www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6276093
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości

PROTOKÓŁ NR LV/10 z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 11 maja 2010 r. od godz. 9.05 do godz. 9.40

 

 

PROTOKÓŁ NR LV/10

 

z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 11 maja 2010 r. od godz. 905  do godz. 940

 

z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:

 

1)      w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Zalewa.

 

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Ad. 1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 

        LV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Stwierdziła, że w obradach uczestniczy 12 radnych,  jest wymagane quorum, a zatem decyzje, jakie zapadną na sesji Rady Miejskiej będą prawomocne.

 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie porządek obrad.

 „Za” przyjęciem porządku głosowało 12 radnych.

 

Ad. 3

Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak przedstawiła projekt uchwały

 

1)      w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Zalewa.

 

Podczas odczytywania projektu uchwały na sesję przybył Radny Pan Marek Ostrowski

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak wyjaśniła, że dnia 4 maja 2010r. do Rady wpłynął Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej syg. Akt VI Ka 137/10. Odczytała, że 1. zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy uznając apelacje oskarżonego J.A. i obrońcy oskarżonego Bogdana Hardybały za oczywiście bezzasadne; 2. zarządza od obu oskarżonych koszty sądowe w częściach równych oraz obciąża opłatą za postępowanie odwoławcze: oskarżonego Bogdana Hardybałę w kwocie 370 zł, oskarżonego J.A. w kwocie 220 zł.

Przewodnicząca powiedziała, że odczyta część uzasadnienia, nie będzie czytała całego wywodu prawnego. Bogdan Hardybała został oskarżony o to, że w dniu 19 sierpnia 2008r. w Zalewie, pełniąc funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Zalewo i z tego tytułu będąc funkcjonariuszem publicznym, polecił podległemu pracownikowi Ryszardowi Cympel sporządzenie i przedłożenie mu do podpisu zaświadczenia nr GTR 8221/339/08, że nieruchomość oznaczoną numerem działki 380/64 położona w obrębie Urowo- Murawki, gm. Zalewo, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 1 ML jako teren zabudowy letniskowej, gdy faktycznie przedmiotowa nieruchomość w planie była przeznaczona pod zieleń parkową, a następnie podpisał to zaświadczenie i wydał właścicielowi nieruchomości J.A., czym poświadczył nieprawdę i przekroczył swoje uprawnienia, działając na szkodę interesu publicznego, gdyż naruszył zasadę zaufania do urzędu publicznego i wydanych przez ten Urząd dokumentów tj. o czyn z art. 231 par. 1kk w zw. z art. 271 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk. Dodała, że dalej znajduje się uzasadnienie na sześciu stronach podpisane VI Wydział Karny Odwoławczy w Elblągu, za zgodność z oryginałem. 

Przewodnicząca powiedziała, że dnia 7 maja otrzymała od grupy sześciu Radnych wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.  Powołując się na treść art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (podstawa prawna) wnoszą oni o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Proponują następujący porządek obrad: 1. Otwarcie  i stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Podjęcie uchwały w niżej wymienionej sprawie: 1. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Zalewa, 4. Sprawy różne, 5. Zamknięcie obrad. Proponują, aby sesja odbyła się 11 maja 2010r. o godz. 9:00. Dodała, że załączono do tego wniosku projekt uchwały. Przewodnicząca powiedziała, że datę i godzinę ustaliła z Burmistrzem.

