www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278749
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

PROTOKÓŁ NR XXIV/08 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 26 lutego 2008 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00

 

 

PROTOKÓŁ NR XXIV/08

 

z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 

26 lutego 2008 r.  od godz. 1200 do godz. 1400

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)      w sprawie: wniesienia przez Gminę Zalewo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2008 r. znak: NK. 0911 – 79/08 stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/132/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zgody na udzielenie przez Burmistrza Zalewa bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych.

b)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

c)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

d)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

e)      w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

  1. Sprawy różne.
  2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  3. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Ad 1.

        XXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechotę, Panią Skarbnik – Alinę Błażewicz, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę oraz radnych. 

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Pani Przewodnicząca zapytała czy radni zgłaszają poprawki do porządku obrad. Nikt nie zabrał głosu.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych.

 

Ad 3.

Wnioski i zapytania radnych.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu radnej Skolimowskiej.

Pani radna Skolimowska powiedziała, że dostała wczoraj pismo od mieszkańców ul. Niskiej dotyczące  rozbudowy lokalu „Koneser” przez właściciela Pana Prystasza. Mieszkańcy protestują przeciwko temu, gdyż już teraz bardzo przeszkadza im hałas i nie mogą w nocy spać zwłaszcza wiosną i latem. Często zdarzają się pobite butelki i inne śmieci. Cały czas ulica zastawiona jest samochodami. Podsumowała, że mieszkańcy nie zgadzają się z rozbudową. Dodała, że ostatnio Rada zajmowała się interwencją mieszkańców  w sprawie hałasu z paszarni, a ten hałas z  restauracji jest dużo bardziej uciążliwy. Wyjaśniła, że mieszkańcy dostali postanowienie od Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,        z upoważnienia Wojewody podpisane przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Przyrody w przedmiocie uzgodnienia inwestycji polegającej na rozbudowie lokalu „Koneser”. Zapytała co Pan Burmistrz na to i co w związku z tym mogą zrobić mieszkańcy.

 

Ad 4.

Podjęcie uchwał.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Radcę Prawnego o przedstawienie projektu uchwały:

a)      w sprawie: wniesienia przez Gminę Zalewo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2008 r. znak: NK. 0911 – 79/08 stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/132/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zgody na udzielenie przez Burmistrza Zalewa bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych.

 

Pan Radca Prawny odczytał projekt uchwały. Wyjaśnił, że podobne, a nawet identyczne uchwały (dotyczące sprzedaży gruntu spółdzielniom mieszkaniowym) można znaleźć na terenie całej Polski i są one publikowane. Dodał, że zdaniem Wojewody ta uchwała nie powinna być publikowana, gdyż nie jest ona prawem miejscowym. Powiedział, że tę skargę należy złożyć, ponieważ z terenu powiatu niemal wszystkie Gminy mają podobne uchwały i wszędzie jest z publikacją. Podkreślił, że jego zdaniem wniesienie skargi jest zasadne, gdyż w ten sposób zostanie wyrażony ogólny pogląd na to zagadnienie. Dodał, że według niego jest to prawo miejscowe. Powiedział, że w Uchwale jest ogólny zapis udzielenia bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych, a nie dla konkretnej spółdzielni.

Pani radna Kruklis zauważyła, że uchwała powinna być z datą 26 lutego a nie 15. 

Pani radna Parzyszek zapytała, jakie było uzasadnienie Wojewody.

Pan Radca Prawny powiedział, że uzasadnienie lakoniczne było, w którym Wojewoda przyjął, że jeżeli był zapis w Uchwale, że podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym, a według niego nie jest to prawo miejscowe i nie trzeba publikować takiej uchwały to tym samym cała uchwała w przekonaniu Wojewody nie jest ważna. Dodał, że nie nastąpiła w ostatnim czasie żadna zmiana przepisów rangi ustawowej w tej materii. Podał przykład podobnej sytuacji w innej Gminie, gdzie po pewnym czasie Biuro Prawne Wojewody stwierdziło, że się pomyliło, a chcieli uznać uchwałę za nieważną w kwestii zaliczenia dróg do pewnej kategorii. Jeszcze raz podkreślił, że jego zdaniem należy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12  radnych.

„Wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały:

b)  w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. Wyjaśniła, że do uchwały dołączone są 2 załączniki. Pozostałe kwoty zapisane w Uchwale budżetowej zastępuje się kwotami podanymi w dzisiejszym projekcie uchwały. Powiedziała, że Regionalne Izba rachunkowa analizowała budżet  Gminy i stwierdzono pewne nieprawidłowości. Zakwestionowano wysokość kredytów, które Gmina chciała zaciągnąć, gdyż jest ona wyższa niż wynika to z zadań inwestycyjnych. Wyjaśniła, że po stronie dochodów było wstawione 1,5 mln na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie w tamtym roku. W ten sposób dochody zostały zawyżone  i nie miały pokrycia w wydatkach. Powiedziała, że RIO kazało wstawić te środki jako własne i pokryć to z wolnych środków. Dodała, że uchwała została dostosowana do zaleceń RIO.  Wyjaśniła, że zmianie uległ również zapis jednego z zadań inwestycyjnych, który uległ doprecyzowaniu ( rozbito kwotę 330 tys. i wskazano dokładnie na co się ją przeznacza).

Pani radna Kruklis poprosiła o wyjaśnienie, na czym ma polegać modernizacja nowo oddanej do użytku  oczyszczalni ścieków.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że to dotyczy wydatków z roku poprzedniego, ponieważ modernizacja była kończona w roku 2008. Dodała, ze z załącznika jasno nie wynikał na co się przeznacza 330 tys. zł, w tej chwili jest to wyraźnie wyszczególnione w § 6050.

Pani radna Kruklis zapytała, czy to musi się nazywać modernizacja, skoro to jest dokończenie inwestycji. 

Pan Radca Prawny powiedział, że nie można zmienić nazwy zadania w trakcie realizacji inwestycji. Wyjaśnił, że w poprzednich latach RIO nie miała komputerowego podglądu jeśli chodzi o budżety gmin. Izba zakwestionowała rozliczenie, gdyż komputer pokazał nieprawidłowości. Dodał, że chodzi tylko o 2 załączniki całej uchwały budżetowej. Kwotowo nic nie uległo zmianie, chodziło tylko o prawidłowe rozpisanie kwoty 330 tys. zł.

Pani radna Kruklis zapytała, czy sumarycznie wzrośnie liczba zaciągniętych przez gminę kredytów.   

Pan Radca Prawny odpowiedział, że nie.

Pani radna Kruklis powiedziała, że w jednej Uchwale kwota wyraźnie wzrasta o 900 tys. zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w innym paragrafie nastąpiło zmniejszenie o tę kwotę.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały:

c)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. Wyjaśniła, że skoro załączniki do uchwały budżetowej były złe, więc konsekwentnie również załączniki do uchwały w sprawie zmian w budżecie również były obarczone wadą. Dodała, że teraz trzeba dostosować zmiany w budżecie do uchwały budżetowej.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pani Skarbnik o odczytanie projektu uchwały:

d)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmniejszono wydatki na zakup materiałów biurowych o 19 tys. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (wydzielenie dwóch nowych  pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie). W dziale Kultura Fizyczna i Sport zmniejszono dotację o 6 tys. zł i przeznaczono na zakup materiałów i różne opłaty. Wyjaśniła, że usunięto dotację z załącznika Nr 5 na promocję kultury fizycznej w zakresie karate.

Pani radna Skolimowska zapytała gdzie będą usytuowane te pomieszczenia i dlaczego zabrano dotację dla karate.

