www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6276033
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

PROTOKÓŁ NR XXXI/08 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 22 września 2008 r. od godz. 10.00 do godz. 11.40

 

 

PROTOKÓŁ NR XXXI/08

 

z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 22 września  2008 r. od godz. 1000  do godz. 1140

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  5. Wnioski i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2)      w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

3)      w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zgody na udzielenie przez  Burmistrza Zalewa bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom  mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych.

4)      w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 października 2007 roku w sprawie uzgodnienia przedłożonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego projektu rozporządzenia Wojewody w sprawie obszaru

                  chronionego krajobrazu pt. ,, Obszar Chroniony Krajobrazu Kanału Elbląskiego’’.

5)      w sprawie: uzgodnienia przedłożonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego projektu rozporządzenia Wojewody w sprawie obszaru chronionego krajobrazu pt. „Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego”.

6)      w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących  inne stanowiska kierownicze w szkole oraz pedagogów szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

7)      w sprawie: dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza.

8)      w sprawie: współfinansowania i wspierania realizacji przez Gminę Zalewo projektu pod nazwą: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Priorytetu II. Turystyka, Działania 2.2 Wzrost potencjału turystycznego oraz udzielenia Burmistrzowi Zalewa upoważnienia do zawarcia stosownej Umowy o współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi w/w Projekt.

9)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

      7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

      8. Sprawy różne.

      9. Zamknięcie obrad.

 

Ad 1.

        XXXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała przybyłe na dzisiejszą sesję osoby: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechotę, Pana Kierownika Gospodarki Terenowej i Rolnictwa – Ryszarda Cympla, pracowników Urzędu Miejskiego w Zalewie, radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół oraz wszystkich pozostałych gości. 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca zaproponowała następujące poprawki do porządku obrad:

- do porządku obrad dojdzie uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark, umieszczona zostanie w punkcie 6. podpunkcie 10) porządku obrad.

 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma jeszcze inne propozycje.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych.

 

Ad 3.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie, który przeczytała i przeanalizowała. Protokół w pełni odzwierciedla przebieg sesji. Wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją. Zaproponowała głosowanie nad przyjęciem protokołu bez jego odczytywania.

Pani Przewodnicząca poddała  protokół pod głosowanie bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu nr XXX bez odczytywania głosowało 13 radnych.

 

Ad 4.

Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał.

 

Pan Burmistrz przedstawił realizację następujących uchwał:

 1. uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Borecznie, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 76/1 – zlecono wykonanie wyceny, przed przystąpieniem do procedury sprzedaży;

2. w sprawie sprzedaży działki Nr 97, położonej w Matytach – również zlecono dokonanie wyceny;

3. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat gruntów z nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 194/2 w Zalewie przy ul. Tartacznej – przystąpiono  do procedury ogłoszenia przetargu na dzierżawę;

4. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 18/8 i Nr 118/26 w Zalewie przy ul. Akacjowej została przesłana do Biura Projektowego, które rozpocznie prace nad zmianami;

5. uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w dniu 19.09.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu na dofinansowanie inwestycji – budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Karpowo i budowę nawierzchni ul. Długiej i Działkowej w Zalewie, w  łącznej wysokości  516.211,00 zł.

 

   W międzyczasie Pan Burmistrz uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin – Warmińsko – Mazurskich, posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Jeziorak”, zawierałem akty notarialne w Iławie. Spotkał się z mieszkańcami Dobrzyk w sprawie budowy mostu na Kanale Dobrzyckim i związanymi  tym kłopotami komunikacyjnymi, oraz również w powyższej sprawie z Prezesem PKS Iława w celu dogodnego połączenia autobusowego dla młodzieży szkolnej, która uczy się w Morągu i Dobrocinie. Dodał, że taki kurs został utworzony. Poinformował, że 12 września br.  uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Iławie dotyczącym prywatyzacji (dzierżawy) szpitala powiatowego, a w miniony piątek w Miłomłynie w spotkaniu zorganizowanym przez Senacką Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie Kanału Ostródzko – Elbląskiego.

