www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278554
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

PROTOKÓŁ NR XXXII/08 z XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 13 października 2008 r. od godz. 10.00 do godz. 11.20

 

 

                          PROTOKÓŁ NR XXXII/08

 

z XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 

13 października 2008 r.  od godz. 1000 do godz. 1120

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
  4. Wnioski i zapytania radnych.
  5. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

2)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

3)      w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Gminę Zalewo projektu systemowego pod tytułem ,,Lepsze jutro’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Ad 1.

        XXXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Panią Sekretarz – Irenę Piechotę, Panią Annę Gawryś – inspektora ds. księgowości budżetowej, Pana Ryszarda Cympla – Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa oraz radnych. 

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Pani Przewodnicząca zapytała czy radni zgłaszają poprawki do porządku obrad. Nikt nie zabrał głosu.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych.

 

Ad 3 .

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią  Annę Gawryś o przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2008 r.

Pani Anna Gawryś odczytała Uchwałę Nr 517/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 września 2008 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Zalewo informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

 

Ad. 4.

Wnioski i zapytania radnych.

Pani radna Grzywna zapytała, dlaczego pominięto jedna rodzinę w Karpowie w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie wodociągu.

 

 

 

Ad 5.

Podjęcie uchwał.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Annę Gawryś o odczytanie projektu uchwały:

1)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

 

Pani Anna Gawryś wyjaśniła, że jest to projekt do uchwały z 26 sierpnia 2008 r. Dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaleciła dokonać zmian do 15 października 2008 r., dlatego zwołana został sesja nadzwyczajna. Odczytała projekt uchwały i wyjaśniła, że cała inwestycja na Karpowie zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy. Dodała, że ten załącznik dotyczy jedynie środków unijnych, a ta inwestycja nie będzie realizowana z takich środków.

Pan radny Czyszek zapytał, co się takiego wydarzyło, że ta inwestycja na Karpowie nie przeszła procedury przyznania środków unijnych.

Pan Cympel wyjaśnił, że wniosek nie był składany, gdyż nie zostały uruchomione jeszcze żadne programy, w związku z tym Burmistrz postanowił, że wodociąg będzie budowany z własnych środków poprzez zaciągnięcie kredytu. Wyjaśnił, że jeden z mieszkańców został pominięty przy budowie wodociągu ponieważ jego siedlisko jest oddalone o ponad pół kilometra od całej linii wodociągowej. Dodał, że kwota jaką trzebaby zainwestować w podłączenie tego jednego gospodarstwa sięga rzędu 30 tys. zł. Stwierdził, że łatwiej i taniej byłoby wybić studnię głębinową, niż prowadzić sieć do jednego gospodarstwa. Gdyby na ten cel były pozyskane środki unijne to nie byłoby problemu.

Pan radny Czyszek zapytał, ile gospodarstw zostanie połączonych do sieci wodociągowej.

Pan Cympel odpowiedział, że około 15. Kwota całego przedsięwzięcia to około 200 tys. zł.

Pan radny Czyszek stwierdził, że podłączenie jednego gospodarstwa będzie kosztowało około 13 tys. zł.

Pani radna Grzywna podsumowała, że jest to dość krzywdzące dla tego jednego gospodarstwa.

Pan Cympel powiedział, że na terenie Gminy jest wiele takich kolonijnych gospodarstw, które nie mają wody z racji wysokich kosztów budowy sieci wodociągowej.

Pani radna Mickiewicz powiedziała, że oszczędzamy na wodociągu, ale za to gmina nie szczędzi pieniędzy na budowę drogi na Oś. 40 – lecia. Dodała, że jest przerażona widokiem pięknych wjazdów na posesję przy całkiem pustych i zarośniętych działkach.  Poinformowała, że przychodzą do niej mieszkańcy z problemami typu: jednemu zrobili wjazd 3 metrowy a innemu mieszkańcowi - 6 metrowy.  Dlaczego tak jest, bo ona jako radna nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Pani Przewodnicząca zaproponowała powrót do porządku obrad, a ta sprawa zostanie poruszona w Sprawach Różnych. 

