www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268513
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

PROTOKÓŁ NR XVI/07 z XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 25 września 2007 roku od godz. 800 do godz. 925 z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

                         PROTOKÓŁ NR XVI/07

 

z XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 25 września 2007 roku od godz. 800 do godz. 925

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:
  1. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” w gminie Zalewo.
  2. w sprawie:  uchwalenia stawek cen i opłat obowiązujących w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo.
  3. w sprawie: przyjęcia przez Gminę Zalewo Opisu planowanego do realizacji zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zatyki” realizowanego w roku 2008.
  4. w sprawie: przyjęcia przez Gminę Zalewo Opisu planowanego do realizacji zadania dla miejscowości Witoszewo, realizowanego w roku 2008.
  5. w sprawie: przyjęcia przez Gminę Zalewo Opisu planowanego do realizacji zadania dla miejscowości Zalewo, realizowanego w roku 2008.
  6. w sprawie: zmian w budżecie gminy.
 5. Sprawy różne.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Ad 1.

 

        XVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Harbybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechota, Panią Skarbnik – Alinę Błażewicz, Pana Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej – Mirosława Stańczyka, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę, radnych oraz przybyłych pracowników Urzędu Miejskiego w Zalewie. 

 

Ad 2.

 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 14 radnych.

 

Ad 3.

Wnioski i zapytania radnych.

 

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skolimowskiej.

Pani Skolimowska zapytała czy jest możliwość pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej na remont dróg w naszej gminie?

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Mickiewicz.

Pani Mickiewicz zapytała o losy budynku po starym urzędzie gminy.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Czyszkowi.

Pan Czyszek powiedział, że w Rudni potrzebna jest tablica ogłoszeń, ponieważ nie ma gdzie wieszać ogłoszeń.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Helwak.

Pani Helwak zapytała czy jest możliwość pozyskania środków unijnych na remont świetlicy w Bądkach podobny do tego w Girgajnach?

 

Ad 4.

Podjęcie uchwał.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cypla – Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały:

 

a)      w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” w gminie Zalewo. .

 

Pan Cympel odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, że uchwała podejmowana jest w  związku ze zmianą podmiotu, który będzie zarządzał wodociągami i kanalizacją. Dodał, że od 1 października 2007 r. będzie to Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie.

Pan Stańczyk podkreślił, że to nie jest regulamin wewnętrzny Zakładu tylko ogólny dla całej gminy.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Radcy Prawnemu.

Pan Radca Prawny zwrócił uwagę na zapis § 4 Regulaminu, w którym mowa jest o wykonywaniu działalności na podstawie umowy dzierżawy. Wyjaśnił, że ten zapis odnosił się do PUK Zalewo. Dodał, że teraz należy wprowadzić zapis w brzmieniu: Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej zawartej z Burmistrzem Zalewa oraz w oparciu o odpowiednie zezwolenie wydawane każdorazowo przez Burmistrza Zalewa w drodze decyzji. Wyjaśnił, że nie należy sugerować się nazwą Przedsiębiorstwo, gdyż ustawodawca nakazuje posługiwać się takim terminem.

Pan Kotyk zaproponował, aby dokonać zmian w zapisie § 30 Regulaminu. Podkreślił, że jest to zapis trochę niejasny, z którego wynika, że w razie jakiejś awarii trzeba będzie czekać na naprawę do 4 dni.

Pani Skolimowska podkreśliła, że jest zapis - niezwłocznie.

Pan Burmistrz powiedział, że przystępuje się do naprawy niezwłocznie, ale czasami mogą zdarzyć się sytuacje ekstremalne, gdy nie ma fizycznej możliwości usunięcia awarii w ciągu jednego dnia. Dodał, że jest to termin asekuracyjny.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Czyszkowi.

Pan Czyszek nawiązał do § 11 pkt. 4 Regulaminu i zapytał co w sytuacji, gdy rolnik ma hodowlę i zabraknie wody. Czy wtedy jemu też nie należy zapewnić zastępczego punktu poboru wody?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że  Regulamin odnosi się do zaopatrzenia ludności w wodę. Dodał, że rolnik powinien zabezpieczyć sobie własne źródło poboru wody. Powiedział, że na wsi są stawy czy inne źródła wody, którymi można się posiłkować, jeśli idzie o zwierzęta.

Pan Czyszek zaznaczył, że nie ma o tym mowy w Regulaminie, dlatego może warto umieścić taki zapis odnoszący się do zwierząt.

Pan Burmistrz odpowiedział, ze to będzie zbyt szczegółowy zapis.

Pan Czyszek zapytał co oznacza  zapis, ze przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody?

Pan Radca Prawny podkreślił, że Regulamin generalnie odnosi się do dostarczania wody pitnej dla ludności. Dodał, że odnośnie wody istnieją przepisy dotyczące jej jakości. Wyjaśnił, że woda nadająca się do spożycia musi spełniać określone normy europejskie. Powiedział, że wodę bada zawsze Inspekcja Sanitarna, nawet na wniosek mieszkańców, którzy sygnalizują złą jakość wody.

