www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6372710
odsłon strony

Aktualnie mamy
62 gości

Postępowanie znak: RL.271.9.2018.AG – „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.897.698,07 zł.”

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

Plik do pobrania

2. SIWZ

Plik do pobrania

3. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ – dokument XML

Plik do pobrania

4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja pobierania JEDZ dla korzystających z narzędzie ESPD

Plik do pobrania

5. Załącznik nr 4 do SIWZ– Instrukcja składania JEDZ

Plik do pobrania

6. Załączniki umożliwiające wstępną ocenę zdolności kredytowej: 1). Sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce i deficycie za rok:

2015

2016

2017

I kwartał 2018

2). Sprawozdanie Rb-PDP- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za rok:

2015

2016

2017

3). Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych za rok:

2015

2016

2017

I kwartał 2018

4). Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania wydatków budżetowych za rok:

2015

2016

2017

I kwartał 2018

5). Sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za rok:

2015

2016

2017

I kwartał 2018

6). Sprawozdanie Rb –N o należnościach za rok:

2015

2016

2017

I kwartał 2018

7). Sprawozdanie Rb- UZ – uzupełniające o zobowiązaniach za rok:

2015

2016

2017

8) . Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok:

2015

2016

2017

9). Opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Zalewo za rok:

2015

2016

2017

10). Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

1. Pełna treść Uchwały

11). Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036.

1. Pełna treść Uchwały

12) Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zalewo na 2018 rok.

1. Pełna treść Uchwały

13). Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036 oraz uchwały budżetowej na 2018 r.,

1. Pełna treść Uchwały.

14). Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok

1. Pełna treść Uchwały

15). Zarządzenie Nr 0050-60/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 16maja2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

1.Plik do pobrania

16). Informacja o zadłużeniu Gminy Zalewo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 7.06.2018r. -

1.Plik do pobrania

17) Opinia o prowadzeniu rachunku budżetu Gminy Zalewo

1. Plik do pobrania

18. Zaświadczenie NIP

19. Zaświadczenie o nadaniu REGONU

1. REGON

20) Informacje dodatkowe umożliwia jace analizę zdolności kredytowej Zamawiającego.

1. Plik do pobrania

21. Opinia RIO dotyczącą spłaty kredytu.

1.Plik do pobrania

22. Odpowiedź na zapytania:

1.Plik do pobrania

23. Odpowiedź na zapytanie:

1.Plik do pobrania

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze ofertydodane: 2018-08-10, 415 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Przetargi powyżej 30.000 EURO ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.