Pan Burmistrz powiedział, że zostaną pobudowane dwa pomieszczenia w obecnym biurze obsługi interesanta. Dodał, że biuro obsługi zostanie przesunięte w kierunku okien a na pozostałej powierzchni będą pokoje. W nawiązaniu do dotacji karate powiedział, że 2 lata temu UKS „Żak” nie wywiązał się z rozliczenia w zakresie wykonywania zadań związanych z karate. Zaległości sięgają kwoty 2,4 tys. zł. Na tę kwotę została wydana decyzja i ona dalej leży w Izbie Obrachunkowej w Kolegium Odwoławczym. Dodał, że za poprzedni rok klub nie rozliczył się z kwoty 2,8 tys. zł. W związku z powyższym nie ma możliwości finansowania takiego zadania w stosunku do którego istnieją zaległe roszczenia, które trzeba ściągnąć. Rozporządzenie mówi jasno, że jeśli ktoś się nie rozliczył za dane zadanie to na przyszły rok nie może otrzymać dofinansowania.

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12  radnych.

„Przeciwko” podjęciu uchwały głosował 1 radny.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pani Skarbnik o odczytanie projektu uchwały:

e)      w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. Wyjaśniła, że jest to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pan radny Czyszek zapytał jakie będzie oprocentowanie kredytu i czy spłata będzie się odbywała ratalnie czy jednorazowo.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zostanie zorganizowany przetarg i wygra bank, który zaoferuje najlepsze warunki. Dodała, że spłaty najczęściej odbywają się ratalnie co kwartał.

Pan radny Czyszek zapytał na spłatę jakich kredytów zaciągamy ten kredyt.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Gmina ma do spłacenia około 10 kredytów a ten jest brany m.in. na spłatę kredytów zaciągniętych na modernizację oczyszczalni.

Pan radny Czyszek zapytał jakie będzie zadłużenie Gminy łącznie z kredytem zawartym w dzisiejszym projekcie uchwały.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na koniec 2008 roku zadłużenie wyniesie około 8 mln złotych tj. 34 % zadłużenia.

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12  radnych.

„Wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

Ad 5.

Sprawy różne.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Józefowiczowi.

Pan radny Józefowicz poruszył sprawę telefonów alarmowych i powiedział, że nadal zgłasza się Sztum a nie Iława.

Pan Burmistrz powiedział, że rozmawiał już w tej sprawie z pogotowiem, ale to nie jest prosta i szybka rzecz do zrobienia. Służby wiedzą o tym, że zgłasza się inna jednostka, ale wtedy istnieje niezwłoczny obowiązek powiadomienia odpowiedniej placówki. Dodał, że Starosta podejmie rozmowy z operatorami sieci komórkowych na temat usprawnienie działania telefonów alarmowych.

Pan radny Józefowicz powiedział, że Panu Burmistrzowi przekazał już bezpośrednie numery telefonów do straży i na pogotowie. Poprosił o rozpowszechnienie tej informacji i wywieszenie numerów zwłaszcza w budkach telefonicznych.

Pani Przewodnicząca Rady zapytała czy Pan Burmistrz wie coś nowego w sprawie hałasu emitowanego z paszarni i jakich informacji na ten temat udzielił mieszkańcom Kozin na zebraniu wiejskim. Dodała, że Rada nie uzyskała żadnej odpowiedzi od zakładu na wysłane pisma.

Pan Burmistrz odpowiedział, że sprawę badał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Były prowadzone pomiary hałasu i stwierdzono, że nie przekraczają dopuszczalnych norm.

Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że słyszała, że ten zakład na jesieni planuje jakieś inwestycje tłumiące hałas.   

Pan Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie we wrześniu mają być montowane obudowy, które wygłuszą pracę silnika. Podkreślił, że nie ma jednak oficjalnej deklaracji od kierownictwa co do inwestycji.

Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że zakład nas ignoruje.

Pan Burmistrz powiedział, że nie należy się obrażać, ponieważ są to prywatne firmy, które nie zawsze mają ochotę dyskutować z mieszkańcami czy radnymi. To zawsze jest indywidualna decyzja firmy, czy chce podjąć rozmowy w danej sprawie.

Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że zakład na pewno sobie przypomni o Urzędzie, kiedy wystosuje wniosek o umorzenie podatków czy jakichś zadłużeń. 

Pan Burmistrz powiedział, że z zakładami na własnym terenie  należy współpracować i nie ma się o co obrażać.