Pan radny Czyszek zastanawia się, jak to wyszło, że były planowane środki unijne na tę inwestycję, a okazało się, że będzie realizowana ze środków własnych Gminy. Powiedział, że nie pamięta, aby radni podejmowali uchwałę w sprawie zmian w budżecie odnośnie tej inwestycji.

Pani Anna Gawryś odpowiedziała, że uchwała była podejmowana na sesji 26 sierpnia.

Pan radny Czyszek powiedział, że nie był obecny na tej sesji stąd jego pytania.

Pan Cympel wyjaśnił, że zgodnie zasadami aplikowania o środki unijne gmina może złożyć jeden wniosek. Brane pod uwagę były dwie inwestycje: Budowa kanalizacji sanitarnej do Bądek – koszt około 1 mln zł i wodociąg w Karpowie – koszt około 200 tys. zł. Wyjaśnił, że bardziej ekonomiczne jest składanie wniosku na kanalizację.

Pan radny Czyszek zaproponował, aby ta osoba z tego gospodarstwa kolonijnego dopłaciła około 10 tys. zł do budowy wodociągu w kierunku jej posesji.

Pan Cympel wyjaśnił, że były rozważane propozycje, aby właściciel gospodarstwa zapłacił za materiał,  a gmina pokryje koszty robocizny.

Pan radny Głozak powiedział, że taniej by było wykopać studnię głębinową.

Pan radny Ostrowski powiedział, że tam na pewno jakaś studnia wcześniej była już wykopana.

Pani Przewodnicząca zaapelowała o powrót do porządku obrad.

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Annę Gawryś o odczytanie projektu uchwały:

2)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

 

Pani Anna Gawryś odczytała projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu uchwały:

3)      w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Gminę Zalewo projektu systemowego pod tytułem ,,Lepsze jutro’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

 

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały i poprosiła o udzielenie szerszych  informacji na ten temat Panią radną Danutę Helwak.

Pani radna Helwak wyjaśniła, że na razie pozyskano środki na realizację projektu do końca tego roku. Powiedziała, że projekt dotyczy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Beneficjentami programu są klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w sumie 41 osób.

Pani Przewodnicząca zapytała na jaka kwote opiewa projekt i co będzie zrealizowane.

Pani radna Helwak poinformowała, że budżet projektu wynosi 190.930 zł. Dodała, że będą  w ramach projektu realizowane szkolenia dla beneficjentów podzielonych na 3 grupy. Jedna grupa (20-osobowa) będzie miała szkolenia w Iławie, a dwie pozostałe w Zalewie. Wszelkie koszty dojazdu zostaną pokryte w ramach programu unijnego. Każdy z beneficjentów otrzyma certyfikat ukończenia takiego szkolenia.

Pani radna Mickiewicz zapytała, co da taki certyfikat.

Pani radna Helwak wyjaśniła, że nie jest to szkolenie kończące się egzaminem, ale taki certyfikat będzie potwierdzał, pewne zdobyte umiejętności oraz zdobytą wiedzę. Dodała, że planowana jest prezentacja inauguracyjna, na którą radni zostaną zaproszeni i wtedy uzyskają dużo więcej szczegółów.

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

 

Ad. 6. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania Radnych

Pani Sekretarz powiedziała, że Pan Cympel już przedstawił całą sprawę. Dodał, że ta osoba może zgłosić się do Urzędu i wspólnie postaramy się jakoś rozwiązać tę sprawę.

Pan radny Małachowski zapytał czy ta osoba przebywa na stałe w tym miejscu.

Pani radna Grzywna odpowiedziała, że tak.

Pan Tadeusz Mizgier powiedział, że do tego gospodarstwa nie ma dobrej drogi.

Pani Przewodnicząca podsumowała, że ta osoba powinna zostać zaproszona do Urzędu i powinny zostać przedstawione jej jakieś polubowne rozwiązania tej trudnej sytuacji.

