www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268492
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

PROTOKÓŁ NR XII/07 z XII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 28 czerwca 2007r.

 

 

                          PROTOKÓŁ NR XII/07

 

z XII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 28 czerwca 2007r.

od godz. 1000 do godz. 1245

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
 4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 maja 2007 r. Temat kontroli: „Kontrola dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Bartach, w Zespole Szkół w Zalewie oraz w Przedszkolu Miejskim w Zalewie.
 6. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 czerwca 2007 r. Tematy kontroli: „Sprawdzenie funkcjonowania „Klubu Integracji Społecznej”, „Sprawdzenie sposobu przyznawania i wykorzystania (zgodnie z trybem wykonania ustalonym w decyzjach administracyjnych) środków przekazanych na zasiłki celowe   ( w sprawach losowych ) za okres od 2004 roku do 2006 roku, nie naruszając jednak przy tym zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r., Nr 201, poz. 926 z późn. zm.).”
 7. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25  

      czerwca 2007 r. Temat kontroli: „Kontrola kosztów modernizacji budynku Urzędu  

      Miejskiego w Zalewie pod kątem zgodności z wartością kosztorysową:

a.      sprawdzenie wartości zleceń przekazanych wykonawcom i podwykonawcom,

b.      sprawdzenie pochodzenia, bądź dostawy materiałów oraz wykorzystanie materiałów użytych do wykonania zlecenia,

c.       czy materiały użyte do realizacji modernizacji zostały zakupione przez wykonawców zgodnie z rejestrem rozdysponowania.”

 1. Informacja   na   temat  przyjęcia  do  wiadomości   przez   Radę Miejską   w   Zalewie 

      sprawozdania     Przewodniczącego    Komisji      Budżetu,    Finansów,    Aktywizacji  

      Gospodarczej    i    Planowania    ( dotyczące   stanu     technicznego   i    okoliczności

      towarzyszących  budowie  Oczyszczalni  Ścieków w  Półwsi Gm. Zalewo oraz analizy

      skutków  tej inwestycji w okresie od jej powstania do chwili obecnej)   oraz   podjęcie

      uchwały w tej sprawie.

 1. Informacja na temat „Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla  

       Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004 – 2007”.

 1. Wnioski i zapytania radnych.

      11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: przyjęcia przedłożonego Radzie Miejskiej w Zalewie sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007”,

2)      w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

3)      w sprawie: zmian w budżecie,

 

4)      w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zalewa Pana Bogdana   

      Hardybały,

      12. Sprawy różne.

      13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

      14. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Ad 1.

        XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechota, Panią Skarbnik – Alinę Mielcarz, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę, radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół oraz wszystkich pozostałych gości. 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca zaproponowała następujące poprawki do porządku obrad:

- pkt 8 zostanie wycofany z porządku obrad na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania – Pana Janusza Sokołowskiego. Dnia 26 oraz 27 czerwca odbyły się posiedzenia Komisji, na których członkowie komisji zastanawiali się w jaki sposób nakłonić duże przedsiębiorstwa z terenu naszej gminy do budowania przyzakładowych podczyszczalni ścieków. W wyniku obszernych informacji udzielonych przez Pana Burmistrza oraz przez Pana Ryszarda Cympla członkowie komisji doszli do wniosku, że budowa podczyszczalni oraz ich funkcjonowanie idą w dobrym kierunku, a Rada Miejska będzie bacznie przyglądać się dalszym postępom. Budowa przyzakładowych podczyszczalni ma szczególne znaczenie w perspektywie oddania do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków na Półwsi. Ścieki, które będą przyjmowane do oczyszczalni muszą spełniać odpowiednie nory, a ścieki z niektórych zakładów, póki co tych norm nie spełniają.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 15 radnych

 

Ad 3.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 maja 2007 r., który przeczytała i przeanalizowała. Protokół w pełni odzwierciedla przebieg sesji. Wyłożony były do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Kruklis.

Pani Kruklis wniosła następujące uwagi do protokołu:

- pkt 8 – powiedziała, że w protokole źle ujęto jej stanowisko pracy, a mianowicie jest ona jedynie pracownikiem, a nie zarządcą nadleśnictwa.

