www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6080110
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

PROTOKÓŁ NR XLI/06 z XLI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 20 kwietnia 2006r. od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

                                  PROTOKÓŁ NR XLI/06

 

z XLI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 20 kwietnia 2006r.

od godz. 1100 do godz. 1500

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

3. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2005r.

a)      przedstawienie Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2005r. oraz dyskusja na jego temat

b)      odczytanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za rok 2005.

c)      przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie wykonania Budżetu Gminy za 2005r.

d)      złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

e)      odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej

f)        odczytanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2005r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu

6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

 

1)      w sprawie: dokonania zmiany w treści uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 maja 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Borecznie

2)      w sprawie: przystąpienia Gminy Zalewo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie oraz ustanowienia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Zalewo

3)      w sprawie: udzielenia Pani Wandzie Skolimowskiej - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zalewie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie z oskarżenia prywatnego wniesionego przez Radę Miejską w Zalewie przeciwko Tadeuszowi Fereńcowi

4)      w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w obrębie Urowo gm. Zalewo

5)      w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 72, Nr 73/3, Nr 74/3, Nr 75/3, Nr 76/1 położonych w obrębie Pozorty gm. Zalewo

6)      w sprawie: zmiany gruntów zabudowanych położonych w obrębie Zalewo Nr 2 gm. Zalewo

7)      w sprawie: zamiany gruntów niezabudowanych położonych w obrębie Półwieś gm. Zalewo

8)      w sprawie: sprzedaży na własność udziału w budynku mieszkalnym Nr 13 A wraz z udziałem w działce gruntu położonym w miejscowości Zalewo przy ul. Traugutta

9)      w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat część gruntu z działki niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym jako działka Nr 27 położona w obrębie Nr 2 Zalewo

10)  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat część gruntu z działki niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym jako działka Nr 24 położona w obrębie 1 Zalewo

11)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 150/1 położona w obrębie 1 Zalewo

12)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 97 położona w obrębie Gajdy gm. Zalewo

13)  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

14)  w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

15)  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zalewo.

7.   Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Ad. 1

            Otwarcia XLI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonała Pani Wanda Skolimowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała ona wszystkich przybyłych na sesję: Pana Burmistrza Andrzeja Dawida, Panią Sekretarz Beatę Węgrzyn, Panią Skarbnik Marię Szlaz, Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę, Referenta ds. obsługi rady Panią Agnieszkę Borowiecką, Radnych Rady Miejskiej w Zalewie, Sołtysów oraz Przewodniczących Osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz wszystkich pozostałych, którzy zechcieli przybyć na sesję.

            Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Pan Burmistrz złożył wniosek o wniesienie zmiany do porządku obrad a mianowicie:

I - Zmianę kolejności podejmowanych uchwał

1. Uchwała Nr 13 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów otrzymuje nr 14;

2. Uchwała nr 14 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy otrzymuje numer 15;

3. Uchwała nr 15 w sprawie: zmian w budżecie gminy otrzymuje nr 13.

II – Wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał:

1. uchwała Nr 16 w sprawie: zmiany w treści uchwały Nr XXIX/336/2001 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia przez Radę Miejską w Zalewie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zalewo;

2. uchwała Nr 17 w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XIX/230/2000 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody przez radę Miejską w Zalewie na ustalenie przez dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Zalewo, proponowanych przez nich, wartości jednego punktu w złotych przy sporządzaniu tabeli punktowych rozpiętości wynagradzania dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników wyżej wymienionych jednostek;

3. uchwały Nr 18 w sprawie: dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXIX/336/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie;

4. uchwały Nr 19 w sprawie: dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXXIX/423/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zalewo;

5. uchwały Nr 20 w sprawie: wniesienia przez Gminę Zalewo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 kwietnia 2006r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XL/428/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zalewo pomiędzy jeziorem Ewingi a ul. Tartaczną – teren działki Nr 231/1;

6. uchwały Nr 21 w sprawie: wniesienia przez Gminę Zalewo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 kwietnia 2006r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XL/429/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Duba, Jerzwałd i Urowo;

7. uchwały Nr 22 w sprawie: wniesienia przez Gminę Zalewo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 kwietnia 2006r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XL/430/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych Dobrzyki i Wielowieś;

8. uchwały Nr 23 w sprawie: wniesienia przez Gminę Zalewo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 kwietnia 2006r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XL/431/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Dobrzyki.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie nowy porządek obrad z uwzględnieniem zmian wniesionych przez Pan Burmistrza.

