www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268460
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

PROTOKÓŁ NR XXII/07 z XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 15 stycznia 2008 r. od godz. 10.00 do godz. 12.10

 

 

                              PROTOKÓŁ NR XXII/07

 

z XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 

15 stycznia 2008 r.  od godz. 1000 do godz. 1210

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania radnych.

      4   Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)     w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.

2)     w sprawie: wyrażenia woli funkcjonowania szkoły zawodowej w Gm. Zalewo.

      5. Sprawy różne.

      6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

      7. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Ad 1.

        XXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Skarbnik – Alinę Błażewicz, Pana Jana Lichacza – Prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zalewie oraz radnych. 

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Pani Przewodnicząca zapytała czy radni zgłaszają poprawki do porządku obrad. Pani Przewodnicząca udzieliła głosu radnej Skolimowskiej.

Pani Radna Skolimowska powiedziała, że jest zdziwiona tym, że radni maja na dzisiejszej sesji wyrazić swoja wolę w kwestii powstania publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Zalewie. Dodała, że każdy wcześniej coś słyszał na ten temat, ale myślała, że ta sprawa przejdzie przez komisje, gdzie zostaną zaproszeni dyrektorzy i przedstawiciele rodziców. Stwierdziła, że chciała by poznać opinię szerszego grona w tej kwestii.

Pani Przewodnicząca zapytała czy radna Skolimowska wnosi o zdjęcie tej uchwały               z dzisiejszego porządku obrad.

Pani Radna Skolimowska powiedziała, że jej zdaniem ten temat powinien być omówiony szerzej    a nie podejmowany tak nagle.

Pan Burmistrz podkreślił, że w treści uchwały jest mowa o wyrażeniu woli i pełnego poparcia dla projektu. Wyjaśnił, że to jest wstępna uchwała, na podstawie której Rada Powiatu przyjmie własną uchwałę odnośnie tworzenia takiej klasy w Zalewie. Dodał, że od dłuższego czasu zabiegał u Pana Starosty o utworzenie oddziału dziennego szkoły ponadgimnazjalnej w naszej miejscowości. Powstanie tej szkoły umożliwi podjęcie nauki  młodzieży, która nie ma możliwości skorzystania z ofert szkół w innych miejscowościach, gdyż nie stać rodziców na zakup biletów miesięcznych czy opłacanie internatów. Powiedział, że wcześniej zrobił rozeznanie wśród zakładów pracy z naszego terenu i okazało się, że np. „Dam-Rob” przyucza do zawodu około 20 czy 30 uczniów. Podobne praktyki są prowadzone u Pana Bieńkowskiego czy u Pana Małetki. Wyjaśnił, że trochę czas nas goni, gdyż na początku marca podawana jest informacja w gimnazjach o możliwości dalszego kształcenia się w różnych szkołach. Młodzież musi wiedzieć w stu procentach, że taka szkoła będzie funkcjonowała na terenie naszej gminy. Dodał, że pośpiech jest istotny i wskazany. Poinformował, że po feriach chce do nas przyjechać Pani Dyrektor Kolman i Pan Dyrektor Kusznieruk, aby przedstawić informacje na temat ewentualnego funkcjonowania tej szkoły i spotkać się z rodzicami. Podsumował, że cała inicjatywa jest podjęta dla dobra dzieci i młodzieży. Dodał, że ta młodzież może korzystać z naszych autokarów dowożących dzieci do szkoły. Stwierdził, że ważny jest również czynnik psychologiczny, gdyż ci uczniowi mieliby zajęcia z nauczycielami, których dobrze znają z gimnazjum. Dodatkowo mieliby możliwość odbywania praktyk w zakładach pracy istniejących na naszym terenie. Powiedział, że sprawy organizacyjne można z sobą pogodzić. Poinformował, że coraz mniej dzieci się rodzi              i niestety coraz mniej będzie uczęszczało do szkoły a zatem nie należy się martwić o bazę lokalową. Zaapelował, aby radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia zasadniczej szkoły ponadgimnazjalnej na dzisiejszej sesji.

Pani Radna Skolimowska powiedziała, że jest za tym, aby taka szkoła funkcjonowała na terenie naszej gminy. Dodała, że w tym wszystkim nie chodzi o chęci tylko o możliwości i czy one sprostają tym chęciom. Powiedziała, że posiada zbyt mało danych na temat tego projektu. Stwierdziła, że trzeba pomysł rozważy pod wieloma aspektami: finansowym, lokalowym czy kadrowym i czy będą kandydaci do szkoły.

