www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278745
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

PROTOKÓŁ NR XI/07 z XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 31 maja 2007r. od godz. 12.00 do godz. 14.15

 

 

                                    PROTOKÓŁ NR XI/07

 

                    z XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 31 maja 2007r.

od godz. 1200 do godz. 1415

 

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  5. Wnioski i zapytania radnych.

      6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych wsi Bajdy, Barty, Boreczno, Dobrzyki, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Kupin, Mazanki, Pozorty, Surbajny, Śliwa i Zalewo, Gmina Zalewo.,

2)      w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy,

3)      w sprawie: powołania Skarbnika Gminy,

4)      w sprawie: zmian w budżecie,

            5)  w sprawie: rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Zalewa przez                  

                             Panią Irenę Barbarę Wielk

      7. Sprawy różne.

      8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

      9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                      

Ad 1.

        XI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechota, Panią Skarbnik – Marię Szlaz, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę, radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pozostałych gości. 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca zaproponowała następujące poprawki do porządku obrad:

- w pkt 6 ppkt 4) będzie ppkt 2)

- w pkt 6 ppkt 2) będzie ppkt 3)

- w pkt 6 ppkt 3) będzie ppkt 4)

- w pkt 6 dodany zostaje projekt uchwały Nr 6) w sprawie: sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego 37 A w budynku mieszkalnym wraz  z udziałem w działce gruntu położonego w miejscowości Janiki Wielkie.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 15 radnych

 

Ad 3.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2007 r., który przeczytała i przeanalizowała. Protokół w pełni odzwierciedla przebieg sesji. Wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją. Poddała go pod głosowanie bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu nr X/07  bez odczytywania głosowało 15 radnych.

 

Ad 4.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o przedstawienie informacji z działalności i wykonania uchwał Rady Miejskiej w okresie między sesjami.

Pan Burmistrz omówił następujące spotkania:

- 26 kwietnia – walne zgromadzenie Związku Gmin Jeziorak; tego samego dnia odbyło się podpisanie aktów notarialnych na sprzedaż działek i lokali,

- 27 kwietnia  - wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - uczestnictwo w konferencji poświęconej IX Warmińsko – Mazurskim Dniom Rodziny,

- 30 kwietnia – udział w uroczystym otwarciu kino – teatru,

- 2 maja – 4 spotkania z właścicielami działek na terenie Gminy Zalewo (tematem spotkania była możliwość  przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane),

- 9-10 maja – udział w spotkaniu: Samorządowe Forum Ekologiczne, dotyczyło ono ekologii, a szczególną uwagę zwrócono na obszary Natura 2000.

- 15 maja – udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Jeziorak, pan Burmistrz wyjaśnił, że spotkań jest coraz więcej z uwagi na fakt, iż Związek rozpoczął już realizację inwestycji sanitacja jeziora Jeziorak, ogłoszono przetargi na wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza technicznego, ogłoszono również przetarg na statek – śmieciarkę, który będzie odbierał śmieci i inne nieczystości z pomostów,

- 16 maja – podpisanie umowy o kredyt z Dyrektorem Banku Pocztowego; tego samego dnia doszło do uroczystego podpisania umów przez rolników z Gminy Zalewo w przedmiocie budowy elektrowni wiatrowych; tego samego dnia odbyło się spotkanie z posłem Krzysztofem Liskiem,

- 17 maja – spotkanie w Morągu z okazji święta Dnia Czerwonego Krzyża,

- 21 maja – udział w szkoleniu zorganizowanym przez lokalną Organizację Turystyczną Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy,

- 22 maja - spotkanie z prezesem Mlekovity – panem Kaoką, tematem rozmowy było zagospodarowanie mleczarni na terenie naszej gminy; tego samego dnia odbyło się spotkanie w Iławie z starostą Panem Maciejem Rygielskim w sprawie podpisanego wcześniej porozumienia co do przekazania budynku po byłym urzędzie, pan Burmistrz powiedział, że nasza Gmina wycofuje się z tego porozumienia,

- 23 maja – udział w konferencji „Sektor komunalny w Polsce i Europie”,

- 25 maja – udział w konferencji samorządowej Warmii Mazur i Powiśla na temat korzystanie z środków pomocowych z Unii Europejskiej, pan Burmistrz powiedział, że nasza Gmina dużo straciła z powodu nie przystąpienia w poprzedniej kadencji do organizacji „Łączy Nas Kanał Elbląski”. Gminy które przystąpiły do tej organizacji i pisały wnioski, teraz zrealizują swe inwestycje bez konieczności przystępowania do konkursu. Pan Burmistrz podkreślił, że nasza Gmina bez przystępowania do konkursu będzie miała wybudowaną marinę portową na Jeziorze Ewingi. Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z Stowarzyszeniem Bezpieczeństwo na Wodach Warmii i Mazur. Pan Burmistrz dodał, że Gmina wkrótce podpisze umowę z Stowarzyszeniem i będzie to pierwszy duży krok w kierunku budowy mariny na naszym jeziorze. Koszt budowy mariny sięga rzędu 2 mln zł, z czego Gmina musi zapewnić 20 % (400 tys zł.) Te pieniądze trzeba zaplanować w budżecie na 2008 rok.. 