- w pkt 8 należy uwzględnić osobisty stosunek Pana Burmistrza do powołania Straży Miejskiej w Zalewie, który brzmiał mniej więcej tak: „Pan Burmistrz nie chce uczynić Gminy totalitarną i policyjną a powołanie Straży Miejskiej, byłoby takim właśnie działaniem”.  Dodała, że odsłuchanie nagrania z sesji pozwoli na dokładne zapisanie słów Pana Burmistrza, na które w przyszłości chciałaby się powołać.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że uwagi zostaną wniesione do protokołu.

Ad 4.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza przedstawienie informacji z działalności i wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Pan Burmistrz omówił następujące spotkania:

5-6.06.2007 r.

- udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich,

11.06.2007 r.

- udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Jeziorak”,

12.06.2007 r.

- Sarnówek – udział w Konkursie  Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej zorganizowanym 

   przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,

- podpisanie umowy dotyczącej opracowania zgodności zakresu inwestycji w stosunku do 

  wstępnych wytycznych projektu kluczowego, ocena zgodności miejsca i beneficjenta –  

  ekomariny,

18.06.2007 r.

-Urząd Marszałkowski – podpisanie listu intencyjnego między Panią Poseł Bublewicz, Marszałkiem Sejmiku oraz Wojewodą Warmińsko – Mazurskim (list intencyjny dotyczył współpracy w ramach pracy z trudną młodzieżą poprzez wychowanie przez sport),

19.06.2007 r.

- udział w Zgromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak”,

20.06.2007 r.

- Olsztyn,  udział  w   konferencji   szkoleniowej  zorganizowanej  przez  Bank  Gospodarstwa 

   Krajowego nt. wykupu wierzytelności,

- Przedszkole Miejskie, udział w zakończeniu roku szkolnego 6-latków , 

21.06.2007 r.

- Iława – udział  w  konferencji  pt. „Muzeum Regionalne w Iławie jako produkt turystyczny i 

  Edukacyjny”,

22.06.2007 r.

- udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrzykach,

25.06.2007 r.

– Swobodna, gm. Dobre Miasto - udział w konferencji, na której przedstawiono pracę „Lokalnych Grup Działania” oraz sposób w jaki mogą pozyskiwać środki pomocowe z Unii Europejskiej,

26.06.2007 r.

- udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji 

  Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska,

- spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska „EKOKLAR” w 

  sprawie oczyszczalni ścieków w Półwsi. Dodał, że wystąpiły pewne trudności i należało odbyć wstępną rozmowę z prezesem firmy z udziałem prawnika oraz Pana Ryszarda Cympla. Powiedział, że z chwilą kiedy odeszła firma ze Skierniewic znowu zaczęło się opóźnianie prac. Dodał, że na skutek swojej ostrej wypowiedzi w styczniu na terenie budowy firma „EKOKLAR” zmieniła podwykonawcę robót, który nieprawidłowo wykonywał swoją pracę.

Termin oddania oczyszczalni do użytku upływa 15 października, a główny wykonawca zapowiedział, że zamierza przedłużyć termin do 30 listopada 2007 r. Pan Burmistrz powiedział, że Gmina ma podpisaną drugą umowę z Urzędem Wojewódzkim, który finansuje inwestycje i należy trzymać się terminu wskazanego w tej umowie (15.10.1007 r.)    

27.06.2007 r.

-  udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,

 

WYDANE ZARZĄDZENIA:

 1. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Girgajny”,
 2. w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Kupin, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa,
 3. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej (była siedziba Urzędu Miejskiego), oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 44/2, położonej w miejscowości Zalewo, przy ul. Kolejowej 14.
 4. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej (była siedziba Urzędu Miejskiego), oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 44/2, położonej w miejscowości Zalewo, przy ul. Kolejowej 14.

 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania do Pana Burmistrza? Pytań nie zgłoszono.

 

Ad 5.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Iwonę Parzyszek – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie Protokołu Pokontrolnego V.

Pani Iwona Parzyszek odczytała Protokół Pokontrolny (podpisany Protokół Pokontrolny V stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu).

 

 

Ciąg dalszyprotokołu

 dodane: 2011-01-25, 1552 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.