Radni 15 głosami „za” przyjęli nowy porządek obrad.

 

Ad. 2

            Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, który to gruntownie przeczytała i przeanalizowała. Protokół odzwierciedla przebieg sesji. Wyłożony był w biurze Rady oraz przed sesją do wglądu. Następnie poddała go pod głosowanie. „Za” przyjęciem protokołu nr XL/06 bez jego odczytywania głosowało 15 radnych.

 

Ad. 3

            Pan Burmistrz złożył sprawozdanie ze swej działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Zalewie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Dodatkowo Pan Burmistrz poinformował obecnych, że na 4 projekty złożone do Urzędu Marszałkowskiego w ramach SPOR na łączną kwotę 100829,84 zł. przeszły 4. Umowy zostały podpisane na wykonanie oświetlenia w Dubie i Surbajnach, remont świetlicy w Dobrzykach. Do 21 kwietnia składane będą oferty na wykonanie chodnika w miejscowości Jerzwałd a wykonanie będzie do końca lipca br.

Pan Burmistrz poinformował o certyfikatach i laurach, jakie Gmina Zalewo zdobyła w pierwszym kwartale 2006r. za rok 2005 i które to odebrał Pan Burmistrz w imieniu Gminy w Warszawie. Stwierdził, że jest to zasługa dobrej współpracy wszystkich: Burmistrza, Radnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego oraz organizacji i osób, które włączały się to, co dobre i przyszłościowe dla Gminy. Poinformował, że odebrał Certyfikat „Przejrzystej Polski”, w którym to programie Gmina Zalewo uczestniczyła. Jednym z efektów uczestnictwa w tym programie jest głosowanie imienne Radnych nad niektórymi uchwałami. Całokształt działań skierowany był ku polepszeniu działalności Urzędu i lepszej obsłudze petentów.

Również otrzymanie pucharu za 14 miejsce w rankingu Gmin i Powiatów Polskich i znalezienie się wśród tak dużych miast jak np. Częstochowa czy Sopot to ogromny zaszczyt i  satysfakcja dla małej gminy jaką jest Zalewo. Dzięki temu Zalewo staje się coraz bardziej „widoczne” w Polsce. Jest to niezbędne do nowoczesnego działania. Podziękował wszystkim za współpracę.

Pan Burmistrz poinformował o spotkaniu z Wicedyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Panem Zbigniewem Babalskim. Rozmowy dotyczyły przejęcia parz Gminę Zalewo niezbędnych kawałków ziemi, m.in. w Dajnach ok. 12-14 arów. Warunkiem, który się pojawił, jest przejęcie przez Gminę Zalewo zasobów mieszkaniowych. Idą za tym jednak ogromne koszty i nakłady ze strony Gminy jeśli te mieszkania zostałyby przejęte. Niektóre z owych mieszkań wymagają remontu. W trakcie rozmów okazało się, że nie rozliczone zostało ponad 200 tyś zł z budowy wodociągu w miejscowości Bajdy. Agencja zaś jest dłużna Gminie Zalewo odsetki od niezapłaconych podatków w wysokości ponad 70 tyś zł.  Pan Burmistrz poinformował, że wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie wodociągu i podłączenia miejscowości Girgajny do wodociągu Kupin-Mazanki. Poinformował, że Pan Babalski ma dać odpowiedz w przyszłym tygodniu.

 

Ad. 4

Wnioski i zapytania Radnych

 

Pan Sokołowski  poruszył sprawę oświetlenia w Jerzwałdzie. Zaznaczył, że sprawa ciągnie się już miesiąc i była już kilkakrotnie zgłaszana również przez Sołtysa wsi. W efekcie interwencji światło zostało wyłączone w centrum wsi natomiast od 19 kwietnia zostało ponownie włączone.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o przybliżenie, co stanie się z budynkiem przy ul. Kolejowej po przeniesieniu Urzędu do nowego budynku przy ul. Częstochowskiej. 