Pani Przewodnicząca podkreśliła, że w Uchwale nie podejmujemy decyzji o definitywnym powstaniu szkoły, tylko uchwała stanowi jakby list intencyjny wyrażający nasza dobrą wolę i aprobatę dla projektu. Zapytała radną Skolimowską czy wnosi o zdjęcie uchwały z porządku obrad.

Pani Skolimowska powiedziała, że nie wnosi o zdjęcie z porządku obrad pod warunkiem, że będzie dziś wyjaśnione jak będą się kształtowały sprawy finansowe, lokalowe czy kadrowe.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Kotykowi.

Pan Radny Kotyk powiedział, że jest za tym, aby tę uchwałę przyjąć ponieważ ona do niczego nie zobowiązuje, ale pozwoli uruchomić procedury do przygotowania tej szkoły. Dodał, że procedury zazwyczaj ciągną się długo i wtedy może minąć szansa.  

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu radnej Mickiewicz.

Pani Mickiewicz zapytała, co się stanie, jak się okaże, że nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom  finansowym, lokalowym czy kadrowym. Dodała, że to wszystko miało być wcześniej przedyskutowane z nauczycielami, z uczniami i rodzicami.

Pani Przewodnicząca ponownie podkreśliła, że ta Uchwała jest tylko intencją wyrażającą wolę utworzenia takiej szkoły.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 14 radnych.

 

Ad 3.

Wnioski i zapytania radnych.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu radnej Kruklis.

Pani Radna Kruklis zapytała Pana Burmistrza czy Regulamin Urzędu reguluje kwestie udzielania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Zalewie informacji mediom. Jeżeli reguluje to w jaki sposób?

Pani Przewodnicząca powiedziała, że na początku grudnia 2007 r. wysłała pismo do prezesa firmy „Ha-Ge” Polska z prośbą o zmniejszenie emisja hałasu w wytworni pasz w Zalewie poparte ponad pięćdziesięcioma podpisami mieszkańców. Dodała, że dnia 13 grudnia firma otrzymała korespondencję i do tej pory nie udzieliła Radzie żadnej odpowiedzi. Powiedziała, że Pan Burmistrz wcześniej wspominał, że dnia 18 grudnia widział się z przedstawicielem firmy i zapytała czy na spotkaniu był ten temat poruszany i jakiej odpowiedzi udzielono.

Pan Burmistrz powiedział, że ten temat był poruszany na spotkaniu.  Pan Dyrektor sam poruszył ten temat i powiedział, że takie pismo dotarło do firmy. Poinformował, że przeprowadzone były badania natężenia hałasu przez Panią Inspektor Ochrony Środowiska     i one nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Natężenie hałasu nie przekracza dopuszczalnych norm. Dodał, że w tym momencie nie widzi możliwości dalszego konkretnego działania. Powiedział, ze dzisiaj wpłynęła do niego skarga na kolejny zakład. Stwierdził, że aby coś wyprodukować jeden zakład wytwarza więcej hałasu, drugi mniej i dla niektórych osób najlepszym rozwiązaniem było by zamknięcie zakładu. Powiedział, że aby zająć się interwencją mieszkańców w sprawie hałasu musi mieć dowody na piśmie, a nie posiada dowodów odnoszących się do firmy „Ha-Ge” Polska. Poinformował, że inspektor ochrony środowiska wydał decyzję, że poziom emitowanego przez zakład hałasu nie przekracza dopuszczalnych norm. Dodał, że nie ma żadnych podstaw do dalszego działania. Zaapelował do radnych o rozsadek podczas zajmowania się indywidualnymi sprawami mieszkańców. Stwierdził, że należy zawsze brać pod uwagę aspekt społeczny i patrzeć na dobro ogółu mieszkańców.   

Pani Przewodnicząca powiedziała, że Burmistrz nie powinien posługiwać się argumentami w stylu: wg radnych najlepiej by było zamknąć zakład, gdyż wytwarza dużo uciążliwego hałasu. Dodała, że jeśli istnieje możliwość nakłonienia zakładu do zmiany postępowania i zainwestowania niewielkich być może pieniędzy w np. wygłuszanie,   to dlaczego Rada nie ma skorzystać z takiej możliwości.  Stwierdziła, że jeśli grupie mieszkańców coś przeszkadza i do Rady wpływa interwencja w danej sprawie to Radni mają obowiązek podjąć dyskusje       i ewentualne działanie  w  tym temacie. Dodała, że celem działania Rady nie jest pozbycie się uciążliwych zakładów pracy z naszego terenu.

Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli nagłaśnia się pewne sprawy  i Rada zajmuje się jednym zakładem, który hałasuje - to za jakiś czas będą wpływać kolejne skargi na inne zakłady            z prośbą o interwencję.  Dodał, że w innych miastach  duże zakłady pracy są praktycznie       w granicach miasta i tam nie ma problemów z skargami mieszkańców. Podkreślił, że Zalewo nie jest jedynym miastem, które ma zakłady w granicach miasta. Zaapelował o rozsądek            i rozwagę przy  rozpatrywaniu skarg mieszkańców. 

Pani Przewodnicząca powiedziała, że Rada nie zajmuje się sprawami wagi państwowej, tylko sprawami istotnymi dla naszej małej społeczności i poszczególnych mieszkańców. Dodała, że według radnych Zalewo powinno być miastem najpiękniejszym, cichym                   i czystym, dlatego Rada podejmuje wszelkie działania w tym kierunku.

Pan Radny Czyszek powiedział, że intencją radnych jest zawsze polubowne załatwienie sporu, a nie wydawanie nakazów czy zakazów.  Stwierdził, że radni są przedstawicielami  społeczności gminy Zalewo i mają obowiązek reagować na wszelkie skargi i interwencje obywateli.

 

Ad 4.

Podjęcie uchwał.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Alinę Błażewicz o przedstawienie projektu uchwały:

 

a)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. Wyjaśniła, że po stronie dochodów zwiększono w dziale rolnictwo o kwotę 93.348 zł (pieniądze pochodzą z funduszy unijnych – zwrot za remont świetlicy w Girgajnach). Dochody te przeznaczono na wydatki związane                     z modernizacją oczyszczalni ścieków (korekta VAT-u na roboty budowlano – remontowe). 

 

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14  radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu uchwały:

 

b)  w sprawie: wyrażenia woli oraz pełnego poparcia dla projektu założenia i prowadzenia przez Powiat Iławski na terenie miejscowości Zalewo publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej) w postaci Oddziału Zamiejscowego Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.

 

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że w projekcie uchwały w § 2 trzeba skreślić słowo ”się” oraz wpisać datę ”od dnia 1 września 2008 r.”

Pan Burmistrz  powiedział, że jeśli ze strony dyrektorów szkół i nauczycieli będzie obojętność to on sam nic nie zdziała. Podkreślił, że ta szkoła będzie istniała na pewno z korzyścią dla naszej młodzieży i ich rodziców, których nie stać na finansowanie nauki poza miejscem zamieszkania. Przypomniał radnym okoliczności towarzyszące powstawaniu zamiejscowego oddziału wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego. Stwierdził, że wtedy też było wiele obaw i wątpliwości, a jednak przedsięwzięcie się powiodło i dzięki temu sporo osób uzyskało maturę. Koszty związane były jedynie z opałem i energią elektryczną, ale przecież robiliśmy to dla naszych mieszkańców.  W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej główne koszty związane m.in. z wynagradzaniem nauczycieli będzie ponosiło Starostwo. Dodał, że pozostałe sprawy organizacyjne można rozwiązać na spotkaniu z dyrektorami np. sprawy lokalowe. Wyjaśnił, że naukę przedmiotów zawodowych będą prowadzić nauczyciele z iławskiego zespołu szkół, którzy prawdopodobnie mogliby dojeżdżać na zajęcia do Zalewa. Podkreślił, że istnieje spore zainteresowanie wśród zakładów pracy dotyczące kształcenia młodzieży. Wyjaśnił, że w danym zakładzie musi być osoba z przygotowaniem pedagogicznym, która prowadzi zajęcia z uczniami u danego pracodawcy. Dodał, że podejmie rozmowy z zakładem „Lech-Drób” i wytwórnią pasz „Ha-Ge” Polska na temat przyjęcia praktykantów do przyuczenia zawodu. Podkreślił, że ma nadzieję, iż szkoła średnia na dobre zacznie funkcjonować w naszym mieście.   Powiedział, że być może zdecydują się na naukę               w Zalewie uczniowi z innych gmin, z uwagi np. na lepszy dojazd.   Zapowiedział, że będzie radnych na bieżąco informował o postępach w tworzeniu oddziału zamiejscowego szkoły ponadgimnazjalnej. Wyjaśnił, że potrzeba co najmniej 10 osób, aby utworzyć oddział klasowy.  Zapowiedział, że na zebraniach wiejskich będzie informował mieszkańców             o możliwości kontynuowania nauki w oddziale zamiejscowym szkoły zawodowej.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że dobrze byłoby dążyć do sytuacji, która panowała na naszym terenie ponad 400 lat temu, założono wtedy Szkołę Partykularną (Prowincjonalną) w Zalewie, druga podobna  był a w Ełku (były to szkoły na wysokim poziomie), po ukończeniu ich uczniowie mogli bezpośrednio studiować na Uniwersytecie w Królewcu. Dodała, że Zalewo ma w tym przedmiocie długą tradycję historyczną i należy ją kontynuować.

