www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268317
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

PROTOKÓŁ NR XXXIV/08 z XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 19 listopada 2008 r. od godz. 9.10 do godz. 11.40

 

 

                        PROTOKÓŁ NR XXXIV/08

 

z XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 19 listopada  2008 r. od godz. 910  do godz. 1140

 

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
  4. Wnioski i zapytania radnych.
  5. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:

1)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 

        XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała przybyłe na sesję osoby: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Sekretarz Gminy Panią - Irenę Piechotę, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę, Panią Inspektor ds. Księgowości Budżetowej Panią Annę Gawryś oraz radnych.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poinformowała, że w dniu dzisiejszym Radni otrzymali uchwałę, która nie została ujęta w programie sesji 

 

2)      w sprawie: wyrażenie przez Gminę Zalewo zamiaru wystąpienia z wnioskiem na realizację inwestycji w zakresie dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”.

 

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych.

 

Ad 3.

Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Punkt ten znalazł się w porządku obrad w wyniku pomyłki.

Radca Prawny Pan Adam Czołba uznał, że wstawienie punktu w porządek obrad było oczywistą pomyłką. Nie ma potrzeby ponownego głosowania nad porządkiem obrad.  

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zaproponowała przejście do kolejnego punktu obrad.

Ad. 4

Wnioski i zapytania Radnych.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapytała, kto z Radnych chciałby zabrać głos.

Radny Pan Mirosław Czyszek poprosił Burmistrza Zalewa, aby podjął działania w celu ponownego otwarcia punktu kasowego działającego przy Zakładzie Energetycznym w Zalewie. Uważa, że istnienie punktu jest ważne, chociażby dla osób, które zakupują karty, by móc pobierać prąd we własnych domach.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała stwierdził, że dużo zależy od podejścia Zakładu Energetycznego do tej sprawy. Rozumie, że dla mieszkańców, zwłaszcza najuboższych, dodatkowe koszty w postaci opłaty za dokonanie przelewu przy płaceniu za energię są kwotą wysoką.

Poinformował, że do Zakładu Energetycznego urząd wystosował pismo w tej sprawie. Jednocześnie, w związku z tym, iż w dniu dzisiejszym będzie w Iławie, spróbuje spotkać się z dyrektorem Zakładu Energetycznego i osobiście porozmawiać na ten temat.

Burmistrz dodał, że problem może stanowić też dla mieszkańców zakup kart na pobór energii. Wie, że kupowane są one w miarę posiadanych przez poszczególne osoby środków finansowych. Kupują oni karty za 5 czy 20 złotych, bo na takie ich stać. Obecnie, aby dokonać zakupu karty, muszą udać się do Iławy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak dodała, że jeżeli pismo od Rady Miejskiej pomogłoby przywrócić funkcjonowanie punktu kasowego działającego przy Zakładzie Energetycznym w Zalewie, to Radni gotowi są przygotować odpowiednie pismo.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że decyzja w tej kwestii zależy przede wszystkim od Dyrektora Zakładu Energetycznego i kalkulacji, czy taki punkt przynosi korzyści Zakładowi. Niemniej, jeżeli Rada chce- może wystosować odpowiednie pismo do Zakładu Energetycznego w Iławie.  

Faktem pozostaje, że jeżeli dyrekcja Zakładu Energetycznego uzna, iż koszty utrzymania punktu kasowego są zbyt wysokie, to i tak nie zostanie on otworzony. Możliwe, że w takiej sytuacji zostanie podjęta decyzja o tym, by pracownik Zakładu przyjeżdżał z Iławy do Zalewa w wyznaczonych dniach i pobierał opłaty. Możliwe także jest to, że karty na prąd będzie można zakupić u pracowników Zakładu Energetycznego w Zalewie lub też zostanie wprowadzony inny sposób ich dystrybucji na terenie gminy.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że znane są jej przypadki mieszkańców różnych, odległych miejscowości z terenu gminy, którzy specjalnie np. rowerem, dojeżdżają do Zalewa, by w punkcie energetycznym dokonać wpłat za prąd i w ten sposób zaoszczędzić pieniądze (nie muszą płacić za przekaz pocztowy).