 

Ad. 5

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik.

 

Ad. 5(a)

Pani Skarbnik odczytała Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2005rok. Sprawozdanie to stanowi załącznik do uchwały Nr XLI/447/06

Pan Burmistrz stwierdził, że był to dość trudny budżet ze względu na to, że obecnie budżety są nieprzewidywalne. Stwierdził, że w jego pomyślnej realizacji duże znaczenie miało wzajemne uzupełnianie się z Panią Skarbnik oraz wzajemne zrozumienie z Radnymi, Sołtysami oraz Kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy.

 Poinformował, że roku 2005 na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowane zostało 125618,00zł. Dodał, że 4 lata temu wydatkowane było na drogi ok. 50 tys zł i obiecane było, że te fundusze wzrosną, co zostało zrealizowane, gdyż w chwili obecnej wynosi 125 tys. Zauważył, że jest to i tak mała kwota w porównaniu do potrzeb. Ze środków tych zakupione zostało 950 ton kamienia łamanego. Plany pokrzyżowała zima, gdyż planowane było przeznaczenie na nią ok. 15-20 tys zł a faktycznie wydane zostało ok. 45 tys zł. Poinformował, że trwają już remonty dróg zniszczonych zimą i niedługo będą już one przejezdne. Rok rocznie oddawanych jest do użytku kilka km dróg wyremontowanych, do których przez najbliższy czas nie będzie się już wracać. Zwrócił uwagę na „rozjechane” drogi powiatowe jednak Gmina nie ma wpływu na ich remont. Ich stanem zajmuje się Starostwo Powiatowe jednak remontują je oni w bardzo wolnym tempie. Również w złym stanie są drogi wojewódzkie. Stwierdził, że dobrze byłoby, gdyby Gminy otrzymywały subwencję na naprawę dróg wojewódzkich i powiatowych położonych na terenie swojej gminy.  

Kolejne inwestycje, to remonty. Wyremontowane zostały pomieszczenia w domu usług, tzn. tam, gdzie mieści się MOPS i OSP. Wymienione zostały drzwi zewnętrzne, wyremontowano Urząd Pracy, jako że jest już to filia. Budowano i rozbudowywano nową siedzibę Urzędu Miejskiego, do którego przeprowadzka nastąpi pod koniec obecnego tygodnia (piątek, sobota). Na dzień dzisiejszy przyjeżdżają już inspektorzy, którzy dokonują odbioru budynku.

W 2005 roku były obchody Zalewa, w związku z czym wydrukowana została ksiązka „Dzieje Ziemi Zalewskiej”. Przygotowano obchody, foldery, witacze. Wydany został także Katalog zalewskich firm.

W dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.” wydatki sięgnęły 155 tyś. – finansowanie 8 jednostek OSP w tym 6 typu S, zamontowano dosyć nowoczesne bramy garażowe w Zalewie, odnowiono remizy, przeprowadzono remonty samochodów strażackich, zakupiono sprzęt do ratownictwa, węże, ubrania. Wyposażone zostały pomieszczenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

W dziale „oświata i wychowanie” – zakupiono wyposażenie do klas i pokoi nauczycielskich, przeprowadzono remonty, zakupione zostały pomoce naukowe. Remonty to ponad 142 tyś zł., a w tym wymiana okien w szkole w Bartach, Dobrzykach i Zalewie oraz modernizacja bloku żywieniowego w Przedszkolu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – remont pomieszczeń w MGCKiS. Pan Burmistrz stwierdził, że MGCKiS pod kierownictwem Pani F. Małachowskiej działa bardzo dobrze, jest chętnie odwiedzane przez młodzież, która może tam uczestniczyć w licznych zajęciach oraz korzystać z zakupionego tam sprzętu. MGCKiS w ramach swej działalności organizuje bardzo dużo imprez i konkursów. Pieniądze przekazane również zostały na doposażenie i powiększenie księgozbioru w Miejski-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie oraz w bibliotekach na terenie gminy Zalewo.