 

WYDANE ZARZĄDZENIA

1. w sprawie: ogłoszenia konkursu na projekt statuetki wręczanej „Honorowemu Obywatelowi Zalewa” oraz ustalenia treści Regulaminu Konkursu na te statuetkę;

2. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego oraz miału węglowego na potrzeby Gminy Zalewo;

3. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na potrzeby Gminy Zalewo;

4. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny) wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/5 w miejscowości Międzychód 10, obręb Śliwa;

5. w sprawie: powołani Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny) wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/5 w miejscowości Międzychód 10, obręb Śliwa;

6. w sprawie: wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Zalewo. Powiedział, że teraz Urząd będzie obsługiwany przez Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie.

 

Ad. 5.

Wnioski i zapytania radnych.

Pani radna Skolimowska poprosiła o zrobienie schodków na cmentarz od strony ulicy Sienkiewicza, ponieważ jest tam błoto i trawa. Powiedziała, że w tym miejscu jest furtka na cmentarz. Dodała, że przy furtce przydałaby się również poręcz.

 

Ad 6.

Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały:

1) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały:

2)      w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

 

Pan Sekretarz odczytała projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla o przedstawienie projektu uchwały:

3)      w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zgody na udzielenie przez  Burmistrza Zalewa bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom  mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych.

 

Pan Cympel odczytał projekt uchwały. Wyjaśnił, że jest to dalszy ciąg sprawy zapoczątkowanej w grudniu ubiegłego roku. Poprzednia uchwała trafiła do Sądu i w tej chwili należy podjąć nowa uchwałę, aby sfinalizować sprawę sprzedaży na własność gruntów dla spółdzielni mieszkaniowych.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12  radnych.

„Przeciwko” podjęciu uchwały głosował 1 radny.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu uchwały:

4)      w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 października 2007 roku w sprawie uzgodnienia przedłożonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego projektu rozporządzenia Wojewody w sprawie obszaru chronionego krajobrazu pt. ,, Obszar Chroniony Krajobrazu Kanału Elbląskiego’’.

 

Pan Cympel odczytał projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla o przedstawienie projektu uchwały:

5)      w sprawie: uzgodnienia przedłożonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego projektu rozporządzenia Wojewody w sprawie obszaru chronionego krajobrazu pt. „Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego”.

 

Pan Cympel odczytał projekt uchwały. 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 12  radnych.

„Przeciwko” podjęciu uchwały głosował 1  radny.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały:

6) w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących  inne stanowiska kierownicze w szkole oraz pedagogów szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Iwonę Jaroszewską o przedstawienie projektu uchwały:

7)      w sprawie: dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza.

 

Pani Jaroszewska odczytała projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały:

8)      w sprawie: współfinansowania i wspierania realizacji przez Gminę Zalewo projektu pod nazwą: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Priorytetu II. Turystyka, Działania 2.2 Wzrost potencjału turystycznego oraz udzielenia Burmistrzowi Zalewa upoważnienia do zawarcia stosownej Umowy o współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi w/w Projekt.

 

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11  radnych.

„Przeciwko” podjęciu uchwały głosował 1 radny.

„Wstrzymał” się od głosu 1 radny.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały:

9)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

 

Pani Jaroszewska odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie do uchwały.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały:

10)  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark

 

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały  głosowało 13 radnych.

 

Ad. 7.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Pani Burmistrz powiedział, że temat schodków i poręczy przekaże Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie.

 

Ad 8.

Sprawy różne.

Pani Dyrektor MGCK w Zalewie powiedziała, że w tym roku po raz pierwszy odbyły się w naszej Gminie dożynki, ale niestety zainteresowanie nie było zbyt duże zwłaszcza ze strony rolników.  Dodała, że na przyszły rok też są planowane dożynki i ma nadzieję, że rolnicy tym razem dopiszą. Poprosiła o sugestie dotyczące ewentualnego, najdogodniejszego terminu zorganizowania takiej imprezy.

Pani radna Skolimowska powiedziała, że na oficjalnej części była niska frekwencja mieszkańców, natomiast podczas występów było już znacznie więcej osób. Dodała, że należy się zastanowić nad godziną i dniem imprezy i zasięgnąć w tej sprawie opinii rolników.