Powiedziała, że zgodnie z procedurą prosi Burmistrza Zalewa o złożenie wyjaśnień w sprawie.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że nie wie, dlaczego miałby składać wyjaśnienia i czego mają dotyczyć. Przygotował się na zabranie głosu w dalszej części sesji. Co do złożenia wyjaśnień w chwili obecnej, nie wie co miałby wyjaśniać. 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że chodzi o złożenie wyjaśnień w temacie uchwały nr 1. Jeżeli Burmistrz chciałby coś dodać, powiedzieć, wyjaśnić to właśnie w tym momencie prosi o to.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że jeżeli tak, to chciałby wyjaśnić. Tak jak zeznawał w Sądzie, w dalszym ciągu nie czuje się winny. Natomiast wyroki są wyrokami i należy je akceptować, są umocowane konstytucyjnie, nie należy w tej sprawie podnosić żadnej dyskusji. Dlaczego podnosi to, że czuje się niewinny? Po prosu ustawa samorządowa gwarantuje mu jako Burmistrzowi to, że pracownik w żadnym stopniu nie powinien przedkładać do podpisu dokumentów, które stanowią nieprawdziwą wartość. Jest wyraźny zapis w artykule ustawy samorządowej, że taki dokument nie jest ważny i równą odpowiedzialność ponosi również ten, który taki dokument przedkłada. Sąd uznał, że on jest winny, nie uznał tego kto go przygotowywał, choć taka sugestia też padała na rozprawie sądowej. Tyle co w tej sprawie może powiedzieć. Burmistrz podziękował.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak podziękowała za wypowiedź. Zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że chciałby dodać pewne okoliczności, które w tej chwili wykonuje jako Burmistrz. Otóż, podpisywane są umowy na programy pomocowe z Leadera-  na 18 maja jest wyznaczony termin podpisania kolejnej umowy na budowę chodnika w Zalewie. Dofinansowanie w granicach 200.000 złotych. Nie wie jak ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. Urząd Marszałkowski ma możliwość przełożenia terminu podpisania umowy o kolejne 2 tygodnie, ale nie wie, czy do tego czasu będzie już komisarz, który będzie umocowany prawnie, aby taką umowę podpisać. W tym względzie nie wie też jaki będzie dalszy tok- czy Urząd Marszałkowski czasem nie skorzysta z możliwości i nie uruchomi listy rezerwowej, czyli po tych dwóch tygodniach jeżeli umowa nie zostanie podpisana. Burmistrz powiedział, że od 17 maja, przez dwa tygodnie będzie ogłoszony konkurs na „Orlika 2012” i tutaj również ma obawy, czy w tym okresie zostanie powołany komisarz, aby taki wniosek w tym konkursie podpisać. Trzeba liczyć się z tym, że jeżeli Wojewoda złoży wniosek do Premiera, to nie nastąpi szybki  (w ciągu dwóch czy trzech dni) wybór komisarza, który będzie zarządzał Gminą.  