Zakończona została budowa wodociągu Kupin-Mazanki. Pieniądze przeznaczone na dokumentację budowy sieci wodociągowej Mazanki- Girgajny oraz na dokumentację i studium wykonalności sieci wodociągowej Dobrzyki-Jerzwałd to kwota ponad 15 tyś zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Na uzupełnienie oświetlenia ulicznego Surbajny-Duba, budowa chodnika w Jerzwałdzie, remont świetlicy w Dobrzykach wydatkowane zostanie ponad 100 tyś zł.

Poniesiono wydatki na modernizację drogi Surbajny. Na przebudowę drogi do Matyt został złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, wykonano dokumentację oraz studium wykonalności. Budowa chodnika przy ul. Kolejowej i Tartacznej. Został wykupiony grunt w Girgajnach oraz w Półwsi po byłej mleczarni z przeznaczeniem na świetlice wiejskie. Pieniądze wydatkowano także na budowę sieci wodociągowej odcinka na cmentarz w Borecznie, który w roku 2005 został przez Gminę Zalewo przejęty jako komunalny. Na rozbudowę cmentarza przy ul. Ogrodowej wydatkowano ponad 29 tyś zł. Wydatkowano ponad 26 tyś zł na budowę remizy OSP w Wielowsi. Wydatkowano 14640,00 zł na studium wykonalności na budowę hali sportowej w Zalewie, został złożony wniosek, nie został on jednak wybrany. Modernizacja oczyszczalni ścieków – na dokumentację dodatkową, wniosek o dofinansowanie został złożony i środki zostały przyznane. W chwili obecnej przyjmowane i wysyłane są oferty. Do końca maja nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.

Uzupełniono oświetlenie w miejscowości Witoszewo i Zalewo. Wydatkowano ponad 6 tyś zł  na dokumentację i projekt modernizacji kotłowni z węglowej na opalaną biomasą dla miejscowości Zalewo. Dokumentacja i projekt zostały złożone.

Pan Burmistrz wyraził zadowolenie z realizowanych inwestycji i życzył sobie, aby gminy nadal tak dobrze się rozwijała w przyszłości.

Ad. 5 (b)

Pani Sekretarz odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zalewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005.

Opinia RIO stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad. 5 (c)

Pan Nowak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie, odczytał pozytywną Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2005.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (d)

Pan Nowak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał Wniosek komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za rok 2005.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 (e)

Pani Wiceprzewodnicząca odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zalewie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała radnych, że nad przyjęciem wniosku będą głosować imiennie.

Radni 15 głosami „za” przyjęli wniosek Komisji Rewizyjnej.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 (f)

Pani Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2005r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu. Uchwałą ta została przyjęta automatycznie poprzez przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa.

Uchwała Nr XLI/447/06 stanowi załącznik do protokołu.

Pani Przewodnicząca wręczyła Panu Burmistrzowi kwiaty oraz pogratulowała. Stwierdziła, że Rada Miejska wysoko oceniła działania Burmistrz związane z finansami gminy i jednogłośnie udzieliła mu absolutorium. Podziękowała za jego trudną i pożyteczną pracę na rzecz całej Gminy Zalewo. Podziękowała również pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, którzy brali udział w realizacji budżetu gminy w 2005r.

Pan Burmistrz podziękował Radnym za takie głosowanie. Stwierdził, że świadczy ono o zaufaniu, jakim darzą oni osobę Burmistrza. Zaznaczył,  że budżety różnią się od siebie diametralnie. Dawne budżety były bardziej przewidywalne natomiast te Pan Burmistrz nazwał wirtualnymi. Ich realizacja zależy od wielu czynników: przewidywalności, elastyczności, zamienności i wysiłku wielu ludzi a najważniejsze to mądrość w myśleniu oraz jedność, która prowadzi do wspólnego celu jakim jest dbanie o daną gminę i o dobro dla ludzi, którzy powierzyli Burmistrzowi oraz radzie ich funkcje. To dzięki jedności i wspólnemu dążeniu wraz z taką Radą i takimi jednostkami, gdzie kierownicy i dyrektorzy są jednocześnie nie tylko kierownikami ale i menadżerami. To właśnie dzięki tym ludziom w miarę dobrze zaczęło się dziać w gminie. Ludzie ci nie są sterowani, są traktowani jako partnerzy i szanowani. Z takimi ludźmi chce się pracować i nie szkoda jest dodatkowych nadgodzin pracy. Zwrócił uwagę, że wszystkie sprawy związane ze społecznością gminy rozwiązywane są na komisjach, gdzie ścierają się wszystkie racje. Serdecznie Radnym za to podziękował. Podziękował Radzie za wyrozumiałość, aktywność, cenne uwagi i sugestie. Podziękował również Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli, Pani Skarbnik za cenne rady i doświadczenie oraz a jej umiejętność znalezienia wyjścia niemalże z każdej sytuacji. Podziękował także wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego z Panią Sekretarz na czele, która wnosi nowinki przywiezione ze świata. Stwierdził, że jest to wspólny sukces za ciężką pracę.