- wydanie 9 Zarządzeń.

 

Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Burmistrzowi za udzielenie informacji.

 

Ad 5.

Wnioski i zapytania radnych

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Parzyszek.

Pan Parzyszek zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik o przygotowanie sprawozdania z półrocznego wykonania budżetu. Pani Parzyszek zwróciła się z pytaniem do jednego z gości obecnych na sesji, Pani redaktor z „Kuriera Iławskiego” o następującej treści: Dlaczego napisała Pani w gazecie, że Komisja Rewizyjna stwierdziła nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim? Dodała, że Komisja kontrolowała jedynie inwestycję budowy wodociągu do Girgajn, inne kontrolę są jeszcze w toku i Komisja nie postawiła jeszcze żadnych wniosków.

Pani Redaktor powiedziała, że umieściła jedynie informacje zawarte w protokole Komisji w sprawie budowy wodociągu. Dodała, że artykuł dotyczący wodociągu nie zmieścił się w aktualnym wydaniu gazety, dlatego została umieszczona wstępna i bardzo ogólna informacja.

Pani Parzyszek zwróciła się z prośbą na  przyszłość o precyzowanie swoich wypowiedzi w prasie, gdyż zbyt ogólne informacje zostają opacznie zrozumiane przez czytelników.

Pani Redaktor wyjaśniła, że chodziło jej o zaznaczenie nieprawidłowości jakie miały miejsce w Urzędzie za poprzedniej kadencji.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że wszelkie nieprawidłowości związane z inwestycjami miały swój początek w Urzędzie, gdyż to poprzedni Burmistrz podejmował wszelkie decyzje.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Kruklis.

Pani Kruklis odczytała przygotowaną interpelację skierowaną do Pana Burmistrza (interpelacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Dodała, że będzie oczekiwać odpowiedzi na piśmie w terminie 2 tyg. zgodnie z zapisami zawartymi w statucie. Pani Kruklis złożyła interpelację na ręce Pani Przewodniczącej.

Pani Przewodnicząca ponownie udzieliła głosu Pani Kruklis.

Pani Kruklis zapytała Pana Burmistrza, czy to prawda, że są plany w sprawie budowy w Jaśkowie kąpieliska. W związku z tym zwróciła się do Pana Burmistrza z prośbą o wystąpienie do Sanepidu o zbadanie stanu bakteriologicznego jeziora Jaśkowskiego. Dodała, że niestety Gmina będzie musiała ponieść koszty takiego badania, ale jest to badanie niezbędne, aby można było w ogóle rozpocząć kwestię budowy kąpieliska. Pani Kruklis zwróciła się również z pytaniem o koszt budowy mostku w Mozgowie. Dlaczego drewno wykorzystane do budowy nie zostało w żaden sposób zaimpregnowane? Dlaczego nawierzchnia mostku charakteryzuje się około 5 centymetrowymi różnicami poziomu? Na koniec zapytała dlaczego skład Rady Miejskiej jest niezaktualizowany na stronach biuletynu informacji publicznej?

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Kotykowi.

Pan Kotyk wnioskował do Pana Burmistrza o zakup fotoradaru do pomiaru prędkości, który zostałby ustawiony w Półwsi.

 

Ad 6.

 

Ad 6 (1)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla – Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa o przedstawienie niżej wymienionego projektu uchwały:

 

1) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych wsi Bajdy, Barty, Boreczno, Dobrzyki, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Kupin, Mazanki, Pozorty, Surbajny, Śliwa i Zalewo, Gmina Zalewo.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15  radnych.

 

Ad 6 (2)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie niżej wymienionego projektu uchwały.

 

2) w sprawie: zmian w budżecie

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

 

Ad 6 (3)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o przedstawienie niżej wymienionego projektu uchwały

 

3)      w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Zalewo

 

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Burmistrzowi.