Radna Pani Iwona Parzyszek poinformowała natomiast, że do członka Rady Sołeckiej Girgajn Pana Jana Görke telefonowała osoba z Zakładu Energetycznego, która radziła, aby przygotować pismo i zebrać podpisy mieszkańców chcących, by punkt opłat przy Zakładzie Energetycznym w Zalewie pozostał. Takie pismo miałoby zostać skierowane do Dyrekcji Zakładu Energetycznego w Iławie i na ręce Burmistrza.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że słyszał, iż są zbierane podpisy mieszkańców Gminy w tej sprawie. Czekał na nie, ale żadna lista do dnia dzisiejszego do niego nie dotarła. Dlatego postara się podjąć bezpośrednie rozmowy z dyrektorem Zakładu Energetycznego będąc w Iławie.

Radna Pani Wanda Skolimowska odparła, że jeżeli jest potrzeba to podpisy mieszkańców będą zbierane.

Radny Pan Mirosław Czyszek stwierdził, że Burmistrz reprezentuje całą Gminę i wystarczy, aby osobiście przedstawił poglądy mieszkańców na powyższy temat dyrektorowi Zakładu Energetycznego.

Radny Pan Andrzej Małachowski stwierdził, że temat będzie poruszany na kolejnej Sesji Rady Miejskiej i Burmistrz zostanie poproszony o przedstawienie tego co udało mu się ustalić w rozmowach z dyrektorem Zakładu Energetycznego.

Radna Pani Danuta Helwak zapytała czy zostały podjęte jakieś działania w sprawie tego, aby autobusy kursujące na trasie Zalewo- Morąg dojeżdżały do Bądek. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami listę uczniów dojeżdżających do szkół przekazała do Urzędu Miejskiego w Zalewie.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że sprawdzi na jakim etapie jest ta sprawa. Wie, że, między innymi po interwencjach Urzędu, na trasie Iława- Zalewo przewoźnik-Lipnicki zdecydował się uruchomić dodatkowy kurs busu- okejki, który jeździ również przez Janiki i Mazanki. Słyszał, że przewoźnik ten planuje uruchomić również kursy w stronę Morąga.

Radna Pani Danuta Helwak poinformowała, że rozmawiała z panem Lipnickim, ale stwierdził on, że w najbliższym czasie kursów z Zalewa do Morąga nie planuje wprowadzać. Faktem pozostaje, że dzieci mieszkające w Bądkach muszą dojeżdżać do szkół. Chodzi  głównie o to, że młodzież musi docierać pieszo na przystanek oddalony o 2 km, a kurs autobusu można zaplanować w taki sposób, że będzie on jeździł przez Bądki.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że przewoźnicy z Ostródy i Iławy zastanawiają się nad wprowadzeniem nowych linii autobusowych. Nie podano jednak jakie trasy miałby one obsługiwać.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że chciałaby nawiązać do uroczystości obchodów Dnia Niepodległości i zapytać jaki był cel wypowiedzi Pana Burmistrza, która w jej opinii deprecjonowała działalność Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego „Izba Pamięci” w Zalewie i była nie na miejscu.  

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odparł, że lepiej jest mówić głośno to co się myśli. Jeżeli chodzi o Święto Niepodległości to lepiej by było, gdyby w tak małym środowisku (jakim jest Gmina Zalewo), odbyła się jedna impreza związana z tym wydarzeniem,  zorganizowana wspólnie przez MGCK i stowarzyszenia działające na terenie Gminy, niż szereg osobnych imprez, mających na celu dokładnie to samo. Wspólnie opracowana i przeprowadzona uroczystość byłaby z korzyścią dla samych organizatorów (więcej obecnych na spotkaniu osób), a także dla mieszkańców (nie musieliby „biegać” oni z jednej imprezy na drugą). Uważa, że jednostki samorządu i organizacje pozarządowe powinny się scalać i pewne zadania przygotowywać i przeprowadzać wspólnie, aby w ten sposób jednoczyć, a nie dzielić naszą lokalną społeczność..    