         

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Szymona Zabokrzeckiego i Pana Mariana Koplińskiego z Biura Urbanistyczno-Architektonicznego w Olsztynie o zabranie głosu w sprawie uchwał, które zostały podjęte na XL sesji Rady Miejskiej w Zalewie a zostały uchylone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Pan Kopliński przypomniał, czego dotyczyły uchwały, które zostały uchylone. Dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego dla: obrębu geodezyjnego Zalewo między jeziorem Ewingi a ul. Tartaczną; obrębu geodezyjnego Duba, Jerzwałd, Urowo; obrębu geodezyjnego Dobrzyki i Wielowieś; obrębu geodezyjnego Dobrzyki – łącznie 4 uchwały. Rozstrzygnięcie nadzorcze zarzuciło niezgodność owych planów z ustaleniami Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Zalewo, który to dokument został uchwalony w poprzedniej kadencji. Stwierdził, że ustawa z 2003r. mówi o tym, że plany powinny być zgodne z ustaleniami tego studium. 1. ustawa mówi, że określenie tych zgodności jest wyłączną kompetencją Gminy, czyli Rady Miejskiej. Chodzi tu o zgodność z polityką przestrzenną. Ustawowym celem studium jest określenie polityki przestrzennej Gminy, czyli w skali gminy rozmieszczenie wszystkich elementów, które tą strukturę budują. Chodzi o to rzeczy, które finansowane są ze środków publicznych oraz z tytułu odrębnych przepisów, które wymagają ochrony lub specjalnego postępowania. Jest to istota stanowienia polityki. Uprawnienie stwierdzania zgodności jest wyłącznie kompetencją Rady Miejskiej. Wojewoda nie może wychodzić ze stwierdzeniem, że jest to zgodne lub nie. Jeśli w procedurze Gmina stwierdziła, że jest to zgodne ze studium, to na tym sprawa się kończy. Samo stwierdzenie faktu przez Gminę wyczerpuje proceder stwierdzenia zgodności. Stwierdził, że w związku z tym rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody nadają się do zaskarżenia do Sądu Administracyjnego.

Pan Król poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Radcę Prawnego Pana Czołbę.

Pan Czołba stwierdził, że uregulowania prawne w ustawie są takie, jak wyjaśnił to Pan Kopliński. Przypomniał, że Pan Burmistrz na początku sesji wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia czterech uchwał, z których każda z osobna mówi o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na każde z czterech rozstrzygnięć. Stwierdził, że uznał za bardziej przejrzyste sporządzenie osobnej uchwały na każde z rozstrzygnięć. Ustawa pozwala na połączenie tych rozstrzygnięć związanych z jedną materią i jedną gminą w jednej skardze jednak działając zapobiegawczo sporządzono 4 uchwały. Dodał, że w art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  jest napisane, że plan miejscowy ustala Rada po uzgodnieniu jego zgodności z ustaleniami zawartymi w Studium. Sama Rad stwierdza, czy owa zgodność jest czy jej nie ma. Dodał, że w artykule tym jest również mowa, że jeśli Rada stwierdzi, że jest brak tej zgodności to może wprowadzić zmianę planu lub planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdził, że stosownym jest wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego aby ten zweryfikował „spojrzenie” Wojewody. Poinformował, że istnieją dwie drogi wyjścia z sytuacji. W przypadku, gdyby Rada nie chciała składać skargi do Sądu to należałoby powtórzyć pewne skomplikowane procedury uzgodnień, które trwają wiele miesięcy. Najpierw należałoby skorygować zapisy w studium, potem uchwalić plan lub zmiany planu co mogłoby potrwać nawet do roku czasu. Biorąc pod uwagę krąg zainteresowanych tymi terenami oraz inwestycje, które mogłyby być realizowane a zostałyby opóźnione właściwszym postępowaniem będzie wniesienie skargi. Rada wraz z Panami z Biura Projektowego ustaliła, że owa zgodność ze studium jest. Zwrócił uwagę, że studium stanowi pewne ramy pod przyszłe plany miejscowe lub zmiany tych planów, które Rada później tworzy.