 

Ad 7.

Sprawy różne.

Pani radna Mickiewicz powiedziała, że nie widzi celowości wykładania wjazdów polbrukiem. Zapytała czy można było z tego zrezygnować.

Pani radna Skolimowska zapytała czy te wjazdy są zrobione na koszt Gminy.

Pan Tadeusz Mizgier wyjaśnił, że wjazdy są tylko do bramy. Dodał, że funkcjonują pewne zasady i przepisy, według których takie wjazdy muszą być wykonane.  Podkreślił, że to nie jest robione na prywatnym gruncie, tylko w ramach pasa drogowego. 

Pani radna Mickiewicz powiedziała, że powstał konflikt między mieszkańcami, ponieważ jednym  zrobiono wjazd o szerokości 3 metrów a innym o szerokości 6 metrów.

Pan Tadeusz Mizgier wyjaśnił, że jest sporządzony projekt i według niego na każdą działkę przypada 3 metrowy wjazd. Dodał, że  niektórzy mieszkańcy mają zrobiony 6 metrowy wjazd ponieważ mają dwie działki.

Pani radna Mickiewicz stwierdziła, że krawężniki mógł wykonać nasz Zakład i wtedy byłoby o wiele taniej.

Pan Tadeusz Mizgier powiedział, że Zakład by tego nie wykonał.

Pani radna Mickiewicz zaapelowała, aby na przyszłość, jeśli coś jest ustalane z mieszkańcami to również radni powinni być o tym informowani, ponieważ później okazuje się że nic nie wiedzą i nie mają na nic wpływu. Dodała, że w rozmowie z mieszkańcami czuła się niezręcznie, ponieważ nie była  w stanie udzielić im żadnych informacji. Zapytała dlaczego nie został przy jednej z dróg bocznych wykonany rozjazd.

Pan Tadeusz Mizgier odpowiedział, że tam nigdy nie będzie drogi utwardzonej, to jest jedynie droga gruntowa.

Pani Przewodnicząca podsumowała, że czasami coś jest zrobione byle jak i jest niedobrze, a czasami coś wykona się bardzo dobrze i jest też niedobrze. Dodała, że słyszała bardzo dobre opinie skierowane pod adresem radnej Mickiewicz, ponieważ mieszkańcy są bardzo zadowoleni z realizowanej inwestycji.

Pani Sekretarz poinformowała, że nowy Proboszcz Parafii w Dobrzykach wystąpił z wnioskiem o przejęcie przez gminę cmentarzy w Jerzwałdzie i Dobrzykach. Poprosiła radnych, aby przemyśleli sprawę. Dodała, że ostatnio przejęto cmentarz w Borecznie.

Pan Cympel powiedział, że będzie problem z cmentarzem w Dobrzykach odnośnie doprowadzenia wody, gdyż po tej stronie Kanału nie ma wodociągu. Dodał, że Sanepid będzie nalegał na podłączenie wody.

Pan radny Ostrowski zaproponował, żeby przeprowadzić rurę podczas odbywającego się remontu mostu w Dobrzykach. Dodał, że jest to bardzo dobry czas, aby przemyśleć sprawę i jakoś ją rozwiązać zawczasu.

Pan Cympel stwierdził, że to jest woda i musi być położona albo głęboko w ziemi, albo bardzo dobrze zaizolowana, aby zima nie zamarzła.

Pani radna Skolimowska zaproponowała, aby na jesieni zakręcać wodę, a wiosną odkręcać.

