www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6080085
odsłon strony

Aktualnie mamy
59 gości

PROTOKÓŁ NR XL/06 z XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 16 lutego 2006r. od godz. 13.00 do godz. 16.00

 

                             PROTOKÓŁ NR XL/06

 

z XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 16 lutego 2006r.

od godz. 1300 do godz. 1600

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

3. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.

4. Odczytanie protokołu pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Zalewie za rok 2005.

6. Odczytanie sprawozdań z działalności Komisji Stałych za rok 2005.

7. Wnioski i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

 

1)      w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” w gminie Zalewo

2)      w sprawie: uchwalenia Programu profilaktyki zawałów serca i udarów mózgu PP400 M dla gminy Zalewo na lata 2006-2007 „Dbaj o serce, pomyśl o przyszłości”

3)      w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie projekty uchwały Rady Powiatu Iławskiego w przedmiocie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

4)      w sprawie: przystąpienia przez Gminę Zalewo do „Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania”

5)      w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Zalewo lub jej jednostkom organizacyjnym (do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym

6)      w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XVIII/218/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zalewo na lata 2004 – 2013”

7)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/371/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 września 2005r. w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie”

8)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/372/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 września 2005r. w przedmiocie utworzenia spółki jednostki samorządu gminnego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zalewie”

9)      w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 148/1 położona w miejscowości Boreczno, gm. Zalewo

10)  w sprawie: sprzedaży na własność części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka na 131/4 położona w obrębie Zalewo przy ul. Jesionowej

11)  w sprawie: sprzedaży na własność udziału w budynku mieszkalnym nr 18 A wraz z udziałem w działce gruntu położony w miejscowości Półwieś, gm. Zalewo

12)  w sprawie: sprzedaży na własność udziału lokalu użytkowego w budynku nr 37 wraz z udziałem w działce gruntu położony w miejscowości Wielowieś, gm. Zalewo

13)  w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zalewo pomiędzy jeziorem Ewingi a ul. Tartaczną – teren działki Nr 231/1

14)  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Duba, Jerzwałd, Urowo

15)  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś

16)  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Dobrzyki

17)  w sprawie: zmian w budżecie gminy

9. Informacja o usługach zdrowotnych na terenie gminy Zalewo.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Ad. 1

            Otwarcia XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonała Pani Wanda Skolimowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała ona wszystkich przybyłych na sesję: Pana Burmistrza Andrzeja Dawida, Panią Sekretarz Beatę Węgrzyn, Panią Skarbnik Marię Szlaz, Kierownika referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa Pana Ryszarda Cympla, Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę, Referenta ds. obsługi rady Panią Agnieszkę Borowiecką, Radnych Rady Miejskiej w Zalewie, Sołtysów oraz Przewodniczących Osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz wszystkich pozostałych gości.

            Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych, obrady są więc prawomocne.

Pan Burmistrz złożył wniosek o wniesienie zmiany do porządku obrad a mianowicie wnioskował o przeniesienie czterech projektów uchwał, tj. projekty od 13 do 16 jako pierwsze oraz dodanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia na rok 2006 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo jako projekt nr 18.

Pani Przewodnicząca wnioskowała o dodanie projektu uchwały w sprawie: uznania za nieuzasadnioną skargi wniesionej na Burmistrza Zalewa przez Zakład Usług Masarskich Sławomir Rudaś w Zalewie jako projekt nr 19.

Odczytała skargę od Zakładu Usług Masarskich Sławomir Rudaś w Zalewie na tryb i sposób załatwienia prośby Pana Rudasia przez Pana Burmistrza Andrzeja Dawida.

Skarga stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie nowy porządek obrad z uwzględnieniem wniosków Pan Burmistrza i swojego.

Radni 14 głosami „za” przyjęli nowy porządek obrad.

 

Ad. 2

            Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, który to gruntownie przeczytała i przeanalizowała. Następnie poddała go pod głosowanie. „Za” przyjęciem protokołu nr XXXIX/05 bez jego odczytywania głosowało 14 radnych.

 

Ad. 3

            Pan Burmistrz złożył sprawozdanie ze swej działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Zalewie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

Pani Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jarosława Nowaka o odczytanie protokołu pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 stycznia 2006r.

