www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6080079
odsłon strony

Aktualnie mamy
60 gości

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 1 grudnia 2005r. od godz. 12.00 do godz. 14.50

 

 

                          PROTOKÓŁ NR XXXVII/05

 

z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 1 grudnia 2005r. od godz. 1200 do godz. 1450

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

3. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej,

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

 

1)      w sprawie: określenia wysokości roboczych stawek podatku od środków transportowych na 2006r

2)      w sprawie: zwolnień z podatku od środków transportowych na 2006

3)      w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006

4)      w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów na 2006r

5)      w sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zalewie

6)      w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu

7)      w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”

8)      w sprawie: regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa

9)      w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do uchwały Nr XXVI/310/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2004 r.

10)  w sprawie: sprzedaży na własność udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 85/9 położona w miejscowości Boreczno 14, gmina Zalewo

11)  w sprawie: sprzedaży na własność części działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 380/44 położona w obrębie Urowo, gmina Zalewo

12)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 36/1 położona w obrębie Janiki Wielkie, gmina Zalewo

13)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 42 położoną w obrębie Zalewo 1

14)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 40 położoną w obrębie Zalewo 1

15)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 79/8 położona w miejscowości Boreczno, gmina Zalewo

16)  w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Girgajny, gmina Zalewo od osoby fizycznej

17)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 20/6 położona w miejscowości Dobrzyki, gmina Zalewo

18)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 21/6 położona w miejscowości Dobrzyki, gmina Zalewo

19)  w sprawie: sprzedaży na własność części działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 77/3 położona w miejscowości Zalewo przy ul. Sienkiewicza

20)  w sprawie: wyrażenia przez Rade Miejską w Zalewie zamiaru nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzykach, gmina Zalewo

21)  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

22)  w sprawie: zmian w budżecie gminy

23)  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

 

6. Sprawy różne.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonała Pani Janina Powierża, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała ona wszystkich przybyłych na sesję: Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, radnych Rady Miejskiej w Zalewie, Sołtysów oraz Przewodniczących Osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkich pozostałych gości.

            Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych, obrady są więc prawomocne.

Pani Wiceprzewodnicząca złożyła wniosek o wniesienie zmiany do pkt-u 4 a mianowicie odczytanie dwóch protokołów Komisji Rewizyjnej oraz w punkcie 23 wprowadzenie uchwały w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie głębokiego i społecznie umotywowanego zaniepokojenia, w związku z lokalizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Inwestora tj, Stadninę Koni Plękity Spółka z o.o. w Małdytach, polegającego na budowie dwóch obór wolno-stanowiskowych z halą udojową oraz modernizacją istniejącej obory dla wielkości 700 DJP na działce Nr 201/144 obręb geodezyjny Pozorty m.Girgajny, Gm. Zalewo.

Poddała pod głosowanie nowy porządek obrad z uwzględnieniem włączenia pkt-u 4 oraz projektu uchwały nr 23.

Rada 15 głosami „za” przyjęła nowy porządek obrad.

 

Ad. 2

            Pani Wiceprzewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XXXVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, który to gruntownie przeczytała i przeanalizowała. Następnie poddała go pod głosowanie. „Za” przyjęciem protokołu nr XXXVI/05 bez jego odczytywania głosowało 15 radnych.

 

Ad. 3

            Pan Burmistrz złożył sprawozdanie ze swej działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Zalewie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

            Pani Wanda Skolimowska odczytała dwa protokoły pokontrolne z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 7 listopada 2005 r. oraz z dnia 16 listopada 2005r.

Protokoły stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

Radny - Pan Dariusz Dybikowski  jako radny i Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Poż. i Ochrony środowiska pogratulował Burmistrzowi zdobycia środków na budowę oczyszczalni ścieków dla Zalewa wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Barty-Girgajny. Wspomniał o trudnościach, jakie towarzyszyły staraniom o te środki.

 

Radny -  Jan Lichach podziękował za oznakowanie drogi do miejscowości Bądki.

W związku z kolizją, jaka miała miejsce w listopadzie br., wystąpił z wnioskiem o umieszczenie znaku informacyjnego o skrzyżowaniu dróg koło Państwa Silko.

Wnioskował również o poprawę stanu łańcuchów przy szkole, gdyż dzieci przebiegają przez ulicę i może dojść do wypadku. Zaproponował, aby zabezpieczenie to składało się  z dwóch linii łańcuchów rozmieszczonych na dwóch wysokościach.

