www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6477992
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości

POSTANOWIENIE zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo.”

 

                                                                                                          Zalewo, dnia 15. 03. 2010r.

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/2-3/10

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 i art. 101 § 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.),  w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony Fiedorowicz , zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo  dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65,   obręb Dobrzyki, gmina Zalewo

postanawiam:

 

1. Zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo. 

2. Postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia przez Panią Iwonę Fiedorowicz ,  zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

           Z dniem 3 lutego 2010r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pani Iwony Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo.” Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.        

          W związku z powyższym działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008r.   Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), Burmistrz Zalewa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 17 lutego 2010r. otrzymano opinię sanitarną (sygn.: ZNS 4316-R-5/2010),   w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia    10 lutego 2010r. znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-032/10jm wyraził opinię, że istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  planowanej inwestycji     i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym    z art. 66 w/w. ustawy.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2010r. znak: OŚ – 7624/2/10 nałożono na Panią Iwonę Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określono zakres raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 w/w ustawy organ wydaje niniejsze postanowienie   o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

 

                                                  POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Zalewa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

Otrzymują:

1. Pani Iwona Fiedorowicz

    zam. Rąbity 14

    14 – 230 Zalewo

2. Strony postępowania – informacja na: 

      tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                            

      strona  internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie

      strony  postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.     

3. a/a                                                                                        

 

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

      Wydział  Spraw Terenowych I                                                                                                           

      ul. Wojska Polskiego 1

       82 – 300 Elbląg

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 10

   14 – 200 Iława

 

 dodane: 2010-03-15, 934 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.