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak podziękowała za wypowiedź. Zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, jak w takim kontekście ma się tutaj zapis punktu 2 w projekcie uchwały, że wygaśnięcie mandatu nastąpiło z dniem 15 kwietnia. Powiedział, że ma pytanie do Radcy Prawnego (bo ostatnio Radni nie dostali jednoznacznej odpowiedzi) jak ma być z podpisami i czy te podpisy od 15 kwietnia są ważne. Burmistrz jest Burmistrzem, a Rada odwołuje go z dniem 15 kwietnia. Czy podpisy Burmistrza wykonane od 15 kwietnia są ważne.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że na poprzedniej sesji była długa dyskusja. Oczywiste jest, że prawomocny jest wyrok z 15 kwietnia tego roku. Jest to bezsporne. Tak tylko na razie można podać w treści uchwały. Pewna wątpliwość może się pojawić. Radni chcieli mieć jednoznaczną odpowiedź, ale art. 27 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta mówi o tym, że jeżeli np. byłoby złożone odwołanie od uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu, mandat wygasa z dniem wydania przez sąd okręgowy wyroku oddalającego odwołanie. Taki jest zapis,  więc wątpliwość pewna może się pojawić. Powiedział, że Radni muszą wziąć pod uwagę, że w orzecznictwie te sprawy nie są tak bardzo rozbudowane z uwagi na to, że w praktyce nie są częste. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta to nie są częste stany prawne. Sądzi, że każdy sąd jeśli miałby jakąkolwiek sprawę rozpatrywać, i tak samo mówić ewentualnie o wygaśnięciu mandatu to byłaby to sprawa oddzielna od każdego sądu. Tak samo kwestia podpisanych umów, które były podpisane po 15 dniu kwietnia. Więc dlatego mówił, że ta wątpliwość może się pojawić. Radni mówią, że wszystko jest tak proste, powiedział, że chciałby, aby wszystko było tak proste. Poprosił o przeanalizowanie art. 27. Wyraźnie on mówi, ze wtedy mandat wygasa dopiero w dniu oddalenia odwołania przez sąd okręgowy.  Taki jest zapis i zapis jest bardzo prosty. Tak mówi ustawodawca i według wielu komentatorów prawa (analizował to) mówi się o tym, że jest to konstrukcja prawna szczególna. Dziwna może, ale tak to ustawodawca wymyślił. Dodał, że Radni wiedzą, iż art. 27 do końca tej kadencji rady, czyli do końca listopada, ma trochę inne brzmienie, niż w nowej kadencji rady. Obecnie mówi się, że przysługuje odwołanie do sądu okręgowego, a w nowej kadencji rady zapis ten będzie mówił, że przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. Będzie inny tryb, nie zmienia to jednak kolei rzeczy. Taki tryb ustalił ustawodawca. Można z ustawodawcą dyskutować na temat tego, co miał na myśli przyjmując taką drogę zaskarżania tej uchwały,  ale tak jak mówi w wykładniach prawnych mówi się o tym, że biorąc pod uwagę ten zapis wygaśnięcie mandatu byłoby dopiero w momencie wydania orzeczenia przez sąd okręgowy. Dlatego też wyraża takie zdanie. Kieruje się pewnymi poglądami teoretyków prawa. W dwóch artykułach, które ma przed sobą, mówi się właśnie o sytuacji takiej, że jeżeli następuje stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta z uwagi na zaistnienie przesłanek, które są w tym art. 26 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta m.in. z uwagi na utratę prawa wybieralności to nie jest to jednoznaczne ze spełnieniem przesłanek, które są w tym artykule. Normalnie jest prawomocny wyrok karny, który jest z pewną datą (tak jak tu 15 kwietnia). Natomiast ten przepis jest szczególny. W projekcie uchwały można mówić tylko o dacie 15 kwietnia, bo nikt nie wie dalej co będzie z samą uchwałą, bo ta uchwała jak każda inna idzie do organu nadzoru. Powiedział, że w kwestii podpisywania umów to mogą one być nieważne z mocy prawa. Może być taka sytuacja. Natomiast w każdym konkretnym przypadku niezawisły sąd musiałby stwierdzać czy umowa wiąże strony czy nie. Nie wie ile umów po 15 kwietnia podpisał Burmistrz to każda z tych umów mogłaby być oceniana przez niezawisły sąd w każdej konkretnej sprawie.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że umowy podpisane przez Burmistrza po 15 kwietnia mogą być „de facto” zakwestionowane przy czyjejś złej woli. Burmistrz wspomniał, że ma być zawierana umowa i czekają następni w rezerwie, np. Burmistrz pierwszy w kolejce rezerwowych może zakwestionować umowę (bo przecież wyrok nie jest tajemnicą, prasa podała), może powołać się, że umowa zawarta z Gminą Zalewo jest nieprawomocna i jako pierwszy w kolejki wyciągać ręce po pieniądze. Tak może być tam gdzie środki są określone i starczają dla określonej liczby gmin i dla wszystkich nie starczają. Zapytała, Radcę Prawnego czy coś takiego może się zdarzyć. 

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że może się zdarzyć, ale Radni muszą brać pod uwagę to, że jeżeli umowa, nie jest podpisana, bo nie będzie mogła być podpisana (ewentualnie wniosek), to jasne jest, że jeżeli nie jest podpisany, to nie podlega dalszej procedurze związanej z rozpatrzeniem zasadności tego wniosku. Jeżeli byłby podpisany wniosek, nawet z tą wątpliwością czy jest on ważny, to w obiegu prawnym w pewien sposób on istnieje. Może być kwestia późniejszego podważenia, ale on będzie w obiegu prawnym. Na pewno jest tu kwestia tego typu, że pozostaje element skutków prawnych i finansowych. Jeżeliby się okazało, że te wnioski nie są podpisywane to jasne, że ma to swój finansowy wymiar.

