www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6080076
odsłon strony

Aktualnie mamy
61 gości

PROTOKÓŁ NR XXXIX/05 z XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 28 grudnia 2005r. od godz. 10 do godz. 12.00

 

                              PROTOKÓŁ NR XXXIX/05

 

z XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 28 grudnia 2005r. od godz. 1000 do godz. 1200

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz z XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

3. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej,

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

 

1)      w sprawie: budżetu na rok 2006

2)      w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2006

3)      w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2006

4)      w sprawie: przyjęcia na rok 2006 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gmin Zalewo

5)      w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zalewo

6)      w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Zalewo

7)      w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Zalewo na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania poszczególnych wydatków ujętych w tym wykazie

8)      w sprawie: zmian w budżecie gminy

9)      w sprawie: rozpatrzenia wniosku przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zalewie w kwestii zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

6. Sprawy różne.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 1

            Otwarcia XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonała Pani Wanda Skolimowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała ona wszystkich przybyłych na sesję: Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, radnych Rady Miejskiej w Zalewie, Sołtysów oraz Przewodniczących Osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkich pozostałych gości.

            Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych, obrady są więc prawomocne.

Pan Burmistrz złożył wniosek o wniesienie zmiany do porządku obrad a mianowicie dodanie dwóch projektów uchwał w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Duba, Jerzwałd, Urowo jako projekt uchwały nr 10 oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś jako projekt nr 11.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie nowy porządek obrad z uwzględnieniem włączenia projektu 10 i 11.

Radni 15 głosami „za” przyjęli nowy porządek obrad.

 

Ad. 2

            Pani Wiceprzewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, który to gruntownie przeczytała i przeanalizowała. Następnie poddała go pod głosowanie. „Za” przyjęciem protokołu nr XXXVII/05 bez jego odczytywania głosowało 15 radnych.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, który to gruntownie przeczytała i przeanalizowała. Następnie poddała go pod głosowanie. „Za” przyjęciem protokołu nr XXXVIII/05 bez jego odczytywania głosowało 15 radnych.

 

Ad. 3

            Pan Burmistrz złożył sprawozdanie ze swej działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Zalewie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

Wnioski i zapytania Radnych

 

Brak.

 

Ad. 5

Podjęcie uchwał.

 

Ad. 5 (1)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 1

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: budżetu na 2006r.

oraz Uchwałę Nr 906/05 z dnia 8 grudnia 2005r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2006 rok.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/419/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że projekt budżetu został zatwierdzony. Życzyła, aby udało się go zrealizować.

Pan Burmistrz dodał, że jest to trudny budżet. Zaznaczył jednak, że przy dobrej współpracy uda się go zrealizować.

 

Ad. 5 (2)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu nr 2 zaś Przewodniczących Komisji Stałych o odczytanie planów pracy poszczególnych Komisji stanowiących załączniki do projektu nr 2.

Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały

w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2006

Pan Nowak odczytał treść załącznika nr 1, Plan Pracy Komisji Rewizyjnej

Pan Głąb odczytał treść załącznika nr 2, Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług

Pan Dybikowski odczytał treść załącznika nr 3, Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Poż. i Ochrony Środowiska

Pan Sokołowski odczytał treść załącznika nr 4, Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania

Pani Witkowska odczytał treść załącznika nr 5, Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/420/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (3)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu nr 3

Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały

w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2006

Pani Przewodnicząca odczytała załącznik do uchwały, Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 2006

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/421/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 5 (4)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 4

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: przyjęcia na rok 2006 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/422/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (5)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 5

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zalewo

Odczytał również opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Iławie dotyczącą projektu Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Zalewo

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/423/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (6)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 6

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Zalewo

 

Pan Burmistrz poinformował, że uchwała dotyczy tych osób, które nie posiadają podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych. Stwierdził, że chodzi głównie o miejscowości letniskowe. Poinformował, że jeżeli dana osoba nie będzie posiadała podpisanej umowy na wywóz nieczystości wówczas Burmistrz będzie mógł wydać decyzję nałożeniu kary. Pomijana jest w ten sposób długa droga spraw sądowych

Pani Przewodnicząca dodała, ze Burmistrz może zlecić wywiezienie nieczystości z danej posesji zaś kosztami obciążyć użytkownika posesji.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/424/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (7)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 7

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Zalewo na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania poszczególnych wydatków ujętych w tym wykazie

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/425/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (8)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 8

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/426/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (9)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 9

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: rozpatrzenia wniosku przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zalewie w kwestii zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Dyskusja

Pan Burmistrz poinformował, że podwyżka cen nastąpi w 2006 roku i wyniesie ok. 4%. Dodał, że z związku z ty, iż PUK Sp. z o.o. w Zalewie złożyło wniosek o podniesienie cen konieczne było zlecenie wykonania ekspertyzy, która została wykonana przez Niezależnego Biegłego Rewidenta, który nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Ekspertyza stanowi załącznik do protokołu.

Pan Gamrat zwrócił się do Radnych z petycją mieszkańców, aby nie podejmowali owej uchwały o podwyżce, gdyż mieszkańców nie stać jest na podwyżkę ponieważ mają bardzo małe dochody lub też są na zasiłkach przedemerytalnych.