 

Ad. 6

W związki z tym, że wszystkie projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach poszczególnych Komisji Pani Wiceprzewodnicząca wnioskowała o nieodczytywanie uchwał w całości. Poddała wniosek pod głosowanie. „Za” nieodczytywanie uchwał w całości głosowało 3 radnych. W związku z tym uchwały odczytywane były w całości.

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 1

Ad. 6 (1)

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: w sprawie: określenia wysokości roboczych stawek podatku od środków transportowych na 2006r

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/392/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (2)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 2

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: w sprawie: zwolnień z podatku od środków transportowych na 2006

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/393/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (3)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 3

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/394/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 6 (4)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 4

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów na 2006r

 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w roku ubiegłym zwolnienia dokonywane były po okazaniu zaświadczenia o szczepieniu. W chwili obecnej z opłaty podatkowej zwolnieni są wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają nie więcej niż 4 psy. Od każdego następnego bowiem obowiązuje stawka podatkowa. Zaapelował do mieszkańców o dalsze szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie, gdyż wynika to z obowiązku ustawowego. Poinformował, że przy okazji sprawdzania umów na wywóz śmieci czy nieczystości przedstawiciele Gminy będą również sprawdzali owe zaświadczenia szczepień.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/395/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (5)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 5

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zalewie.

 

Dyskusja:

Pan Sokołowskie stwierdził, że ma 25 uwag co do proponowanego projektu regulaminu, gdyż w głównych założeniach wynika z niego, że PUK nie musiałby dostarczać wody zdatnej do picia, bo woda wg PUK-u powinna być zdatna do picia a nie musi być. Zwrócił również uwagę, że mieszkańcy miejscowości, w których ma ruszyć nowa inwestycja ze środków Unijnych obejmująca miejscowości Dobrzycki, Matyty, Rucewo, Likszany i Jerzwałd, chcący przyłączyć się do wodociągu musieliby za tę wodę zapłacić.

Pan Nowak zapytał Pana Burmistrza czy prawdą jest że Pan Brejta rezygnuje z wodociągów a jeśli tak to kto to przejmuje.

Pan Burmistrz stwierdził, że słyszy to po raz pierwszy. Żadna informacja na ten temat do niego nie dotarła. Jest okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, jednak na razie nic nie wiadomo na ten temat. Zwrócił jednak uwagę, że jeśli miałoby faktycznie tak być, to dobrym pomysłem było utworzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Poinformował, że w dniu 30 listopada 2005r. wpłynął „Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków„ oraz nowy „Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”. Są to wnioski opracowane przez PUK w Zalewie z jednoczesnym podniesieniem ceny ścieków i wody w granicach 4,60% i 4,61%. Poinformował, że wniosek zostanie przedstawiony radnym.

Pan Król zwrócił uwagę, że dyskusja o regulaminie odbywa się bez najważniejszej osoby –Prezesa PUK- u Pana Brejty, który mógłby wyjaśnić wszystkie niejasności. Stwierdził, że to co powiedział Pan Laskowski opiera się na ogólnej interpretacji i nie posługuje się żadnymi cytatami ani przykładami. Zaznaczył, że dobrze by było w momencie posiadania zastrzeżeń do jakiegoś sformułowania przytoczyć konkretny fragment.

Pan Burmistrz stwierdził, że sprawa ta była już na komisjach przedstawiana i wyjaśniana. Przypomniał, że do dnia 17 lutego 2006r. Rada będzie musiała podjąć uchwałę zatwierdzającą ostateczny regulamin. Do 17 listopada 2005r. Pan Brejta miał obowiązek przedstawić projekt. Obecnie Rada ma 3 miesiące na skorygowanie regulaminu i naniesienie wszystkich poprawek. Poprosił o zatwierdzeni danego projektu, gdyż na dzień dzisiejszy nie stanowi on żadnego prawa miejscowego. Poinformował, że również Radca Prawny dopracowuje owy regulamin pod względem prawnym.

Pan Sokołowski poinformował, że jego spostrzeżenia wraz z cytatami formie pisemnej zostały złożone w Biurze Rady.

Pani Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do Pana Brejty został wysłane zaproszenie na sesję, jednak nie przyszedł.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/396/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (6)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 6

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/397/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (7)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 7

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”.

