacyjnej funkcjonującej pod nazwą „Miejsko-Gminny Dom Kultury w Zalewie” w nową gminną jednostkę organizacyjną o nazwie „Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Spotu w Zalewie”

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/22/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(7)

Pan Przewodniczący poprosił Panią Sekretarz Irenę Piechota o odczytanie projektu uchwały nr 7.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr X/99/03 rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Zalewie

Pani Sekretarz wyjaśniła, że uchwała ta jest podejmowana, gdyż RIO zakwestionowało łączenie działalności kulturalnej ze sportową.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/23/06 stanowi załącznik do protokołu.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(8)

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały nr 8.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/24/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(9)

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały nr 9.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do uchwały Nr XL/445/06 rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/25/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(10)

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały nr 10.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2007 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Profilaktyki Narkomanii dla Gminy Zalewo.

Pani Skolimowska zauważyła, że środki na Program pochodzą w 100% z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Zapytała, czy ustawa określa, jaki procent, z posiadanych funduszy na program, przeznaczony jest na konkretne zadanie czy jest to określane dowolnie. Zapytała również co obejmują w budżecie programu wynagrodzenia bezosobowe.

Pan Burmistrz oświadczył, że nie ma obecnego Przewodniczącego Komisji ds. alkoholowych a on sam nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytania. Poprosił o wezwanie Przewodniczącego komisji i przejście tymczasem do następnych uchwał.

 

Z uwagi na brak osoby, która mogłaby odpowiedzieć na pytania Pani Skolimowskiej odłożono głosowanie nad projektem na koniec uchwał do momentu przyjazdu projektodawcy uchwały.

 

Ad. 5(11)

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały nr 11.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej pięciu uchwał Rady Miejskiej w Zalewie, dotyczących problematyki związanej ze zmianą formy organizacyjno-prawnej prowadzenia gospodarki komunalnej w Gminie Zalewo.

Pani Skolimowska zapytała, jaki jest cel podjęcia owej uchwały.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wyjaśnił, że poprzednia Rada i poprzedni Burmistrz dokonywali przekształcenia ZGK w spółkę i stąd konieczność podjęcia owej uchwały. Stwierdził, że o szczegóły należałoby zapytać Radcę Prawnego Pana Czołbę.

Pan Cympel wyjaśnił, że podjęcie uchwały związane jest z tym, że poprzednia Rada podjęła uchwały o przekształceniu ZGK w spółkę z o.o. Nowy Burmistrz nie chce tego na dzień dzisiejszy przekształcać, gdyż ZGK jest za mało zmechanizowana aby poradzić sobie jako spółka. Aby odsunąć przekształcenie w czasie zachodzi potrzeba uchylenia podjętych wcześniej uchwał. Zaznaczył, że tym samym przedłuża się istnienie Zakładu Gospodarki Komunalnej do czasu podjęcia w najbliższym czasie decyzji, co z nim dalej zrobić.

Pani Skolimowska stwierdziła, że zadała swoje pytanie po to, aby osoby obecne na sali wiedziały, jakie plany są względem ZGK.

Pan Czyszek zaznaczył, że Rad przedłuża ową uchwałą żywotność Zakładu.

Pan Stańczyk, Kierownik ZGK, poinformował, że jeśli uchwała zostanie podjęta to Zakład będzie dalej funkcjonował w swojej starej formie a nie jako spółka.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/27/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(12)

Pan Przewodniczący poprosił Skarbnik Panią Marię Szlaz  o odczytanie projektu uchwały nr 12.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/28/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(13)

Pan Przewodniczący poprosił Skarbnik Panią Marię Szlaz  o odczytanie projektu uchwały nr 13.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie inwestycji.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/29/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(14)

Pan Przewodniczący poprosił Skarbnik Panią Marię Szlaz  o odczytanie projektu uchwały nr 14.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Zalewo na rok 2006, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania poszczególnych wydatków ujętych w tym wykazie.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/30/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5(10)

Na obrady przybyła Pani Barbara Bąk, Referent ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Powrócono do dyskusji nad projektem nr 10.

Pani Skolimowska zapytała Panią Bąk, czy ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa w procentach ile % powinno być na konkretne zadanie czy jest to dobrowolny podział.

Pani Bąk odpowiedziała, ze ustawa określa jedynie, że środki uzyskane z opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu maja w całości być przekazane na program jednak nie określa konkretnych % ile na co.

Pani Skolimowska zapytała, na jaki cel przeznaczone jest 33 tyś zł.

Pani Bąk odpowiedział, że jest to kwota przeznaczona na diety dla członków gminne komisji alkoholowej. Omówiła dokładnie na co każda z kwot jest przeznaczana.

Pani Skolimowska zapytała, jak często zbiera się Komisja.

Pani Bak odpowiedział, że w zależności od potrzeby, średnio 1 raz w miesiącu.

Pani Skolimowska zapytała, ile średnio jest „badanych” osób.

Pani Bąk odpowiedziała, że czasami jest 7 a czasami 3 lub 4.

Pani Skolimowska zapytała, czy opłata dokonywana jest w zależności od ilości „przebadanych” osób czy w zależności od ilości posiedzeń.

Pani Bąk wyjaśniła, że wynagrodzenie jest za godzinę pracy i jest to kwota 45 zł. Stawka ta określona jest odgórnie.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr IV/26/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

Sprawy różne

 

Pan Przewodniczący, w imieniu Pani Małachowskiej, zaprosił wszystkich w noc sylwestrową o godz. 0.00 na plac na wspólne witanie Nowego Roku oraz 14 stycznia 2007r. na XV Finał WOŚP oraz zachęcił do wzięcia w nim czynnego udziału.

Pani Małachowska zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału. Poinformowała, że Finał odbędzie się w Zalewie po raz 5.

 

Ad. 7

Brak

 

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia

IV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                                                     

 

     Agnieszka Borowiecka                                                               dodane: 2007-02-15, 1533 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.