www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268503
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

PROTOKÓŁ NR XXI/07 z XXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 10 stycznia 2008 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00

 

 

                          PROTOKÓŁ NR XXI/07

 

z XXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się dnia 10 stycznia  2008 r. od godz. 1000  do godz. 1200

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  5. Wnioski i zapytania radnych.

      6.   Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok.

2)      w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy(Gminy Godkowo) do Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ,, Czyste Środowisko’’.

      7. Sprawy różne.

      8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

      9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Ad 1.

        XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechotę, Panią Skarbnik – Alinę Błażewicz, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę, Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa – Pana Ryszarda Cympla, radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół oraz wszystkich pozostałych gości. 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca zaproponowała następujące poprawki do porządku obrad:

-         w pkt 6 dodany zostanie  ppkt 2) – uchwała w sprawie: Wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy (Gminy Godkowo) do Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ,, Czyste Środowisko’’.

Zapytała czy ktoś jeszcze zgłasza jakieś propozycje. 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 14 radnych

 

Ad 3.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie, który przeczytała i przeanalizowała. Protokoły w pełni odzwierciedlają przebieg sesji. Wyłożone były do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją.

 

Pani Przewodnicząca poddała  protokół  pod głosowanie bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu nr XX bez odczytywania głosowało 14 radnych.

Ad 4.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o przedstawienie informacji z działalności i wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Pan Burmistrz omówił następujące spotkania:

03.01.2008 r.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie. Celem  spotkania było omówienie możliwości pozyskanie środków na oczyszczenie kanału Dobrzyckiego.

04.01.2008 r.

- Udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Burmistrza Kisielic.

07.01.2008 r.

- Udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Rolnej.

08.01.2008 r.

- Udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez emerytów i rencistów w Zalewie oraz w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Starostę Iławskiego

09.01.2008 r.

-Udział w posiedzeniu Związku Gmin „Jeziorak”

-Burmistrz dodał, że w  przyszłym tygodniu w środę zostanie zawarty akt notarialny pomiędzy Gminą Zalewo a firmą DAM-ROB w Zalewie  na zamianę gruntów położonych przy tej firmie. Ponadto wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o komunalizację nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Jerzwałd, gm. Zalewo.

-Burmistrz przypomniał ,że w przyszłym tygodniu mamy uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Półwsi.

-Dodał, że jest w trakcie pisania projektu z działania 9.5 „Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt polegać będzie na przeszkoleniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalewie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przeszkolonych zostanie 30 strażaków. Po ukończeniu kursu  uzyskają oni tytuł ratownika. Drugi projekt , który pisze Urząd Gminy dotyczy wymiany młodzieżowej (Polska, Niemcy, Litwa , Czechy) w miesiącu lipcu.

- Powiedział ,że na wtorek 15 stycznia planowana jest sesja nadzwyczajna  w sprawie zmian w budżecie ,ponieważ z dniem 1 stycznia 2008 zmienił się podatek VAT z 7% na 22% na roboty remontowo budowlane oraz w sprawie wyrażenia woli powstania szkoły zawodowej w Zalewie. Na terenie Gminy są zakłady pracy, które chętnie zatrudnią praktykantów i na tej bazie będzie możliwość nauki i zdobycia konkretnego zawodu. Dodał ,że w marcu już trwają nabory do szkół i taką uchwałę trzeba podjąć jak najszybciej.

-Burmistrz dodał  ,że w tym czasie wydał 5 zarządzeń

 

1. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.;

2. w sprawie określenia środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla 

    nauczycieli w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.;

3. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urzędu Miejskiego w Zalewie;

4. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji (magazyn Urzędu Miejskiego);

5. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

 

 

Ad 5.

Wnioski i zapytania radnych

Pan Radny Piechotka zapytał jak Gmina planuje rozwiązać problem połączenia w jednym budynku dzieci 7 letnich i 18-letnich w związku z propozycja utworzenia szkoły zawodowej w Zalewie.

Pan Burmistrz powiedział ,że jest w stanie to pogodzić. Dodał, że przy przedszkolu jest tzw. mała szkoła i tam są pomieszczenia lekcyjne. Powiedział, że można by było tam umieścić również młodzież  z Gimnazjum.

