www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6469747
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

OBWIESZCZENIE - o zawieszeniu postepowania

 

                                                                                                      Zalewo, dnia 17. 11. 2010r.

 

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/7-6/10

 

 

 

 

 

                                              OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się Strony, że Burmistrz Zalewa wydał postanowienie znak: OŚ – 7624/7-5/10 z dnia 15 listopada 2010r., w którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Urowo – Murawki – Urowo na działkach o nr ewidencyjnych 185, 190, 190/1, 191, 194, 198, 198/1, 199, 199/1, 200, 201, 201/1, 205, 325/40, 325/45, 353, obręb Urowo gmina Zalewo.     

 

Postępowanie toczy się na wniosek  inwestora:                  

Zakład Usług „DAN” Sp. z o. o.  ul. Kopernika 4c/22, 14 – 200 Iława

działającego w imieniu Urzędu Miejskiego  w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo                                                                                  

Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Zalewie,  ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo oraz na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k. p. a.). 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor  
  2. Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14 – 200 Iława
  3. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  5. Sołtys wsi Urowo – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
  6. a/a

 

 

 dodane: 2010-11-19, 801 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.