Pani Sekretarz dodała, że jest to uchwała, którą Rada podejmuje co roku.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/398/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (8)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 8

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/399/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (9)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Skolimowską o odczytanie projektu nr 9

Pani Skolimowska odczytała projekt uchwały

w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do uchwały Nr XXVI/310/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2004 r.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych. 2 radnych „wstrzymało się”

Uchwała Nr XXXVII/400/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (10)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu nr 10

Pani Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 85/9 położona w miejscowości Boreczno 14, gmina Zalewo

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/401/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (11)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu nr 11

Pani Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność części działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 380/44 położona w obrębie Urowo, gmina Zalewo

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/402/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6(12)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Ryszarda Cympla o odczytanie projektu nr 12

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 36/1 położona w obrębie Janiki Wielkie, gmina Zalewo

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/403/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (13)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 13

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 42 położoną w obrębie Zalewo 1

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/404/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (14)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 14

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 40 położoną w obrębie Zalewo 1

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/405/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (15)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 15

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 79/8 położona w miejscowości Boreczno, gmina Zalewo

 

Pan Fereniec zaapelował do radnych, aby nie podejmowali tej uchwały.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych, 2 „wstrzymało się”.

Uchwała Nr XXXVII/406/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (16)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 16

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Girgajny, gmina Zalewo od osoby fizycznej

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/407/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 6 (17)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 17

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 20/6 położona w miejscowości Dobrzyki, gmina Zalewo

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/408/05 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 6 (18)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 18

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 21/6 położona w miejscowości Dobrzyki, gmina Zalewo

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/409/05 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 6 (19)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 19

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność części działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 77/3 położona w miejscowości Zalewo przy ul. Sienkiewicza

 

Dyskusja:

Pan Sokołowski zapytał, czy może być podana powierzchnia ok. 130m2.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że może, gdyż nie było wiadomo czy uchwała przejdzie czy też. Nie mógł być wprowadzony geodeta przed podjęciem uchwały.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/410/05 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 6 (20)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 20

Pan Burmistrz odczytała projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia przez Rade Miejską w Zalewie zamiaru nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzykach, gmina Zalewo

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w Dobrzykach Gmina ma świetlicę, jednak postawiona jest ona na gruncie należącym do Starostwa Powiatowego w Iławie, w związku z czym nie można wystąpić o żadne środki na jej remont. Niezbędne jest więc skomunalizowanie i przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa tej nieruchomości.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/411/05 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 6 (21)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 21

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

 

Pan Sokołowski poprosił Panią Skarbnik o podanie stanu zadłużenia Gminy.

Pani Skarbnik poinformowała, że po zaciągnięciu tego kredytu stan zadłużenia na koniec 2005r. wyniesie ok. 2 100 000 zł, co stanowi ok. 15% planowanych dochodów.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/413/05 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 6 (22)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 22

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/413/05 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 6 (23)

Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 23

Pan Burmistrz odczytała projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie głębokiego i społecznie umotywowanego zaniepokojenia, w związku z lokalizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Inwestora tj. Stadninę Koni Plękity Spółka z o.o. w Małdytach, polegającego na budowie dwóch obór wolno-stanowiskowych z halą udojową oraz modernizacją istniejącej obory dla wielkości 700 DJP na działce Nr 201/144 obręb geodezyjny Pozorty m. Girgajny, Gm. Zalewo.

 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że uchwała ta jest niezbędna, aby Burmistrz mógł wystąpić do, Wojewody Warmińsko –Mazurskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie. Poinformował, że Stadnina Koni Plękity postanowiła wybudować oborę oraz rozbudować istniejącą oborę i zwiększyć stado krów z czym nie zgadzają się mieszkańcy i wnieśli protest. Stało się to motywacją dla Burmistrza aby zwrócić się do ww. jednostek. Zbiorniki na gnojowicę oraz płyty gnojowe będą znajdowały się w pobliżu zabudowań mieszkalnych (ok. 30 - 40 m.). Stwierdził, że taki protest należy wnieść z zachowaniem jednak wszelkich norm prawnych. Dodał, że mieszkańcy wsi zostaną powiadomieni o rezultatach interwencji.

 

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych, 1 „wstrzymał się”.

Uchwała Nr XXXVII/414/05 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 6 (24)

Pani Wiceprzewodnicząca poinformowała o konieczności powołania Komisji Skrutacyjnej. Przypomniała, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować. Poprosiła o podanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Pani Chrzanowska zaproponował Panią Piechota.

Pani Piechota wyraziła zgodę.

Pani Wiceprzewodnicząca zaproponowała Pana Żołądkiewicza oraz Pana Głąba.

Pan Żółądkiewicz i Pan Głąb wyrazili zgodę.dodane: 2005-12-07, 1797 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.