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poparła wypowiedź Burmistrza w kwestii dzielenia społeczności. Dodała, że jako przewodnicząca rady nigdy nie dostała zaproszenia na uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego „Izba Pamięci” w Zalewie. Wie też, że w przeszłości Pan Władysław Laskowski, który pełnił podobne obowiązki, otrzymywał zaproszenia na uroczystości organizowane przez w/w Stowarzyszenie. Zastanawia się, czy wpływ na taką sytuację ma fakt, że pełni obowiązki prezesa w innym (w domyśle: „konkurencyjnym”) stowarzyszeniu.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że mimo wszystko uważa, że na forum publicznym powyższy temat nie powinien być poruszany.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała podkreślił, że organizacje i stowarzyszenia powinny się jednoczyć i ważne uroczystości takie jak np. uroczystość odzyskania niepodległości przygotować wspólnie.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że kolejną sprawą jaką chciałaby  poruszyć jest brak czynnych toalet (np. tych stojących w pobliżu budynku poczty) w okolicach cmentarza komunalnego. Uważa, że czynne toalety publiczne w okolicy cmentarza powinny być zapewnione zwłaszcza w dniu 1 listopada, kiedy to duże ilości osób przybywają by odwiedzić groby swoich bliskich.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała poinformował, że toalety stojące przy poczcie są czynne w okresie letnim. Na okres zimowy konieczne jest zakręcenie wody w tejże toalecie. Stale pozostaje czynna toaleta przy przystanku w Zalewie i można z niej korzystać cały czas. Należy pamiętać, że ewentualne rozwiązanie w postaci ustawienia toalet typu toi-toi wiąże się z kosztami.  Dodał, że Gmina przymierza się do budowy domu przedpogrzebowego i w przygotowanej dokumentacji zaplanowane są toalety. Poinformował także, że Gmina musi zaplanować środki na utworzenie nowego cmentarza (obrzeża Zalewa w stronę Bajd), gdyż możliwości obecnego cmentarza są ograniczone i niedługo nie będzie można stawiać tam nowych grobów.

 

Sesję opuścił Radny Pan Janusz Sokołowski.

 

Radny Pan Krzysztof Truszkowski zapytał, czy nastąpi przejęcie cmentarza parafialnego w Dobrzykach przez Gminę.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że działania w tym kierunku zostały podjęte. Przygotowywane są projekt uchwał w sprawie przejęcia cmentarzy zarówno w Dobrzykach oraz Jerzwałdzie i zostaną one poddane pod głosowanie podczas kolejnej sesji.

Radna Pani Jolanta Grzywna zapytała jak wygląda sprawa przeniesienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Lubawy do Iławy.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała poinformował, że pisma intencyjne od każdego zainteresowanego tą sprawą samorządu zostały przesłane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z końcem roku bądź na początku przyszłego można liczyć, że siedziba biura powiatowego agencji będzie się mieścić w Iławie.

Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, czy prawdą jest, iż planowano przekształcenie drogi powiatowej na trasie Iława- Zalewo przez Boreczno w drogę wojewódzką i jej naprawę, ale plany te zaniechano.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała poinformował, że jest to prawdą. Poinformował także, że Gmina będzie ubiegać się o środki krajowe na remont drogi gminnej do Matyt.

Burmistrz poinformował że w sprawie poruszanej przez Radną Panią Danutę Helwak dotycząca kursów autobusowych zostało wysłane pismo do PKS.  

 

Ad. 5.

Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwał.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła Inspektor ds. księgowości budżetowej Panią Annę Gawryś o odczytanie projektu uchwały nr 1.

Inspektor ds. księgowości budżetowej Pani Anna Gawryś odczytała projekt uchwały

 

1) w sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała poinformował, że pierwotnie planowano pozyskać na remont drogi do Matyt środki pochodzące z funduszy unijnych i zostały one zgodnie z tym zapisane w odpowiednim paragrafie. W związku z tym, iż Gmina chce wykonać tę drogę w ramach środków krajowych („Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”), należy dokonać w budżecie stosownych przeniesień. Gmina w całości pokryje koszt budowy drogi po czym 50% kwoty zostanie zwrócone.

Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, czy Gmina będzie ubiegać się o budowę drogi do Matyt w ramach środków unijnych.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że jeżeli nie uda się pozyskać środków w ramach programu krajowego, ponownie trzeba będzie przenieść środki i podjęte zostaną próby pozyskania funduszy na remont tejże drogi z środków unijnych.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że warto może byłoby poczekać, aż uruchomione zostaną programy unijne i z nich starać się o pozyskanie środków na remont drogi w Matytach, ponieważ Unia dofinansowuje 85 % inwestycji, a z środków krajowych można pozyskać wsparcie jedynie w 50 %.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że wsparcie unijne dotyczy kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie krajowe dotyczy kosztów brutto. Podkreślił, że jeżeli Gmina nie pozyska środków w programie krajowym, to będzie można ubiegać się o środki unijne. Zaznaczył, że Gmina ma spore szanse pozyskania środków z programu krajowego.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem innych uwag poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła Sekretarz Gminy Panią Irenę Piechotę o odczytanie projektu uchwały nr 2.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota dodała, że projekt uchwały powiązany jest tematycznie z budową drogi do Matyt. Odczytała projekt uchwały

 

2)      w sprawie: wyrażenie przez Gminę Zalewo zamiaru wystąpienia z wnioskiem na realizację inwestycji w zakresie dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”.

 

 

Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, czy w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” będzie można co roku ubiegać się o środki i czy Gmina będzie się o nie ubiegać.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że w planach na przyszły rok ujęto wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi do Murawek, ale jeżeli uda się pozyskać środki na budowę sieci wodociągowej wraz z kanalizacją dla Jerzwałdu, to inne plany będą musiały zostać odłożone.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem innych uwag poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