Kopia Protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

Pani Przewodnicząca poprosiła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Panią Janinę Powierżę o odczytanie sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Zalewie za rok 2005. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

Pani Przewodnicząca poprosiła Przewodniczących komisji stałych o odczytanie sprawozdań z działalności poszczególnych komisji za rok 2005.

Pan Nowak odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sokołowski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Głąb odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Dybikowski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Poż. i Ochrony Środowiska. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pani Witkowska odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

Wnioski i zapytania Radnych

 

Pan Dybikowski, w związku z niezadowoleniem Sołtysa Pana Apolinarego Sowa odnośnie godziny rozpoczęcia sesji, przeprosił wszystkich za tak późną godzinę rozpoczęcia sesji. Poinformował, że prosił Panią Przewodniczącą, aby sesja rozpoczęła się o godz. 1300, gdyż nie mógł wcześniej dojechać. Tym, którzy nie będą mieli czym wrócić do domu zaproponował odwiezienie. Zaproponował, aby Sołtysi zgłosili Pani Przewodniczącej optymalne godziny odbywania się sesji a Rada wybierze średnią z uzyskanych wyników.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXV/373/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 września 2005r. Radni w dniu dzisiejszym będą po raz pierwszy głosować imiennie. Wyjaśniła, że podczas takiego głosowania każdy Radny zostanie wyczytany z listy, po czym złoży ustne oświadczenie, czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się” przy danej uchwale.

 

Ad. 8 (1)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 13

Pan Cympel odczytała projekt uchwały

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zalewo pomiędzy jeziorem Ewingi a ul. Tartaczną – teren działki Nr 231/1

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/428/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (2)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla odczytanie projektu nr 14

Pan Cypel odczytał projekt uchwały

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Duba, Jerzwałd, Urowo.

 

Dyskusja:

Pan Król poprosił Pana Zabokrzeckiego, architekta Biura Architektoniczno-Urbanistycznego BDK S.C. w Olsztynie o objaśnienia mapy odnośnie Duby. Zapytał, co będzie przekształcane w Dubie.

Pan Zabokrzecki,  odpowiedział, że to, co znajduje się w granicach opracowania. Objaśnił dokładnie oznaczenia na mapie.

Pan Król zapytał, gdzie w chwili obecnej znajduje się stara zabudowa i jak jest ułożona w stosunku do nowej.

Pan Zabokrzecki odpowiedział, że działka znajduje się po prawej stronie drogi Boreczno-Urowo w stronę Iławy. Wyjaśnił, że starej zabudowy nie ma na omawianej mapie.

Pan Król zapytał, w jakiej odległości położona jest najdalej położona działka od obecnej zabudowy.

Pan Zabokrzecki odpowiedział, że w granicach ok. 59 – 60 m.

Pan Król zapytał, czy drogi pokazane na planie są drogami istniejącymi czy drogami, które powstaną.

Pan Zabokrzecki odpowiedział, że niektóre drogi już istnieją a niektóre będą budowane. Pokazał na mapie które drogi już są a które trzeba będzie zrobić.

Pan Król zapytał, ile powstanie km nowych dróg.

Pan Zabokrzecki odpowiedział, że ok. 600m.

Pan Król zapytał, kto będzie budował nowe drogi.

Pan Zabokrzecki odpowiedział, że będzie to robił inwestor. Zaznaczył,  że są to drogi wewnętrzne a więc Gmina nie będzie musiała w nie inwestować.

Pan Król zapytał, ile działek powstanie.

Pan Zabokrzecki odpowiedział, że powstaną 43 działki pod zabudowę mieszkaniową.

Pan Król zauważył, że powstanie w ten sposób nowa miejscowość.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych. „Wstrzymał się” 1 radny.

Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/429/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (3)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla odczytanie projektu nr 15

Pan Cypel odczytał projekt uchwały

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/430/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (4)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla odczytanie projektu nr 16

Pan Cypel odczytał projekt uchwały

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Dobrzyki.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/431/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 8 (5)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 1

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” w gminie Zalewo.