Radna Pani Iwona Parzyszek powiedziała, że Radni, gdy tylko się dowiedzieli o zaistniałej sytuacji, już wówczas zgłaszali swoje zastrzeżenia co do formy podpisywania umów przez Burmistrza. Radni mieli wykładnię z gazety „Wspólnota”, gdzie było napisane, że można było oddać pełnomocnictwa, które działałby wstecz dla dobra Gminy. W chwili obecnej odnosi wrażenie, że Burmistrz próbuje, za to, że zostały popełnione jakieś błędy i zapadł wyrok, obciążyć Radnych odpowiedzialnością. Skoro go odwołają, a nawet nie odwołają tylko stwierdzą wygaśnięcie mandatu, to biorą na swoje barki takie sprawy jak podpisywanie umów: „Orlik”, chodnik, i inne tego typu umowy, a przecież Rada stwierdza tylko wygaśnięcie mandatu. Odbiera to jako obciążenie Radnych, że skoro wygaszają mandat to dalej będą ponosić konsekwencje tego.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że też tak uważa. Po prostu jest na to jeszcze taka furtka, że gdyby Burmistrz w odpowiednim czasie, czy nawet w tej chwili, zawsze może wyznaczyć pełnomocnika i ten pełnomocnik te czynności mógłby wykonać. Jeśli byłyby nawet jakąś wadą prawną obciążone to o wiele mniejszą niż podpisywane w tej chwili przez osobę nieuprawnioną, bo w sumie jest taka prawda, że Burmistrz w tej chwili nie jest Burmistrzem, gdyż stracił mandat 15 kwietnia, a podpisuje tym niemniej jako Burmistrz.

Radny Pan Jarosław Piechotka myśli, że w tym kierunku powinno się pójść, rozmawiano wcześniej z Radcą Prawnym, że gdyby był taki pełnomocnik (chociażby Radca Prawny), to umowy mogłyby być zawierane, ale już nie przez Pana Bogdana Hardybałę i już, gdyby Rada podjęła tę uchwałę dziś (o wygaśnięciu mandatu) to jest już ruszony ten tryb odnośnie komisarza, a tak ciągle zwlekamy. Być może zanim dojdzie do podpisywania tych umów większych, to być może będzie już komisarz- bo nie wiadomo, czy to będzie tydzień, dwa, miesiąc, czy to będzie trzy dni, pięć dni. Tego nie wiadomo i nie można tego określić, więc taki tryb zachowawczy byłby na pewno wygodny dla funkcjonowania Gminy i całego Urzędu.

Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał Burmistrza, czy wyznaczył jakiegoś pełnomocnika. Podpisał pełnomocnictwa dla kogokolwiek, kto może podpisywać.

Burmistrz Pan Bogdan Hardybała powiedział, że nikt o takim obrocie sprawy go nie informował. Sam też w tej sprawie nie konsultował się z Radcą Prawnym. Czy podpisanie pełnomocnictw będzie dokumentem wiarygodnym skoro mówi się, że mandat jego wygasł 15 kwietnia to jak może 16 lub 20 kwietnia podpisać pełnomocnictwo. To pełnomocnictwo można traktować w ten sam sposób, jakby było nieważne. W tym względzie nie ma żadnej wiedzy, co do obrotu sprawy.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że może przeczytać tylko: jeśli nikt takim pełnomocnictwem nie dysponuje, wójt powinien go udzielić nawet po wygaśnięciu mandatu. Jest to uzasadnione, ponieważ umowa zawarta przez pełnomocnika, który nie miał upoważnienia, nie jest nieważna lecz może zostać potwierdzona przez Gminę art. 103 k.c. będzie wówczas uznawana za ważną od samego początku. Natomiast umowa zawarta przez osobę, która działała jako organ osoby prawnej nie będąc organem od samego początku nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Zasada ta ma także zastosowanie do umów z zakresu prawa pracy.

