www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6596019
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

 

                                                  

                                                 

 

                                                 OBWIESZCZENIE
                              
O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

 

 

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z  dnia 3 października 2008r.      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa informuje, o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa    w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo”


Postępowaniew przedmiotowej sprawie prowadzone jest na wniosek inwestora  Pani Iwony Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo

             Na podstawie art. 33 ust. 2 niniejszej ustawy informuję, że dane o wniosku oraz  o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dostępne są   w Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo (pokój nr 10).

Ponadto zwracam się do zainteresowanych stron postępowania z udziałem społeczeństwa, osób fizycznych oraz do organizacji ekologicznych, że w  Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo (pokój nr 10) w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia  tj. od 08. 04. 2010r. do 28. 04. 2010r. w godzinach: codziennie 800 – 1500; można składać uwagi  i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski i uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. nr 130, poz.1450, z późniejszymi zmianami).

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pozostawia się bez rozpatrzenia.

          Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie,   ul. Częstochowska 8,14 – 230 Zalewo.

 

 

 

 dodane: 2010-04-12, 888 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.