www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5788607
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Jan Gal.

 

                                                    OŚWIADCZENIE

o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo.

 

Ja niżej podpisany  Jan Gal

urodzony 11.11.1957 - Zalewo

       Nie dotyczy

( miejsce zatrudnienia  , stanowisko , funkcja )

zamieszkały - Barty....................

Nr. dowodu osobistego  AGG

po zapoznaniu się z przepisami art. 24 j , ust 1 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr. 142 , poz. 1591 ze zm.)

 

                                              O Ś W I A D C Z A M

I. że mój małżonek  , wstępni , zstępni , oraz rodzeństwo ( nie prowadzą ) na terenie gminy Zalewo . Należy po kolei wymienić wszystkie osoby .

 

NIE DOTYCZY

 

                                             o ś w i a d c z a m

II . że mój małżonek wstępni ,zstępni , nie zawarli umów cywilnoprawnych z organami gminy , jednostkami organizacyjnymi gminy , lub gminnymi osobami prawnymi  - Gminy Zalewo -

     NIE DOTYCZY

 

Zalewo , dnia 20.12.2010 r.                                            podpis  

                                                                                . 

 

POUCZENIE : Oświadczenie to nie dotyczy stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług , lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących .

              W przypadku podjęcia działalności , wymienionej w pkt. I  , lub zawarcia umowy wymienionej wpkt.II  , należy w terminie 30 dni złożyć nowe oświadczenie , nie złożenie oświadczenia w terminie przez radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oswiadczenia  lub informacji , przez wójta , sekretarza gminy , skarbnika gminy , kierownika jednostki organizacyjnej , osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminą  osobą prawną , oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia , w którym winno być złożone oświadczenie lub informacja .

               Jeżeli zastępca wójta , kierownika jednostki organizacyjnej gminy , osoba zarządzająca i członek organu zarządzającegogminną osobą prawną , oraz osoba wydająca decyzje administracyjne nie złożą w terminie oświadczenia majatkowego , oświadczeń o których mowa w art. 24 j ust.2  , właściwy organ odwołuje ich , albo rozwiązuje z nimi umowe o pracę najpóźniej po upływie 30dni od dnia , w którym upłyną termin do złozenia oświadczeni a, lub informacji .    

 
dodane: 2011-03-14, 447 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Oświadczenia majątkowe - 2011 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.