Przewodnicząca powiedziała, że chodzi o to jak minimalizować negatywne skutki. Burmistrz powinien mieć na względzie jak minimalizować dla Gminy te negatywne skutki tego wyroku, ponieważ tym generalnie w tym momencie Radni najwięcej się martwią- jakie to mogą być negatywne skutki finansowe i każde inne.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że o pełnomocniku była mowa na poprzedniej sesji, tylko Radni muszą brać pod uwagę, że jest to jeden z wyrażonych poglądów. To nie jest takie jednoznaczne. Można by powiedzieć tak, że ewentualnie, jeżeli wygasa mandat 15 kwietnia i wszystkie czynności nie byłyby ważne, to pewnie można byłoby mówić, że udzielenie pełnomocnictwa nie byłoby ważne. Fakt, że pełnomocnik wiedziałby wówczas, że jego pełnomocnictwo może być podważone. Jeśli świadomie ktoś brałby pod uwagę, że jest pełnomocnikiem, podpisuje w świadomości, że np. podpisuje umowę i w każdej chwili może być ona podważona. Trzeba brać pod uwagę element psychologiczny. Teoretycznie mogłoby tak być, że jest pełnomocnik powoływany po dniu 15 kwietnia, tylko miałby zawsze świadomość, że jego pełnomocnictwo nie jest do końca ważne.

Radny Pan Jarosław Piechotka powiedział, że jest tu mowa o tych wnioskach, które są podpisywane (o których wspomniał Burmistrz). Nie podpisanie powoduje, że wypadamy z gry zupełnie, a podpisanie przez pełnomocnika, czyli jest zawarta pewna umowa, można stwierdzić fakt, dlaczego tak się stało, a być może do czasu podpisywania będzie już komisarz.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że w takim układzie najmniej ryzykownym podpisem w tych wszystkich wariantach jest podpis pełnomocnika. Zaproponował, aby zrobić przerwę w obradach, żeby Burmistrz ustalił takiego pełnomocnika.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapytała, co za przeproszeniem ma piernik do wiatraka. Powiedziała, że nie ma to nic wspólnego z omawianą uchwałą.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że próbuje znaleźć rozwiązanie.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedział, że to nie należy do zadań Rady.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że jest zła, że coś takiego spotkało Gminę. Na ostatniej sesji Rada udzieliła Burmistrzowi absolutorium, a w wyniku wyroku sądowego Burmistrz stracił mandat i teraz Gmina zostaje bez Burmistrza na ostatnie miesiące kadencji i gdy podpisywanie jest tyle ważnych umów. Jest to wielka strata dla Gminy i na pewno wiele jeszcze straci przez to, że stało się to co się stało. Powiedział, że jest tym bardzo zmartwiona.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem innych pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta

Ad.4

Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos. Powiedziała, że są obecni zaproszeni przez Burmistrza sołtysi i może oni chcieliby coś powiedzieć.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych według swojego planu ma zaplanowane posiedzenie wyjazdowe dotyczące boisk wiejskich. Zaplanowano to na wtorek i środę (18 i 19 maja). Otrzymała od Sekretarz wykaz boisk w poszczególnych wioskach i prosi, aby w tej wizytacji brali udział również sołtysi.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

Burmistrz Pan Bogdan Hardybała powiedział, że ze swojej strony chciałby podziękować mieszkańcom Gminy Zalewo za dotychczasową współpracę i jednocześnie przeprosić za to, co się stało. W nawale pracy zawsze mogło coś wyniknąć. Podziękować chciałby także Sołtysom, Przewodniczącym Osiedli, z którymi się współpracowało i ta współpraca była dobra, Radom Sołeckim, pracownikom Urzędu- tym, którzy należycie wykonywali swoje obowiązki. bo jak go spotkało to co spotkało, to znaleźli się tacy, którzy nie wykonywali ich sumiennie. Chciałby podziękować wszystkim Jednostkom podległym Gminie, pracownikom za dotychczasowa współpracę.

 

 

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku  z  wyczerpaniem porządku obrad dokonała zamknięcia obrad  LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

 

 

            Protokołowała                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej   

 

 dodane: 2010-12-15, 1142 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.