www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6477717
odsłon strony

Aktualnie mamy
61 gości

Uchwała Nr L/372/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Zalewo

 

Uchwała Nr L/372/09

Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się

                     o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Zalewo

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) 

 

 

Rada Miejska w Zalewie
uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Zalewo powinien spełnić następujące wymagania:

 

1)      posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych;

 

2)      posiadać przeszkoloną kadrę;

 

3)      w razie potrzeby zapewnić pomoc lekarsko – weterynaryjną;

 

4)      posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego  prowadzenia określonej działalności, w szczególności:

 

a.       dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:

- atestowanymi urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania  i obezwładniania zwierząt,

- pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

- środkami służącymi do transportu i przetrzymywania zwierząt (np. klatkami);

                        - odpowiednimi pomieszczeniami do przetrzymywania zwierząt;

 

b.      dla prowadzenia grzebowiska:

- środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych,

- narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych,

- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych   z zastrzeżeniem ust. 2

 

c.       dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych:

- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,

- piecem do spalania zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem ust. 3,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

- środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych   w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.

 

d.      dla prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

- dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, pojazdem i środkami przystosowanymi do transportu zwierząt,

- posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt,

- prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych.

 

2.      Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowna umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

 

 

3.      Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowna umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.


  § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3

 

Uchwała podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zalewie oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

 

 dodane: 2010-01-18, 912 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.