Pani Janina Muryn – sołtys Sołectwa Wielowieś powiedziała, że ostatnio była na dożynkach zorganizowanych przez wieś Dębinka. Dodała, że w Gminie Miłomłyn wieś, która wygra konkurs wieńcowy na następny rok organizuje dożynki u siebie. Podkreśliła, że w ten sposób mieszkańcy się aktywizują i wzajemnie współdziałają dla osiągnięcia jak najlepszych efektów. Powiedziała, że Dębinka wywarła na niej ogromnie pozytywne wrażenie, ponieważ wioska stanęła na wysokości zadania i wszystko był świetnie zorganizowane. Zaproponowała, aby w naszej Gminie też wprowadzić taką tradycję, czyli w następnym roku to Półwieś organizowałaby dożynki, ponieważ oni zasłużenie w tym roku wygrali.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że jest to bardzo fajny pomysł, który na pewno zintegruje mieszkańców danej wioski. 

Pan Franciszek Huk – Sołtys Sołectwa Rąbity powiedział, że przez pewien czas nie działało oświetlenie we wsi, później je naprawiono i lampy świeciły się całą noc aż do południa, zgasły ponownie i do tej pory nie działają.  Dodał, że młodzież we wsi chce zmienić kable instalacji elektrycznej w świetlicy, ale nie mogą tego zrobić ponieważ tablica rozdzielcza jest w sklepie, który kiedyś prowadził Pan Żołądkiewicz.

Pan Kazimierz Twardowski – sołtys Sołectwa Dobrzyki zapytał, jak faktycznie przedstawia się sprawa zakazu przejazdu przez posesję Pani Joanny na Bednarzówce. Jest postawiony znak „ślepa uliczka”, a dla mieszkańców Dobrzyk przejazd miał być udostępniony.

Pan Włodzimierz Chrunik – Przewodniczący Osiedla Wileńskiego zapytał, kiedy w końcu rozpocznie się budowa chodnika na ul. Morąskiej. Powiedział, że jest to bardzo niebezpieczna droga i  zapytał czy byłaby możliwość wytyczenia przejścia na wykupionym już gruncie, aby mieszkańcy nie musieli poruszać się po jezdni.

Pan Lesław Pańka – sołtys Sołectwa Gajdy poprosił o utwardzenie drogi w kierunku lasu, ponieważ z powodu remontu drogi w Dobrzykach zwiększył się ruch na tej drodze. Poprosił również o postawienie wiaty autobusowej dla dzieci, które czekają na autobus szkolny w Gajdach koło sklepu.  

Pan Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym brał udział w dożynkach wojewódzkich organizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, przez Starostę Mrągowskiego i Burmistrza Mrągowa. Dodał, że zorganizowany był bus, który zawiózł na te uroczystości wieniec dożynkowy z Półwsi. W dniu wczorajszym wieniec z Półwsi został pokazany jako jedyny w telewizji regionalnej. Dodatkowo wypowiadał się Pan Zbigniew Gąsior, jako przedstawiciel Izby Rolniczej. Podziękował i pochwalił Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Półwsi za zrobienie tak pięknego wieńca. Poinformował, że wieniec będzie postawiony w holu Urzędu, aby każdy mógł go podziwiać. Dodał, że wraz z Panią Dyrektor MGCK zaplanowany został coroczny cykl dożynek, podsumowujący trud włożony w pracę na roli. Należy dążyć do tego, aby jak najwięcej rolników brało udział w imprezie.  W przyszłym roku cała uroczystość rozpocznie się mszą świętą. Poinformował, że również rozważany był pomysł organizowania dożynek po wsiach, ale po przeanalizowaniu sytuacji, doszliśmy do wniosku, że do Zalewa zjedzie więcej osób, niż do konkretnej wsi i jest ku temu odpowiedni plac. Poza tym, nie w każdej wsi jest gminny plac, który można wykorzystać. Dodał, że święto rolników będzie połączone z zakończeniem wakacji.

