www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6175164
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości

OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo- Irena Piechota Osoba Pełniąca Funkcje Burmistrza

 

OŚWIADCZENIE

o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo.

Ja niżej podpisana  - Irena Piechota

urodzona 29.09.1956 r. w Zalewie

Urząd Miejski w Zalewie  - Osoba Pełniąca Funkcje Burmistrza  

( miejsce zatrudnienia , stanowisko , funkcja )

zamieszkała  Zalewo

Nr dowodu osobistego AEV 261455

zapoznaniu się z przepisami art. 24 j , ust 1 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.)

O Ś W I A D C Z A M

  1. że mój małżonek , wstępni , zstępni , oraz rodzeństwo nie prowadzą działalność na terenie gminy Zalewo . Należy po kolei wymienić wszystkie osoby .- 

1. Marek Piechota

2. Wojciech Piechota

3. Mariusz Piechota

4.Edyta Chrostowska

5. Bożena Głąb

6. Julia Chrostowska

    

  1. o ś w i a d c z a m

II . że mój małżonek wstępni ,zstępni , nie zawarli umów cywilnoprawnych z organami gminy , jednostkami organizacyjnymi gminy , lub gminnymi osobami prawnymi - Gminy Zalewo - nie dotyczy

 

  

Zalewo 12.07.2010 r.

POUCZENIE : Oświadczenie to nie dotyczy stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług , lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących .

W przypadku podjęcia działalności , wymienionej w pkt. I , lub zawarcia umowy wymienionej w pkt .II , należy w terminie 30 dni złożyć nowe oświadczenie , nie złożenie oświadczenia w terminie przez radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji , przez wójta , sekretarza gminy , skarbnika gminy , kierownika jednostki organizacyjnej , osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminą osobą prawną , oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia , w którym winno być złożone oświadczenie lub informacja .Jeżeli zastępca wójta , kierownika jednostki organizacyjnej gminy , osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną , oraz osoba wydająca decyzje administracyjne nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego , oświadczeń o których mowa w art. 24 j ust.2 , właściwy organ odwołuje ich , albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30dni od dnia , w którym upłyną termin do złożenia oświadczenia, lub informacji .dodane: 2010-07-26, 523 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Oświadczenia majątkowe 2010 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.