Pan Burmistrz powiedział, że odkąd pamięta, Pani Maria Szlaz była pracownikiem Urzędu Miejskiego. Powiedział, że Pani Skarbnik w swojej karierze zawodowej pracowała jedynie w trzech zakładach pracy:

- krótki okres w Morlinach,

- krótki staż (2 lata) w zakładzie w Borecznie,

- od 1973 roku w Urzędzie w Zalewie (najpierw na stanowisku księgowego, potem głównego księgowego, a od 30 czerwca 1990 r. na stanowisku Skarbnika Gminy Zalewo).

Pan Burmistrz podkreślił, że dobrze prosperująca Gmina Zalewo, to w dużej mierze zasługa Pani Marii Szlaz. Dodał, że środki z budżetu zawsze były wydawane w sposób przemyślany i racjonalny. Pieniądze nie były trwonione na zbędne wydatki i to wszystko dzięki zaradności, uczciwości rzetelności Pani Marii Szlaz. Pan Burmistrz zaznaczył, iż starał się nakłonić Panią Marię, aby została jeszcze w Urzędzie, lecz ona odmówiła, twierdząc, że 37 lat pracy w zupełności jej wystarczy. Pani Skarbnik w rozmowie z Panem Burmistrzem zapewniła, że nadal będzie wspierać Gminę swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz będzie chętnie odwiedzać koleżanki i kolegów z pracy. W tym miejscu Pan Burmistrz serdecznie podziękował Pani Marii Szlaz za długie lata pracy na rzecz i dla dobra Gminy i jej mieszkańców.

Pan Andrzej Brejta w imieniu własnym oraz pracowników PUK podziękował Pani Marii za długoletnią współpracę.

Pani Krystyna Kacprzak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie złożyła podziękowania w imieniu Radnych V kadencji.

Pan Józef Król, radny wielokadencyjny, podziękował w imieniu swoim oraz radnych byłych kadencji  za wiele lat ciężkiej i odpowiedzialnej, ale jakże efektywnej pracy. Zaznaczył, że Pani Maria powinna była 2 lata temu otrzymać medal dla Zasłużonych dla Miasta Zalewa.

Pani Alina Mielcarz podziękowała Pani Marii za współpracę i pomoc w sprawach finansowych, w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie.

Pani Maria Szlaz z ogromnym wzruszeniem podziękowała kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom jednostek kultury oraz wszystkim pozostałym osobom, z którymi współpracowała. Dodała, że bardzo satysfakcjonowała Ją praca w Urzędzie.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

„Wstrzymało” się od głosu 2 radnych.

 

Ad 6 (4)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie niżej wymienionego projektu uchwały

 

4)      w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Zalewo,

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Alinę Mielcarz o powiedzenie kilku słów o sobie.

Pani Alina Mielcarz powiedziała, że od urodzenia mieszka w Zalewie i z miastem tym wiąże swoją przyszłość. Poinformowała zebranych gości, że ma wyższe wykształcenie ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość, Dodała, że od początku swej kariery zawodowej związana jest z księgowością,. Na początku pracowała jako referent ds. księgowości, była również pracownikiem biura rachunkowego, a od ponad trzech lat jest główną księgową w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zalewie. Pani Alina podziękowała władzom Urzędu za wybór jej kandydatury w postępowaniu konkursowym. Dodał, że będzie się starała jak najlepiej wykonywać powierzoną jej funkcję Skarbnika.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

„Wstrzymał” się od głosu 1 radny.

 

Pan Burmistrz pogratulował Pani Alinie Mielcarz stanowiska Skarbnika Gminy Zalewo. Wraził nadzieję, że współpraca będzie przebiegała sprawnie oraz że będzie ona bardzo owocna. Dodał, że Pani Alina spełniła wszelkie wymogi formalne, aby objąć stanowisko Skarbnika Gminy.

Gratulacje złożyli oraz powodzenia na nowym stanowisku pracy życzyli również Pani Alinie Mielcarz: Pani Krystyna Kacprzak (w imieniu całej Rady Miejskiej) oraz Pan Andrzej Brejta.

 

Ad 6 (5)

Pani Przewodnicząca odczytała niżej wymieniony projekt uchwały

 

5)      w sprawie: rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Zalewa przez                  

                             Panią Irenę Barbarę Wielk

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

 

Ad 6 (6)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla o przedstawienie niżej wymienionego projektu uchwały

 

6)      w sprawie: sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego 37 A w budynku mieszkalnym wraz  z udziałem w działce gruntu położonego w miejscowości Janiki Wielkie.

 

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

 

Pani Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy.

 

Ad 7.

Sprawy różne.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Kotykowi.