Pan radny Czyszek powiedział, że rzeczywiście nie ma się co obrażać, ale uważa, że Rada przyjęła dobrą metodę działania. Zapyta, czy zakład „Lech-Drób” wydzielił już studzienkę do pobierania prób nieczystości.

Pan radny Józefowicz powiedział, że taka studzienka jest wydzielona.

Pan Burmistrz powiedział, że została zrobiona furtka i teraz jest możliwość pobrania próby o każdej porze dnia i nocy, tylko należy wcześniej powiadomić odpowiedniego pracownika zakładu i w jego obecności pobrać próbę. Wyjaśnił, że pobierane są dwa materiały do prób, jeden zostaje w zakładzie.

Pani radna Grzywna zapytała, kto jest odpowiedzialny za sprzątnięcie błota z drogi w lesie między Wielowsią a Bynowem. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w tej chwili prowadzony jest zrąb w lesie. Dodał, że kiedyś była podobna sytuacja w Mazankach i zostało skierowane pismo w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych, który ma możliwość nakładania mandatów lub kierowania sprawy do sądów grodzkich. Podkreślił, że jeśli będzie potrzeba to wysłany zostanie wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych.

Pan radny Józefowicz powrócił do tematu ścieków w zakładzie „Lech-Drób”. Wyjaśnił, że już nie trzeba powiadamiać ochrony o zamiarze wejścia na teren studzienki, gdyż jest ona już całkowicie wydzielona. Dodał, że w umowie jest zapis, że pracownik ZGK pobiera próbę w obecności pracownika zakładu.

Pan Burmistrz powiedział, że być może nieprecyzyjnie została zawarta umowa. Wyjaśnił, że jeśli pracownik ZGK będzie chciał pobrać próby np. o 1 w nocy to będzie musiał budzić osobę odpowiedzialną za ochronę środowiska w zakładzie drobiarskim i czekać na jej przyjazd. W tym czasie jakość spuszczanych ścieków może się diametralnie zmienić. Podkreślił, że Urząd w najbliższym czasie podejmie działania w zakresie zamontowania na oczyszczalni urządzenia zamykającego spust nieczystości na oczyszczalnię, jeśli nie będą one odpowiadały odpowiednim normom. Powiedział, że sytuacja zakładu „Lech-Drób” porównywana jest do sytuacji „Eko-Drobu” z Iławy, który nie ma obowiązku podczyszczania ścieków. Wyjaśnił, że jednak oczyszczalnia w Iławie jest innego typu (przemysłowo – komunalna). Stwierdził, że prowadzone do tej pory rozmowy z zakładem „Lech-Drób” nie przyniosły żadnych rezultatów. Poinformował, że na  zakup takiego urządzenia potrzebna jest kwota rzędu 100 tys. zł. (początkowo zakładano 60 tys. zł.). Podkreślił, że dla dobra oczyszczalni nie ma innego wyjścia i trzeba kupić urządzenie.

Pani Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wyjazd Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska do „Lech-Drobu” był zbędny, gdyż ponoć nadal dzieją się różne niedobre rzeczy.

Pan radny Józefowicz  powiedział, że nie należy rzucać żadnych oskarżeń, jeśli nie ma się na nie dowodów. Dodał, że ubojnia pana Rudasia zrzuca krew bezpośrednio na oczyszczalnię. Zadeklarował, że będzie nadal prowadził rozmowy z prezesami zakładu „Lech-Drób”.

Pan radny Czyszek zapytał na jakiej zasadzie będzie działało urządzenie.

Pan Burmistrz odpowiedział, że w urządzeniu będzie zamontowany czujnik, który zamknie przepływ w chwili spustu ścieków o podwyższonych normach.

Pan radny Truszkowski zapytał możliwość wykorzystania  środków sołeckich.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze trwają zebrania sołeckie. Następnie będzie trzeba wprowadzić zmiany do budżetu.

Pan Burmistrz powiedział, że mieszkańcy mają dokonać podziału środków do 18 marca br.

Pan radny Czyszek zapytał czy przy okazji przystąpienia do zmiany studium można zgłaszać inne działki, na których też chce się coś zmienić.