Pani Przewodnicząca przypomniała radnym fragment sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w marcu odnośnie tematu sprzedaży działki Nr 162 przy ul. Krakowskiej. Odczytała fragment wypowiedzi Burmistrza z protokołu Nr XXV/08: „Dodał, że w przetargu zawarty będzie warunek, że nabywca nie może zburzyć budynku wulkanizacji, tylko musi zostać odrestaurowany.” Poinformowała, że ten budynek w dniach 6-8 października 2008 roku został zburzony przez Pana Bieńkowskiego, który zakupił tę działkę. Dodała, że będzie się starała na przyszły rok umieścić w planie pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych temat dotyczący zabytków na terenie naszej Gminy. Poinformowała, że jako Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej powiadomiła o rozbiórce Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatura w Elblągu oraz Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Panią Barbarę Zalewską. Podkreśliła, że to jest niedopuszczalne, aby pod bokiem urzędników i urzędu ktoś sobie bezkarnie rozebrał zabytek. Dodała, że ten Pan kupił sporą działkę, na której był kiedyś plac Świński Rynek i uliczka. Jeśli w gminie były popełnione jakieś błędy w tej sprawie to radni zapewne się o tym dowiedzą. Podkreśliła, że jej zdaniem radni nie powinni „puścić tego tematu płazem”. Stwierdziła, że ten budynek wulkanizacji jest nieduży i jest to może większa „psia buda”, ale to jest również dla nas probierz, ponieważ jeśli pozwolimy na rozebranie takiego małego budynku to w przyszłości ktoś sobie rozbierze pałacyk w Girgajnach czy w Bądkach. Stwierdziła, że jeśli pracownicy urzędu zauważyli jakieś prace przy tym budynku to powinni zawiadomić odpowiednie władze. W tej chwili domek jest rozebrany, ale trzeba działać szybko, ponieważ są jeszcze cegły, z których można odbudować to co zburzono.

Pani radna Parzyszek zapytała czy ten właściciel został poinformowany o wysłanych pismach.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że nie. Dodała, że ten pan zbudował kamienicę w centrum Miasta i na pewno wie jak trzeba działać w przypadku strefy konserwatorskiej. Obcował sporo z archeologami i geodetami i chyba nie powinien mieć wątpliwości, że na jakiekolwiek działanie w tej strefie musi mieć zgodę konserwatora. Dodała, że w Regulaminie przetargu był zapis, że działka znajduje się w strefie objętej ochroną Konserwatora Zabytków.

Pan radny Czyszek zapytał, czy ktoś z pracowników pytał go o to, czy posiada zgodę na rozbiórkę tego budynku. Wyjaśnił, że zabytki wpisane są albo do ewidencji zabytków albo do rejestru zabytków. Powiedział, że w Rudni też stoi stary budynek wpisany do ewidencji zabytków, a który Agencja Nieruchomości przeznaczyła do rozbiórki.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że zadzwoniła do Starostwa, aby zapytać czy taki wniosek wpłynął od właściciela i okazało się, że w Starostwo nie posiada takiego wniosku. Dodała, że cała działka, która kupił Pan Bieńkowski wpisana jest do rejestru zabytków, gdyż stanowi obszar Starego Miasta, gdzie kiedyś znajdował Świński Rynek i uliczka Stallgasse. Stwierdziła, że jeśli ktoś podejmuje jakieś działania na takim terenie bez uzyskania wcześniejszej zgody właściwego Konserwatora Zabytków, to podlega karze.

Pani radna Skolimowska powiedziała, że we wtorek były już postawione dwie nowe ściany z pustaków i myślała, że zostaną wkomponowane w całość. Natomiast dzisiaj już nie ma śladu po tym starym budynku.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że jeśli ten Pan chciał rozebrać budynek to powinien wystąpić o zgodę do Konserwatora Zabytków i być może Konserwator by się zgodził, z uwagi np. na bardzo zły stan budynku grożący zawaleniem. Wtedy odpowiednie osoby dokonałyby inwentaryzacji obiektu i wszystko zostałoby udokumentowane i pomierzone.           A w tej chwili nie ma nawet dokładnych informacji o wymiarach obiektu i jeśli doszłoby do odbudowy to nawet nie wiadomo od czego zacząć. Dodała, że żal jest jej tego budynku. Poinformowała, że przed wojną przez tę działkę biegła uliczka, zaczynająca się przed domem Państwa Zandrów i tak naprawdę, gdyby trzymać się starych planów zabudowy, można było podzielić tę działkę na mniejsze i wtedy dokonać sprzedaży, zachowując w ten sposób starą uliczkę. 