Pani Przewodnicząca dodała, że projekt tego regulaminu zatwierdzany był już wcześniej natomiast teraz naniesione zostały na niego poprawki i jest to jego ostateczna wersja.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych. „Wstrzymał się” 1 radny.

Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/432/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (6)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 2

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: uchwalenia Programu profilaktyki zawałów serca i udarów mózgu PP400 M dla gminy Zalewo na lata 2006-2007 „Dbaj o serce, pomyśl o przyszłości”.

 

Pan Nowak poinformował, że NZOZ „Zdrowie” w Zalewie wraz z NFZ realizuje program profilaktyki krążenia już od 2 lat. Dodał, że projekt PP 400M skierowany jest bardziej na informowanie społeczeństwa niż konkretne badania, na czym bardziej zależy przychodni. Zauważył jednak, że zeszłoroczne badania pozwoliły na zdiagnozowanie sporej ilości pacjentów, którzy wymagają opieki medycznej. Znalazła się spora liczba pacjentów, która nie wiedziała, że jest chora. Spora liczba pacjentów jest obecnie na dietach, oszczędzają się, odstawili używki, są leczeni farmakologicznie. Stwierdził, że dobrze dla społeczeństwa jest uczestniczenie w takich programach.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/433/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (7)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 3

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie projekty uchwały Rady Powiatu Iławskiego w przedmiocie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

 

Pani dr Wysocka-Nowak stwierdziła, że szkodą jest, że NZOZ w Zalewie dowiaduje się o likwidacji poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala teraz a nie przed postępowaniem konkursowym. Jeśli wiedzieliby o tym wcześniej byłaby możliwość zdobycia większego kontraktu dla przychodni na niektóre poradnie. 

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/434/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (8)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 4

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: przystąpienia przez Gminę Zalewo do „Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania”.

 

Pan Burmistrz dodał, że w stowarzyszeniu tym uczestniczy 10 gmin. Poinformował o projektach lokalnych i sieciowych, które będą realizowane przez stowarzyszenie.

Wykaz projektów stanowi załącznik do protokołu.

Dodał, że wkład członkowski gminy do stowarzyszenia w roku 2006 wyniesie w zależności od decyzji komitetu założycielskiego stowarzyszenia 10.000 – 15.000 zł. Poinformował, że nie jest to składka roczna a jednorazowa. Środki te posłużą do realizacji projektów sieciowych w 2006 roku.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/435/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (9)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 5

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Zalewo lub jej jednostkom organizacyjnym (do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

 

Pani Skarbnik dodała, że umorzenia, o których mowa w uchwale, nie dotyczą podatków zaś czynszu, dzierżawy, najmu itp.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych. 

Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/436/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (10)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 6

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XVIII/218/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zalewo na lata 2004 – 2013”.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/437/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (11)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 7

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/371/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 września 2005r. w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie”.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/438/06 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 8 (12)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 8

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/372/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 września 2005r. w przedmiocie utworzenia spółki jednostki samorządu gminnego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zalewie”.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/439/06 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 8 (13)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 9

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 148/1 położona w miejscowości Boreczno, gm. Zalewo.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/440/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (14)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 10

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka na 131/4 położona w obrębie Zalewo przy ul. Jesionowej.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/441/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (15)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 11

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność udziału w budynku mieszkalnym nr 18 A wraz z udziałem w działce gruntu położony w miejscowości Półwieś, gm. Zalewo.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/442/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (16)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 12

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność udziału lokalu użytkowego w budynku nr 37 wraz z udziałem w działce gruntu położony w miejscowości Wielowieś, gm. Zalewo.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/443/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (17)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 17

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/444/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (18)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 18

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: przyjęcia na rok 2006 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo.

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że uchwała ta podejmowana była już na poprzedniej sesji jednak Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił ową uchwałę. Koniecznym jest więc po poprawieniu nieścisłości uchwalić ją ponownie.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/445/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8 (19)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu nr 19

Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały

w sprawie: uznania za nieuzasadnioną skargi wniesionej na Burmistrza Zalewa przez Zakład Usług Masarskich Sławomir Rudaś w Zalewie.