Pan Brejta stwierdził, że podwyżka wynika z podwyżek cen energii elektrycznej i paliwa. Dodał, że PUK ponosi duże koszty, zwłaszcza przy hydroforni w Kupinie. Dodał, że ostatnia podwyżka była 2 lata temu. Stwierdził, że nikomu nie została odcięta woda pomimo iż niektórym osobom należałoby ją odciąć za nie płacenie. Niektórzy płacą w ratach. Dodał, że podwyżka jest niewielka, ok. 4%.

Pan Gamrat zaapelował o nie wprowadzanie podwyżki.

Pan Lichacz  zwrócił uwagę, że 4% podwyżka jest naprawdę niewielka i wyniesie miesięcznie ok. 0,90 gr za wodę i 1,40 za ścieki.

Pan Brejta poinformował, że cena wody w Miłakowie wynosi 2,78 zł, w Małdytach 2,56 zł i planowane są tam podwyżki.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXIX/427/05 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (10)

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Szymona Zabokrzeckiego, architekta Biura Architektoniczno-Urbanistycznego BDK S.C. w Olsztynie.

Pan Zabokrzecki poinformował, że do zaakceptowania zostały przedstawione Radnym 2 uchwały dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zalewo, które przygotowywane były przez 2 lata. Poprosił, aby Radni w § 9, w związku ze wzrostem wartości gruntu po przekwalifikowaniu go z roli na działki budowlane, ustalili wysokość % stawek, jaką będą musieli uiścić na rzecz gminy właściciele działek, których uchwały te dotyczą. Dodał, że stawki te mogą wynieść od 0 - 30 %, jednak maksymalną stawkę ustala się w momencie, gdy koszt przekwalifikowania gruntu pokrywa gmina.

Pan Lichacz zapytał, czy należy ustalić konkretne stawki czy mogą to być „widełki, a Burmistrz w drodze zarządzenia ustali ostateczne stawki.

Pan Zabokrzecki stwierdził, że uchwała nie daje takich możliwości Burmistrzowi. To Rada ustala stawki. Dodał, że z tytułu owych prac gmina nie poniosła żadnych kosztów.

Pani Witkowska zapytała, czy konieczne jest podejmowanie owych uchwał w chwili obecnej czy możliwe jest przeniesienie ich na następną sesję. Zauważyła, że Kierownik Cympel powinien wyjaśnić dokładnie Radnym, z czym wiąże się uchwalenie tych stawek i na jakich zasadach się je ustala.

Pan Głąb złożył formalny wniosek o przełożenie podjęcia owych uchwał na następną sesję i uprzednie gruntowne przeanalizowanie ich na posiedzeniach Komisji Stałych.

Pan Burmistrz stwierdził, że podczas analizowania projektów uchwał przeoczeniu uległy owe stawki. Podjęcie uchwał jest jednak bardzo ważne, gdyż miejscowości te nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego. Przesuwając termin podjęcia blokuje się rozwój na tych działkach. Maksymalna stawka jaką powinno się ustalić winna wynieść 20% i będzie ona wystarczające. Zaznaczył, że nie ma takiej konieczności, aby przekładać to na kolejną sesję wydłużając czas załatwienia sprawy o kolejne 2 miesiące.

Pan Zabokrzecki zapewnił, że w Dobrzykach i Wielowsi właściciele działek chcą zabudować działki na własną potrzebę i nie zamierzają ich sprzedawać. Działki, które właściciele będą chcieli zbyć znajdują się w Dubie, Jerzwałdzie i Urowie. Stwierdził, że stawka 20% będzie wystarczająca.

Pan Sokołowski stwierdził, że złożone wyjaśnienia są wystarczające, aby podjąć owe uchwały.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Pan Głąb wystąpił z formalnym wnioskiem o przełożenie podjęcia uchwał na następną sesję. Poddała pod głosowanie wniosek Pana Głąba.

„Za” przełożeniem głosowało 6 Radnych, „przeciw” – 5 Radnych, „wstrzymało się” – 4 Radnych.

Głosowanie w sprawie owych uchwał przeniesiono na kolejną sesję.

 

Ad. 6

Sprawy różne.

Pani Małachowska przeczytała informację o mającym się odbyć XIV finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w MGCKiS. Zachęciła wszystkich obecnych do wzięcia w nim czynnego udziału. Rozdała Radnym zaproszenia oraz ulotki informacyjne.

 

Pani Cydzik przekazała Panu Burmistrzowi gratulacje od Pana Skrodzkiego z powodu zdobycia 8 mln dofinansowania na oczyszczalnię ścieków. Złożyła również w jego imieniu życzenia noworoczne.

Przypomniała, iż zwracała się do Rady o wsparcie finansowe dla Izby Pamięci i otrzymała informację o trudnościach w jego udzieleniu. Wyraziła nadzieję na pomoc w ich pokonaniu.

Złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

 

Pan Lichacz podziękował za oznakowanie sygnalizacją świetlną przejścia dla dzieci przy ZS Zalewo.

 

Pan Głąb zgłosił brak oświetlenia przy cmentarzu na ulicy Sienkiewicza.

 

Ad. 7

Pani Przewodnicząca złożyła wszystkim obecnym noworoczne życzenia.

 

Ad.9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dokonała zamknięcia XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                  

 

     Agnieszka Borowiecka               dodane: 2006-01-16, 1656 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.