Pan Janusz Sokołowski powiedział, że zdarzają się sytuacje, kiedy Sanepid dopuszcza do spożycia wodę, która zawiera duże ilości żelaza.

 

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14  radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały

 

b)      w sprawie: uchwalenia stawek cen i opłat obowiązujących w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo..

 

Pan Cympel wyjaśnił, że opłaty za wodę nie uległy zmianie. Dodał, że wzrosły opłaty za odprowadzanie ścieków:

-         ścieki socjalno – bytowe było: 3,34 zł jest: 3,50

-         ścieki przemysłowe było: 5,34 jest: 5,44

-         ścieki pozostałe było: 4,61 jest: 4,71

Opłata za 1 m³ sześcienny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na przepompownię i oczyszczalnię wzrosła z 3,88 do 4,00 zł.

Pan Stańczyk wyjaśnił, że podwyżka cen odprowadzania ścieków związana jest z uruchomieniem nowej oczyszczalni ścieków co spowoduje większe koszty jej utrzymania. Koszty te związane są głównie z znacznie większym poborem energii elektrycznej. Dodał, ze zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli zakład rozpoczyna działalność gospodarczą w tej dziedzinie to pierwsze stawki i opłaty uchwala Rada

Pan Radca Prawny wyjaśnił, że Rada uchwala stawki na okres 18 miesięcy, a po upływie tego czasu Rada będzie zatwierdzała stawki. Dodał, że koszty utrzymania oczyszczalni na pewno wzrosną.

Pan Stańczyk wyjaśnił, że prawdziwe koszty utrzymania będą znane dopiero w przyszłym roku.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Grzywnie.

Pani Grzywna zapytała dlaczego opłata za wywóz ścieków wozami asenizacyjnymi jest wyższa niż za ścieki socjalno bytowe?

Pan Burmistrz wyjaśnił, ze ścieki które są dowożone na oczyszczalnie wozami są bardzo złej jakości i degradują całą mikroflorę bakteryjną - dlatego ich cena jest wyższa.

Pani Grzywna powiedziała, że niektórzy stosują w swoich szambach florę bakteryjną.

Pan Burmistrz powiedział, że jeśli w ten sposób postępują to nie ma konieczności wywożenia szamba wozami asenizacyjnymi.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

 

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu uchwały

 

c)      w sprawie: przyjęcia przez Gminę Zalewo Opisu planowanego do realizacji zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zatyki” realizowanego w roku 2008.

 

Pani Wioletta Gamrat wyjaśniła, że istnieje konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie z uwagi na formalną możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków UE.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu uchwały

 

d)      w sprawie: przyjęcia przez Gminę Zalewo Opisu planowanego do realizacji zadania dla miejscowości Witoszewo, realizowanego w roku 2008.

 

Pani Gamrat wyjaśniła, że uchwała jest podejmowana z tych samych powodów co poprzednia uchwała.

Pani Skolimowska zapytała o remont ewentualnych toalet w świetlicy.

Pani Gamrat powiedziała, ze tam nie ma toalet.

Pan Kotyk wyjaśnił, że toalety są na zewnątrz budynku. Zapytał co z oświetleniem, które też było planowane w tej miejscowości?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie można w jednym składanym wniosku zawrzeć kilku zadań do wykonania. Dodał, że gmina składa teraz trzy wnioski i w związku z tym należało dokonać wyboru inwestycji, które mają być zrealizowane w najbliższym czasie. Wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski, w związku z dużą liczbą wniosków, chce dokonać podziału i każdej gminie przyznać po jednym wniosku. Pan Burmistrz podkreślił, że dla  niego najbardziej strategicznym będzie wniosek dotyczący remontu chodnika w centrum Zalewa (od poczty aż do MGCK).

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu uchwały

 

e)      w sprawie: przyjęcia przez Gminę Zalewo Opisu planowanego do realizacji 

      zadania dla miejscowości Zalewo, realizowanego w roku 2008.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu uchwały

 

f)        w sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, ze w dochodach nastąpiło zwiększenie z uwagi na otrzymana dotację od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki dla pracowników socjalnych. Dodała, ze zmiany w wydatkach związane są z trzema wnioskami, w sprawie których podjęto wcześniejsze uchwały. Wyjaśniła, że w tym roku poniesione zostaną koszty związane             z opracowaniem projektów. Reszta wydatków będzie zaplanowana na następny rok.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Ad 5.

Sprawy różne.

 

Pan Sokołowski przypomniał o przygotowanym Planie odnowy Sołectwa Jerzwałd.

Pan Józefowicz zapytał o sprawę powrotu do Zalewa karetki pogotowia.

Pani Parzyszek zapytała, jak ma się budowa oświetlenia do innych miejscowości, które również go nie posiadają? Zapytała czy są szanse pozyskania pieniędzy na oświetlenie w innych miejscowościach i ewentualnie kiedy byłoby to możliwe?

