www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6469549
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

POSTANOWIENIE - o podjęciu postepowania

 

 

                                                                                                      Zalewo, dnia 22. 11. 2010r.

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/6-5/10

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.), 

 

                                                     postanawia się:

 

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda podjąć postępowanie zawieszone w dniu 23 września 2010r. postanowieniem  znak: OŚ – 7624/6-3/10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej  w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo w ramach przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap” na działce o numerze ewidencyjnym: 3/28 o powierzchni 1,18 ha położonej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.                

Uzasadnienie

 

W dniu 10 sierpnia 2010r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Inwestora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie,  gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo w ramach przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap” na działce o numerze ewidencyjnym: 3/28 o powierzchni 1,18 ha położonej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.                  

Postanowieniem z dnia 23 września 2010r. postępowanie zostało zawieszone do czasu

przedłożenia przez Inwestora: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Sp. z o. o.   z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 18 listopada 2010r. Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Sp. z o. o.  z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  przedłożył „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.

            Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

 

1.  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda, 

     ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  

2. Strony postępowania – informacja na: 

      tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                    strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                                      strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.     

3. a/a                                                                                        

 

 

Do wiadomości:

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  Wydział Spraw Terenowych I

     ul. Wojska Polskiego 1

    82 – 300 Elbląg                                                                                                                 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 10           

   14 – 200 Iława

 

 dodane: 2010-11-22, 823 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.