Pan Kopliński dodał, że pierwsza „ścieżka” wracania do początku ustaleń polecana przez Pana Czołbę nie miałaby sensu, gdyż studium nie jest planem. Zwrócił uwagę, że plan i studium to dokumenty o różnym charakterze a studium nie jest aktem prawa miejscowego. Interpretacje Wojewody są zatem nieuprawnione.

Pan Sokołowski stwierdził, że czytał owe rozstrzygnięcia nadzorcze. Stwierdził, że studium faktycznie nie jest aktem prawa miejscowego jednak pkt. 4 mówi, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

Pan Kopliński odpowiedział, że ustawowym celem studium jest określenie polityki przestrzennej. Plan natomiast określa przeznaczenie terenu na określone cele. Brak jest tego w studium. Studium mówi o kierunkach zmian czy przekształceń jednak nie dzieje się to poprzez dekretowanie przeznaczenia terenu. Dzieje się to poprzez te instrumenty, poprzez które robi się politykę, czyli wydawanie pieniędzy publicznych w określonych obszarach. Nie oznacza to, że wszystkie podmioty mają się zgodnie z tą polityką zachowywać. Jest to tylko nakłanianie podmiotów niepublicznych do takiego zachowania. Podkreślił, że plan jest aktem prawa miejscowego uprawnionym do przeznaczania terenu na określone cele natomiast studium w swym kierunkowym ujęciu jest aktem tzw. kierownictwa wewnętrznego, który obliguje organy gminy i jednostki mu podległe do określonych zachowań związanych z polityką wewnętrzną gminy.

Pan Czołba dodał, że jeśli Rada podejmie uchwały odnośnie skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody to zostaną one skierowane do Sądu Administracyjnego. Zauważył, że Wojewoda uzgadniał wcześniej dane plany. Uzgodnienie to jest wiążące dla organów gminy więc można przyjąć, że Gmina mając to uzgodnienie miała prawo działać dalej. Gdyby owego uzgodnienia nie było lub gdyby Wojewoda wcześniej zgłosił, że ma wątpliwości i nie dał owego uzgodnienia to Rada nie podejmowałaby uchwał o zmianie planu. Można więc przyjąć, że Wojewoda mając całą dokumentację i dając uzgodnienie przyjął te zmiany i niezgodności w nich nie znalazł. Zauważył, że z powyższego wynika, że Wojewoda przed podjęciem uchwał nie miał żadnych zastrzeżeń.

Pan Zabokrzecki, wracając do tego, czy skargi ująć każdą z osobna do każdego rozstrzygnięcia czy łącznie jedną do 4 rozstrzygnięć, dodał, że podobna sytuacja była w Gminie Lubawa. Również były cztery uchwały i Sąd rozpatrywał każdą z nich z osobna na odrębnych posiedzeniach. Dlatego też w tym przypadku lepiej, aby każda byłą poruszana osobno. Dodał, że miejscowe plany były robione ze studium tylko inna osoba u Wojewody weryfikowała dokumentację. Jeśli sprawdza uchwałę osoba z doświadczeniem i widzi ona, że jest dany miejscowy plan zgodny z jej polityką przestrzenną zagospodarowania, czyli ze studium, to jest wymóg, że załączyć należy wyrys ze studium, które w tym przypadku załączone zostały, to przechodzi nad tym do porządku dziennego, bo nie jest kompetencją Wojewody stwierdzanie, czy Rada świadomie czy też nie określiła ową politykę. Jeśli Rada stwierdza, że jest to zgodne z jej polityką przestrzenną, czyli nie zagraża to finansom Gminy określonym w tej polityce. Zauważył, że zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium oraz miejscowe plany zagospodarowania wykonanie na terenie gminy powinny raz na kadencję podlegać ocenie Rady, czy są one zbieżne z aktualnymi priorytetami czy też nie. Jeśli stwierdziłoby się brak takiej zbieżności, wówczas można nanieść korektę. Zaznaczył, że podjęte uchwały takiej korekty nie wymagała gdyż były w pełni zgodne z ustaleniami studium.