Pan Burmistrz odpowiedział, że studium dotyczy całej gminy, ale to nie jest szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.  Dodał, że studium będzie wyłożone do konsultacji mieszkańców.

Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że w ostatnim czasie zgłosił się do niej Pan Chrunik – Przewodniczący Osiedla Wileńskiego w temacie budowy chodnika na ul. Morąskiej. Stwierdziła, że informacje udzielane na sesji na ten temat są bardzo krótkie i zdawkowe. Dodała, że będzie sugerowała Panu Chrunikowi, aby wystąpił do Pana Burmistrza  z propozycją spotkania mieszkańców Osiedla z pracownikami Urzędu, którzy udzielą szerszych informacji na temat budowy chodnika. Podkreśliła, że temat nie jest prosty, a mieszkańcy Osiedla mają nadzieję, że budowa chodnika ruszy w niedługim czasie. Ponadto zaproponowała, aby zorganizować wspólną sesję z radnymi z gminy Małdyty odnośnie poprawy bezpieczeństwa na krzyżówkach w Małdytach – postawienie sygnalizacji świetlnej. Dodała, że to Rada Gminy Małdyty powinna podjąć uchwałę w tym temacie. Podkreśliła, że bardzo dużo młodzieży uczącej się w Gdańsku czy Olsztynie korzysta z stacji PKP w Małdytach a na skrzyżowaniu jest duży ruch, szczególnie w sezonie. Poinformowała, że wyśle pismo do Radnych Gminy Małdyty z propozycją wspólnego spotkania.

Pan Burmistrz powiedział, że Pan Chrunik walczył rok czasu o usunięcie lipy. Stwierdził, że nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć, procedury trwają trochę czasu. Dodał, że Gmina nie jest w stanie  zrobić w jednym czasie wszystkiego o co mieszkańcy wnioskują. Wyjaśnił, że droga Nr 519 na trasie Małdyty – Stary Dzierzgoń będzie przebudowywana. Materiał otrzymamy od Zarządu Dróg Wojewódzkich a gmina zapewni siłę roboczą. Jeśli gmina sama miałaby zrobić chodnik na ul. Morąskiej musiałaby mieć na taką inwestycję około 400 tys. zł. Dodał, że na tę drogę w budżecie krajowym zaplanowanych jest około 78 czy 80 mln zł. Podkreślił, że droga będzie zrobiona do roku 2012.  W kwestii sygnalizacji świetlnej w Małdytach powiedział, że jego zdaniem spotkanie nie jest potrzebne. Droga Nr 7 jest w Zarządzie Dróg Krajowych i Autostrad i to tam będą zapadały decyzje. Poinformował, iż na konferencji w Olsztynie była mowa o tym, że droga krajowa Nr 7 będzie drogą dwupasmową szybkiego ruchu na trasie od Płońska do Gdańska. Powiedział, że droga Nr 7 w Małdytach będzie przebiegała w innym miejscu (na dołku za Zajezierzem). Tam też będzie budowany wiadukt. Podkreślił, że nie namawia, aby nie organizować spotkań z innymi radami.

Pani radna Skolimowska powiedziała, że w poprzedniej kadencji Burmistrz dwa razy pisał do Krajowego Zarządu Dróg i Autostrad na prośbę radnych i w odpowiedzi napisano, że droga krajowa Nr 7 planowana jest do przebudowy.

