www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6590710
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

Postanowienie uznać że przedsięwzięcie pn. „budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w miejscowości Zalewo” na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi jako działki nr 52, 53/2, 51/5, 233 obręb Zalewo, gmina Zalewo, powiat iławski nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

                                                                                                                                  

                                                                                                     Zalewo, dnia 22 marca 2010 r.

 

Nasz znak:

OŚ-7624/1-1/10

 

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku  z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Pana Krzysztofa Popińskiego, ul. Zamieniecka 46,  04 - 158 Warszawa

działającego w imieniu Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo

 

    postanawiam

 

uznać że przedsięwzięcie pn. „budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w miejscowości Zalewo” na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi jako działki nr 52, 53/2, 51/5, 233 obręb Zalewo, gmina Zalewo, powiat iławski  nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

               W dniu 1 lutego 2010 roku wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Popińskiego,   ul. Zamieniecka 46, 04 - 158 Warszawa działającego w imieniu Urzędu Miejskiego w Zalewie,  ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w miejscowości Zalewo” na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi jako działki nr 52, 53/2, 51/5, 233   obręb Zalewo, gmina Zalewo, powiat iławski.

            Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  

  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), jednakże powinno być objęte procedurą screeningu – zgodnie z Załącznikiem II pkt 10 lit. e Dyrektywy Rady Unii Europejskiej (85/337/EWG)   z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

            Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – część B, który jako forma ochrony podlega ograniczeniom zawartym w § 4 Rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 31 z dnia  23 kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B) – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008r., Nr 71,   poz. 1357. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia: na Obszarze Chronionego Krajobrazu zakazuje się m. in. niszczenia miejsc rozrodu zwierząt oraz tarlisk i złożonej ikry.

            Granice najbliższego obszaru Natura 2000 – obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Iławskie (PLB 280005) przebiegają w odległości ponad 3 km od lokalizacji przedmiotowej inwestycji. W miejscu proponowanej lokalizacji pomostu i slipu nie stwierdzono zwartych skupisk szuwarów stanowiących miejsce tarła i rozwoju młodocianych stadiów ryb fitofilnych oraz środowisko występowania bezkręgowców wodnych, jak również awifauny; realizacja pomostu i slipu w planowanym miejscu nie wpłynie na pogorszenie warunków rozmnażania, rozprzestrzeniania się i odtwarzania siedlisk i ostoi roślin i zwierząt.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko    i potrzeby sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 15 lutego 2010r.,   znak: ZNS-4316-R-6/2010 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w miejscowości Zalewo. Ekologiczna mini przystań żeglarska składać się będzie z budynku wielofunkcyjnego, pomostu do cumowania, slipu, altany do spożywania posiłków i wiaty na odpadki. Promocja ekologicznego modelu obsługi żeglarstwa realizowana przez przystań w odniesieniu do obsługiwanych jednostek będzie polegała na odbiorze zanieczyszczeń, oferowaniu obsługi sanitarnej załóg, umożliwienie zmywania naczyń, możliwość poboru wody i energii elektrycznej. Obsługa w tym zakresie będzie przebiegała z zachowaniem standardów ekologicznych, w tym czystości i oszczędności energii i wody. Nie przewiduje się wprowadzania do atmosfery zanieczyszczeń ze spalania paliw – źródłem energii urządzeń będzie wyłącznie energia elektryczna.

W ocenie PPIS w Iławie inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w trakcie realizacji, a także nie będzie znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego w trakcie realizacji i eksploatacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 11 lutego 2010r. znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-031/jm wezwał do uzupełnienia wniosku. 

Urząd Miejski w Zalewie pismem z dnia 18 lutego2010r. znak: OŚ. 7624/1-3/10 wystąpił   z prośbą o wstrzymanie terminu wydania opinii do czasu uzupełnienia karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Postanowieniem z dnia  10 marca 2010r., znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-031/10/jm wyraził opinię że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W czasie wykonywania prac w celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi zastosowane zostaną następujące działania:

1. odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza,

2. ograniczenie do minimum wielkości terenów zajętych pod plac budowy,

3. zapewnienie dobrej organizacji pracy,

4. stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu,

5. stosowanie sprzętu o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu,

6. odpady powstające w czasie prac budowlanych będą gromadzone selektywnie   w podstawionych na placach budowy kontenerach i przekazywane do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom,

7. przed przystąpieniem do robót pogłębiarskich na etapie prac projektowych urobek zostanie poddany badaniom i w zależności od uzyskanych wyników zostanie zagospodarowany zgodnie z zachowaniem wymogów ustawy o odpadach – przyjęta technologia wydobycia            i składowania urobku powinna zabezpieczać wody jeziora Ewingi przed zanieczyszczeniem, w sposób zapewniający ochronę krajobrazu przed zniszczeniem; należy zabezpieczyć wody powierzchniowe przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących ze składowiska urobku,

8. wycinka trzciny zostanie ograniczona do pasa trzcin szerokości 5 m ( po 2,5 m wzdłuż pomostu) – wycinkę trzciny należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków,  w czasie od 15 sierpnia do końca lutego.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, związany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości  czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

            Zaproponowane przez Inwestora rozwiązania techniczne zapewniają jednak ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

            Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacje zawarte w złożonych dokumentach załączonych do wniosku stwierdzam, iż w przedmiotowej sprawie brak jest konieczności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                              

 

Otrzymują :

1.  Pan Krzysztof Popiński

    ul. Zamieniecka 46

    04 - 158 Warszawa

2. Urząd Miejski w Zalewie                                   

    ul. Częstochowska 8

    14 – 230 Zalewo

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

    Wydział Spraw Terenowych I

    ul. Wojska Polskiego 1

    82 – 300 Elbląg

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 10

   14 – 200 Iława

 

 dodane: 2010-03-25, 1151 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.