Pani Radna Skolimowska powiedziała, że bardzo dobrze się stało, że to Liceum wieczorowe zaczęło u nas funkcjonować. Stwierdziła, że wszyscy są zgodni co do tego, że taka szkoła podniosłaby rangę naszej miejscowości i umożliwiłaby dalsze kształcenie naszej młodzieży. Podkreśliła, że należy wyjść z szerszą informacją do rodziców.  Zaproponowała, aby ankiety znacznie wcześniej przygotować i umożliwić w ten sposób przedyskutowanie tego tematu      w rodzinach.  Podkreśliła, że bardzo często dziecko chce się uczyć poza miejscem zamieszkania, ale niestety większości rodzin nie stać na sfinansowanie takiego kształcenia. Wyraziła nadzieję, że nauczyciele podejmą się pracy w nowopowstałej szkole. Zapytała, gdzie umiejscowione byłyby oddziały.

Pan Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie tego określić.               W przyszłości planuje się utworzyć oddział zamiejscowy w tzw. małej szkole.

Pani Radna Skolimowska zapytała, czy planowane jest utworzenie Zespołu Szkół w Dobrzykach.

Pan Burmistrz odpowiedział, że Gmina robi wszystko, aby taki zespół powstał. Wyjaśnił, że w Dobrzykach jest coraz mniej dzieci i szkoła ma kilka pustych sal lekcyjnych. Szkoła posiada salę gimnastyczną w bardzo dobrym stanie i utworzenie gimnazjum w Dobrzykach odciąży trochę salę gimnastyczną w Zalewie. Podkreślił, że będzie wszystko robione, aby każdy nauczyciel miał pracę.

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Jana Lichacza – Prezesa Zarządu ZNP w Zalewie. .

Pan Lichacz zwrócił się z gorącą prośbą o podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym w sprawie zainicjowania tworzenia oddziału szkoły ponadgimnazjalnej. Stwierdził, że miejscowi nauczyciele  są w stanie prawie w stu procentach zabezpieczyć kadrę oraz czynnie włączyć się w nabór uczniów do szkoły. Zobowiązał się do odwiedzania szkół w okresie kwiecień – marzec w celu rozpowszechniania informacji i walorów oddziału zamiejscowego szkoły ponadgimnazjalnej w Zalewie. Dodał, że pojawią się pewne uwarunkowania logistyczne, ale w drodze kompromisu na pewno dadzą się jakoś pogodzić.    

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Ad 5.

Sprawy różne.

Pan Radny Sokołowski wyraził swoje zaniepokojenie przysłowiową „świętą krową” zalewską jaką jest zakład „Lech – Drób” poprzez swoja nietykalność. Zakład umiejscowiony jest na gminnych gruntach (24 ha). Od początków swego powstania ten zakład miał wybudować u siebie podczyszczalnię ścieków, która w 99 % oczyszczałaby ścieki tego zakładu. Powiedział, że zakład co chwila straszył urząd, że opuści obecnie zajmowany teren                 i przeniesie się do innej gminy, aby w ten sposób wymóc pewne działanie na władzy. Podkreślił, że znowu wracamy do wyjścia, gdyż na jednej z komisji Pan Burmistrz mówi, że zakład ponownie spuszcza nie oczyszczone ścieki do zmodernizowanej oczyszczalni. Stwierdził, że w tej chwili Pan Burmistrz boi się konsekwencji  postępowania zakładu              i dlatego w budżecie umieszczono zakup urządzenia do odcięcia  ścieków „Lech – Drobu”. Zapytał, dlaczego ponownie gmina ponosi koszty nieuczciwego działania zakładu.   