Ad. 6 i 7.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zaproponowała, aby w związku z tym, że odpowiedzi na zapytania Radnych były udzielone na bieżąco, połączyć punkt 6 i 7 porządku obrad.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu połączonych Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska poruszony został problem bezpieczeństwa. Komisje zobowiązały Pana Burmistrza, aby wystąpił do dyrektorów szkół i innych placówek opiekuńczo- wychowawczych działających na terenie gminy z pismem uwrażliwiających na tę kwestię. Komisja otrzymała pismo jakie zostało wystosowane do szkół i przedszkola zawierające paragrafy dotyczące bezpieczeństwa (pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Interesuje ją, czy podobne pisma zostały wystosowane do kierownik MOPS-u, która kieruje pracą świetlicy terapeutycznej, do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej ”Słoneczko”, do MGCK, do biblioteki.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że z rozporządzenia Ministra Edukacji, ustawy wynika jakie warunki bezpieczeństwa muszą zostać zachowane w poszczególnych placówkach i każdy z dyrektorów musi ich przestrzegać. Na prośbę Komisji wystosowano wspomniane pismo. O obowiązkach związanych z bezpieczeństwem dyrektorzy muszą pamiętać cały czas.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że w ubiegłym roku zaproponowano, aby Rada na grudniowej sesji zajęła się tematem dotyczącym perspektyw rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. W związku z powyższym chciałaby wiedzieć, kogo ewentualnie zaprosić na tę sesję, jak widzą ten temat Radni. Sama zebrała informacje od pięciu drobnych przedsiębiorców z Zalewa, którzy twierdzą, że perspektywy rozwoju przedsiębiorstw są nijakie. Przyczyną tego jest m.in. czwartkowy rynek, który w znacznej mierze opanowali obcokrajowcy sprzedający towary po bardzo niskich cenach. Młodzi ludzie nie planują otwierania sklepów na terenie Zalewa, gdyż nie będą mogli konkurować z obcokrajowcami sprzedającymi swoje towary na targowisku. Sklepikarze skarżą się, że nie mają zysku, gdyż nie są w stanie z nimi konkurować.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że różni klienci mają różne potrzeby. Jedni kupują produkty markowe, inni wybierają produkty tanie. Nie zamierza ograniczać możliwości sprzedaży na targowisku, gdyż z tego tytułu do kasy miejskiej wpływają pieniądze (opłaty targowe), które znacznie wzrosły odkąd pojawili się zagraniczni sprzedawcy. Sprzedawcy ci zostawiają też pieniądze w zalewskich sklepach, co przynosi zysk miejscowym sklepikarzom.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak dodała, że nie można porównywać handlu na targowisku do tego w sklepach. Nawet gdyby sprzedawcy zaopatrywali się w tej samej hurtowni- to lokalni przedsiębiorcy ponoszą dodatkowe koszty związane np. z utrzymaniem lokalu, podatkami, zatrudnieniem obsługi. Mała przedsiębiorczość w Zalewie (poza branżą spożywczą) według sprzedawców nie opłaca się.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że docierają do niego informacje, że mieszkańcy gminy cieszą się, iż mogą tanio nabyć ubrania. Lokalni sprzedawcy powinni brać pod uwagę możliwości finansowe potencjalnych klientów, być elastycznymi wobec potrzeb rynku.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że może warto zastanowić się nad tym, by ograniczyć lub już nie powiększać sprzedaży na targowisku. Umożliwiłoby to rozwój handlu miejscowym sprzedawcom. Oprócz tego wydaje się, że czwartkowy ruch na targowisku i mieście przekroczył już „masę krytyczna” ze względu chociażby na problemy komunikacyjne czy bezpieczeństwa w mieście. Pozostałe w dni jest zastój, mało ludzi przyjeżdża do Zalewa.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że nie ma możliwości ograniczania prawa sprzedaży na targowisku, skoro sprzedawcy regulują należne opłaty za handel.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że faktem jest, iż w Polsce obowiązuje wolny handel, który regulują przepisy i dopóki sprzedaż odbywa się zgodnie z prawem nie można nic zrobić- zabronić sprzedaży, wytwarzania różnych produktów. Można konkurować tylko wykazując własną przedsiębiorczość.

Radna Pani Wanda Skolimowska dodała, że omawiając kwestię targowiska trzeba się zastanowić nad sprawą postoju pojazdów, gdyż w dniu targowym wokół rynku robi się tłok i należy wzmocnić bezpieczeństwo wokół tego terenu. Wyznaczyć miejsca do parkowania.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że temat dotyczący przedsiębiorczości pozostaje otwarty. Czeka na propozycje radnych dotyczące tego, kogo ewentualnie zaprosić na Sesję i inne uwagi dotyczące tej sprawy.

Radny Pan Janusz Józefowicz powiedział, że każdy ma prawo handlować na targowisku.

 

Sesję opuścił Radny Pan Andrzej Małachowski.  

 

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że organ Gminy nie posiada instrumentów prawnych, a by zabraniać handlu. Jeżeli jest podejrzenie, że towar pochodzi z nielegalnego źródła to są odpowiednie instytucje, które powinny to kontrolować- policja, służba celna.

Radna Pani Wanda Skolimowska dodała, że niektórzy miejscowi handlowcy sami sobie szkodzą np. na jednym ze sklepów widnieją godziny otwarcia od 9:00, ale często zdarza się, że o 9:10 jest on jeszcze zamknięty. 

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała dodał, że sprzedawcy powinni dostosować sprzedawany asortyment do potrzeb klientów, i nie ustalać wygórowanych cen, wówczas będą  mieli ich więcej. Sprzedawcy powinni pamiętać jakie są realia i możliwości finansowe mieszkańców.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że przedsiębiorcy mają możliwość konsolidowania się i podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju i handlu.

 

 

Ad 8.

Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak  związku  z  wyczerpaniem porządku obrad dokonała zamknięcia obrad  XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

 

 

            Protokołowała                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej      

 dodane: 2010-12-15, 1199 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.