Pan Kotyk zaproponował, aby radni oraz sołtysi zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla 2 gospodarzy z Półwsi: Pana Koprowskiego oraz Pana Głozaka. Pan Koprowski w pożarze stracił stodołę a Pan Głozak również w pożarze stracił chlewnię wraz z inwentarzem.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu sołtysowi Bajd – Panu Tadeuszowi Teodorskiemu.

Pan Tadeusz Teodorski zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o wymianę tablicy ogłoszeń oraz starych pieczątek sołectwa. Zapytał również co Pan Burmistrz planuje zrobić w miejscu zniszczonej fontanny?

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu sołtysowi Jaśkowa – Panu Jerzemu Brodowskiemu.

Pan Jerzy Brodowski zapytał radną Panią Ewę Kruklis o możliwość zorganizowania spotkania rady sołeckiej z Panią Kruklis.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Gamratowi.

Pan Gamrat, podobnie jak Pan Kotyk, zwrócił uwagę na zbyt szybko  jeżdżące po drogach naszego miasta  i okolic samochody. Podkreślił, że Policja powinna znacznie częściej stać z radarem i mierzyć prędkość poruszania się samochodów, zwłaszcza na przejściach dla pieszych.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu sołtysowi Janik Wielkich – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

Pan Piotr Pawłowski zwrócił się do władz Gminy o wyczyszczenie rowów wzdłuż drogi do Janik, gdyż są one niedrożne i powodują ciągłe zalewanie pól.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu sołtysowi Wielowsi – Pani Janinie Muryn.

Pani Janina Muryn  zapytała czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym była mowa w pierwszym projekcie uchwały, została uwzględniona również Wielowieś?

 

 

Ad 8.

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi o następującej treści:

- w sprawie interpelacji radnej Kruklis – Pan Burmistrz powiedział, że samorząd wie jakie ma obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Dodał, że Gmina interweniuje wówczas gdy docierają do władz odpowiednie sygnały. Każdy powinien utrzymywać ład i porządek w swoim gospodarstwie. Pan Burmistrz powiedział, że pozwolił sobie w czasie przerwy sprawdzić w ZGK czy Pani Kruklis ma podpisaną umowę na wywóz nieczystości z domu prywatnego i z nadleśnictwa, którym zarządza. Okazało się, że umowy nie są podpisane.

Pan Kruklis powiedziała, że nie dysponuje domem prywatnym.

Pan Burmistrz zapowiedział, że dokona kontroli gospodarstwa i nadleśnictwa. Dodał, że śmieci zbierane przez nadleśnictwo nadal leżą w workach na skrajach lasu, ponieważ Pani Kruklis nie dokonała jeszcze wpłaty za wywóz tych śmieci.

Pani Kruklis powiedziała, że Pan Burmistrz mówi nieprawdę.

- w sprawie budowy kąpieliska w Jaśkowie – Pan Burmistrz powiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Kwestia badania wody co do możliwości kąpieli pozostaje w gestii sanepidu, gdyż on sam z urzędu dokonuje badania wód na wiosnę. Dodał, że za chwilę Pan Cympel przyniesie protokoły.

Pani Kruklis powiedziała, że zasięgała informacji w sanepidzie w tym temacie.

- w sprawie mostka w Mozgowie – remont mostka w Mozgowie był zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Iławie. Podkreślił, że mostek nie musi być odbierany przez jakiekolwiek służby, gdyż jest to tylko procedura zgłoszenia. Dodał, że bele na mostek była zamówione w specjalistycznej firmie w Czeremsze. Gmina zgłosiła zapotrzebowanie, a przedsiębiorstwo przygotowało odpowiednie do rodzaju nawierzchni bele. Bele zostały nasycone odpowiednimi substancjami w wysokiej temperaturze. Pan Burmistrz podkreślił, że jakość mostku w jego ocenie jest bardzo dobra.

- w sprawie brawurowej jazdy – Pan Burmistrz powiedział, że będzie wnioskował o przesunięcia w budżecie w wysokości 3-4 tys. zł na zakup urządzenie do pomiary prędkości dla policjantów naszego Komisariatu.

- w sprawie tablic ogłoszeniowych – Pan Burmistrz powiedział, że rzeczywiście są one twarde, ale w tej chwili Gminy nie stać na zakup nowych tablic ogłoszeń. Dodał, że trzeba o tablicach pomyśleć na przyszły rok. Podobna sytuacja jest z pieczątkami.

- w sprawie fontanny – Pan Burmistrz powiedział, że póki co, nie wie jak rozwiązać problem z fontanną. Poradził, aby kielich wypełnić ziemią i zasadzić tam kwiaty. Dodał, że jego zdaniem, stawianie fontanny nie ma sensu, bo znowu zostanie zniszczona.