Pan Burmistrz powiedział, że nie faworyzuje żadnego zakładu, wszyscy mają równe prawa i obowiązki. Wyjaśnił, że nie może sobie pozwolić na wyróżnianie zakładów, gdyż musi działać zgodnie z normami prawnymi.  Dodał, że nie może na nikim wywierać nacisku i zmuszać do działania za pomocą zastraszania czy podstępu. Powiedział, że stara się współpracować z zakładami i prowadzić wobec nich politykę wzajemnego dialogu. Dąży do wysłuchania racji jednej i drugiej strony. Wyjaśnił, że w przypadku „Lech – Drobu” sprawa spustu ścieków była związana z rozwojem zakładu i dlatego stara oczyszczalnia  nie dawała sobie rady. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż na początku istnienia zakładu nie posiadał on swojej podczyszczalni, a zatem wszystkie nieczystości trafiały wprost na oczyszczalnię. Powiedział, że w tamtym czasie prowadził już rozmowy z zakładem na temat pobudowania swojej podczyszczalni. Dodał, że był moment, gdy zakład twierdził, że ma podczyszczalnię,   a tak naprawdę jej nie mieli.  Powiedział, że „Lech – Drób” dopytywał dlaczego muszą mieć podczyszczalnię skoro inne duże zakłady drobiowe spuszczają surowe ścieki do oczyszczalni.  Poinformował, że w ostatnim czasie na zakład została wystawiona faktura za spuszczanie nie oczyszczonych wstępnie ścieków. Dodał, że wszystko było udokumentowane, próby do analizy zostały pobrane w obecności przedstawiciela zakładu. Właściciele zakładu zobowiązali się, że w wyznaczonym terminie dokonają modernizacji podczyszczalni, aby ścieki były dobrze wstępnie oczyszczone. Zwrócił uwagę na doręczanie korespondencji do zakładu. Zaproponował, aby ochrona zakładu przepuszczała pracowników urzędu, którzy przynoszą urzędową korespondencję. W przeciwnym wypadku listy zostają na portierni i nie od razu trafiają do dyrekcji. Podsumował, że po tym krótkim incydencji szefowie wiele zrozumieli.

Pani Radna Skolimowska powiedziała, że zaraz za rogiem na ul. Krakowskiej jest znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który od kilku dni jest opuszczony do samej ziemi i należy go umieścić na właściwym miejscu.

Pan Burmistrz odpowiedział, że to zostanie zrobione.

Pani Radna Skolimowska powiedziała, że radni podczas analizowania  skarg mieszkańców starają się  rozważnie i bez przesady szukać najlepszego rozwiązania. Dodała, że mieszkańcy czasami powinni przyjąć na siebie pewne utrudnienia i uciążliwości i nie reagować na wszystko zbyt ostro. Stwierdziła, że jeśli istnieje możliwość zniwelowania pewnych uciążliwości to dlaczego nie przystąpić do działania.   

  

Ad 6.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi o następującej treści:

- w sprawie udzielenia mediom informacji – Pan Burmistrz powiedział, że on jest uprawniony do udzielania mediom informacji, natomiast na jego polecenie mogą wypowiadać się pracownicy. Wyjaśnił, że jeśli media pytają o szczegółowe informacje, wtedy odsyłane są do konkretnego pracownika, który posiada wiedzę w danym przedmiocie. Najczęściej wypowiedzi udzielają Pani Sekretarz oraz kierownicy referatów.

Pani Radna Kruklis zapytała, kto ponosi odpowiedzialność za udzielone informacji: pracownik czy Burmistrz.

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak samo on ponosi odpowiedzialność, jak i pracownik. Wyjaśnił, że jeśli pracownik na jego polecenie udzielił nieprawdziwej informacji to on jest za to odpowiedzialny.

Pani Radna Kruklis wytłumaczyła, że jeśli ktoś poczuje się dotknięty udzieloną mediom informacją to ma prawo wystąpić na drogę sądową, dlatego dopytuje o kwestie odpowiedzialności. Podziękowała za wyjaśnienia.   

 

Ad 7.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani Przewodnicząca  dokonała zamknięcia XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

            Protokołowała                                                    Przewodnicząca Rady                                                                                                      

          /-/ Iwona Głąb                                                     /-/ Krystyna Kacprzak                                                          

                                                                    

 

 dodane: 2010-12-15, 1537 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.