Pan Rdny  Kotyk  zapytał kto organizuje szkolenia dla rolników.

Pan Burmistrz odpowiedział ,że ODR. Dodał, że w następnym tygodniu będzie takie 4 dniowe szkolenie dla rolników. Będzie to szkolenie związane z dopłatami dla rolników. Powiedział ,że informacje o szkoleniach przekazywane są dla sołtysów. Poinformował wszystkich, że tych szkoleń ma być więcej i niebawem będzie szkolenie dla rolników posiadających opryskiwacze. Pan Burmistrz powiedział ,że dostał z Agencji Restrukturyzacji harmonogram szkoleń  w sprawie programów, które są wprowadzane w rolnictwie np. start młodych rolników.

 

Ad 6.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały w sprawie: Budżetu Gminy na 2008r.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma pytania odnośnie uchwały budżetowej.

Pani Radna Skolimowska powiedziała, że Radni dokładnie analizowali ten budżet na komisjach ale zgromadzeni goście zapewne interesowałyby planowane inwestycje.

Pani Skarbnik powiedziała ,że na wydatki inwestycyjne planowane jest 42% ogólnie planowanych wydatków w budżecie gminy i część pieniędzy pochodzi ze środków własnych, część z kredytów, a ponad połowa całej sumy pokryta będzie ze środków UE.Planowane inwestycje to:

1.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla  Jerzwałdu, Likszan, Rucewa z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi 

2. Budowa sieci wodociągowej dla  Karpowa 2007-2008

3.Budowa oświetlenia drogowego dla  Zatyk 2007-2008

4Remont chodnika w centrum Zalewa 2007-2008

5. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w  Witoszewie 2007-2008

6. Budowa chodnika przy ul. Morąskiej 2007-2008

7. Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza 2007-2008

8. Przebudowa drogi do Matyt 2004-2009

9.Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur 2007-2008

10. Budowa remizy OSP Wielowieś 2005-2008

11. Rozbudowa szkoły w Borecznie 2006-2009

12. Budowa kanalizacji sanitarnej dla  Bądek 2007-2008

13. Modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej 2004-2008

14.Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie 2007-2008

15.Remont studni w hydroforni Zalewo

16.Budowa nawierzchni ul. Długiej

17.Budowa nawierzchni ul. Działkowej

18. Zakup wiat autobusowych

19.Dokumentacja  budowy kaplicy w Zalewie

20.Zakup klimatyzacji do UM Zalewo

21.Zakup pieca do Przedszkola Miejskiego w Zalewie

22.Budowa placu zabaw

23.Remont przepompowni ścieków przy ul. Traugutta

24.Zakup urządzenia do monitoringu ścieków

oraz pozostałe wydatki majątkowe:

1. wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

2. wpłaty gmin na rzecz Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

3. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnych dla ZGK w Zalewie

Pani Skarbnik dodała ,że ogólnie budżet zamknie się deficytem na kwotę 2.301.404,00zł co stanowi 10% planowanych dochodów budżetu gminy. Powiedział, że wolne środki to kwota 955.711,00zł i pieniądze te przeznaczona na wydatki majątkowe.

Pan Radny Czyszek zapytał o punkt 7 uchwały tj. upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania pożyczek  do łącznej kwoty 20 tys zł. Zapytał ,komu miałaby ta pożyczka być udzielana

Pani Skarbnik powiedziała, że  w to jest analogicznie jak w poprzednim roku. Jest to pożyczka dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski i część kosztów pochodzi z samorządów. Dodała ,że dużo gmin udziela takich pożyczek a na koniec roku zwracane są te pieniądze.

Przewodniczący Oś. Wileńskiego Pan Chrunik zapytał kiedy będzie rozpoczęta budowa chodnika na ulicy Morąskiej.

Pan Burmistrz powiedział ,że w pierwszej kolejności będzie czekał na możliwość złożenia wniosku na wsparcie finansowe na tę inwestycję. Dodał ,że określenie konkretnego terminu jest bardzo trudne.

 Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 1

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11  radnych.

„Przeciwko” podjęciu uchwały głosowało 2 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Pani Sekretarz przeczytała projekt uchwały w sprawie :Wyrażenia zgody na przystąpienie nowej Gminy (Gminy Godkowo)  do Związku Gmin Regionu Ostródzko –Iławskiego           ,,Czyste Środowisko’’. Wyjaśniła ,że Gmina Zalewo przystąpiła do tego związku w tamtym roku i będąc członkiem  musi wyrazić zgodę na przystąpienie nowej gminy do związku. Dodała, że jest to też korzystne ponieważ obniży wysokość płaconych składek na ,,Czyste Środowisko’’

Pani Skolimowska zapytała czy ktoś policzył o ile mniej gmina będzie płaciła

Pan Burmistrz powiedział, że gmina Godkowo nie jest gminą dużą a składki liczone są na liczbę mieszkańców. Dodał, że obecnie gmina płaci ok. 450 tys i gmina Godkowo też tyle będzie musiała płacić więc cała suma rozłoży się nie na 15 gmin a na 16. Powiedział, że taką uchwałę muszą podjąć wszystkie gminy, które należą do Związku Gmin ,, Czyste Środowisko’’

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Ad 7 i 8.

Sprawy różne

Pan Radny Sokołowski zapytał jak w nowym roku będzie wyglądała sprawa wywozu odpadów w związku z podwyższeniem opłaty za tą usługę.

Pan Burmistrz powiedział, że każdy kto posiada na to licencję może przedstawić ofertę wywozu. Dodał ,że dla tych mieszkańców, którzy mają podpisaną umowę z PUK - umowa ta jest wiążąca, ponieważ została zawarta na  czas nieokreślony. Powiedział ,że od stycznia wzrosła opłata z 13 na 19 złotych od wywiezionego kosza, ale każdy mieszkaniec ma obowiązek zdawać odpady niekoniecznie do PUK–u z Zalewa  bo np. odpady z Jaśkowa wywozi PUK z Ostródy ,z Jerzwałdu PUK z Iławy. W związku z tym , ze Gmina jest w ,,Czystym Środowisku’’ budowany jest wspólny zakład utylizacji odpadów i zostały zakupione kosze do segregacji odpadów . Dodał, że ceny wzrosły za odpady niesegregowane.

Pan Sokołowski powiedział ,że opłata powinna być naliczana od kilograma odpadów a nie od kosza, ponieważ często jest taka sytuacja ,że kosz jest pusty a opłata i tak jest pobierana za wywóz odpadów.

Pan Burmistrz powiedział ,że nic nie  stoi na przeszkodzie aby na następną sesję zaprosić firmy wywożące odpady i z nimi dyskutować na ten temat. Dodał, że ważyć odpady każdy może indywidualnie zdając je  na wysypisku. Powiedział ,że w miastach jest przelicznik na osobę. Często jest tak ,że do pojemników na odpady wyrzucany jest nawet popiół który bardzo dużo waży. Opłata jest pobierana za kilogram  dowożonych odpadów na wysypisko. Dawniej było liczone szacunkowo objętościowo za samochód , okazało się po zainstalowaniu wagi ,że  odpady w rzeczywistości  kilkakrotnie więcej ważą.

Sołtys Janik Wielkich Pan Pawłowski powiedział ,że ma prawie pusty pojemnik za który za wywóz i tak musi  płacić. Zaproponował aby zmienić częstotliwość wywozu odpadów.

Pan Burmistrz powiedział ,że tak nie można zrobić ponieważ jeden mieszkaniec wytwarza więcej odpadów a drugi mniej. Dodał, że jeżeli jeden mieszkaniec nic nie będzie miał w kontenerze i nie będzie płacił to sąsiad też tak będzie robił i samochód przyjedzie i nic nie zbierze bo okaże się ,że nikt nie ma odpadów.

Pani Radna Helwak powiedziała ,że PUK z Ostródy pobiera za wywóz dużo niższe opłaty.