Pan Truszkowski poinformował, że w Dobrzykach wykręcono dwa hydranty i do tej pory nie zainstalowano nowych. Dodał, ze miał być remontowany dach na świetlicy                      w Dobrzykach, ale jakoś nikt nie wspomina. Zapytał czy będzie to w planach na przyszły rok?

Pan Kotyk zapytał czy będą dalej zakupywane kontenery na śmieci. Dodał, że w Witoszowie są potrzebne. Zapytał również o los działek na cele publiczne m.in. pod boisko.

 

Ad 6.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

 

Pani Gamrat odpowiedziała, że jak najbardziej świetlice wiejskie będzie można dalej modernizować z środków unijnych. Dodała, że procedura będzie wyglądała jak do chwili obecnej. W odniesieniu do remontu ulic wyjaśniła, że nie ma jeszcze dokładnych wytycznych co do tego rodzaju inwestycji.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi o następującej treści:

- w sprawie starego budynku Urzędu – w tym roku raczej nie uda się sprzedać budynku, gdyż nadal urząd stara się przesiedlić z pomieszczenia rodzinę pogorzelców. Dodał, że rodzina zapewnia o rozpoczętych remontach w starej hydroforni w Zatykach.

-  w sprawie tablicy ogłoszeń w Rudni – tablica zostanie postawiona.

- w sprawie planu odnowy sołectwa Jerzwałd – powiedział, ze 12 mln złotych to bardzo dużo pieniędzy i można wiele za to zrobić.

Pan Sokołowski powiedział, ze są to pieniądze do pozyskania w ramach programu LEADER. Można środki wykorzystać na budowę kanalizacji, wodociągów czy remonty dróg.

Pan Burmistrz powiedział, ze niedawno zostało podjęta decyzja o przystąpieniu do wykonania dokumentacji związanej z budową wodociągów i kanalizacji we wsi Jerzwałd Dobrzyki i okolice. Dodał, że inwestycja pochłonie około 16 mln złotych. Podkreślił, że następne w kolejności są  Bądki. Powiedział, że Barty i Pozorty zostaną najprawdopodobniej zrealizowane ze środków własnych w terminie późniejszym. Poinformował, że jest zamiar postawienia stacji uzdatniania wody w Jerzwałdzie. Matyt zostaną podłączone z Dobrzyk.

- w sprawie karetki pogotowia – powiedział, że będzie stacjonowała w Zalewie od 1 stycznia 2008 roku.

- w sprawie hydrantów – na pewno nie odzyskamy utraconych hydrantów, w przyszłości będzie trzeba postawić nowe w miarę posiadanych środków. Dodał, że sala w Dobrzykach przeszła na plan dalszy.

- w sprawie pojemników – jest już zamówionych 15 kompletów pojemników (na szkło i na plastik).

- w sprawie działek na cele publiczne – Pan Burmistrz powiedział, że Agencja zgodzi się na oddanie działek pod warunkiem przejęcia przez Gminę pozostałych 15 lokali mieszkalnych. Dodał, że w tej chwili Gmina bada jaki jest stan budynków i lokali, ale podkreślił, że raczej do przejęcia lokali dojdzie.

 

Pan Ostrowski zapytał  czy jest możliwość podłączenia do kanalizacji rejonu Zalewa od Pana Koprowskiego do Pana Waluszki?

Pan Burmistrz odpowiedział, ze w tym miejscu trzeba wybudować dodatkowo przepompownię, gdyż jest to bardzo niski teren. To zadanie będzie musiało być wykonane ze środków własnych w terminie ustalonym przez Radę. Dodał, że priorytetem jest kanalizacja i wodociąg w stronę Jerzwałdu i okolic. Wyjaśnił, że teraz będą inne zasady otrzymywania refundacji środków z Unii. Powiedział, że najpierw będzie trzeba wyłożyć pieniądze swoje lub z kredytu, wykonać inwestycje, a następnie wystąpić z wnioskiem o refundację.

Pani Grzywna zapytała o tempo prac na oczyszczalni.

Pan Burmistrz powiedział, że tempo prac nie jest zadowalające. Poinformował, że tydzień temu było spotkanie i dzisiaj również się odbędzie o godz. 10.00. Na poprzednim spotkaniu wiceprezes odmówił podpisania protokołu, w którym była mowa o oddaniu oczyszczalni do użytku dnia 30 listopada. Dodał, że był na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim i usłyszał, że nie ma już  możliwości przesunięcia terminu. Poinformował, że Gmina musi się rozliczyć       z inwestycji do dnia 20 grudnia, Urząd Wojewódzki do końca roku. Dodał, że wykańczany jest budynek techniczny, w którym zostanie zainstalowana cała elektronika. Podkreślił, że termin jest zagrożony, nie mniej jednak wszyscy są dobrej myśli. Powiedział, że ważną rzeczą jest również zaszczepienie bakterii na oczyszczalni przed nastaniem mrozów.

 

Ad 6.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani Przewodnicząca  dokonała zamknięcia XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                        Rady Miejskiej

 

              Iwona Głąb                                                                    Krystyna Kacprzak

                                                                    

 dodane: 2008-07-28, 1396 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.