Pan Burmistrz powiedział, że również przebudowana będzie droga krajowa 16 i częściowo 15. Dodał, że drogi powiatowe raczej nie będą remontowane, gdyż większość pieniędzy przekazane zostało na drogi krajowe.  Poinformował, że u nas na pewno będzie robiony most w Dubie i jakieś mniejsze odcinki drogi Iława – Zalewo. Stwierdził, że w tej chwili wszystko idzie na Euro 2012, będą budowane drogi, stadiony i hotele. Będą budowane również boiska, ale nie pełnowymiarowe. Stanowczo podkreślił, że sam nie jest w stanie określić terminu, kiedy rozpocznie się budowa chodnika na ul. Morąskiej. Wiele zależy od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Poinformował, że na razie robione są pilne rzeczy m.in. drogi gminne, na które wydaliśmy już  24 tys. zł. (300 ton kamienia). Dodał, że zakupiony zostanie dodatkowy tłuczeń do naprawy dróg za dość korzystną cenę. Sytuacja dróg gruntowych jest fatalna głównie z powodu deszczowej zimy. Stwierdził, że dodatkowe spotkania z mieszkańcami nie są w tej chwili potrzebne, gdyż w tym czasie odbywają się zebrania wiejskie i mieszkańcy mają możliwość omówienia wszystkich spraw z Burmistrzem. Powiedział, że na zebranie Osiedla Wileńskiego przyszły 2 osoby. Dodał, żeby nie stwarzać precedensów.  

 

Ad 6.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Pan Burmistrz odniósł się do krytyki rozbudowy restauracji Koneser i zapytał, gdzie mieszkańcy mają tworzyć miejsca do zabawy.  Świetlice wiejskie są zwalczane przez niektórych mieszkańców, gdyż jest tam ciągły hałas i niektórzy nie mogą spać. Stwierdził, że to jest jedyny lokal w mieście, gdzie można zorganizować jaką większą imprezę. Wyjaśnił, że Pan Prystasz wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w celu dobudowania dalszej sali konsumpcyjnej przy lokalu. Została uruchomiona procedura. Powiedział, że jeśli mieszkańcy skarżą się na hałas i złożą zażalenie - to w dokumentacji projektowej będzie nakaz uwzględnienia wygłuszenia ścian, aby nie było uciążliwe dla mieszkańców.  Stwierdził, że jeden bawi się spokojnie a inny bałagani.  Podsumował, że został nam już tylko jeden lokal w mieście do zabawy i trzeba być trochę wyrozumiałym. Dodał, że mieszkańcy powinni odnieść się do otrzymanego dokumentu i napisać pismo do odpowiedniej instytucji.  Powiedział, że za 2 lata w ogóle nie będzie obowiązywała decyzja o pozwoleniu na budowę, będzie trzeba tylko przedstawić odpowiednią dokumentację, która będzie chroniła zasady współżycia w społeczeństwie. Na zakończenie budowy inwestor będzie musiał zgłosić zakończenie budowy, a nadzór budowlany stwierdzi czy budynek wykonano zgodnie z dokumentacją. Powiedział, że radna Skolimowska podjęła się trudnego zadania, gdyż ciężko będzie zdobyć negatywna ocenę projektu i pomóc w ten sposób mieszkańcom. 

Pani radna Skolimowska powiedziała, że ten lokal naprawdę utrudnia życie mieszkańcom zwłaszcza podczas dyskoteki. Ci ludzie całymi nocami spać nie mogą. Dodała, że należy doprowadzić do tego,  aby w projekcie narzucono pewne rygory co do zmniejszenia emisji hałasu. Stwierdziła, że należy koło lokalu zrobić parking, aby samochody nie zastawiały wjazdów na prywatne posesje.

Pan Burmistrz powiedział, że  w tamtym miejscu nie można lokalizować parkingu, gdyż jest tam tzw. strefa fosy. Stwierdził, że około 50 m od lokalu jest parking w centrum Zalewa i tam swobodnie można zaparkować nie przeszkadzając nikomu.

Pan Radca Prawny powiedział, że jeśli normy związane z poziomem emitowanego hałasu są w porządku to wszystko jest zgodne z prawem.  Dodał, że hałas w pomieszczeniu można odpowiednio zniwelować.