Pan Burmistrz powiedział ,że Pan Brejta zdaje odpady na wysypisko gminne i można sprawdzić jaka ilość zdaje od jakiej ilości mieszkańców.

Pani Helwak powiedziała, że w Ostródzie jest cena zróżnicowana zależności czy ktoś jest właścicielem czy bierze w dzierżawę kosz. Dodała, że ceny są atrakcyjne.

Pan Radca Prawny powiedział ,że umowy zawarte z PUK jest umowami cywilno-prawnymi i można je  zmienić np. w kwestii częstotliwości wywozu. Organ Gminy nie ma prawa w to wkraczać bo to jest wola stron. Dodał, że jeżeli w umowie jest dwukrotne zabieranie w miesiącu odpadów to firma musi tak zrobić nawet jeżeli pojemniki są puste i firma ma prawo pobierać za to opłatę.

Pan Radny Czyszek powiedział, że rozmawiał z Panem Brejtą i on powiedział ,że jeżeli  sprawdzi, że  nie ma potrzeby jeździć 2 razy w miesiącu to on się dostosuje i będzie taniej.

Pan Radny Czyszek powiedział ,że przy drodze do Iławy ktoś pozbierał śmieci zapakował w worki foliowe i one stoją przy drodze. Zapytał kto jest odpowiedzialny za wywóz tych worków.
Pan Burmistrz odpowiedział ,że jeżeli są  prowadzone Akcje Sprzątania Świata to te worki zabiera Pan Brejta natomiast te pozostawione worki to są  podrzuty. To może zabrać Pan Brejta ale z grzeczności.
Pan Gamrat Przewodniczący Osiedla Centrum zapytał czy w budżecie znalazły się także pieniądze sołeckie

Pani Skarbnik powiedziała ,ze  są pieniądze sołeckie i będą

 one do wykorzystania do końca listopada.

Pani Irena Kobza przeczytała terminy szkoleń dla rolników które odbędą się w Iławie

-8-9 i 15-16 stycznia –szkolenie na temat ochrony środowiska (dotyczy dopłat bezpośrednich)

-31 styczeń -szkolenie rolno-środowiskowe

-8 lutego- ułatwienie startu młodym rolnikom

-20 lutego- szkolenie na temat rent strukturalnych

-28 lutego- modernizacja gospodarstw rolnych

-12 marca -korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

dodała ,że w lutym lub w marcu planowane jest szkolenie w Zalewie na temat  chemizacji rolnictwa. Powiedziała ,że to jest kurs dla osób które straciły uprawnienia na opryskiwacz. Dodała ,że na to szkolenie jest potrzebna grupa  30 osób i to jest kurs płatny 100zł.

Pan Burmistrz zapytał na ile lat jest przyznawane uprawienie.

Pani Kobza powiedziała ,że na 5 lat ale na zaświadczeniach  z 2003r. jest napisane  bezterminowo jednak wyszło rozporządzenie ,że ten zapis jest nieważny. Powiedziała ,że warto korzystać z tych szkoleń.

Pan Burmistrz powiedział ,że programy rolno-środowiskowe dają dodatkowe pieniądze i można pozyskać dodatkowo 600zł do hektara. Dodał, że corocznie 5% rolników ma kontrole czy na pewno spełniają  nakazane wymogi.

Pan Radny Czyszek zapytał czy na kurs chemizacji można wziąć pracownika.

Pani Kobza powiedziała ,że można- tylko trzeba za niego zapłacić.

Pan sołtys Pańko zapytał kiedy  nadejdzie zarządzenie o zakończeniu się ptasiej grypy

Pan Burmistrz powiedział ,że  cały okres od  wylęgu choroby do zaniku to jest 52 dni i dlatego jeszcze trzeba się wstrzymać z wypuszczaniem ptactwa.

 

Ad.9.

Pani Przewodnicząca zapytała ,czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił, w związku z czym zamknęła obrady posiedzenia XXI sesji zwyczajnej.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

      Protokołowała                                                     Przewodnicząca Rady

 

/-/ Agnieszka Leniec                                                  /-/ Krystyna Kacprzak

 

 

 

 

 

 dodane: 2010-12-15, 1341 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.