- odnośnie oświetlenia pan Burmistrz powiedział, że zmieniony został konserwator, zaapelował do sołtysów, aby wszelkie usterki związane z oświetleniem zgłaszali na bieżąco do Urzędu, a nie czekali do sesji. Konserwator po to został zmieniony, aby było lepiej. Podobnie rzecz się ma z innymi pracami konserwatorskimi i remontowymi na wsi np.           w świetlicach wiejskich. Poinformował, że w roku 2009 sołectwa dostaną prawdopodobnie znacznie większe środki i będą mogły je przekazać na bieżące potrzeby np. łatanie dziur.

- w odniesieniu do remontu mostu w Dobrzykach – Pan Burmistrz powiedział, że droga w Bednarzówce nie jest już Pani Joanny, zmienił się właściciel posesji, który jest trudny do rozmów. Ta osoba dąży do tego, aby w zamian za udostępnienie przejazdu umorzyć jej podatki. Pan Burmistrz wyjaśnił, że to jest zbyt duże gospodarstwo, aby na to wyrazić zgodę. Dodał, że zwrócił się do Rady Sołeckiej, aby na zasadach sąsiedztwa jakoś zorganizować ten przejazd dla mieszkańców Dobrzyk. Poinformował, że dał polecenie informatykowi z Urzędu, aby co 2 – 3 dni jeździł i fotografował prace przy moście w Dobrzykach i umieszczał je w Internecie.    W ten sposób mieszkańcy będą mieli pełny obraz postępu prac. Dodał, że prace idą sprawnie i prawdopodobnie most zostanie oddany do użytku jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Podkreślił, że jest to inwestycja powiatowa.

Pan radny Czyszek powiedział, że ta droga z Witoszewa na Bednarzówkę jest drogą powiatową i można zgłosić się do zarządu Dróg Powiatowych o pomoc w zapewnieniu przejazdu.

Pan Burmistrz powiedział, że ta droga ma trochę inny przebieg przez las, a ta droga co biegnie przez podwórko jest całkowicie prywatna. Dodał, że sprawa była sygnalizowana w Starostwie, ale niestety Starostwa nie stać na to, aby wyłożyć kolejne 50 tys. zł na utwardzenie tej drogi.

- w odniesieniu do Osiedla Wileńskiego – Pan Burmistrz powiedział, że była pisana odpowiedź na petycję. Dodał, że  w tej sprawie był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim i w Zarządzie Dróg wojewódzkich. Poinformował, że  w tym roku nie ma możliwości wybudowania chodnika, ale w przyszłym roku będzie on wybudowany wspólnymi siłami z Zarządem Dróg Wojewódzkich (została podpisana w tej sprawie odpowiednia umowa). Dodał, że w roku 2011 byłaby możliwość położenia chodnika od Centrum Zalewa, aż do końca Półwsi przy współfinansowaniu, ponieważ jest to droga wojewódzka.

- w odniesieniu do drogi w Gajdach w kierunku lasu – Pan Burmistrz powiedział, że takich dróg jest wiele w naszej Gminie, choćby i droga Janiki – Boreczno, czy Janiki – Jaśkowo. Dodał, że na razie niewiele jest pieniędzy na ten cel. Powiedział, że trzyma pozostałe środki na remont dróg do gospodarstw na koloniach, gdzie mleczarki odbierają mleko. W sprawie wiaty dla dzieci stwierdził, że ten zakup można zaplanować na przyszły rok, ponieważ wszystkie pieniądze na ten cel zostały wykorzystane. Zaproponował, aby dzieci czekały na autobus w świetlicy i stamtąd bezpośrednio wsiadały do niego, to będzie znacznie bezpieczniejsze.

