www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6590759
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

Uchwała Nr L/371/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Zalewo.

 

Uchwała Nr L/371/09

Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się

                     o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Zalewo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku                    w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się                          o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33)

 

Rada Miejska w Zalewie
uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na terenie gminy Zalewo, powinien spełnić następujące wymagania:


1) W zakresie wyposażenia technicznego, pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy         transportowej


a) powinien posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, wysypywanie się, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),


b) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,


c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty estetyczny wygląd,


d) przedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia umów z właścicielami nieruchomości na odbiór odpadów stałych obejmującej odbiór odpadów, oraz do przestrzegania częstotliwości opróżniania pojemników i zbiorników bezodpływowych, ustalonych w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości                i porządku na terenie Miasta i Gminy Zalewo.

 

e) przedsiębiorca powinien dysponować pojemnikami do gromadzenia odpadów niesegregowanych, workami i pojemnikami na odpady zbierane selektywnie,


f) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania terenu do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazy  transportowo-sprzętowej zapewniającej codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy. Teren do parkowania i garażowania pojazdów powinien być ogrodzony o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody.

 


2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami


a) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym,


b) przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku możliwości mycia dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów,


3) W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych


Przedsiębiorca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:

 

a)      przekazywanie do ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Ostródzie lub na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Półwieś;

b)      przekazywanie do specjalistycznych firm posiadających stosowne zezwolenia, zajmujących się recyklingiem zebranych selektywnie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w tym odpadów opakowaniowych.

 

§ 2

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Zalewo powinien spełniać następujące wymagania:


1) W zakresie  wyposażenia technicznego zawierający wymagania odnośnie do bazy transportowej


a) powinien posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, wylewanie się ścieków, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),

 

 


b) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,


c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwę, adres i telefon przedsiębiorcy),


d) przedsiębiorca powinien posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazy transportowej lub jej części spełniających następujące warunki:
    - zapewniających codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
    - zapewniających możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich   
      należytym stanie sanitarno- higienicznym,
   - teren powinien być ogrodzony, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych,
   - teren powinien być o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym  z obowiązującymi przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody,
  


2) Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami


a) przedsiębiorca powinien posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji  
pojazdów na terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów,


b) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego punktu na terenie bazy zapewniającego możliwość mycia po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie sanitarno- higienicznym,

 

§ 3

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Zalewo zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia wymagań poprzez przedłożenie:
– właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich środków     technicznych, niezbędnych do wykonania działalności i potwierdzających spełnienie wymagań wyżej określonych,
– dokumentów stwierdzających prawo do użytkowania terenu, na którym będą parkowane lub garażowane pojazdy lub prawo do użytkowania całości lub części bazy transportowej,
–  promesy odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne, zgodnie z wymogami funkcjonowania stacji zlewnej.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

 

 

 

§ 5

 

Uchwała podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zalewie oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodane: 2010-01-18, 1059 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.