www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
7009539
odsłon strony

Aktualnie mamy
66 gości

BURMISTRZ ZALEWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KOORDYNATORA D/S SPORTU.

 

BURMISTRZ ZALEWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

KOORDYNATORA D/S SPORTU

 

 

 

1.                  Wymagania niezbędne:

a.  Wykształcenie: wyższe (AWF),
b  Wymagany profil (specjalność): specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na stanowisku, którego opis zamieszczono w części 3.,
c. Obligatoryjne uprawnienia: nie wymagane,
d. Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej,
e. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, kultura osobista, zainteresowanie sprawami sportu, umiejętność pracy w zespole,
f.  Umiejętności zawodowe: znajomość obsługi komputera.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a. doświadczenie w pracy w zakresie funkcjonowania klubów sportowych,

b. wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich na współfinansowanie projektów,

c.  zdolność analitycznego myślenia,

d. mile widziana znajomość języka obcego, swoboda wystąpień publicznych.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Ø     prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,

Ø     przygotowywanie projektów pism w zakresie kultury fizycznej, sportu, organizacji imprez, spraw bieżących,

Ø     dokonywanie rozpoznania i oceny pracy klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy,

Ø     przyjmowanie i opiniowanie wniosków o finansowanie przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu w mieście i gminie,

Ø     koordynowanie działań stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście i gminie,

Ø     wnioskowanie w celu polepszenia organizacji pracy instytucji kultury fizycznej i sportu,

Ø     udoskonalenia zasad rozwijania szkolenia sportowego,

Ø     gromadzenie informacji na temat rozwoju kultury fizycznej i sportu w kraju i za granicą,

Ø     przygotowywanie analiz i opracowań z zakresu kultury fizycznej i sportu,

Ø     stała współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu oraz osobami prywatnymi w tym zakresie,

Ø     sporządzanie umów na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Ø     opieka nad LZS.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

Ø     odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

Ø     list motywacyjny,

Ø     C.V.

Ø     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

Ø     informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

Ø     zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

  1. Forma i termin składania ofert

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko koordynatora d/s sportu” w terminie do dnia 26 kwietnia 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

6.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

 

  1. Inne informacje:


           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.14.

 

 

                                                                                                        Burmistrz Zalewa

                                                                                                          Bogdan Hardybała

 dodane: 2007-04-12, 1669 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.