Pan Cympel poinformował, że  w Regulaminie przetargu istniał zapis, że działka znajduje się w strefie konserwatorskiej i żeby zacząć coś budować na jej terenie trzeba uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków i dokonać odkrywki terenu. Z tego właśnie względu cena działki była niższa o 50 %.

Pani radna Parzyszek zapytała, ile Pan Bieńkowski zapłacił za tą działkę.

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że około 21 tys. zł.

Pan Cympel powiedział, że na rozbiórkę wymagane jest pozwolenie. Przyznał, że widział, jak właściciel rozebrał stare przyległe  chlewki  i zaczął jakieś prace przy  zakładzie wulkanizacji, ale myślał, że chce poprawić ogólny stan budynku m.in. wymienić dachówkę.

Pan radny Głozak zapytał, jaka jest powierzchnia zakupionej działki.

Pan Cympel odpowiedział, że 11 arów. Dodał, że Gmina nie ma kompetencji polegającej na wejściu na plac rozbiórki i kontrolowaniu przebiegu prac. Takie uprawnienia ma Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Pan radny Czyszek zapytał, czy do przetargu przystąpiło więcej chętnych.

Pan Cympel odpowiedział, że przystąpiła tylko jedna osoba.

Pani Przewodnicząca zapytała, ko dokonał wyceny.

Pan Cympel odpowiedział, że biegły wpisany na wojewódzką listę biegłych uprawnionych do dokonywania takich wycen.

Pan Czyszek powiedział, że wycena dokonana przez biegłego nie jest rzeczą świętą. Burmistrz mógł podnieść lub obniżyć cenę nieruchomości.

Pan Cympel wyjaśnił, że obniżyć cenę można dopiero przy drugim lub trzecim przetargu. Dodał, że cena nieruchomości była obniżona o 50 % z uwagi na to, że ten teren jest wpisany do rejestru zabytków. Takie obniżenie wynika z przepisów ustawy.

Pani radna Skolimowska zwróciła uwagę  a fakt, że działki na ul. Częstochowskiej były znacznie mniejsze a zostały sprzedane za dużo większe pieniądze. Porównując te działki Pan Bieńkowski bardzo tanio zapłacił za swoją. Zapytała po ile dokładnie sprzedano działki na Częstochowskiej.

Pan radny Głozak odpowiedział, że swoją działkę o powierzchni 337 m2 kupił za 30 tys. zł. Dodał, że w tej chwili prywatnie za  m2 działki na starówce trzeba zapłacić w granicach 400 złotych.

Pan radny Czyszek stwierdził, że gmina straciła na sprzedaży działki Panu Bieńkowskiemu około 50 %.

Pan Cympel wyjaśnił, że ceny działek na Częstochowskiej były takie wysokie, ponieważ było dużo chętnych, którzy podbijali cenę nieruchomości.

Pani Przewodnicząca odczytała pisma, które wysłała do trzech instytucji, podpisując je jako Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej. Zaczęła się zastanawiać, że to może Rada popełniła jakiś błąd podczas podejmowania uchwały.

Pan radny Małachowski powiedział, że uchwałę przygotował Pan Radca Prawny i zapewne znał sytuację prawną tej działki.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że Pan Bieńkowski był w Urzędzie i tłumaczył, że teraz będzie to miejsce wyglądało dużo ładniej i z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Dodała, że właściciel tłumaczył również to, że konsultował sprawę z Iławą a dokładniej          z panem Zdrojewskim.  Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Pan Zdrojewski jest jedynie projektantem i na pewno nie może decydować o tym, czy dany zabytek może zostać rozebrany.

 

Ad 8.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani Przewodnicząca  dokonała zamknięcia XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

     Protokołowała                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                                                                         

       Iwona Jaroszewska                                                  Krystyna Kacprzak                    dodane: 2010-12-15, 1302 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.