 

Dyskusja:

Pan Mizgier wyjaśnił, że w momencie, gdy ziemia jest zamarznięta następuje spływ wód na działki Pana Rudasia i Pana Bilika. Wiosną ubiegłego roku sytuacja się powtórzyła. Zabiegi konserwacyjne nie przyniosły oczekiwanych skutków. Pan Rudaś zaproponował, aby zrobić drugi przepust i skierować wodę na działkę Pana Głąba. Pan Mizgier razem z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Iławie pojechali na kontrolę do Pana Rudasia 15 listopada 2005r. Po wstępnych uzgodnieniach i wyrażeniu przez Pana Głąba zgody na skierowanie wody na jego działkę, które miało być działaniem doraźnym, zakupione zostały niezbędne materiały na remont. Przed rozpoczęciem robót koniecznym było jednak dokończenie chodnika przy ulicy Mickiewicza. Niesprzyjające warunki pogodowe, nagłe opady śniegu oraz mróz, uniemożliwiły wejście z pracami na działkę Pana Rudasia. Podkreślił, że nie zrezygnowano z remontu. W chwili obecnej ziemia jest jeszcze zamarznięta na głębokość ok. 50 – 60 cm. W momencie, jak zrobi się cieplej pracownicy wejdą ze sprzętem na działkę Pana Rudasia i rozpoczną prace. Dodał, że Pan Rudaś nie skontaktował się z Urzędem w celu uzgodnienia, dlaczego prace nie zostały rozpoczęte, skierował natomiast skargę.

Dodatkowo poinformował, że rozwiązanie, które zaproponował Pan Rudaś jest doraźne. Koniecznym jest naprawa istniejącego przepustu. Przybliżony koszt to ok. 9 tyś zł. Prawdopodobnie koniecznym będzie również odwodnienie działki Pana Głąba. Należy jednak czekać na lepszą pogodę.  

Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, że okres zimy jest okresem zawieszenia prac budowlanych i melioracyjnych. Zauważyła, że Gmina nie zaniedbała swoich obowiązków a niezbędny remont zostanie zrobiony. Poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Poż. i Ochrony Środowiska Pana Dybikowskiego.

Pan Dybikowski poinformował, że skarga Pana Rudasia była szczegółowo omawiana pod względem merytorycznym na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Poż. i Ochrony Środowiska. Zwrócił uwagę, że Pani Witkowska potwierdziła złą sytuację działki Pana Rudasia. Zauważył, że melioracja leży w kompetencjach Starostwa Powiatowego w Iławie. Gmina zobowiązała się pomóc, jednak pogoda to utrudniła. Zapewnił, że prace zostaną jednak wykonane gdy tylko pogoda się poprawi.

Pan Głąb zapytał, czy Pan Rudaś mógł sam zrobić ten przepust.

Pan Mizgier odpowiedział, że po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia mógł zrobić to sam.

Pan Głąb stwierdził, że wina leży w starych poniemieckich rurach.

Pan Król zapytał, czy w związku z powyższym koniecznym jest podejmowanie uchwały.

Pan Czołba wyjaśnił, że skarga na organ wykonawczy, czyli Burmistrza Andrzeja Dawida, musi być rozpatrywana przez organ uchwałodawczy w związku z czym koniecznym jest podjęcie uchwały. Z treści skargi wynika, że jest to skarga na bezczynność organu wykonawczego w osobie Burmistrza, a zatem uchwała musi zostać podjęta w trybie bezpośrednim. Terminy administracyjne nie zostały przekroczone, gdyż pierwsze czynności zostały podjęte. Zauważył, że za meliorację odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Iławie. Jeśli Gmina podjęłaby działania zimą byłyby to działania nieracjonalne i należy poczekać na poprawę pogody. 

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XL/446/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 9

Pani dr Ewa Wysocka-Nowak, kierownik NZOZ „ZDROWIE” w Zalewie, przedstawiła informację o działalności placówki. Objaśniła, jakie poradnie funkcjonują przy NZOZ-ie, jakie badania są wykonywane i jacy lekarze przyjmują. Przygotowaną informację rozdała wszystkim obecnym.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 10dodane: 2010-12-15, 1452 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.