Pan Burmistrz poruszył temat remontu Kanału Ostródzko – Elbląskiego w związku z spotkaniem w jakim uczestniczył  w piątek w Miłomłynie. Wyjaśnił, że w programie kluczowym zapisane jest 95 mln zł, ale te pieniądze nie są jeszcze do wzięcia. Dyrekcja Rejonowa Zarządu Dróg Wodnych, właściciel Kanału i beneficjent środków ma szereg trudności, ponieważ trzeba sporządzić studium wykonalności na co nie ma pieniędzy, trzeba sporządzić projekty na co też nie ma pieniędzy, trzeba wykonać raport oddziaływania na środowisko na co brak środków. Pieniądze są zapisane w Ministerstwie, ale nie można ich pozyskać ponieważ istnieją sprzeczności między Ministrem Środowiska, Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju Regionalnego.  Dodał, że musi odbyć się spotkanie trzech Ministrów, którzy ustalą jedna ścieżkę działania i w ten sposób będzie można ruszyć pieniądze. Rocznie Ministerstwo przekazuje 20 czy 30 mln zł. na konserwację Kanału. Wyjaśnił, że ten projekt jest rozłożony na lata 2010 – 2015 ( do 2010 roku musi się załapać jako projekt kluczowy) i zakłada odnowę wszystkich śluz i jazów, odcinków przed śluzami i za śluzami oraz remont kapitalny wszystkich pochylni. Dodał, że projekt się nazywa udrożnienie kanału a z odmulaniem nie ma nic wspólnego. Udrażniane będą jedynie pewne odcinki. Powiedział, że musi zostać oczyszczone dokładnie jezioro Drużno, ponieważ przez nie biegnie szlak wodny, co wiąże się również z sporymi nakładami finansowymi. Podkreślił, że na spotkaniu wspomniał o konieczności zadbania i odmulenia najstarszej części Kanału Ostródzko – Elbląskiego czyli Kanału Dobrzyckiego budowanego w XIV wieku. Ze względów historycznych warto jest zachować go w dobrym stanie i pokazać turystom. Równie ważne jest odmulenie Kanału Dobrzyckiego dla poprawy turystyki na jeziorze Ewingi i w całej Gminie Zalewo. Poinformował, że poradzono mu napisanie pisma do Dyrekcji Rejonowej, aby włączyć ten Kanał w całą inwestycję. Stwierdził, że można szukać innych środków w ramach rewitalizacji i odnowy. Ważne jest, aby jezioro Ewingi współgrało i harmonizowało z jeziorem Jeziorak.  Podkreślił, że celem inwestycji jest ożywienie jeziora Ewingi i między innymi po to został wykupiony grunt nad jeziorem.

Pan Przewodniczący Osiedla Wileńskiego Chrunik powiedział, że zbliża się jesień, pobocza jezdni są wysokie i ciężko jest poruszać się ta drogą. Jeszcze raz poprosił o usytuowanie deptaku na gruncie wykupionym przez Gminę pod budowę chodnika. Dodał, że według niego jest to logiczne rozwiązanie.

Pan Lesław Pańka zwrócił się z prośbą o podjęcie rozmów z PKS Ostróda w sprawie przedłużenia trasy kursu autobusu z Dobrocina. Wyjaśnił, że autobus dojeżdża jedynie na ul. Kolejową i dojeżdżająca młodzież z Gajd, Dajn, Folwarku i innych pobliskich miejscowości nie ma jak dostać się do domu.

Pan Burmistrz powiedział, aby zrobić imienną listę dojeżdżających uczniów i z taką listą uda się na rozmowę z Dyrektorem PKS Ostróda, jeśli oczywiście okaże się, że kurs będzie opłacalny. Zwrócił się z odpowiedzią do Pana Chrunika i powiedział, że nie wyobraża sobie wysłać w pole ludzi, aby zrobili sobie ścieżkę.  Dodał, że budowa chodnika zaplanowana jest na przyszły rok wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że na piątkowej Komisji odbyła się prezentacja dorobku Lokalnej Organizacji Turystycznej, która pozostawiła do rozdania wiele kolorowych folderów. Wyjaśniła, że na sesji są do pobrania foldery odnośnie ścieżek rowerowych na terenie Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy, ale zwróciła uwagę na pewne błędy w folderach. Zaapelowała do sołtysów, aby zgłaszali do Urzędu wszelkie zauważone błędy. Dodała, że w następnym wydaniu szlaki rowerowe będą już opublikowane bezbłędnie.   Podkreśliła, że szczególna uwagę należy zwrócić na mapki, na których zaznaczone szlaki mogą być nieprzejezdne.

 

Ad 9.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dokonała zamknięcia obrad  XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

               Protokołowała                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej                                                   

 

       /-/ Iwona Jaroszewska                                                          /-/ Krystyna Kacprzak

 dodane: 2010-12-15, 1307 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.