www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268252
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

PROTOKÓŁ NR LIII/10 z LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 14 kwietnia 2010 r. od godz. 9.05 do godz. 9.43

 

 

PROTOKÓŁ NR LIII/10 

z LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 14 kwietnia 2010 r. od godz. 905  do godz. 943

 

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w niżej wymienionej sprawie:

1)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010r.

      5.   Sprawy różne.

  1. Zamknięcie obrad.

 

 

Przed rozpoczęciem sesji Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła wszystkich przybyłych o powstanie.

Powiedziała, że 10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska, Posłowie i Senatorowie RP, najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych, urzędnicy Kancelarii Prezydenta i innych urzędów państwowych oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu. Cześć Ich pamięci!

Przewodnicząca poprosiła o uczenie ich pamięci dwiema minutami ciszy.

 

Ad. 1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 

        LIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Stwierdziła, że w obradach uczestniczy 10 radnych,  jest wymagane quorum, a zatem decyzje, jakie zapadną na sesji Rady Miejskiej będą prawomocne.

 

Ad. 2.

Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie porządek obrad.

 „Za” przyjęciem porządku głosowało 10 radnych.

 

Ad. 3

Podjęcie uchwały w niżej wymienionej sprawie

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały

 

1)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010r.

 

 

Podczas odczytywania projektu uchwały na sesję przybył Radny Grzegorz Głozak.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że inwestycja dotycząca wykonania drogi do Matyt będzie kosztować mniej niż planowano.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że do niej takie informacje nie dotarły.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że od Pana Mizgiera dowiedział się, iż przetarg wygrała firma, która oferowała cenę niższą od planowanej (1.500.000 złotych), a w budżecie zwiększa się kwotę o 8000 złotych.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz wyjaśniła, że po dokonaniu aneksowaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim będzie można mówić o  dokładnych kosztach.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że można założyć, iż wkład własny w projekt faktycznie będzie wynosił połowę obecnej kwoty. Zapytał, na co planowane jest przeznaczenie zaoszczędzonych środków.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że to nie sa zaoszczędzone pieniądze, gdyż pochodzą one z kredytu. Dzięki pozostałym środkom zmniejszy się deficyt w budżecie.

Radna Pani Ewa Kruklis powiedziała, że chciała zabrać głos w sprawie wykupu gruntów przy ul. Częstochowskiej, a zwłaszcza 15.000 złotych przewidzianych na odsetki. Uważa, że rada nie powinna lekką ręka przyklepywać czyjejś niekompetencji. Pieniądze na ten cel są niejako wyrwane z innych potrzeb Gminy, dlatego, że ktoś we właściwym czasie nie zastanowił się pod czym składa podpis. Osobiście będzie głosowała przeciw podjęciu uchwały w takiej formie. 

Radna Pani Iwona Mickiewicz zapytała, co będzie z pozostałymi działkami przy ul. Częstochowskiej, czy są prowadzone rozmowy z pozostałymi właścicielami działek.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że z Ministerstwa wpłynęła odpowiedź, że odkrywka terenu musi być zrobiona. Powiedziała, że nie ma możliwości by Gmina przejęła od właścicieli zakupione przez nich działki w użyczenie i dokonała odkrywki, gdyż Gmina nie może inwestować na terenach prywatnych. Prawdopodobnie działki będzie trzeba odkupić. Nie wchodzi też w grę zamiana terenu na inny, gdyż wartość działek będzie inna.

Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, czy była już sprawa w sądzie w sprawie tej działki.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota wyjaśniła, że w sprawie, w której sesja została zwołana, odbyły się już dwie rozprawy, przygotowywany jest akt notarialny do podpisu (dotyczy działki spółki „Danfarm”).

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że z tego co się orientuje to właściciele pozostałych działek przy ul. Częstochowskiej nie chcą ich sprzedać gminie ewentualnie sa gotowi wymienić je na inne. Powiedział, że z Burmistrzem odbyło się spotkanie w tej sprawie.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 3 radny, „przeciw” był 1 radny, wstrzymało się od głosu 7 radnych. Uchwała została podjęta.

 

Ad.5

Sprawy różne.

 