- w sprawie wykoszenia rowów i poboczy – Pan Burmistrz powiedział, że rejon dróg przystąpi do pracy w okolicach 15 czerwca. W tym roku nie mają pieniędzy na zatrudnienie ludzi do czyszczenie rowów.

- w sprawie miejscowego planu dla wsi Wielowieś – Pan Burmistrz powiedział, że były plany, aby do uchwały dodać jeszcze inne miejscowości, ale ten pomysł nie przeszedł, gdyż trzeba jeszcze uzgodnić wszystko z Agencją Nieruchomości Rolnych. Dodał, że dzisiejsza uchwała nie odnosi się do wsi Wielowieś, gdyż tam elektrownie wiatrowe nie staną. Wyjaśnił, że Gmina nie ma pieniędzy, aby każdemu mieszkańcowi przekwalifikować grunty w planie zagospodarowania.

Pan Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Kruklis.

Pani Kruklis powiedziała, że składając interpelację nie prosiła o krytykowanie jej osoby na obradach Rady Miejskiej. Dodała, że liczy na rzetelną i szybką odpowiedź. Powiedziała, aby w przyszłości Pan Burmistrz nie podważał jej wiedzy i kompetencji w zakresie ochrony środowiska, gdyż posiada tytuł inżyniera w tej materii. Pan Kruklis powróciła do tematu monitoringu wód i poinformowała, że sanepid bada z urzędu jedynie kąpieliska. Dodała, że dokumenty dostarczone przez Pana Cympla właśnie o tym świadczą. Pozostałe wody objęte są monitoringiem jeśli ktoś za badanie zapłaci. Następnie Pani Kruklis zwróciła się do sołtysa Jaśkowa i powiedziała, że w każdej chwili, jeśli mieszkańcy sobie tego zażyczą ona służy swoją osobą. Pani Kruklis ponownie zwróciła się z zapytaniem do Pana Burmistrza o koszt budowy mostku w Mozgowie?

Pan Burmistrz powiedział, że materiał kosztował w granicach 2.700 zł, poza tym  wszystkie koszty nie zostały jeszcze podliczone.

Pan Kruklis zapytała o aktualizację składu Rady w zalewskim biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej?

Pan Burmistrz powiedział, że zrobi się natychmiast.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Kotykowi.

Pan Kotyk zaproponował, aby w miejscu fontanny posadzić mrozoodpornego kaktusa.

Pan Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Radcy Prawnemu.

Pan Radca Prawny powiedział, że w sprawie sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze, Gmina ma ustawowo czas do końca sierpnia. Pan Radca Prawny zaproponował, aby zbiórkę pieniędzy dla pogorzelców potraktować jak zbiórki publiczne. Pan Burmistrz musi wyrazić zgodę i wtedy będzie trzeba powołać Komitet, który będzie zbierał pieniądze.

Pan Kotyk powiedział, że pieniądze powinny być zbierane na terenie całej Gminy.

Pani Skolimowska powiedziała, że mieszkańcy jak najszybciej powinni podjąć akcję pomocy pogorzelcom.

Pan Gamrat powiedział, że on jest jak najbardziej za zbieraniem pieniędzy w całej Gminie.

Pan Wyszyński powiedział, że w poprzednim roku zbierał pieniądze, ale to wyglądał zupełnie inaczej. Wyjaśnił, że poszkodowana osoba przyjechała do niego z pismem od Pana Burmistrza, w którym zawarta była prośba o pomoc. Pismo zostało przekazane wszystkim sołtysom i przewodniczącym i to oni na swoim terenie zbierali pieniądze. Następnie powiadamiali poszkodowanego i przekazywali mu zebrane pieniądze, sporządzano z tego protokół przekazania.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Burmistrzowi.

Pan Burmistrz przypomniał zebranym, że 27 maja był Dzień Samorządowca i z racji tego święta Urząd Miejski w Zalewie organizuje piknik samorządowy dnia 6 czerwca o godz. 18.00 w Hubertówce za Śliwą. Pan Burmistrz skierował zaproszenie do radnych i sołtysów.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Lesławowi Pańce.

Pan Pańka powiedział, że najlepszą formą zbierania pieniędzy dla pogorzelców będzie forma, o której opowiedział Pan Wyszyński.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że ma nadzieję, że wszystko uda się szybko załatwić i pogorzelcy na czas otrzymają pieniądze.

 

Ad 9.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani  Przewodnicząca  dokonała zamknięcia

XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

            Protokołowała

 

             Iwona Głąb                                                           

 

 

 dodane: 2010-12-15, 1404 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.