Pan radny Sokołowski powiedział, że strefę ciszy można wprowadzić jedynie uchwałą rady Powiatu. Park Krajobrazowy nie może tego uczynić. Dodał, że Zalewo jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu  i dlatego mieszkańcy dostali postanowienie od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Pani Przewodnicząca Rady powtórnie nawiązała do w sprawy chodnika na ul. Morąskiej i propozycji spotkania z mieszkańcami Osiedla.  Poinformowała, że po rozmowie z p. Chrunikiem zasięgnęła informacji od pracowników urzędu i dowiedziała się, że dopiero zakończył się okres projektów unijnych do roku 2007. Natomiast w roku 2008 jeszcze takie projekty nie powstały i odgórnie jeszcze nic nie wiadomo. Podkreśliła, że „solą w oku” mieszkańców Osiedla Wileńskiego jest ulica Sienkiewicza, na której wybudowano chodnik, a która jest w miarę bezpieczna. Dodatkowo mieszkańcy Osiedla Wileńskiego słyszą, że Gmina przygotowuje się do remontu chodnika od poczty do MGCK. Dodała, że chodnik na ul. Morąskiej jest sprawą priorytetową, gdyż dzieci i dorośli boją się tamtędy chodzić. Zaproponowała, aby zorganizować takie spotkanie, na którym pracownicy urzędu udzielą wyczerpujących informacji na temat realizacji budowy chodnika. Podkreśliła, że to nie jest precedens, gdyż ci ludzie walczą o ten chodnik od wielu lat.

Pan Burmistrz stwierdził, że takie spotkanie można zorganizować, ale jego zdaniem i tak nie będzie wielu osób zainteresowanych. Dodał, że o wszystkich rzeczach  i terminach Urząd nie jest w stanie teraz precyzyjnie powiedzieć , gdyż sam nie wie. Poinformował, że  z rezerwy za lata 2004-2006 będzie wykonane oświetlenie uliczne w Zatykach. Podkreślił, że rok projektowy 2007 jeszcze się nie zakończył, dopiero teraz ruszają drogi powiatowe do  końca lutego 2008 r. Woda i kanalizacja ruszają w maju, ale też z środków za 2007 r. W sprawie chodnika powiedział, że nie jest w stanie powiedzieć teraz, czy w roku 2008 Zarząd Województwa kupi nam materiały na jego budowę.  Stwierdził, że jego zdaniem wybudowanie chodnika na ul. Sienkiewicza było zasadne, gdyż jest to przedłużenie cmentarza, który odwiedza wiele osób. Dodał, że dalsza budowa chodnika póki co nie ma sensu, gdyż są sprawy pilniejsze. 

Pani radna Skolimowska powiedziała, że w założeniu chodnik na ul. Sienkiewicza miał być do Kościółka, który był uroczyście otwierany.  Dodała, że pod chodnik na ul. Morąskiej był problem z wykupem gruntu. Podkreśliła, że chodniki to jest bardzo ważna rzecz i są potrzebne wszędzie. Stwierdziła, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że chodnik na ul. Morąskiej jest potrzebny.

Pan radny Czyszek złożył wniosek o to, aby Urząd wystąpił do Wojewódzkiego Zarządu Wód o wyczyszczenie rzeki Dąbrowy, która zaczyna się w Janikach Wielkich przez Zatyki, Surbajny, Międzychód, Śliwę i wpada do Jezioraka. Dodał, że pamięta, iż ta rzeka była tylko raz czyszczona a w tej chwili koryto się wypłaszczyło, że dreny z pól są zapchane i woda nie odpływa. Drugi wniosek dotyczy zebrania nadmiaru ziemi z drogi do Międzychodu z płyt. Dodał, że niedaleko można wysypać tę ziemię. Stwierdził, że w mieście dba się o wybudowanie chodników, a na wsiach niektóre drogi są zaniedbywane.

Pan Burmistrz powiedział, że wszystko kosztuje. Stwierdził, że na każdym zebraniu poruszane są tematy dróg. Dodatkowo wnioskuje się o poprawianie rowów. Dzieje się tak m.in. z powodu poruszania się po drogach ciężkiego tonażu, który ugniata i rozpycha drogi na bok. 

 

Ad 7.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani Przewodnicząca  dokonała zamknięcia XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

        Protokołowała                                                      Przewodniczaca Rady Miejskiej

     Iwona  Jaroszewska                                                    Krystyna Kacprzak

                                                                                                                                                                                                     dodane: 2010-12-15, 1329 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.