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, nawiązując do podjętej uchwały, że trudno ludzi karać za to, że uwikłali się w taką sytuację. Skoro Gmina sprzedała działki w taki sposób- w jaki sprzedała. Skoro ktoś kupił działkę i teraz nic nie może na niej robić, to nie dziwi się, że teraz chce ją sprzedać. Uważa, że rada powinna umożliwić tym osobom pozbycie się działek.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że zgadza się z radną Skolimowską.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że nie oznacza to, iż dobrze, że stało się tak- jak się stało. Tyle się słyszało od Burmistrza na początku kadencji, jaki to interes Gmina zrobiła, a teraz widać jak na tym traci. 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że uchwała została podjęta, ale wymowa głosów wstrzymujących się jest taka, że wyraża dezaprobatę wobec zaistniałej sytuacji, która powinna wyglądać zupełnie inaczej. Dla Rady jest to o tyle ważne, że głosy nie były jednomyślne, z entuzjazmem uchwały nie podjęto.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że trzeba się też zastanowić nad sytuacją, bo nie sądzi, aby właściciele działek, którzy nie chcą się ich teraz zrzec, chcieli je sprzedać, bo wszystkie działki w okolicy Starego Miasta zostały już sprzedane, przez okres ostatnich 4 lat. Jak ktoś kupił działkę to z myślą, że pod inwestycje i raczej będzie żądał wymiany, ewentualnie może na mniejszą działkę, ale w okolicy Starego Miasta.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że to też jest rozwiązanie, tym bardziej, że jest jeszcze trochę działek gminnych, podobnie atrakcyjnych. Zapytała, o drugą stronę ul. Częstochowskiej.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że tam zaplanowane jest budownictwo o piętro wyższe, inny cel przeznaczenia. Automatycznie wartość tej działki będzie inna. Ktoś może zarzucić, że tańszym kosztem ktoś będzie miał o możliwości budowania domu o piętro wyższego.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak stwierdziła, że to byłyby inne warunki zabudowy.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że planowana wysokość budynków po obu stronach ul. Częstochowskiej jest taka sama.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota odpowiedziała, że nie. Powiedziała, że na jednej z poprzednich sesji podejmowano uchwałę, żeby móc budować budynki niskie, zmieniano plan.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że konserwator podtrzymuje budownictwo wysokie na tym terenie.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że przeprowadzono uzgodnienia planu z konserwatorem i został on przez niego zatwierdzony. Po stronie gdzie działki są wykupione można budować budynki- piętro i poddasze.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak stwierdziła, że logiczniejsze wydaje się by wysokość budynków była taka sama na tej samej ulicy.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że ma propozycję dla Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, by połączyć posiedzenia wyjazdowe komisji w tematach „Rozbudowa szkoły w Borecznie” oraz „Kontrola stanu boisk wiejskich” i przeprowadzić je równocześnie (łącznie) w miesiącu maju.

Obecni wyrazili zgodę.

Radna Pani Iwona Mickiewicz zapytała, jak wygląda sprawa dotycząca budowy ogrodzenia szkoły w Zalewie oraz ma prośbę by odnowiono plac zabaw przy jeziorze w Zalewie dlatego, że jest zniszczony.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota powiedziała, że w sprawie ogrodzenia ma być zmieniony jego projekt.

Radna Pani Iwona Parzyszek powiedziała, że chciałaby poprosić Przewodniczącą, że jeżeli zajdzie potrzeba to, żeby przygotować projektu uchwały w celu przeniesienia środków przyznanych świetlicy wiejskiej w Girgajnach (10.000 złotych) na MGCK.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz zapytała, kto ma skonstruować projekt uchwały, bo przecież za budżet odpowiada Skarbnik.

Radna Pani Iwona Parzyszek przeprosiła i prośbę swoja skierowała do Skarbnik Gminy.

Radny Pan Mirosław Czyszek poprosił, aby gdy Komisja Oświaty będzie miała posiedzenie wyjazdowe to, żeby zajechała do Rąbit i tam obejrzała boisko. Prosi też o usunięcie karuzeli na placu zabaw w Dobrzykach, gdyż stwarza ona zagrożenie.

Rady Pan Krzysztof Truszkowski powiedział, że karuzela już została usunięta.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że chciałaby odczytać pismo od Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej, jako prezes tego stowarzyszenia. Powiedziała, że jest to ostatni rok kadencji Rady i niektóre sprawy kuszą do podsumowań i refleksji. Powiedziała, że pismo to nie jest interpelacją ponieważ już niczego nie oczekuje od obecnych władz. Odczytała pismo od Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej. (pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Przewodnicząca powtórzyła, że pismo nie jest interpelacją, jest to forma informacji, ogłoszenia. Nie liczy na odpowiedź, wie, że odpowiedź byłaby bardzo okrągła. Stowarzyszenie otrzymało pismo w którym Burmistrz poinformował, że nie przedłuży umowy najmu, a po opuszczeniu przez stowarzyszenie dotychczas użytkowanego pomieszczenia będzie ogłoszony przetarg na wynajem. Zapytała pracownika Urzędu, czy wpłynęły podania o wynajem tego pomieszczenia, i dlatego ma być ogłaszany przetarg, ale dowiedziała się, że nie wpłynęło do Urzędu żadne podanie. Zdaje sobie sprawę, że Stowarzyszenie mogłoby wziąć udział w przetargu i pewnie stać by je było na wynajem 10 metrowego pomieszczenia- zwiększono by składki członkowskie. Jednak najprawdopodobniej przetarg w ogóle nie zostanie ogłoszony, a chodzi tylko o to by TMZZ opuściło zajmowane pomieszczenie. Powiedziała, że dołączyła do szacownego grona zaszczutych koleżanek radnych: Danuty Helwak, Iwony Mickiewicz, które przez długie miesiące przez władze Gminy były zaszczuwane, tak żeby poczuły swoją bezradność w tym sensie, że np. jedna nie kupi działki, albo druga- straci funkcję, którą pełni tak jak koleżanka Helwak (pracowała jako koordynator projektów unijnych). Widać, że tu władza wykonawcza jest ważniejsza od Rady. Liczy na to, że może kiedyś doczeka się takich władz Gminy Zalewo, które nie będą małostkowe i mściwe. Będą się starały wszystko uczciwie rozpatrywać, a nie będą kierowały się wyłącznie zemstą i złośliwością. 