Pan Głąb zapytała Pana Burmistrza, czy skierowanie sprawy na drogę sądową jest jedynym rozwiązaniem mogącym doprowadzić do porozumienia.

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak, gdyż innego wyjścia nie ma. Zaznaczył, że nie jest to wyraz obrażenia się na Wojewodę. W takich decyzjach zawarte jest, że jeśli gmina z czymś się nie zgadza to wyjściem jest odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pan Zabokrzecki dodał, że Sąd Administracyjny jest jedynym organem mogącym ową sprawę rozstrzygnąć.

Pan Czołba dodał, że nie ma szans na to, że Wojewoda cofnie swoje rozstrzygnięcia i jedynym rozwiązaniem dla Gminy jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.           

 

Radny Pan Nowak, z powodów osobistych, opuścił obrady.

 

Ad. 6 (1)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 1.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: dokonania zmiany w treści uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 maja 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Borecznie

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLI/448/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (2)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 2.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: przystąpienia Gminy Zalewo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie oraz ustanowienia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Zalewo

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLI/449/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (3)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 3.

Pani Sekretarz odczytał projekt uchwały

w sprawie: udzielenia Pani Wandzie Skolimowskiej - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zalewie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie z oskarżenia prywatnego wniesionego przez Radę Miejską w Zalewie przeciwko Tadeuszowi Fereńcowi.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLI/450/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (4)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza odczytanie projektu nr 4.

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w obrębie Urowo gm. Zalewo

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLI/451/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 6 (5)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 5.

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 72, Nr 73/3, Nr 74/3, Nr 75/3, Nr 76/1 położonych w obrębie Pozorty gm. Zalewo

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLI/452/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (6)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 6.

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: zamiany gruntów zabudowanych położonych w obrębie Zalewo Nr 2 gm. Zalewo

 

Pan Burmistrz dodał, że firma Dam Rob zakupiła od Syndyka budynki i grunty po byłej Garbarni. Na część gruntu, który należy do Gminy, stoi budynek. Z drugiej zaś strony część budynku należącego do Gminy stoi na działce Dam Rob-u. Stwierdził, że po rozmowach doszli do wniosku, że zamienią się tymi działkami. Koszty z tym związane zostaną podzielone na pół. Każdy opłaci za swoją część działki.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLI/453/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (7)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie projektu nr 7.

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały

w sprawie: zamiany gruntów niezabudowanych położonych w obrębie Półwieś gm. Zalewo

 

Pan Burmistrz dodał, że tutaj sytuacja jest podobna jak w poprzedniej uchwale, jednak jest bardziej skomplikowana. Zauważył, że Agencja sprzedając działki nie ingerowała w to, jak są one położone. Efekt jest taki, że osoby, które te działki zakupiły, nie mają dojazdu do swoich posesji. Bark jest również dojazdu do szamb. W drodze porozumienia Gmina zamienia się gruntami. Koszty również zostaną podzielone na pół.  

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLI/454/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (8)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią sekretarz o odczytanie projektu nr 8.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność udziału w budynku mieszkalnym Nr 13 A wraz z udziałem w działce gruntu położonym w miejscowości Zalewo przy ul. Traugutta.

 

Pani Sekretarz dodała, że jest to przejście między dawną weterynarią.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLI/455/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (9)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 9.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat część gruntu z działki niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym jako działka Nr 27 położona w obrębie Nr 2 Zalewo.

 

Pani Sekretarz dodała, że jest to działka za pocztą.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych. 

<P class=MsoFooter style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-


dodane: 2010-12-15, 1780 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.