www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6175053
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Mirosław Czyszek

 

Oświadczenie majątkowe

Radnego gminy

 

                                               Zalewo dnia 30.04.2007r.

                                        (miejscowość)

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Mirosław Czyszek

                          (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)21.03.1965 Toruń

GOSPODARSTWO ROLNE

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :116.000,00 

    zł. wierzytelnośc od ARiMR w kwocie 324.000 zł z tytułu dopłat do produkcji rolniczej wypłaconej w styczniu 2007 r. 

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ............................

II

 1. Dom o powierzchnio wartości     tytuł prawny 
 2. Mieszkanie o powierzchni ......... o wartości............. tytuł prawny: .........................
 3. Gospodarstwo rolne:

  Rodzaj gospodarstwa produkcja roślinna powierzchnia: 400 ha

  O wartości: 3.000.000,00

  Rodzaj zabudowy: murowana( chlewnia - 4 cieletniki , magazyn)

  Tytuł prawny: własność

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 680.000 zł dochód 80.000 zł

 4. Inne nieruchomości:

Powierzchnia: 1,25 las 

O wartości: 10.000 zł

Tytuł prawny - własność

III

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................................

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............................................

IV

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ........................................................................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości .............................................................................

V

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenie mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nie dotyczy

VI

 1. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

  - osobiście ............................................................................

  - wspólnie z innymi osobami

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ubiegłym roku przychód i dochód w wysokości:

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
 • Osobiście ......................................................................
 • wspólne z innymi osobami..........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............................................
 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................................
 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................................................................................................................

VIII

Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Dieta radnego za listopad i grudzień 2006 – 899,10 zł

 

 

IX

Składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

1) samochód osobowy VW - Pasat 2002

2) Audi A4 - 1997

3) Kombajn zbożowy -1993 ,ciagnik CASE 7250 -1999 , CASE 7130 -1992r , U 1222 - 1985 , C - 360 1987 r. , ładowarka JCB 527-58 z 1995 r. , agregat upraw- siew KUHN - 1994 , pług KUHN - 1991r, 

 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakimi zdarzeniami, w jakiej wysokości):

1)  Agencja Nieruchomości Rolnej - 250.000 zakup gospodarstwa

2) Bank Spółdzielczy Malbork- 350.000 zakup gruntów

3) Bank Spółdzielczy Malbork-   80.000 kredyt suszowy

4) Bank Spółdzielczy Malbork - 118.000 kredyt suszowy

5) Bank PKO BP Ostróda          - 28.500 CHF gotówka

6) Fundacja Rozwoju Regionalnego - 18.000 pożyczka gotówka 

 Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Zalewo , dnia 30.04.2007 r. dodane: 2007-06-13, 859 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Oświadczenia majątkowe - 2007 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.