Radna Pani Ewa Kruklis powiedziała, że Rada jest w pewnym sensie władzą stanowiącą prawo, jeżeli są tego typu problemy to proponuje, by Przewodnicząca przygotowała projekt uchwały, który głosami radnych nakaże Urzędowi Gminy nieodpłatne udostępnienie tego zajmowanego aktualnie pomieszczenia dla celów działalności prospołecznej, którą sprawuje Towarzystwo. Uważa, że jest to najprostsze możliwe do wykonania rozwiązanie. Załatwi ono sprawę raz na zawsze.

Radna Pani Iwona Mickiewicz powiedziała, że chyba wszyscy radni przychylą się do pomysłu radnej Kruklis. Ona się przychyla.

Radna Pani Danuta Helwak powiedziała, że to, iż Towarzystwo dużo robi dla Gminy to zostało już to powiedziane, odczytane. Powiedziała, że TMZZ może zrobić jeszcze więcej.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że w tym roku TMZZ planuje zrobić Koncert Szopenowski w Zalewie. Rozmawiała już na ten temat z Dyrektor MGCK Panią Fryderyką Małachowską. Dodała, że jest to specyficzny rok. Koncert organizowany jest z członkiem Towarzystwa Panem Mirosławem Mastalerzem- będzie on także głównym sponsorem.

Przewodnicząca powiedziała, że w przyszłym roku w styczniu będzie 700-lecie założenia wsi Boreczno.  Towarzystwo chce wziąć udział w aktualnej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” by zdobyć grant na uczczenie tej rocznicy. Projekt jest właśnie przygotowywany. Jeżeli nawet grant nie zostanie pozyskany to najprawdopodobniej dzień 22 stycznia 1311r. będzie uczczony- jeżeli nie w taki, to inny sposób.

Przewodnicząca powiedziała, że jako prezes stowarzyszenia wraz z drugą koleżanką odbyły szkolenie na temat zakładania organizacji pozarządowych, fundacji, spółdzielni socjalnych i zdobywania funduszy na prowadzenie działalności. Szkolenie odbyło się w ubiegłym roku. Przeszkoleni otrzymywali tabliczkę „Punkt konsultacyjny doradcy ekonomii społecznej”. Na ich tabliczce nie ma podanej ulicy bo przeczuwała, że nie wiadomo jak długo Towarzystwo będzie zajmowało siedzibę. Miała się zwrócić do Burmistrza z prośbą o umożliwienie jej przywieszenia przy siedzibie organizacji. Planowano, że punkt nieodpłatnie będzie szkolił mieszkańców Zalewa  w temacie zdobywania funduszy i zakładania organizacji.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że tragiczne jest, iż władze w dziwny sposób niszczą taką organizację. W naszym społeczeństwie, tak małym, niewiele jest organizacji społecznych, gdzie ludzie pracują bez wynagrodzenia. Uważa, że powinno się hołubić takie organizacje, a nie je niszczyć. W większych miejscowościach jest więcej organizacji społecznych. Uważa, że władze powinny dążyć by takich organizacji powstawało więcej. Powiedziała, że są w Gminie organizacje, na których działalność Gmina łoży duże pieniądze np. Klub „Ewingi” i inne, po to by one działały. Gmina by mogły one działać musi je sponsorować. Natomiast w tym przypadku chodzi tylko o użyczenie lokalu, z którym to problemem Towarzystwo stale się boryka. Trudno by organizacja, która ma wiele zbiorów nie posiadała swojej siedziby. Trudno jej zrozumieć tę sytuację. Przychyla się do wniosku radnej Kruklis, żeby uchwałą wyegzekwować przydział tej organizacji lokalu.

Radna Pani Jolanta Grzywna powiedziała, że również przychyla się do wniosku, tym bardziej, że niedawno Pani Krystyna Kacprzak otrzymała wyróżnienie od Wojewody. Myśli, że otrzymała je właśnie ze względu na zasługi w działalności pozarządowej.

 

 Ad. 6

Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku  z  wyczerpaniem porządku obrad dokonała zamknięcia obrad  LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

 

 

            Protokołowała                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej   

 

Ewa Warcaba- Cympel                                                        Krystyna Kacprzak  

 załącznik do protokołu

Załacznik nr 2 do protokołu

Załacznik nr 3 do protokołudodane: 2011-01-25, 1276 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.